T.C.
HAZRO KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İlçemize bağlı Teknebaşı, Kavaklıboğaz, Kanimehemet, Sarıerik, Meşebağlar,
Grup köy yolu Temel malzemesi Stabilize yapılması ve Gözlü Köyüne bağlı Kireçli ve
H.Ömer Mezrası Yolları Temel malzemesi ile Stabilize yapılması işi (16,45) ihale
edilmesine ve ihale konusu alanda faaliyet gösteren istekliler arasında Birlik İhale
Yönetmeliğinin Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi
: Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı /hükümet konağı
/HAZRO
: 0412 6712025 – 0412 6712633
:
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı, Niteliği, türü, miktarı : İlçemize bağlıTeknebaşı, Kavaklıboğaz, Kanimehemet, Sarıerik,
Meşebağlar, Grup köy yolu Temel malzemesi Stabilize yapılması
ve Gözlü Köyüne bağlı Kireçli ve H.Ömer Mezrası Yolları Temel
malzemesi ile Stabilize yapılması işi (16,45)
b) Yapılacağı yer
: Teknebaşı, Kavaklıboğaz, Kanimehemet, Sarıerik, Meşebağlar,
Grup köy yolu Temel malzemesi Stabilize yapılması ve Gözlü
Köyüne bağlı Kireçli ve H.Ömer Mezrası Yolları Temel
malzemesi ile Stabilize yapılması işi (16,45)
c) İşin başlama tarihi
: Sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün
İçinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
e) İhale evrak bedeli
: İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir, ihale dokümanı aynı
adresten 6.500,00 TL (Altıbinbeşyuz TL) TL karşılığında temin
edilebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı alması
zorunludur.
3 - Yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Hazro Kaymakamlığı Makam Odası
b) Tarihi ve saati
: 28.02.2014 günü saat 10.00’de
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
01.Tebligat için noter tasdikli adres beyanı ve irtibat için telefon fax numarası.
02.Mevzuat gereği Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticaret Sicil
Gazetesi.
03.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter
tasdikli vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sürgüsü.
04.Şekil ve içeriği şartnamede belirlenen Teklif Mektubu
05.İstekliler ihale konusu iş adına teklif edecekleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere
banka teminat mektubu veya nakit olarak. Birliğin T.C. Ziraat Bankası Hazro Şubesi
nezdindeki 26929570-5008 nolu banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
(Türkiye’nin her yerinden belirtilen banka hesabına geçici teminat yatırılabilir.)
06.İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
07.İsteklinin kamu veya özel sektörde iş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu
iş veya benzeri işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve yapım işleri ihaleleri uygulama
yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek ve değerlendirilen; iş bitirme
belgesidir.
08.İş deneyiminde değerlendirilecek benzeri işler; Stabilize yol yapımı(Yol alt yapı) işidir
09.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
10.İhale sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli istekli olduğuna dair belge.
11.İhale konusu olan stabilize yol yapımı ve sanat yapıları inş. işi yüklenici firmaların teknik
elemanların denetiminde yapılacaktır.
12.İhaleye girecek istekliler ihale tarih ve saatinden ihale komisyonuna ihale dosyasını teslim
edecektir. İhale dosyası ihale tarih ve saatinden sonra kesinlikle teslim alınmayacaktır.
13.SGK ve Vergi Dairelerinden Vergi borcunun bulunmadığına dair Belgelerin İbrazı.
14.İhaleye girmek isteyen istekliler ihale dosyasını aldığına dair belgeyi müracaat dosyasına
koyacaklardır.
15.Stabilize yol yapımı ve sanat yapıları inş.işi anahtar teslim götürü bedel üzerinde
yapılacaktır.
16.Söz konusu Stabilize yol yapımı ve sanat yapıları inş. işi İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğince hazırlanan envanter, kesit, plan ve dokümanlar doğrultusunda yapılacaktır.
17.İştirakçiler Stabilize yol yapımı ve sanat yapıları inş. için dosya alıp, hazırlamak suretiyle,
teklif mektuplarını da KDV hariç vereceklerdir.
18.4734 sayılı kanunun 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname vereceklerdir.
19.İstenilen belgelerin son teklif verme tarihinden en fazla 6 ay önceki tarihi taşımak
zorundadır.
20.Hiç bir belge üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır. İhale dosyasına bırakılan bütün
belgeler ya aslı olacak veya noter tasdikli suretleri olacaktır.
21.İstekliler, son 15 yıl (onbeş) içinde yurt içi veya yurt dışında kamu ve özel sektörde
sözleşme bedelinin en az %50’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği
veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzeri işi ile ilgili
deneyimini gösteren belgeleri sunmak zorundadır.
22.İş deneyimini gösterir belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzeri olan Stabilize yol
yapım işleri olup bu işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmenliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek ve değerlendirilen; iş bitirme
belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.İş bitirmeye denk sayılacak
mühendislik dalı inşaat mühendisliğidir.
23.Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir
tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
24. A) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu iş yerinde bulundurması için İdari
şartnamede yeterli sayıda ve nitelikte teknik personel çalıştıracağına dair Noter Onaylı Teknik
personel Taahhütnamesi, Teknik personelin Noter Onaylı Diploması ve Mesleki Oda Kayıt
Belgesi ihale dosyasında bulunacaktır.
İstenilen Teknik Personeller:
a-) İnşaat Mühendisi (Şantiye şefi)
1 kişi
(En az 5 yılı
deneyimli)
B) Kontrol mühendisinin izni veya bilgisi olamadan teknik personellerin iş başında
bulunmaması durumunda her iş günü için 250,00 TL para cezası yükleniciden kesilir.
25.İhale konusu iş yerine getirilmesi için gerekli görülen ve İdari şartnamede belirtilen
Makine, Techizat ve diğer ekipmana ilişkin Noter Onaylı Yapı Araçları Taahhütnamesi
vereceklerdir.
İstenilen Araç Parkı:
a) Damperli Kamyon (en az)
5 Adet
b) Greyder
1 Adet
c)Arazöz (Sulama aracı)
2 Adet
d)Titreşimli Demir Bandajlı silindir
2 Adet
e)Lastik Tekerlekli Yükleyici
1 Adet
f) Ekskavatör
1 Adet
g) Figüre makinesi
1 Adet
26.Fiyat farkı verilmeyecektir.
27.Süre uzatımının doğal afetler (Deprem, sel, heyelan vb…), savaş ve yakın savaş halleri
dışında verilip verilmeyeceği idare amirinin yetkisindedir.
28.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
29.İdarenin Uygun Gurmesi halinde ara hak ediş ödenecektir.
30.Yapılan işlerde ilgili tüm sorumluluk 1 (Bir) yıl boyunca müteahhidin (yüklenicinin)
Taahhüdünde olacaktır.
31.İşin gecikmesi halinde her geçen gün için 500,00 ( beş yüz TL/Gün) para cezası uygulanır.
32.Müteahhit firma işin başından sonuna kadar çalışacağı yerdeki iş güvenlik önlemlerini
almakla yükümlüdür. Tedbirlerin alınmamasından doğabilecek her türlü kaza ve zararlardan
müteahhit sorumludur.
33. İşin yapımında kullanılacak alt temel malzemesinin idarenin gerek duyması durumunda
Karayolları Kurumu Laboratuarından uygunluk raporu alındıktan sonra malzeme yapım işinde
kullanılacaktır. Bununla ilgili tüm masrafla yükleniciye ait olacaktır.
34.Ödenek dahilinde bu iş yapılacaktır.
35.İdare ihale tarihinde sonra 15 gün içinde ihale onaylanmış olsa bile ihaleyi tek taraflı
olarak iptal edebilir. İdarenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.
36. İşin yapımında kullanılacak malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır.
37.İhale sonucunda idare en düşük teklifi veren firma/Şahıs ile ikinci bir açık eksiltme
(Pazarlık) yapıp yapmamakta serbesttir.
38.Bunların Dışında konularda Yapım işleri Genel Şartnamesinde geçerli tüm konular
geçerlidir.
39.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALE
KOMİSYONU
Download

Detaylar için tıklayın