Testo Çözümleri
Örnek Uygulama
Yüksek sıcaklık içeren proseslerin
etkinliğini termal kamera testo 885 ile
kontrol edin
Yüksek sıcaklık prosesleri içeren metal, kimyasal ya da yapı
gerekmektedir.
malzemeleri gibi endüstrilerde, üretim kesintilerini önlemek ve
Termal kamera testo 885, tüm bu ihtiyaçlara cevap vere-
ekonomik bir üretim sağlayabilmek için potansiyel bir arızayı
bilmektedir. Termal görüntüleme metodunun yardımıyla sa-
önceden tespit etmek hayati öneme sahiptir. Bu alanda, ürün-
dece sistemin performansı değil aynı zamanda ürünlerin de
lerin kalitesini etkileyen bir özellik olarak üretimdeki malların
özellikleri düzenli olarak kontrol edilebilir ve zamana bağlı en
sıcaklık dağılımlarının düzenli olduğundan emin olmak
küçük sıcaklık değişimleri takip edilebilir.
www.testo.com.tr
Testo Çözümleri Yüksek sıcaklık içeren proseslerin etkinliğinin kontrolü
Soğutma bölümündeki çelik kütükler. Sonraki proseslerin optimizasyonu
Yetersiz yalıtılmış bir endüstriyel fırın kapağı. Enerji kaybı termal
için hassas sıcaklık izleme çok önemlidir.
görüntüde rahatlıkla anlaşılabiliyor.
Sorun
Çözüm
Enerji yoğunluklu endüstrilerde, ürünlerin istenilen kalitede
Termal kamera testo 885, çok sayıdaki yenilikçi fonksi-
çıkması için proses sıcaklıklarındaki dalgalanmalar belirli
yonuyla, yüksek sıcaklık içeren sistemlerin etkinliğini, ekono-
limitler arasında olmalıdır. Burada yetkili personelin düzenli
mik olmamaya başlamadan ya da ürünlerde bir kalite eksikliği
kontrolleri sayesinde, tüm proseslerin plana uygun ve doğru
görülmeden hassas bir şekilde ve güvenle test edebilirsiniz.
sıcaklık değerlerinde ilerleyip ilerlemediği takip edilebilir - aksi
takdirde yavaşlamış ya da niteliksek olarak kalitesiz bir
1200 °C’ye kadar yüksek çözünürlüklü termal görüntüler
imalat tehlikesi oluşabilir. Çelik endüstrisinde, örneğin, dökme
Çok yüksek sıcaklık aralıklarında da yüksek çözünürlüklü ter-
demirden çeliğe işlem yapılması ve optimum katılaştırmaya
mal görüntülerle çalışmanıza olanak sağlayan testo 885’in
ulaşabilmek için ürünler, zaman zaman sonradan bakım
yüksek sıcaklık ölçüm opsiyonu da mevcuttur. Bu opsiyon,
gerektirebilen, belirli bir sıcaklık değerine kadar ısıtılmalıdır.
ölçüm aralığınızın 1200 °C’ye kadar genişletilebilmesini
Çelik kütükler, kesilebilir olmadan önce, maksimum 900 ile
sağlamaktadır.
1000 °C’ye kadar soğutulmalıdır. Ama, optimum imalat için,
aynı zamanda sıcaklıkları kristalleşme sıcaklığı seviyesinin
Daha hassas veri analizi için yoğunlaştırılmış kontrast
(yaklaşık 600 °C) de altına inmemelidir.
Çok yüksek proses sıcaklıkları termal kamera ile test edilmek
Tesislerin durumu ise tek başlarına ayrı bir risk ve maliyet
istendiğinde, ölçek formatında ve termal görüntü üzerinde
faktörleridir. Yüksek sıcaklıklar, makinelerin daha çabuk
gösterilen sıcaklık aralığı çok geniş olabilir. Fakat, özellikle
bozulmalarına sebebiyet verebilir. Örneğin, çelikhanedeki
de yüksek sıcaklık aralığında, ilgili yüksek değerler genellikle,
yanlış konumlandırılmış bir pota, kendini takip eden komşu
belirli bir alanda uygun olmayan ve farklı bir renkte yoğunlaşır.
sistemler üzerinde arızaya hatta yangına sebebiyet verebilir.
Bu uygulama için özel olarak geliştirilen histogram ayarı, renk
Sistem sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışanların güvenliğini
paletini ilgilendiğiniz sıcaklık aralığına ve buna bağlı sıcaklık
sağlamak için, izolatör gibi ekipmanların, malzeme yorulması
değişimlerini izleyebileceğiniz şekle dönüştürür. Bu şekilde,
ya da yıpranması nedenlerinden oluşabilecek hasarlardan
tam bir kontrast ve daha hassas analizler yapmanızı sağlayan
dolayı düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Etkinliğin
çok daha anlamlı bir termal görüntü elde edilmiş olur.
artırılması açısından, yüksek sıcaklık aralığında kullanılan
enerjinin kaybedilmemesini sağlamak da oldukça önemlidir.
Özellikle de enerji maliyetlerinin arttığı ve yasal düzenlemelerin sıkılaştığı günümüzde, bu durum çok daha büyük bir
önem kazanmaktadır.
Fırının gaz bacasındaki birikintiler. Bunlar fırının verimliliğini düşürür ama testo 885 ile hızla ve kolayca tespit edilebilir.
Büyük nesnelerde bile hassas termografi
çok daha yüksek çözünürlüklü termal görüntüler işleme şansı
Enerji yoğunluklu endüstrilerde test edilen nesneler oldukça
bulursunuz.
büyük boyutlara sahiptir. Termal kamera ile bu nesnelerin
rahatlıkla ve hassas bir şekilde test edilebilmesi için testo
Testo SuperResolution teknolojisi ile ilgili detaylı bilgi almak
885 geniş görüş açılı lense sahiptir. Bu özellik de büyük
için; www.testo.com.tr/superresolution adresini ziyaret ede-
makine ya da tesislerin bir bakışta termografik analizlerinin
bilir ya da bizi arayabilirsiniz.
yapılabilmesini sağlamaktadır.
Panorama görüntü desteği ve değiştirilebilir lensleri
Ölçüm alanlarının tanımlanması ve termal görüntülerin
sayesinde, yüksek sıcaklık aralığında da termografik kayıtlar
otomatik arşivlenmesi
alırken ekstra bir esnekliğe sahip olursunuz. Geniş açılı lens
Yüksek sıcaklık içeren sistemlerin düzenli ölçümleri için
kullanarak objeleri genellikle görüntüleyebilirsiniz. Eğer bu
Testo, yenilikçi SiteRecognition fonksiyonu ile
yeterli değilse panorama görüntü asistanı size yardım ede-
görüntülerin arşivlenmesi konusunda daha fazla etkinlik ve
bilir: Kolayca birkaç yüksek çözünürlüklü termal görüntü
güvenlik sunuyor.
alırsınız ve panorama görüntü asistanı da bu görüntüleri
Her ölçüm periyodundan sonra, ölçüm alanlarını tanır, saklar
biraraya getirerek hem genel bakışı hem de detayları aynı
ve termal görüntüler ile ölçüm zamanını tamamen otomatik
anda bir termal görüntü üzerinde sunar.
olarak yönetir. Her ölçüm alanı IRSoft yazılımında saklanır. Bu
Eğer sistem üzerinde bulunan ekipmanlardan herhangi biri
alanlar için işaretleyiciler (QR kodlara benzer küçük sembo-
için daha detaylı ve özel bir görüntü almak istiyorsanız,
ller) oluşturabilir ve ilgili alana atayabilirsiniz. Bir sonraki de-
dar açılı tele foto lensler, uzakta bile olsanız detaylı termal
netimde bu işaretleyiciyi, kameranın SiteRecognition asistanı
görüntüler almanızı sağlar.
ile kolaylıkla kaydedebilirsiniz. Otomatik olarak ilgili ölçüm
alanında saklanır.
Dört kat daha fazla ölçüm değeri
Bu termal görüntüleri ölçümden sonra analiz yazılımına
Akıllı SuperResolution teknolojisi sayesinde, termal kamera
aktardığınızda, otomatik olarak arşive eklenirler. İstediğiniz
testo 885 optimum görüntü kalitesi sunar.
bir zamanda bu görüntüleri arşivden açabilir ve analiz ederek,
Testo’nun, patentli SuperResolution yeniliği, elin doğal
raporlayabilirsiniz.
hareketini kullanır ve dengelenmiş birkaç görüntüyü hızlıca
kaydeder. Daha sonra bunlar, bir algoritma kullanılarak tek
Testo SiteRecognition teknolojisi ile ilgili daha fazla bilgi için;
bir görüntü üzerinde hesaplanır. Bu da termal görüntüde 4 kat
www.testo.com.tr/siterecognition adresini ziyaret edebilir ya
fazla ölçüm değeri üretir.
da bizi arayabilirsiniz.
Bir sonraki adım olarak kullanacağınız Testo tarafından
geliştirilmiş profesyonel analiz programı IRSoft üzerinde de
Testo Çözümleri Yüksek sıcaklık içeren proseslerin etkinliğinin kontrolü
Daha fazla bilgi
Termal kamera testo 885 ile:
Termal kamera testo 885 ile yüksek sıcaklık ölçümleri ve
• Sistemdeki hasarı zamanında tespit edebilirsiniz
termografi hakkında daha fazla bilgi için www.testo.com.tr
• Ürün kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için adresindeki termal görüntüleme bölümünü ziyaret edebilirsi0980 xxx5/msp/I/03.2014 Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Üretimdeki enerji verimliliğini artırabilirsiniz
niz.
1200 °C’ye kadar sıcaklık ölçümleri yapabilirsiniz
Termal kamera testo 885
www.testo.com.tr
Download

Yüksek sıcaklık içeren proseslerin etkinliğini termal kamera testo