Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya LG DP392G için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG DP392G
tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları
kullanım kılavuzunun içindedir.
Kullanım kılavuzu LG DP392G
Kullanma kılavuzu LG DP392G
Kullanma talimati LG DP392G
Kullanıcı kılavuzu LG DP392G
Kullanıcı el kitabı LG DP392G
Kullanım kılavuzunuz
LG DP392G
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917224
Manuel özet:
@@@@· Piller; güneß ißi©i, ateß, vb. gibi aßiri sicakliklara maruz birakilmamalidir. Güç Kablosuna ilißkin |KAZLAR Cihazlarin genellikle özgül bir devre
üzerine yerleßtirilmesi önerilir; Burada adanmiß devre, yalnizca bu cihaza güç sa©layan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamina gelir.
Emin olmak için bu kullanici kilavuzunun teknik özellikler sayfasini kontrol edin. Prizlere aßiri yükleme yapmayin. Aßiri yüklenmiß prizler, gevßek veya
hasarli prizler, uzatma kablolari, yipranmiß güç kablolari ya da zarar görmüß veya yarilmiß kablo yalitimi tehlikelidir. Bu koßullar elektrik çarpmasi veya
yangina yol açabilir. @@@@@@@@Ürünün montaji sirasinda fißin kolay erißilebilir bir yerde olmasini sa©layin. Eski cihazin imha edilmesi 1.
Ürününüzde, üzerinde çarpi ißareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunmasi, ürününüzün 2002/96/EC sayili Avrupa Direktifi kapsaminda
oldu©unu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atik sisteminden ayri olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafindan belirlenen özel olarak tasarlanmiß
toplama merkezleri aracili©iyla imha edilmelidir. 3. Eski cihazinizin do©ru ßekilde imha edilmesi, çevre ve insan sa©li©i için do©abilecek olumsuz
sonuçlari engellemenize yardimci olur. 4.
Eski cihazinizin imha edilmesiyle ilgili daha ayrintili bilgi için, ßehir ofisinizle, atik imha servisinizle veya ürünü satin aldi©iniz bayi ile irtibat kurun. |KAZ:
ELEKTR|K ÇARPMASI TEHL|KES|N| AZALTMAK |Ç|N KAPAI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. |Ç|NDE KULLANICININ SERV|S UYGULAYAB|LECE|
B|R PARÇA BULUNDURMAYIN. SERV|S H|ZMET| ALMAK |Ç|N N|TEL|KL| SERV|S PERSONEL|NE BAÍVURUN. Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen
bu yildirim ißareti, ürün içinde elektrik çarpmasi riski olußturabilecek derecede tehlikeli, yalitilmamiß bir voltaj varli©i konusunda kullanicilari uyarmak
amaciyla kullanilmißtir.
Üçgen içindeki ünlem ißareti, ürünle birlikte verilen yazili belgelerde bulunan önemli kullanim ve bakim (servis) talimatlari hakkinda kullanicilari uyarmak
amaciyla kullanilmißtir. UYARI: YANGIN VEYA ELEKT|R|K ÇARPMASI TEHL|KES|N| ÖNLEMEK |Ç|N ÜRÜNÜ YAMURDAN VEYA NEMDEN
KORUYUN. UYARI: Bu cihazi, kitaplik, vb. gibi dar bir alana yerleßtirmeyin. |KAZ: Havalandirma deliklerini kapatmayin. Cihazi üretici talimatlarina uygun
ßekilde monte edin. Kasadaki yuvalar ve delikler havalandirma için olup ürünün sa©likli bir biçimde çalißmasini sa©lar ve fazla isinmasini engeller. Ürün
yatak, koltuk, hali veya benzer yüzeylere yerleßtirilerek delikleri kapatilmamalidir. Bu ürün uygun havalandirma sa©lanmadi©i veya üretici talimatlarina
uyulmadi©i takdirde asla kitaplik veya raf gibi bölümlerin içine yerleßtirilmemelidir. |KAZ: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadir.
Ürünün do©ru bir ßekilde kullanilmasini sa©lamak için lütfen bu kullanici kilavuzunu dikkatli bir ßekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere
saklayin. Ünitenin bakima ihtiyaç duymasi durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Burada belirtilenler dißindaki kontrollerin kullanimi,
ayarlarin yapilmasi ya da yordamlarin uygulanmasi, tehlikeli radyasyona maruz kalinmasina neden olabilir. Lazer ißinina do©rudan maruz kalinmasini
önlemek için, cihaz muhafazasini açmayi denemeyin. Muhafazanin açilmasi durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çikar. IÍINA UZUN SÜRE
BAKMAYIN. |KAZ: Cihaz suya (damlayan veya siçrayan) maruz birakilmamali ve vazo gibi içi sivi dolu nesneler cihazin üstüne koyulmamalidir. |KAZ ·
Gazete, masa örtüsü, perde, vb. gibi nesnelerle havalandirma delikleri kapatilarak havalandirma engellenmemelidir. · Cihazin üzerine açik alev kaynaklari
(örn.
yanan mum) koyulmamalidir. Bu ürün 2004/108/EC EMC Direktifi ve 2006/95/EC Düßük Voltaj Direktifine uyacak ßekilde üretilmißtir. Avrupa temsilcisi:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940) 2 Güvenlik Önlemleri .
.....
..........
..........
.....
.....
2 Oynatilabilir Disk Türleri . . . . . . . . . .
..........
.....
.....
. .3 Ana Ünite. . . . . . . .
..........
.....
.....
..........
. . . . . .4 Uzaktan kumanda . . . .
.....
.....
..........
..........
. . .5 Baßlarken. .
.....
..........
..........
.....
.....
. . . . . . .6 Güç ba©lantilari . . .
..........
.....
.....
..........
. . . . . .7 Cihazi ba©lama . . . .
.....
.....
..........
..........
.....
8 Çalißma modunu seçme . . . . .
..........
..........
.....
. .8 Yeniden ßarj edilebilir pil . . .
..........
..........
.....
. . . .8 Ayarlarin de©ißtirilmesi .
..........
..........
.....
. . . . 9-10 Disk Bilgilerinin Görüntülenmesi .
..........
..........
. . . . 10 Diskin Oynatilmasi.
.....
..........
..........
.....
. . 11-12 DivX film dosyasinin oynatilmasi . . .
..........
..........
. 13 Müzik Disklerinin veya dosyalarinin dinlenmesi . . . .
.....
. . . . . . . . 13 Foto©raf dosyalarini görüntüleme . .
..........
.....
.....
. . . 14 AV girißini izleme . . . . . . .
..........
.....
.....
..........
14 USB Flash Sürücü Kullanimi. . . . . . . . . .
.....
.....
. . . . . . . .15 Harici Bellek Kartini Kullanma. .
..........
.....
.....
. . . . .15 Dahili bellek kullanma . . . . .
..........
.....
.....
. . . . . . . .15 Dosya kopyalama . .
..........
.....
.....
..........
. . . .16 Dosyayi düzenleme . . . . . .
.....
.....
..........
. . . . . . . . .16 Dil Kodlari .
.....
.....
..........
..........
.....
.....
.17 Alan Kodlari . . . . . . . . .
..........
.....
.....
..........
. .17 Sorun Giderme . . . . . . . .
.....
.....
..........
..........
18 Teknik Özellikler . . . . .
.....
..........
..........
.....
. .18 Telif Haklari Telif hakki korumali malzemenin izinsiz kopyalanmasi, yayinlanmasi, gösterilmesi, kabloyla yayinlanmasi, kamuya açik yerlerde
oynatilmasi veya kiralanmasi yasalar çerçevesinde yasaklanmißtir. Bu ürün Macrovision tarafindan gelißtirilmiß kopya korumasi özelli©ine sahiptir. Kopya
korumasi sinyalleri bazi disklere kaydedilir.
Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya oynatilirken görüntü gürültüsü olußur.
Kullanım kılavuzunuz
LG DP392G
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917224
Bu ürün, Macrovision Corporation ve di©er hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve di©er fikri mülkiyet haklarina yönelik dava yöntemiyle korunan bir
telif hakki koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakki koruma teknolojisinin kullanimi Macrovision Corporation tarafindan onaylanmak zorunda olup
Macrovision Corporation tarafindan aksi bir yetki verilmedi©i sürece bu teknoloji yalnizca ev ve di©er sinirli görüntüleme alanlarinda kullanilmak üzere
tasarlanmißtir. Ters mühendislik veya parçalarin sökülmesi yasaktir. |çindekiler Oynatilabilir Disk Türleri Tür DVD-VIDEO: Satin alinabilen veya
kiralanabilen film gibi diskler. DVD-R: Yalnizca video modu ve sonlandirilmiß olanlar Logo Sembolünün Görüntülenmesi Kullanim sirasinda TV ekraninizda
" " sembolü görüntülenebilir ve bu kullanici kilavuzunda açiklanan özelli©in, bu özel DVD video diskinde bulunmadi©ini ifade eder. DVD-RW: Yalnizca VR
modu, Video modu ve sonlandirilmiß olanlar DVD+R: Yalnizca video modu DVD+RW: Yalnizca video modu Audio CD: Müzik CD'leri veya satin alinabilen
müzik CD'si formatindaki CD-R/CD-RW. Bu ünite, ses baßliklari, DivX, MP3, WMA ve/veya JPEG dosyalarini içeren DVD±R/RW ve CD-R/RW'leri oynatir.
Diskin kayit kalitesi veya fiziksel koßulu ya da kayit aygitinin ve yazar yaziliminin özelliklerinden dolayi bazi DVD±RW/DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu
ünitede oynatilamaz. Bölge Kodlari Bu ünitenin arka kisminda bölge kodu bulunmaktadir.
Bu ünite yalnizca arkasindaki ayni bölge koduyla etiketlenmiß veya "ALL" (TÜMÜ) olarak etiketlenmiß DVD disklerini oynatabilir. · Ço©u DVD diskinde
kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranin yer aldi©i bir küre ißareti vardir. Bu numara, ünitenizin bölge koduyla ayni olmalidir, aksi
takdirde disk oynatilamaz. · Oynaticinizdakinden farkli bir bölge koduna sahip bir DVD'yi oynatmaya çalißirsaniz, TV ekraninda "Check Regional Code"
(Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesaji görüntülenir. 3 Ana Ünite a POWER (1): Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir. b MENU: DVD
menüsüne erißir. c SETUP: Ayar menüsüne erißir veya menüden çikar. d DISPLAY: Ekran Menüsüne erißir. e LCD MODE: LCD modunu seçer. 16:9, 4:3
veya Off (Kapali) f MODE: Bir çalißma modu belirler.
g COLOR/BRIGHT: LCD ekranin Brightness (Parlaklik) veya Color (Renk) menüsünü görüntüler. LCD ekran rengini ya da parlakli©ini ayarlamak için, ana
menüdeki COLOR/BRIGHT (RENK/ PARLAKLIK) dü©mesine art arda basarak Brightness (Parlaklik) veya Color (Renk) menüsünü görüntüleyin ve
ardindan b / B dü©mesini kullanarak de©eri belirleyin Ayarinizi onaylamak için ENTER tußuna basin. h VOL (+/-): Yerleßik hoparlör ve kulakliklarin ses
seviyesini ayarlar. i Pil ßarji ve güç göstergesi · Gösterge ßarj sirasinda kirmizi olur, ßarj tamamlandi©inda ise yeßil renge dönüßür (Ayrintilar için bkz.
sayfa 8.
) · Cihaz açilirken gösterge birkaç saniye boyunca yeßil yanar. j Denetim dü©mesi: Menüde bir ö©e l l l l l a l l l l l l l TITLE: Varsa, diskin baßlik menüsüne
erißir. REPEAT: Bir bölümü, parçayi, baßli©i veya tümünü tekrarlar. A-B: Bir bölümü tekrarlar. ZOOM: Video görüntüsünü büyütür.
MARKER: Oynatma sirasinda herhangi bir noktayi ißaretler. SEARCH: [Marker Search] (|ßareak soketinden çikarin. · Araç adaptörüne A3 amp. 250V'luk
koruma amaçli sigorta yerleßtirilmißtir. · Motor çalißtirilirken, araç adaptörünü aracin çakmak soketinden çikarin. · Aracin aküsü boßaldi©inda cihazinizi
çalißtirmayin. Araba jeneratöründen çikan yüksek akim, DC sigortanin atmasina neden olabilir. · Aracin kaynak voltaji yaklaßik 10 volt'un altina
düßtü©ünde cihaziniz düzgün çalißmayabilir. · Cihazinizi sicakli©in 70°C'yi (158°F) aßti©i yerlerde birakmayin, aksi takdirde pikap cihazi zarar görebilir.
Bu tür yerlere örnekler arasinda: - Do©rudan güneß ißi©i altinda bulunan ve pencereleri kapali durumdaki bir araba - Herhangi bir isitma aletinin yani
bulunur.
Güç kablosunu serbest birakma dü©mesi AC adaptör · Bu AC adaptör, 100-240V~ 1A 50/60Hz de©erlerinde çalißir. · Uygun bir AC fiß adaptörü veya AC
kablo seti seçme konusunda bir elektrikli parça da©iticisindan yardim alin. · NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD tarafindan üretilmißtir Araç
adaptörünü ba©lama Bu cihaz ve araç adaptörü, 8,5-16 volt negatif toprakli elektrik sistemlerine sahip araçlarda kullanilmak üzere tasarlanmißtir. Ço©u
araçta bu standart kullanilir. Aracinizda farkli tipte bir elektrik sistemi varsa, DC güç sistemi kullanilamaz. 7 Cihazi ba©lama AV IN (AV G|R|Í|) veya AV
OUT (AV ÇIKIÍI) için Ses ve Video Ba©lantisi Ürünle birlikte verilen AV kablosunu kullanarak cihazdaki AV IN/OUT (AV G|R|Í/ÇIKIÍ) jakini aßa©ida
gösterildi©i ßekilde televizyonunuzdaki ilgili giriß ya da çikiß jaklarina ba©layin. Çalißma modunu seçme "AV IN/OUT" girißine takin. Bu cihazi
kullanmadan önce bir çalißma modu seçmeniz gerekir. Cihazin üzerindeki MODE (MOD) dü©mesine basin, böylece çalißma modu seçme menüsü
görüntülenir.
Mod seçmek için b / B dü©mesini kullanin, daha sonra ENTER dü©mesine basin. · [DISC] (D|SK): Takilan diskin oynatilmasini sa©lar. · [EXTERNAL]
(HAR|C|): Ba©lanan USB Flash Sürücüdeki veya harici bellek kartindaki dosyalarin oynatilmasini sa©lar.
Kullanım kılavuzunuz
LG DP392G
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917224
[EXTERNAL] (HAR|C|) seçene©ini belirledikten sonra, USB Flash Sürücü için [USB] ya da harici bellek karti için [Memory Card] (Bellek Karti)
seçene©ini belirleyin. · [INTERNAL] (DAH|L|): Dahili bellekteki dosyalarin oynatilmasini sa©lar.
· [AV IN] (AV G|R|Í|): Bu cihaz kullanilarak harici bir aygittan gelen video/ses sinyallerinin izlenmesini sa©lar. Karma ortam DivX, MP3/WMA ve JPEG
DivX, MP3/WMA ve JPEG dosyalarinin bir arada bulundu©u bir ortami oynatirken, TITLE (BAÍLIK) dü©mesine basarak oynatmak istedi©iniz dosyalarin
menüsünü seçebilirsiniz. Yeniden ßarj edilebilir pil · Dahili yeniden ßarj edilebilir pil size, güç kablosuna ihtiyaç duymadan hareket etme ve dosya oynatma
özgürlü©ü verir. · Dahili yeniden ßarj edilebilir pil, ancak cihaz kapatilip AC adaptör bir prize takildi©inda ßarj olmaya baßlar. · Cihazi açarsaniz ßarj
ißlemi durur.
· Íarj ißlemi yaklaßik 3 saat 30 dakika sürer. · Pille çalißma süresi: yaklaßik 3 saat 30 dakika. Pille çalißma süresi, pil durumuna, çalißma durumuna ve çevre
koßullarina ba©li olarak de©ißiklik gösterebilir. · Pil göstergesi, ßarj sirasinda kirmizi olur. ßarj tamamlandi©inda gösterge ißi©i yeßile dönüßür. · Kalan
pil süresi birkaç dakikanin altina indi©inde, ekranda "Check Battery" (Pili Kontrol Edin) mesaji görüntülenir. TV veya harici aygit Dolby Laboratories
lisansiyla üretilmißtir. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4 haneli bir parola girin ve ENTER'a basin. @@@@Parolanizi unutursaniz
sifirlayabilirsiniz. Öncelikle cihazdaki diski çikarin.
@@@@@@@@@@@@Onaylamak için parolayi yeniden girin. @@@@@@(Bkz. @@@@@@@@(bkz. @@@@@@@@@@@@Daha fazla bilgi
için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin. @@@@FORMAT (B|Ç|MLEND|R) Dahili belle©i sifirlar: dahili bellekteki kayitli her ßey silinir. [Select]
(Seç) simgesi vurgulandi©inda ENTER dü©mesine basin ve ardindan [Yes] (Evet) seçene©ini belirleyip ENTER dü©mesine basin. Disk Bilgilerinin
Görüntülenmesi DÜME 1 Oynatma srasinda DISPLAY (EKRAN) dü©mesine basin: 2 Bir ö©e seçin: 3 Display (Görüntüle) menüsü ayarlarini de©ißtirin: 4
Menüden çikin: DISPLAY vV b B / ENTER DISPLAY Disk Bilgilerinin görüntülenmesi - daha fazlasini yapabilirsiniz vV dü©melerine basarak bir ö©eyi
seçebilir ve b B dü©melerini kullanarak ayari de©ißtirebilir veya belirleyebilirsiniz. Geçerli baßlik (veya parça) numarasi/toplam baßlik (veya parça) sayisi
Geçerli bölüm sayisi/toplam bölüm sayisi Geçen oynatma süresi Seçilen ses dili veya kanali Seçilen altyazi Seçilen açi/toplam açi sayisi DC IN jaki ba©li
de©ilken oynatma sirasinda DISPLAY dü©mesine basarak pil ßarjinin durumunu kontrol edebilirsiniz.
Dolu Düßük Íarj edilmesi gerek Bu Kilavuzda Kullanilan Semboller Baßli©inda aßa©idaki sembollerden biri bulunan bir bölüm, yalnizca o sembolün temsil
etti©i disk veya dosya için kullanilabilir. ALL ACD Tüm diskler ve dosyalar Ses CD'leri DVD DVD ve sonlandirilmiß DVD±R/RW MP3 MP3 dosyalari DivX
DivX dosyalari WMA dosyalari WMA 10 Diskin Oynatilmasi DÜME 1 Disk takin: 2 Bir çalißma modu seçin (sayfa 8): 3 Oynatma ißlemini baßlatin: 4 Ses
seviyesini ayarlayin: 5 Oynatma ißlemini durdurun: MODE N x PLAY STOP VOLUME Mönülü DVD Oynatma DVD Bu günkü DVD'lerin ço©u halen, filmin
baßlamasindan önce yüklenen mönülere sahiptir. Bu mönüler içerisinde, bir seçene©in belirgin olarak gösterilmesi için vV b B i kullanilarak gezinme
yapilabilir. Seçim için ENTER'e basilir. DVD VR diskinin oynatilmasi Bu ünite, Video Kayit (VR) formati kullanilarak kaydedilen DVD-RW disklerini oynatir.
Bir DVD VR diski takti©inizda ekranda menü görüntülenir. Baßlik seçmek için vV dü©melerini kullanin, ardindan PLAY ( N) dü©mesine basin. DVD-VR
menüsünü görüntülemek için MENU veya TITLE dü©melerine basin. Bazi DVD-VR diskleri DVD KAYDED|C| kullanilarak CPRM verileriyle hazirlanmißtir.
Cihaz bu tip diskleri desteklemez.
Diskin Oynatilmasi - daha fazlasini yapabilirsiniz Disk takma LCD paneli aßa©ida gösterildi©i gibi açin ve bir disk takin. Sonra LCD paneli kapatin.
Sonraki/önceki bölüme/parçaya/dosyasi atlama ALL Sonraki bölüme/parçaya/dosyasi geçmek için SKIP (>) dü©mesine basin. Geçerli
bölüme/parçaya/dosyasi baßina geri dönmek için SKIP (.) dü©mesine basin. Önceki bölüme/parçaya/dosyasi gitmek için iki kez kisa süreyle SKIP (.)
dü©mesine basin. Oynatmanin duraklatilmasi ALL Oynatmayi duraklatmak için PAUSE/STEP (X) dü©mesine basin. Oynatmaya devam etmek için Press
PLAY ( N) dü©mesine basin. Çerçeve Çerçeve oynatma Art arda oynatma ALL DVD DivX Çerçeve çerçeve oynatmak için PAUSE/STEP (X) dü©mesine art
arda basin.
Tekrarlanacak ö©eyi seçmek için art arda REPEAT dü©mesine basin. Geçerli baßlik, bölüm veya parça art arda oynatilir. Normal oynatima geri dönmek
için art arda REPEAT dü©mesine basarak [Off] (Kapali) seçene©ini belirleyin. Oynatmayi durdurur Oynatmayi durdurmak için STOP (x) dü©mesine basin;
cihaz, diske ba©li olarak durdurulan noktayi kaydeder. Ünite, diske ba©li olarak diskin durduruldu©u noktayi kaydeder. Ekranda kisa bir süre için " Xx "
belirir. Oynatmaya (durdurulan sahneden) devam etmek için PLAY ( N) dü©mesine basin. Tekrar STOP (x) dü©mesine basti©inizda veya diski
çikardi©inizda (ekranda " x " belirir) ünite durdurulan noktayi siler.
Kullanım kılavuzunuz
LG DP392G
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917224
[Xx =Resume Stop (Kisa Süreli Durdurma), x =Complete Stop (Tamamen Durdurma)] Bir dü©meye [örne©in, POWER (GÜÇ), vs.] basildi©inda
oynatmaya devam edilen nokta silinebilir.
Hizli ileri veya hizli geri alma DVD DivX ACD WMA MP3 Oynatma sirasinda hizli ileri veya hizli geri almak için SKIP (. ya da >) dü©mesini basili tutun.
SKIP (. @@@@Seçti©iniz kisim sürekli olarak tekrarlanir. @@@@@@@@@@Ayrica konumlari geri ça©irabilir veya silebilirsiniz.
@@@@@@@@Diski oynaticidan çikarsaniz veya üniteyi kapatsaniz da son sahne bellekte kalir. Sahnesi belle©e alinmiß bir diski takarsaniz, o sahne
otomatik olarak hatirlanir. Ekran Koruyucu Üniteyi yaklaßik beß dakika Stop (Durdurma) modunda birakti©inizda ekran koruyucu görüntülenir. Ekran
Koruyucu beß dakika boyunca görüntülenirse, ünite otomatik olarak kapanir. Genißletilmiß video görüntüsünün izlenmesi DVD DivX Oynatma veya
duraklatma modundayken art arda ZOOM dü©mesine basarak mesafe ayarlama modunu seçin.
vVb B dü©melerini kullanarak mesafe ayari yapilmiß görüntü içinde hareket edebilirsiniz. Çikmak için CLEAR dü©mesine basin. Baßlik menüsünü
görüntüleme DVD menüsünü görüntüleme DVD Varsa, diskin baßlik menüsünü görüntülemek için TITLE dü©mesine basin. DVD Varsa, disk menüsünü
görüntülemek için MENU dü©mesine basin. Seçilen zamandan oynatmayi baßlatma DVD DivX Girilen zaman kodunun baßlangiç noktasini arar. DISPLAY
dü©mesine basin ve bir saat simgesi seçin. Zamani girin ve ENTER dü©mesine basin. Örne©in, 1 saat, 10 dakika ve 20 saniyedeki bir sahneyi bulmak için
"11020" girin ve ENTER dü©mesine basin. Yanliß bir sayi yazarsaniz, yeniden girmek için CLEAR dü©mesine basin. 12 DivX film dosyasinin oynatilmasi
DÜME 1 Bir çalißma modu seçin (sayfa 8): 2 Menüden bir film dosyasi seçin: 3 Oynatma ißlemini baßlatin: 4 Oynatma ißlemini durdurun: MODE v V,
MENU N x PLAY STOP Müzik Disklerinin veya dosyalarinin dinlenmesi DÜME 1 Bir çalißma modu seçin (sayfa 8): 2 Menüden bir müzik dosyasi seçin: 3
Oynatma ißlemini baßlatin: 4 Oynatma ißlemini durdurun: MODE v V, MENU N PLAY x STOP DivX film dosyasi oynatma - daha fazlasini yapabilirsiniz
DivX® altyazisini do©ru görüntüleyecek ßekilde karakter kümesini de©ißtirme Oynatma sirasinda SUBTITLE dü©mesini 3 saniye süreyle basili tutun.
Dil kodu görüntülenir. Baßka bir dil kodu seçmek için, altyazi do©ru ßekilde görüntülenene kadar b B dü©melerine basin, ardindan ENTER dü©mesine
basin. Müzik Diskini veya dosyalarini dinleme - daha fazlasini yapabilirsiniz Kendi programinizi olußturma Diskte bulunan müziklerin siralamasini
düzenleyerek disk içeri©ini istedi©iniz sirada oynatabilirsiniz. Program listesine müzik eklemek için, durdurma modunda PROG. dü©mesine basarak
program düzenleme moduna girin (menüde E ißareti görüntülenir). [List] (Liste) üzerinde istedi©iniz müzi©i seçin, ardindan müzi©i program listesine
eklemek için ENTER dü©mesine basin. Program listesinden bir müzik seçin ve programlanmiß oynatmayi baßlatmak için ENTER dü©mesine basin. Program
listesinden bir müzi©i silmek için, program düzenleme modunda silmek istedi©iniz müzi©i seçip CLEAR dü©mesine basin. Program listesindeki müziklerin
tümünü silmek için program düzenleme modunda [Clear All] (Tümünü Temizle) ö©esini seçip ENTER dü©mesine basin. Disk çikarildi©inda veya ünite
kapatildi©inda program silinir.
DivX dosyasi gereksinimleri Bu oynatici ile DivX dosya uyumlulu©u ßu ßekilde sinirlandirilmißtir: · Kullanilabilir çözünürlük boyutu: 720x576 (G x Y)
piksel. · DivX ve altyazinin dosya adlari 50 karakterle sinirlandirilmißtir. · DivX dosyasi uzantilari: ".avi", ".mpg", ".
mpeg" · Oynatilabilir DivX altyazisi: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.
txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt) · Oynatilabilir Codec formati: "DIVX3.xx", "DIVX4.
xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX", "DIVX6.xx" (Yalnizca standart oynatma için) · Ünitede DivX 6.0 ile yalnizca oynatma ißlevi desteklenmektedir. ·
Oynatilabilir Ses formati: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA" · Örnekleme frekansi: 8 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48kHz içinde (WMA) · Bit hizi: 8 320 kbps içinde (MP3), 48 - 384 kbps içinde (WMA) · CD-R/RW, DVD±R/RW Formati: ISO 9660 · Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam dosya ve
klasör sayisi) · Tüm WMA Ses biçimleri bu cihazla uyumlu de©ildir. Dosya bilgilerini görüntüleme (ID3 TAG ) Dosya bilgileri içeren bir MP3 dosyasini
oynatirken, DISPLAY dü©mesine art arda basarak bilgileri görüntüleyebilirsiniz. MP3/WMA müzik dosyasi gereksinimleri Bu ünite ile MP3/WMA
uyumlulu©u ßu ßekilde sinirlandirilmißtir: · Dosya uzantilari: ".mp3", ".wma" · Örnekleme frekansi: 8 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA) · Bit
hizi: 8 - 320 kbps içinde (MP3), 48 - 384 kbps içinde (WMA) · CD-R/RW, DVD±R/RW Formati: ISO 9660 · Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam
dosya ve klasör sayisi) 13 Foto©raf dosyalarini görüntüleme DÜME 1 Bir çalißma modu seçin (sayfa 8): 2 Menüden bir foto©raf dosyasi seçin: 3 Seçilen
dosyayi tam ekran görüntüleyin: 4 Menüye geri dönmek için: MODE v V, MENU N PLAY x STOP Genißletilmiß foto©raf görüntüsünü izleme Tam ekranda
foto©rafi görüntülerken mesafa ayarlama modunu seçmek için ZOOMdü©mesine art arda basin.
Kullanım kılavuzunuz
LG DP392G
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917224
vVb B dü©melerini kullanarak mesafe ayari yapilmiß görüntü içinde hareket edebilirsiniz.
Çikmak için CLEAR dü©mesine basin. Foto©raf dosyasi gereksinimleri Bu ünite ile JPEG dosyasi uyumlulu©u ßu ßekilde sinirlandirilmißtir. · Dosya
uzantilari: ".jpg" · Foto©raf boyutu: En fazla 4800 x 4800 piksel · CD-R/RW, DVD±R/RW Formati: ISO 9660 · Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam
dosya ve klasör sayisi) · Aßamali ve kayipsiz sikißtirilmiß JPEG resim dosyalari desteklenmez. Foto©raf dosyalarini görüntüleme - daha fazlasini
yapabilirsiniz Foto©raf dosyalarini slayt gösterisi olarak görüntüleme ( ) simgesini vurgulamak için vV b B dü©melerini kullanin ve ENTER dü©mesine
basarak slayt gösterisini baßlatin.
( ) simgesi vurgulandi©inda b B dü©melerini kullanarak slayt gösterisi hizini de©ißtirebilirsiniz. Sonraki/önceki foto©rafa atlama Önceki/sonraki foto©rafi
görüntülemek için SKIP (. veya >) dü©mesine basin. Foto©rafi döndürme Foto©raflari tam ekranda görüntülerken tam ekrandaki foto©rafi saat yönünde
veya saat yönünün tersine döndürmek için vV dü©melerini kullanin. Slayt gösterisini duraklatma Slayt gösterisini duraklatmak için PAUSE/STEP (X)
dü©mesine basin.
Slayt gösterisine devam etmek için PLAY ( N) dü©mesine basin. AV girißini izleme Bu cihazi kullanarak harici bir aygittan gelen video/ses sinyallerini
izleyebilirsiniz. DÜME 1 Ürünle birlikte verilen AV kablosunu kullanarak harici aygiti bu cihaza ba©layin. (Sayfa 8) 2 Çalißma modunu seçmek için menüyü
görüntüleyin: 3 [AV IN] seçene©ini belirleyin: 4 Harici aygittan video izleyin: 5 [AV IN] modundan çikmak için [INTERNAL] (DAH|L|), [DISC] (D|SK) veya
[EXTERNAL] (HAR|C|) seçene©ini belirleyin: - MODE b B, ENTER MODE, b B, ENTER Slayt gösterisi sirasinda MP3 müzi©i dinleme Diskte müzik ve
foto©raf dosyalari birlikte yer aliyorsa, slayt gösterisi sirasinda MP3 müzi©i dinleyebilirsiniz. ( ) simgesini vurgulamak için vV b B dü©melerini kullanin ve
ardindan ENTER dü©mesine basarak slayt gösterisini baßlatin. 14 USB Flash Sürücü Kullanimi Müzik dosyalari (MP3/WMA), foto©raf dosyalari (JPEG) ve
DivX dosyalari oynatilabilir. Her dosya türünün çalißtirilmasina ilißkin ayrintili bilgi için ilgili sayfalara bakin. Dahili bellek kullanma Müzik dosyalari
(MP3/WMA), foto©raf dosyalari (JPEG) ve DivX dosyalari oynatilabilir. Her dosya türünün çalißtirilmasina ilißkin ayrintili bilgi için ilgili sayfalara bakin.
DÜME 1 Bir USB Flash Sürücü ba©layin (sayfa 6): 2 Çalißma modunu seçmek için menüyü görüntüleyin: 3 [EXTERNAL] (HAR|C|) seçene©ini belirleyin: 4
[USB] seçene©ini belirleyin: 5 Bir dosya seçin: 6 Dosyayi oynatin: MODE b B, ENTER v V, ENTER v V, MENU N PLAY 1 Çalißma modunu seçmek için
menüyü görüntüleyin: 2 [INTERNAL] (DAH|L|) seçene©ini belirleyin: 3 Bir dosya seçin: 4 Dosyayi oynatin: DÜME MODE b B, ENTER v V, MENU N PLAY
Harici Bellek Kartini Kullanma Müzik dosyalari (MP3/WMA), foto©raf dosyalari (JPEG) ve DivX dosyalari oynatilabilir.
Her dosya türünün çalißtirilmasina ilißkin ayrintili bilgi için ilgili sayfalara bakin. DÜME 1 Harici bir bellek kartini cihaza takin (sayfa 6): 2 Çalißma
modunu seçmek için menüyü görüntüleyin: 3 [EXTERNAL] (HAR|C|) seçene©ini belirleyin: 4 [Memory Card] (Bellek Karti) seçene©ini belirleyin: 5 Bir
dosya seçin: 6 Dosyayi oynatin: MODE b B, ENTER v V, ENTER v V, MENU N PLAY 15 Dosya kopyalama Geçerli ortamdan JPEG, MP3/WMA veya DivX
dosyasini/klasörünü dahili belle©e kopyalayabilirsiniz. Diskteki bir dosya/klasörü kopyalayamazsiniz. · Dahili belle©e bir klasör kopyalamaya çalißirsaniz,
alt klasör ve alt klasördeki dosyalar kopyalanmaz. Dahili bellekteki bir dosyayi veya klasörü silme Dahili bellekten dosya veya klasör silebilirsiniz. Silmek
istedi©iniz dosya veya klasörü seçin ve sonra File Manager (Dosya Yöneticisi) seçeneklerini göstermek için DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) dü©mesine basin.
[DELETE] (S|L) seçene©ini belirleyin ve ENTER dü©mesine basin. [Yes] (Evet) seçene©ini belirleyin ve ardindan ENTER dü©mesine basin. DÜME 1 Bir
dosya ya da klasör seçin: 2 File Manager (Dosya Yöneticisi) menüsünü görüntüleyin: 3 Gerekirse [COPY] (KOPYALA) seçene©ini belirleyin: 4 Kopyalamayi
baßlatin: v V, MENU DISPLAY bB ENTER Dahili bellekteki bir dosyayi veya klasörü yeniden adlandirma Dahili bellekteki bir dosyayi veya klasörü yeniden
adlandirabilirsiniz. Ad en fazla 17 karakter uzunlu©unda olabilir.
Yeniden adlandirmak istedi©iniz dosyayi veya klasörü seçin ve sonra File Manager (Dosya Yöneticisi) seçeneklerini göstermek için DISPLAY
(GÖRÜNTÜLE) dü©mesine basin. [RENAME] (YEN|DEN ADLANDIR) seçene©ini belirleyin ve ENTER dü©mesine basin. Uzaktan kumanda dü©melerini
kullanip bir ad girerek, seçilen dosyayi veya klasörü yeniden adlandirin. Adi kaydetmek için ENTER dü©mesine basin. · v / V: Art arda v / V dü©mesine
basildi©inda karakter kümesini de©ißtirir.
(Sayi, Büyük Harfler veya Küçük Harfler). · Sayilar (0-9): Bir dü©meye art arda basilmasiyla ilgili karakteri imlecin bulundu©u noktaya girer. · CLEAR:
|mlecin bulundu©u noktadaki karakteri siler. · b / B: |mleci sola veya sa©a taßir. Dosyayi düzenleme Dahili bellekteki JPEG, MP3/WMA veya DivX
dosyasini/klasörünü düzenleyebilirsiniz.
Diskteki bir dosyayi/klasörü kopyalayamazsiniz. DÜME 1 Dahili bellekten bir dosya veya klasör seçin: 2 File Manager (Dosya Yöneticisi) menüsünü
görüntüleyin: 3 Bir seçenek belirleyin: 4 Belirlenen seçene©i çalißtirin: v V, MENU DISPLAY bB ENTER Dahili bellekte yeni bir klasör olußturma Dahili
bellekte yeni bir klasör olußturabilirsiniz.
Kullanım kılavuzunuz
LG DP392G
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917224
File Manager (Dosya Yöneticisi) seçeneklerini göstermek için DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) dü©mesine basin. [MAKE] (OLUÍTUR) seçene©ini belirleyin ve
ENTER dü©mesine basin, böylece yeni klasör olußturulur. Yukaridaki [Dahili bellekteki bir dosyayi veya klasörü yeniden adlandirma] bölümünde
gösterildi©i gibi klasörü yeniden adlandirin. Adi kaydetmek için ENTER dü©mesine basin. @@@@@@Üzerine kopyalamak istedi©iniz bir dizin seçin.
@@Pili de©ißtirin. Bir disk takin. Çalißma modunu seçmek için MODE (MOD) dü©mesini kullanin.
(Sayfa 8) TV'de uygun video girißi modunu seçin. Video kablosunu sikica takin. [Off] (Kapali) dißinda bir LCD modu seçin. Ses amplifikatörü için do©ru
giriß modunu seçin. Ses seviyesini düzenlemek için ses seviyesi kontrolünü kullanin. AUDIO (SES) ayarlarini do©ru konuma ayarlayin. Oynatilabilir bir disk
takin. (Disk türünü ve bölge kodunu kontrol edin.) Derecelendirme düzeyini de©ißtirin. @@@@@@@@TV, üniteden sinyal alacak ßekilde
ayarlanmamißtir.
Video kablosu sikica takilmamißtir. LCD modu [Off] (Kapali) olarak ayarlanmißtir. Görüntü yok. Konektörler Ses/Video Çikißi/Girißi ø3,5 mm mini jak x 1 Video: 1,0 V (p-p), 75 , senk negatif - Ses (Analog): 2 Vrms (1 KHz, 0 dB) Kulaklik terminali ø3,5 mm stereo mini jak x 2 Ses yok. Ses kablosuna ba©li cihaz
üniteden sinyal alacak ßekilde ayarlanmamißtir.
Ses seviyesi minimum olarak ayarlanmißtir. AUDIO (SES) seçenekleri hatali bir konuma ayarlanmißtir. Sivi Kristal Ekran Panel boyutu Projeksiyon sistemi
Hareket sistemi Çözünürlük 8 inç genißlik (kößegen) R.G.B.
ßeridi TFT etkin matris 800 x 480 (WVGA) Ünite oynatmayi baßlatmiyor. Oynatilamayan bir disk takilmißtir. Derecelendirme düzeyi ayarlanmißtir.
Aksesuarlar · · · · · RCA Video/Ses kablosu AC Adaptör (MPA-630) Araç Adaptörü (DPDC1) Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Pili (Lityum Pil) Uzaktan
kumanda düzgün biçimde çalißmiyor. Uzaktan kumanda, ünitenin uzaktan kumanda sensörüne yöneltilmemißtir. Uzaktan kumanda ünitenin çok uza©indadir.
Tasarim ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin de©ißtirilme hakki saklidir. 18 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 City ADANA ADANA ADANA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA |ÇEL |ÇEL K.MARAÍ ELAZIG ERZURUM KARS MALATYA
DENIZLI IZMIR IZMIR IZMIR MANISA MUGLA MUGLA ADIYAMAN DIYARBAKIR GAZIANTEP ÍANLIURFA ANKARA ASC Name BULUT
ELEKTRON|K-CAH|T BULUT Data Teknik TEKN|K ELEK. ERTUNÇ ELEKTRON|K - HAKKI ERTUNÇ OLCAY ELEK.
ÍENGÖZ ELEK. V|ZYON ELEKTRON|K YILDIRIM ELEK HAKAN ELEK. ÖZEMEK ELEKTRON|K TAAH.T|C.VE SAN.LTD.ÍT| GÜNGÖR ELEKTRON|K
GRUP ELEK. ERZURUM ELEKTRON|K T|CARET SANAY| L|M|TED Í|RKET| ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRON|K TAYFUN ELEK. CEZAY|RL|
ELEKTRON|K-M.EROL CEZAY|RL| BULENT CIKIKCI- DIGITAL ELEKTRON|K ÇAVUÍOLU ELEK TEKN|K ELEK.
BALABAN ELEK. B|RCAN ELEKT. ÖZLÜK ELEK. RIFAT ERD|NÇ-TEKN|K ELEKTRON|K TELEV|ZYON HASTANES| ÜNAL ÍENSÖYLER ELEK. BAYER
ELEK.
GÜNEÍ ELEK. Phone 0 322 234 33 79 0 322 456 25 72 0322 231 12 65 0 242 513 63 14 0 242 746 76 03 0 242 512 37 85 0 242 316 51 61 0 242 241 30 85 0
324 358 29 48 0 324 336 22 01 0 344 223 46 00 0 424 233 38 27 0 442 214 05 82 0 474 223 83 89 0 422 325 96 96 0 258 371 81 91 0 232 425 02 86 0 232
544 85 51 0 232 448 19 91 0 236 232 11 89 0 252 282 25 17 0 252 214 43 98 0 416 216 12 62 0 412 224 39 79 0 342 215 15 78-79 0 414 312 15 16 0 312 359
21 36 Adress Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan Reßatbey Mah.
Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan Güzelyali mah. U©ur Mumcu bulvari Tohumcuo©lu apt. No:10/D Seyhan Íekerhane mh. Yunusgücüo©lu sk. M.Gücü
Apt.No:6 Alanya Yukari Pazarci Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat Saray Mah.
Mehmet Çavuß Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya Íirinyali Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1 Kizilsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24 Fatih Mah.
87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli |hsaniye mah.4902 Sok.
Íaman Apt. No: 26/ A Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arikan Sitesi B blok No 24/c |zzet Paßa Mah. H.
Tevfik Efendi Sok. No:30/A Íerif Efendi Cad. Íair Nefi |lkö©retim Okulu karßisi No.136 |stasyon Mah. |stasyon Cad. No:185 Kanalboyu Kernek Camii karßisi
Mistoglu apt alti No.9 a-b |zmir Bulvari Bakirli kavßa©i No:183 1372 sk No:17/1A Sigortaci |ßhani Çankaya Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiß Çakmak Cd.
No:137/B Íirinyar 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B CUMHUR|YET CAD. NO:137 Ortaca Recayi Güreli Cad. Bakkalo©lu Pasaji No:30/22
Gölebatmaz cd. No:32/A Kurtismailpaßa 7. Sok. Gençkalan apt. alti No:9 De©irmiçem Mah.
Muammer Aksoy Bulvari No:58/B Íehitkamil Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzero©ullari Apt.8/C Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören No 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 City ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA KAYSERI KIRIKKALE R|ZE SAMSUN TRABZON
BURSA BURSA |STANBUL |STANBUL |STANBUL |STANBUL |STANBUL |STANBUL |STANBUL |STANBUL KOCAEL| GAZIANTEP ASC Name MERKEZ
ELEK.
ONUR ELEK. LTD. Simge Elektronik TÜDEÍ ELEK MIZRAK ELEKTRON|K-MEHMET MIZRAK KARDEÍLER ELEKTRON|K-AL| ÍIH GAÇKA CEYLAN
ELEK. MEGA ELEKTRON|K EÍYA MOB|L.AV|ZE DAY.
TÜK.MALL.|M.SAN.T|C.LTD.ÍT|. NATURAL SOUND KURTULUÍ ELEK. ULUDA ELEKTRON|K AL| ÖZDEM|R AYDIN V|DEO ELEKTRON|K TEKN|K
H|Z. SAN.
T|C. LTD. ÍT|. Do©u Elektronik ECE ELEKTRON|K ELEKTRO CENTER LTD.ÍT| HAKAN ELEK. KAFKAS ELEK. MTV ELEK. ULUDAG ELEKTRON|K
ANIT ELEKTRON|K NAZM| AYDOAN Ateß So©utma Phone 0 312 257 02 22 0 312 442 04 42 0 312 325 18 76 0 312 357 08 08 0 352 222 65 15 0 318 224
47 42 0 464 217 92 96 0 362 230 69 62 0 462 224 41 55 0 224 327 31 47 0 224 224 06 68 0 212 526 23 30 0 216 398 60 60 0 216 386 90 66 0 212 663 56 08
-57 0 212 880 12 72 0 212 502 52 98 0 216 343 52 42 0 212 240 76 78 0 262 325 46 67-32 0 342 3608686 Adress Yeni Bati mah. 12.cad.
2.Mesa Çarßisi No:61 Batikent Hoßdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya Ba©ci cad. No:20 /A Etlik Keçiören Beßiktaß sk.
Kullanım kılavuzunuz
LG DP392G
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917224
No:28/C Keçiören Fatih mah. O©uz Cad. Sergen Apt. Alti No:11/A Kocasinan GÜZELTEPE MAH. CELALAT|K CAD.
NO:4/B Palandöken Cad. No:3 Bahçeli Evler Mah. Yüzyil Bulv. No:273 Fatih Mh. Haci Ziya Habibo©lu Cd. No:21 Beyazit Cad. Kasapo©lu Plaza No:24
Íehreküstü Mah. De©irmen Sok. No:7 Halicio©lu |ß Hani No:46 Hamidiye Cad. Íah As.
|ßhani Kat:2 No:36/28 Sirkeci Fatih Bulvari Íen Caddesi No:7 Sultanbeyli Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICED|D Hat boyu Cd. Canik pasaji No:69
Yeßilköy Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece HAREKET ORDUSU SK.NO :20 |NC|RL| Büyükçekmece Nuh Kuyusu Cd.Lokmacio©lu Sk.No:11A
Altunizade 19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.
N.19 ß|ßL| Atatürk Bulvari No:27-29 Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.
No:4 LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi .
Kullanım kılavuzunuz
LG DP392G
http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917224
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Kullanma talimati LG DP392G