www.bilim.gen.tr
http://su.bilim.gen.tr
[email protected]
0 212 588 42 48
YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI
Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önerilen sporların başta gelenlerinden biri yüzmedir.
Yüzmek için ise deniz, göl gibi doğal bir su kaynağı ya da yapay bir yüzme havuzu gerekir.
Yüzme havuzları; eğitim, eğlence ve tedavi gibi çeşitli amaçlara yönelik olarak işletilen
alanlardır. Birçok kişinin ortak kullanım alanı olduğundan uygun bakımı yapılmadığında
birçok sağlık problemine yol açabilirler.
Ülkemizde yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından son olarak 3 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı [Değişiklik; 15 Aralık 2011 tarihli
ve 28143 sayılı] Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında
Yönetmelik” ile bildirilmiştir. Bu yönetmelikte yüzme havuzlarında olması gereken “Ek-1 Kimyasal özellikler”,
“Ek-2 Fiziksel özellikler” ve “Ek-3 Mikrobiyolojik özellikler” belirtilmiştir.
pH; suyun asit veya baz olduğunu gösteren bir ölçüdür.
Havuzlardaki pH miktarı, klorun dezenfeksiyon gücünü
önemli derecede etkilemektedir. pH havuz suyuna katılan
klorun su ile reaksiyona girerek bakterileri öldürecek olan
hipokloröz asit’e ve hipoklorik iyonuna dönüşmesinde
etkin rol oynar.
Yüzme Havuzu Sularının Bakteriyolojik Özellikleri
Çeşitli faktörler ile kirlenen ve uygun dezenfeksiyonu
yapılmayan havuzlar aracılığıyla pek çok hastalık
bulaşabilir. Yeterince temiz olmayan havuz suyu ile
bulaşabilecek hastalıklar; mide-barsak enfeksiyonları,
üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak, göz ve cilt
enfeksiyonlarıdır.
Alkalinite; suyun pH değişimine gösterdiği direncin
derecesidir. Su içerisinde çözünmüş bulunan karbonatlar,
bikarbonatlar ve hidroksitlerin toplam değerini ifade
eder.
Toplam koloni sayısı
Havuz sularındaki toplam koloni sayısının belirlenmesi
ile suyun kirlilik durumu ve havuzlara uygulanan
dezenfektan dozunun kirlilik kontrolünde yeterli olup
olmadığı gösterilir.
Sıcaklık; T.C. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre yüzme
havuzlarındaki su sıcaklığı, kapalı havuzlarında 26-28oC,
açık havuzlarda 26-38oC arasında olmalıdır. Havuzlarda
su sıcaklığı arttıkça organizmaların büyüme hızı ve buna
bağlı olarak kimyasal madde tüketimi de artmaktadır.
Klor; Yüzme havuzlarında sağlık açısından zararlı
olabilecek patojen mikroorganizmaları etkisiz hale
getirmek için en yaygın olarak kullanılan madde klordur.
Havuz sularına katılan klor, öncelikle su ile reaksiyona
girerek hipoklorik asite (HCl) ve hipokloröz asite (HOCl)
dönüşür. Havuzdaki kirleticilerle reaksiyona girip öldüren
hipokloröz asittir.
BAKIM VE ÖNLEMLER
1.Yüzme havuzuna güneş yağı ile girilmemeli ve mutlak surette
havuza girmeden önce duş yapılarak iyice temizlenilmeli,
ayaklar dezenfektanlı sudan geçirilmelidir.
2.Yüzme havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılmalı
ve havuz suyu sağlıklı bir ortama kavuşturulmalıdır.
3.Çok kullanıcılı büyük yüzme havuzları haftada bir gün
yüzenlere kapatılarak dinlendirilmeli ve haftalık bakım
yapılmalıdır.
Amonyum, nitrat, nitrit; Kimyasal ve fiziksel olaylar
sonucu oluşurlar. Bir miktar azot da mikroorganizma
faaliyeti sonucu meydana gelir.
4.Yüzme havuzlarını kullananların bilgilendirileceği özel bilgi
panosunda havuzun bakımını üstlenen firma veya kişilerin
isimleri, kullanılan kimyasal maddelerin cinsi ve markaları ile
benzeri hususlar yer almalıdır.
Siyanürik asit; Klor uçucu ve hassas ol-duğu için,
güneşin ultraviyole ışınlarından ve ısıdan etkilenerek yok
olur. Havuz suyunda bulunan siyanürik asit klorun kalkan
görevini yapar ve güneşten koruyup uçmasına engel olur.
5.Havuz suyu kışın boşaltılmamalıdır. Kışın havuzların suyu dolu
olarak bırakılmalıdır.
Metal etkisi; Havuz suyunda bakır, alüminyum
gibi metallerin bulunup bulunmadığının bilinmesi
gerekmektedir. Bakır, havuzun metal aksamlarından,
ucuz yosun ilaçlarından veya doldurma suyundan havuza
karışabilir. Alüminyum, su muhteviyatından veya metal
aksamlardan gelir.
6.Havuza doldurulacak suyun temizliğinin yanı sıra pH değerinin
de 7,2 ile 7,6 arasında olmasına dikkat edilmelidir.
7.Havuz suyunun sirküle edilmesine başlanıp dezenfeksiyon
için şok dozlama yapıldıktan sonra ancak ertesi gün sudaki
kimyasal oranı test kiti ile kontrol edilmeli ve değerler normal
ise girilmelidir.
1/2
Bilim Laboratuvarları © 2013 | Her Hakkı Saklıdır.
www.bilim.gen.tr
http://su.bilim.gen.tr
[email protected]
0 212 588 42 48
Ek–1 Kimyasal Özellikler
Analiz
Aralığı
Ek–2 Fiziksel Özellikler
Sınır Değerler
Parametre
Analiz Aralığı
İstenen Değer
100
Renk
Ayda bir defa
Pt/Co olarak 10 birim
2
30
Hidrojen Peroksid (2)
40
80
Bulanıklık
Ayda bir defa
SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya
da NTU veya FNU olarak 0,5 birim
pH (2)
6,5
7,8
Parametre
Birim
En az
En çok
Siyanürik asit (1)
-
Biguanid2
Amonyum (2)
0,5
Nitrit
0,5
Nitrat
Sıcaklık (1)
50
Ayda bir
defa
Bakır
Alüminyum
30
Bağlı klor (3)
180
1
1,5
Açık yüzme havuzu suyu serbest
klor (3)
1
3
0,3
0,6
Serbest klor (4)
26 C
28 0C
Açık havuz
26 0C
38 0C
Önerilen Metod
(1)
Parametre
0,2
Kapalı yüzme havuzu suyu serbest
klor (3)
Kapalı havuz
Ek–3 Mikrobiyolojik Özellikler
0,2
Toplam alkalinite (2) (CaCO3)
En çok
0
(1) Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır.
1
mg/L
Ayda bir defa
En az
Toplam
sayısı
(1) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda
bakılır.
(2) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullanılması halinde
hidrojen peroksit 40-80 aralığında olmalıdır. Bu durumda pH 8,2, amonyum 1,5 ve toplam
alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir. Bu havuzlarda serbest klor ölçümü
yapılmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yapılır.
(3) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
(4) Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin
kullanıldığı havuzlarda aranacak düzeydir.
koloni
(jerm)
Analiz
Sıklığı
TS EN ISO 6222
Toplam koliform bakteri
TS EN ISO
9308-1
Escherichia coli
(E.coli)
TS EN ISO
9308-1
Pseudomonas aeruginosa
TS EN ISO
16266
Sınır Değerler
200 CFU(3) /ml
Ayda bir
defa
0/100 ml
0/100 ml
0/100 ml
(1) Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir
metodu da kullanabilir.
(2) Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa
olmalıdır.
(3) CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim).
NOT: Hidrojen peroksit, biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.
Literatür Bilgisi
1.World Health Organization (WHO), 2006, Guidelines for Safe Recreational Water Environments, vol. 2, Swimming Pools, Spas and Similar Recreational Water Environments. World Health Organization, Geneva.
2.http://www.uhe.org.tr/yayınlar/saglik-bakanligi-yonetmeligi
3.GÜLLÜOĞLU, S., 2010, Havuz, Çocuk ve Dezenfeksiyon, Disinfection of Swimming Pool Water, ISBN: 978-605-61249. www.havuz.info.tr.
4.Ulusal Havuz Enstitüsü (UHE), 2009, Havuz Operatör El Kitabı, UHE Teknik Komisyonu, Teknik Yayın, No:3.
5.World Health Organization (WHO), 2003. Heterotrophic Plate Counts and Drinking-water Safety. London, UK. ISBN: 1 84339 025 6.
B
L
İ
M
İ
Bilim Sağlık ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Şehremini Mah. Kızılelma Cad. No:6 Kat:2-6 Fındıkzade, Fatih 34104 İSTANBUL-TR
Telefon: 0 212 588 42 48 Faks: 0 212 530 10 60-65
2/2
Rev01 5.3.2014 Bilim Laboratuvarları © 2013 | Her Hakkı Saklıdır.
Download

Konuyla ilgili broşürümüzü PDF formatında indirmek için tıklayınız.