Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG CW-21Z503N için kurulum kılavuzu. Bu
kılavuzdaki SAMSUNG CW-21Z503N tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını
bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.
Kullanım kılavuzu SAMSUNG CW-21Z503N
Kullanma kılavuzu SAMSUNG CW-21Z503N
Kullanma talimati SAMSUNG CW-21Z503N
Kullanıcı kılavuzu SAMSUNG CW-21Z503N
Kullanıcı el kitabı SAMSUNG CW-21Z503N
Kullanım kılavuzunuz
SAMSUNG CW-21Z503N
http://tr.yourpdfguides.com/dref/805226
Manuel özet:
Ön (ya da Yan) Panel Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken, tüm sistemlerin kapal> oldu¤undan emin olun. OE ´ ¨ ^ Ø Ekranda
menü gösterimi Ses ayar> Kanal seçimi Uzaktan kumanda sensörü Gösterge Güç açma/kapama Anten ya da Kablolu Televizyon Yay>n>n>n Ba¤lanmas>
Anten ya da a¤ girifl kablosunu OE (75 koaksiyel soket) noktas>na tak>n. Televizyon kanallar>n> düzgün izleyebilmek için, kaynaklardan birinden uygun
televizyon sinyallerinin al>nmas> zorunludur: harici anten, kablolu televizyon a¤> ya da uydu a¤>. Bir iç mekan anteni kullan>yorsan>z, net ve güzel bir
görüntü almak için televizyonunuzu ayarlarken anteni ayarlaman>z gerekebilir. SCART Girifl/Ç>k>fla Ba¤lanmas> SCART ´ ve SCART konektörleri, VCR,
DVD, dekoder, uydu al>c>, video oyun cihaz> ya da video disk oynat>c> gibi cihazlar için kullan>l>r. SCART ´, video oyunlar> cihazlar> ya da video disk
oynat>c>lar gibi RGB ç>k>fl> olan cihazlar için kullan>l>r. Hem ön (ya da yan) hem de arka ba¤lant> noktalar>na harici cihazlar ba¤land>¤>ndan, ön
(ya da yan) AV cihaz> önceliklidir. Modeline ba¤l> olarak, bekleme modundayken TV'nizi açmak için dü¤melerini kullanabilirsiniz. ´ ve dü¤meleri, uzaktan
kumanda üzerindeki oe///..
. dü¤meleriyle de ayn> iflleve sahiptir. Uzaktan kumandan>z bozulur ya da onu kaybederseniz televizyon paneli üzerindeki kumandalar> kullanabilirsiniz.
Türkçe - 1 AA68-03843M-01 Uzaktan Kumanda (modele ba¤l> olarak) Uzaktan kumandan>n çal>flmas>, TV'nin yak>n>nda bulunan parlak suni
>fl>klardan etkilenebilir. 4 / Ses seviyesini art>rmak ya da azaltmak için.
#P / Bir önceki ya da sonraki kay>tl> kanal> görüntülemek için kullan>l>r. $ EXIT Herhangi bir ekrandan ç>kman>z> ve normal izlemeye dönmenizi
sa¤lar. % MUTE Sesi geçici olarak kapatmak için kullan>l>r. Sesi yeniden açmak için MUTE, , ya button. ^ ENTER Ekranda gösterimli menüleri
kullan>rken, belirli bir ö¤eyi etkinlefltirmek (ya da de¤ifltirmek) için ENTER dü¤mesine bas>n.
& S.MODE Ses efektini seçmek için kullan>l>r. * P.MODE Resim efektini seçmek için kullan>l>r. ( TV Harici girifl modundan TV moduna dönmekte
kullan>l>r. ) SLEEP Otomatik kapanma için önceden ayarlanm>fl zaman aral>¤>n> seçmek için kullan>l>r. Televizyonun Aç>lmas> ve Kapat>lmas>
Elektrik kablosu, televizyonun arka taraf>nda bulunmaktad>r. 1 Güç kablosunu uygun bir prize tak>n. Ana voltaj TV'nin arkas>nda belirtilmifltir ve frekans
50 ya da 60 Hz'dir. 5 MENU Ekranda gösterimli menüyü açmak ya da bir önceki menüye geri dönmek için kullan>l>r.
6 ...//oe/ Menüdeki imleci kumanda etmek için kullan>l>r. @@8 TURBO Turbo ses modunu seçmek için kullan>l>r. 9 DUAL I-II Ses modunu seçmek için
kullan>l>r. @@! @@@@Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki POWER dü¤mesine bas>n. En son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
yeniden seçilir. Henüz bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü aç>l>r. 4.
Sayfadaki "Kanal - Otomatik kayit" ya da "Kanal - Elden kayit" konularina bakin. Televizyon ilk kez aç>ld>¤>nda, bir çok temel müflteri ayar> otomatik
olarak devam eder. sayfadaki "Kurulum - Plug & Play" konusuna bak>n. Televizyonu kapatmak için ön (ya da yan) taraf>ndaki " I " (Açma/Kapama)
dü¤mesine bas>n. 4 Televizyonun Bekleme Moduna Al>nmas> Güç tüketimini azaltmak ve katot >fl>n tüpünün ömrünü uzatmak için televizyon bekleme
moduna al>nabilir.
Bekleme modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek s>ras>nda) kesmek istedi¤inizde yararl> olur 1 <zlerken uzaktan kumandan>n POWER dü¤mesine
bas>n. Televizyon bekleme moduna girer. Televizyonu yeniden açmak için ayn> dü¤meye tekrar basman>z yeterlidir. Televizyonu uzun süre (örne¤in, tatile
gitti¤inizde) bekleme modunda tutmay>n. Televizyonu kapatmak için ön (ya da yan) taraf>ndaki " I " (Açma/Kapama) dü¤mesine bas>n.
Seti elektrik flebekesinden ve anten ba¤lant>lar>ndan ay>rmak en do¤ru ifllemdir. 2 Pilleri Takma 1 POWER TV'yi aç>p kapatmak için kullan>l>r. 2
Numara dü¤meleri Kanallar> do¤rudan seçmek için kullan>l>r. 3 -/-On ya da daha büyük numaral> kanallar> seçmek için kullan>l>r. Bu dü¤meye
bast>¤>n>zda "--" sembolü gösterilir. <ki basamakl> kanal numaras>n> girin. Kapa¤> ç>kart>n. <ki AAA boyut pil tak>n ve kapa¤> yerine yerlefltirin.
@@@@Ekranda ana menü aç>l>r. @@Simgelerden birini seçmek için .
.. ya da dü¤mesine bas>n. @@Menüdeki ö¤elere ilerlemek için ... ya da dü¤mesine bas>n. @@@@@@@@ya da dü¤mesine basarak uygun dili seçin.
ENTER dü¤mesine bas>n. @@@@Antenin televizyona ba¤l> oldu¤undan emin olun (1.
sayfaya bak>n). ENTER dü¤mesine bas>n. Ülke menüsü görüntülenir. Ülkenizi seçmek için ..
. ya da dü¤mesine bas>n. ENTER dü¤mesine bas>n. Kanal aramak için ENTER dü¤mesine bas>n. @@Kanal aramas> tamamland>¤>nda Saat Ayari
menüsü görüntülenir.
Saat ya da dakika ayar>na geçmek için oe ya da dü¤mesine bas>n. ... ya da dü¤mesine basarak saati veya dakikay> ayarlay>n. Plug & Play Ülke Belgie
Deutschland España France Italia Nederland Tafl> Girifl Plug & Play Otomatik kayit Schweiz Sverige UK Do¤u Avrupa Di¤erleri Atla Tak ve Çal>flt>r'>
S>f>rlama: Yöntem: MENU .
Kullanım kılavuzunuz
SAMSUNG CW-21Z503N
http://tr.yourpdfguides.com/dref/805226
../ (Kurulum) ENTER ..
./ (Plug & Play) ENTER TV Plug & Play Dil Zaman Çocuk Kilidi Mavi ekran Melodi Gösteri Tafl> Girifl Kurulum : Türkçe : Kapali : Açik Geri 3 3 4 4 5 5
Bafllama Girifl Plug & Play Otomatik kayit P 1 C- - - - - - 102MHz 7% Atla Girifl (modele ba¤l> olarak) Kaynak Listesi / <aim De¤ifltir Kaynak Listesi TV
Kaynak Listesi TV VCR, DVD, Set Üstü cihazlar EXT1 ---gibi ba¤l> ekipmanlardan ve EXT2 ---TV kayna¤>ndan (yay>n ya da kablo) gelen sinyal aras>nda
geçifl yapabilirsiniz. Tafl> Girifl Geri Uzaktan kumanda üzerinde SOURCE dü¤mesine basarak istedi¤iniz harici kayna¤> seçebilirsiniz. Görüntünün
istedi¤iniz kayna¤a geçmesi biraz zaman alabilir. TV moduna geri dönmek için uzaktan kumanda üzerinde TV dü¤mesine bas>n. Kurulum - Plug & Play
Televizyon ilk kez aç>ld>¤>nda, bir çok temel müflteri ayar> otomatik olarak bafllar ve birbiri ard>na devam eder. Afla¤>daki ayarlar seçilebilir. 1 Plug &
Play Televizyon bekleme Tak ve Çal>flt>r> Bafllat modundaysa, uzaktan Tamam kumandan>n POWER Girifl Geri dü¤mesine bas>n. Tak ve Çal>flt>r>
Bafllat Plug & Play mesaj> görüntülenir. Plug & Dil Play'i bafllatmak için, .
.. Hrvatski Türkçe ENTER dü¤mesine bas>n. Românæ Norsk Magyar Dansk Dil menüsü görüntülenir. Polski Suomi êÛÒÒÍËÈ ENTER dü¤mesine ÅÎ,,ÒÍË
bas>lmasa bile Dil Tafl> Girifl Atla menüsü, bir kaç saniye sonra otomatik olarak aç>lacakt>r.
6 Durdur Girifl Plug & Play Saat Ayari Tafl> Ayarla --:-Girifl Atla Atla 7 Tamamlay>nca MENU Keyifle izleyebilirsiniz. dü¤mesine bas>n. Tamam Keyifle
izleyebilirsiniz. mesaj> görünür ve kay>t edilmifl olan kanal etkinleflir. devam ediyor.
.. <aim De¤ifltir Harici kayna¤a bir ad verebilirsiniz. TV EXT1 EXT2 <aim De¤ifltir -: ----- Video : ---DVD Kablo STB Uydu STB Receiver DVD Alicisi
Girifl Geri Tafl> devam ediyor... Türkçe - 3 Kanal - Otomatik kayit Kullanabilece¤iniz frekans aral>klar>n> tarayabilirsiniz (ve bu de¤erler yaflad>¤>n>z
ülkeye göre farkl>l>k gösterebilir). Otomatik olarak ye TV <lk Son Kayit Siniflama : P 1 ----: P- - - - - - :? <lk: De¤ifltirilecek kanal numaras>. Son:
Tan>mlanacak yeni kanal numaras>. Kayit: Kanal numaras> de¤iflikli¤inin onaylanmas>.
Tafl> Ayarla Geri Türkçe - 4 Kanal - <sim Kanal bilgisi yay>n> yap>ld>¤>nda kanal adlar> otomatik olarak verilecektir. Bunlar> de¤ifltirerek kanallara
istedi¤iniz adlar> verebilirsiniz. TV ... Daha P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ---- Daha Tafl> Girifl Geri <sim Oto. Aç. Kanal> Zamanlay>c>
televizyonu otomatik olarak açt>¤>nda tercih edilen kanal ayarlanabilir. Oto. Aç>lma Sesi Zamanlay>c> televizyonu otomatik olarak açt>¤>nda tercih
edilen ses düzeyi ayarlanabilir.
Kurulum Dil / Mavi ekran / Melodi / Gösteri Dil Modele göre de¤iflir. Televizyonu ilk kez çal>flt>rd>¤>n>zda, menülerde ve göstergelerde kullan>lacak
dili seçmeniz gerekir. TV Plug & Play Dil Zaman Çocuk Kilidi Mavi ekran Melodi Gösterileteks bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal al>fl>n>n düzenli
olmas> zorunludur. Aksi takdirde bilgiler eksik olabilir ya da baz> sayfalar görüntülenmeyebilir. 3 4 (alt sayfa) Varsa alt sayfay> görüntülemek için
kullan>l>r.
(boyut) Ekran>n üst yar>s>nda çift boyutlu harfleri görüntülemek için bas>n. Ekran>n alt yar>s> için yeniden bas>n. @@@@@@@@LIST
modundayken basarsan>z, List save moduna geçer. @@@@@@@@@@@@@@Ses ya da görüntü yok Güç kablosunun prize tak>l> olup olmad>¤>n>
kontrol edin. " I " dü¤mesine (Açma/Kapama) ve POWER dü¤mesine bast>¤>n>zdan emin olun.
Resmin kontrast ve parlakl>k ayarlar>n> kontrol edin. Ses seviyesini kontrol edin. Resim normal ama ses yok Ses seviyesini kontrol edin. Uzaktan kumanda
üzerindeki MUTE dü¤mesine bas>lm>fl olup olmad>¤>n> kontrol edin. Resim yok ya da resim siyah beyaz Renk ayarlar>n> yap>n. Seçilmifl yay>n
sisteminin do¤ru olup olmad>¤>n> kontrol edin. Ses ve resimde parazit Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz> tespit edin ve uzaklaflt>r>n. Televizyonu bir
baflka prize tak>n. Net olmayan ya da karl> resim, bozuk ses Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant>lar>n> kontrol edin. Bu parazit ço¤unlukla dahili
anten kullan>m>yla ilgilidir.
@@@@@@@@Renkli dü¤meleri (k>rm>z>/yeflil/sar>/mavi) Yay>n flirketi FASTEXT sistemini kullan>yorsa, teleteks sayfas>nda yer alan çeflitli
konular>n renkleri farkl>d>r ve bu konular renkli dü¤melere bas>larak seçilebilir. <stedi¤iniz sayfaya karfl>l>k gelen renkli dü¤meye bas>n. Görünen
sayfa, ayn> biçimde seçilebilecek di¤er renklere ayr>lm>fl bilgiler içerir. Önceki ya da sonraki sayfay> görüntülemek için, ilgili renkli dü¤meye bas>n. @
(kaydet) Teletekst sayfalar>n> kaydetmek için kullan>l>r. 1 (tut) Seçilen sayfada, otomatik olarak takip eden baflka sayfalar ba¤l>ysa, bulundu¤unuz
sayfay> tutmak için kullan>l>r. Devam ettirmek için yeniden bas>n. (dizin) Teletekstte gezerken istedi¤iniz zaman dizin (içindekiler) sayfas>na geçmek için
kullan>l>r. Türkçe - 7 2 OSD Haritas> Girifl - Kaynak Listesi - <aim De¤ifltir - Modu : Modele göre de¤iflir. Televizyon <zleme Format>yla <lgili Önemli
Garanti Bilgileri Standart ekran biçimindeki televizyonlar (4:3, ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran>), standart biçimde tam hareketli görüntüleri göstermek
üzere tasarlanm>fllard>r.
Kullanım kılavuzunuz
SAMSUNG CW-21Z503N
http://tr.yourpdfguides.com/dref/805226
Bunlarda gösterilen görüntüler, standart 4:3 oran format>nda ve sürekli hareketli olmal>d>r. @@@@@@@@Ayr>ca borsa raporlar>, video oyunlar>
görüntüleri, istasyon logolar>, web siteleri ya da bilgisayar grafikleri ve desenlerinin görüntülenmesi, tüm televizyonlar için yukar>da belirtilen flekilde
s>n>rland>r>lmal>d>r. Herhangi bir sabit görüntünün, yukar>da belirtilenden daha uzun süre ekranda tutulmas>, resim tüplerinin (CRT'ler) birbirinden
farkl> oranda eskimesine ve görüntülerde hafif ancak kal>c> gölgelenmelere neden olur. Bundan kaç>nmak için görüntü ve programlar> de¤ifltirin ve sabit
görüntüler ya da koyu renkli üst/alt bölümlü olanlar yerine daha çok tam ekran hareketli görüntüler izleyin. Görüntü boyutland>rma özelli¤i sunan televizyon
modellerinde, bu kumandalar> kullanarak farkl> formattaki görüntüleri tam ekran olarak izleyin.
<zlerken kullan>lan televizyon format> seçimlerine ve izlenme sürelerine dikkat edin. Görüntü format> seçimi ve kullan>m>ndan kaynaklanan eflit olmayan
CRT eskimesi ve di¤er yan>k görüntüler, Samsung'unuzun s>n>rl> garantisine dahil de¤ildir. Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 12th
FL., Samsung Main Bldg.
, 250, 2-Ka Taepyung-Ro, Seoul, Korea Tel: +82 2 727 7114 LVD : KTL (Korea Testing Laboratory) 222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu, Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1493, Fax: +82 2 860 1482 EMC : Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City,
Kyungki-Do, Korea, 443-742 Tel: +82 31 200 2185, Fax: +82 31 200 2189 - Video / DVD / Kablo STB / Uydu STB / Receiver / DVD Alicisi / Oyun / Kamera
/ DVD Combo - Dinamik / Standart / Sinema / Kiflisel Kontrast Parlaklik Netlik Renk Ton (sadece NTSC için) Renk Tonu - Mavi2 / Mavi1 / Normal / Kirmizi1
/ Kirmizi2 Sifirla - Kapali / Açik PIP Kaynak De¤ifltirme Boyut Konum Program - Kapali / Açik Görüntü - Dijital azal - Tilt - PIP Ses - Modu Ekolayzer Oto
ses ayar Yapay stereo Turbo Plus - Standart / Müzik / Sinema / Konuflma / Kiflisel - Kapali / Açik - Kapali / Açik - Kapali / Açik - Ülke Ara Program Renk
Sistemi Ses Sistemi Ara Kanal Kayit - Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland Schweiz / Sverige / UK / Do¤u Avrupa / Di¤erleri - AUTO /
PAL / SECAM / NTSC4.43 - BG / DK / I / L Kanal - Otomatik kayit - Elden kayit Kurulum Ekle/Sil <nce Ayar <sim Siniflama - Plug & Play - Dil - Zaman Çocuk Kilidi Mavi ekran Melodi Gösteri - Saat Kapan>fl Ayar> Aç>l>fl Kapan>fl Oto. Aç. Kanal> Oto. Aç>lma Sesi Kapali / Açik Kapali / Açik Kapali /
Açik Türkçe - 8 · KULLANIM OMRU 10 YILDIR .
Kullanım kılavuzunuz
SAMSUNG CW-21Z503N
http://tr.yourpdfguides.com/dref/805226
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Kullanma talimati SAMSUNG CW