VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
PROJE ÖLÇÜM HİZM. İ.S.G.
TİC. LTD. ŞTİ.
G
Güüvveenniilliirr ççöözzüüm
m oorrttaağğıınnıızz
V
VE
ER
RD
DE
EÇ
ÇE
EV
VR
RE
E;;
iihhttiiyyaaçç dduuyydduuğğuuzz bbiirrççookk aallaannddaa ddiinnaam
miikk vvee uuzzm
maann
kkaaddrroossuu iillee hhiizzm
meettiinniizzddee
ÇEVRE DANIŞMANLIK
Çevre Görevlisi Hizmetleri,
Çevre İzin ve Lisansları Başvuruları,
Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)
Teknik Uygunluk Raporları,
Atık Yönetim Planları,
Periyodik Bildirimler (Atık yağ,
ÇEVRESEL ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)
ÇED Raporları,
Proje Tanıtım Dosyaları,
ÇED Kapsam Dışı Değerlendirmesi
ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri
Patlatma Değerlendirme Raporu
ambalaj atığı, tehlikeli atık vb)
Tehlikeli Atık Kütle Denge Tabloları,
DİĞER HİZMETLERİMİZ
Doğaya Yeniden Kazandırma Planları
Fizibilite Raporları,
Acil Durum Planları,
Çevresel Risk analizi
Risk Değerlendirme Raporları,
Ekosistem Değerlendirme Raporları
Ç
ÇE
EV
VR
RE
ED
DA
AN
NIIŞŞM
MA
AN
NL
LIIK
K,, Ç
ÇE
EV
VR
RE
EG
GÖ
ÖR
RE
EV
VL
LİİSSİİ
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereği;
 EK-I ( Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya
Tesisler ) kapsamındaki faaliyetler en az 2 çevre görevlisini,
Düzenli saha
ziyaretleri ile
tesisiniz yasal
denetim sürecine
hazır…
 EK-II (Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler)
kapsamındaki faaliyetler ise en az 1 çevre görevlisini kendi
bünyelerinde istihdam etmek veya danışmanlık hizmeti
almak zorundadırlar.
Çevre Görevlisi hizmetinin firmamızdan almanız durumunda; tesisinize alanında
tecrübeli Bakanlık sertifikalı çevre görevlileri ile kaliteli ve güvenilir danışmanlık
hizmeti sağlanmaktadır.
Ç
ÇE
EV
VR
RE
E İİZ
ZİİN
N--L
LİİSSA
AN
NSS,,G
GE
EÇ
ÇİİC
Cİİ FFA
AA
AL
LİİY
YE
ET
TB
BE
EL
LG
GE
ESSİİ B
BA
AŞŞV
VU
UR
RU
UL
LA
AR
RII
Verde Çevre;
tecrübeleri ve
konusunda uzman
kadrosuyla tüm Çevre
İzin ve Lisans
konularında kapsamlı
danışmanlık hizmeti
vermektedir.
İZİN KONULARI
 Emisyon
 Atıksu Deşarjı
 Gürültü kontrolü
 Derin Deniz Deşarjı
LİSANS KONULARI;

o
o
o
o
Geri Kazanım
Ambalaj Atığı
Tehlikesiz Atık
Tehlikeli Atık
Atık Yağ
o Ömrünü
Lastik
Tamamlamış
o Atık Pil ve Akümülatör
o Bitkisel Atık Yağ

Bertaraf
o Atık Yakma ve Birlikte
Yakma
o Düzenli Depolama

Arındırma
o PCB Arındırma
o

o
o
o
o
İşleme
Tıbbi Atık Sterilizasyon
Atık Kabul Tesisi
Hurda Metal
Tanker Temizleme
o Ambalaj Atığı Toplama ve
Ayırma
o Ömrünü Tamamlamış

Araç İşleme
Ara Depolama
o Tehlikeli Atık
Ç
ÇE
EV
VR
RE
ESSE
EL
LE
ET
TK
Kİİ D
DE
EĞ
ĞE
ER
RL
LE
EN
ND
DİİR
RM
ME
ER
RA
APPO
OR
RL
LA
AR
RII
Faaliyetlerinizin başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası süreçlerinde ÇED
Mevzuatı
ve
ilgili
yönetmelikler
kapsamında
doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
yasal
yükümlülükleriniz
ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II kapsamında yer alan faaliyetlerin;
Çevre
üzerindeki
etkilerinin
belirlenmesi,
etkilerin limit değerleri sağlayacak duruma
getirilmesi için önlemlerin belirlenmesi,
Yer
seçimi
belirlenmesi,
ve
teknoloji
alternatiflerinin
Çevresel modellerin kullanılması ile prosesin
etkilerinin analizi, vb.
değerlendirmeleri içeren, mevzuata uygun ÇED Raporu veya Proje Tanıtım
Dosyası hazırlanarak “ÇED OLUMLU” veya “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” belgesinin
alınması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Çevre Kanunu gereği; ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı
alınmayan projelere onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez;
proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
Ayrıca; ÇED süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçen
tesislere yetkili kurum tarafından proje bedelinin % 2’si oranında idarî para
cezası uygulanmaktadır.
“VERDE”NİN ANLAMI?
“Verde” birçok dilde yeşil anlamına gelmektedir.
Verde doğa ve yeşil ile birlikte anılmak olup Dünyada yeşili ve doğasıyla ön planda
olan birçok ünlü ulusal park (Mesa Verde, Polo Verde ..), göl (Laguna Verde), mekan,
hatta ülke ismi (Cape Verde) olarak kullanılmıştır.
N
NE
ED
DE
EN
NB
BİİZ
Z??
Verde; Çevre Mevzuatı başta olmak üzere konuyla ilgili kamuda ve özel
sektörde edindikleri, 10 yılı aşkın tecrübelerini kullanıp, ihtiyaca yönelik danışmanlık
hizmeti sunmayı amaç edinerek uzman kadro tarafından kurulmuştur.
Verde Çevre olarak;
Sektördeki eksiklerin bilinciyle, beklentilere cevap vermek amacıyla yola çıktık,
Sektördeki geniş tecrübelerimize güveniyoruz,
Deneyimlerimiz ışığında sizleri doğru yönlendiriyoruz,
Dinamik teknik kadromuz ile geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz,
İhtiyacınıza özel efektif maliyette, sürdürülebilir, pratik ve akılcı mühendislik çözümleri
üretip, katma değer yaratıyoruz,
Firmanızın sürekli gelişimine ve rekabet gücüne katkı sağlıyoruz .
Verde Çevre olarak konusunda uzman kadromuz ile ihtiyacınıza özel,
sürdürülebilir, efektif maliyette ve pratik mühendislik çözümleri ile
hizmetinizdeyiz…
Detaylı bilgi için bize ulaşın;
VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
PROJE ÖLÇÜM HİZMETLERİ İ.S.G.TİC. LTD. ŞTİ.
Aşağı Öveçler Mh. 1307 Sokak No:1/6
06540 Çankaya-ANKARA
GSM : 0533 565 12 44 – 0530 069 09 19
TEL : 0312 473 75 85
FAX : 0312 473 75 95
web :www.verdecevre.com.tr
e-posta: [email protected]
Download

verde çevre mühendis proje ölçüm h tic. ltd. ş de