BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul, 09 Eylül 2014
MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ
NO : 2014 / 58
KONU
:
Anonim ve Limited Şirketlere Elektronik Yolla Tebligat Yapılması
Zorunluluğu Kapsamında Başlayacak Uygulamalar Hk.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na 19.1.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6099 Sayılı Kanunla
aşağıdaki 7/a maddesi eklenmiştir. Maddenin sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması
zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra (19.1.2013 tarihinde) yürürlüğe girmiştir.
Tebligat Kanunu kapsamında tebligat yapacak Kurumlar ise Kanunun 1.maddesinde sayılmıştır.
“Elektronik tebligat:
MADDE 7/a – Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen
kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat
yapılması zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması
halinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
Öte yandan, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 1525.maddesinde; “Tarafların açıkça
anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri
beyanlar, fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan
elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesinin, elektronik ortamda düzenlenebileceği,
yollanabileceği itiraza uğrayabileceği ve kabul edilmişse hüküm ifade edeceği; Kayıtlı elektronik posta
sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek
kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine,
yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından bir yönetmelikle düzenleneceği; yönetmeliğin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay
içinde yayımlanacağı” hükme bağlanmıştır.
Madde hükmü kapsamında ayrıca aşağıda yer alan ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.
-
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G.25.08.2011)
-
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ.
(R.G.25.08.2011)
-
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin
Tebliğ.(R.G.16.05.2012)
-
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ. (R.G.06.03.2013)
www.degerymm.com.tr
~1~
www.ecovis.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesinde bahsi geçen “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”
ise 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin;
- 7.maddesinde; “Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik
yolla tebligat yapılmasının zorunlu olduğu, gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe
bağlı olarak yararlanacakları;
Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya
yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmelerinin zorunlu olduğu;
Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik
tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacağı, bu
tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağının bildirileceği;
Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat
almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat
adresini bildirmeleri gerektiği, bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata
elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapacağı, bu durumda
gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin
şerh düşüleceği,”
- 14.maddesinde ise; “Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak
elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik
tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum tarafından
bildirim yapılacağı,”
açıklanmıştır. (Bakınız, 2013/44 Sayılı Sirkülerimiz.)
Yukarıda açıklanan mevzuat uyarınca, Anonim ve Limited Şirketlere 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
kapsamında tebligat yapacak kurumlar arasında yer alan diğer kurumlar yanısıra, Gelir İdaresi Başkanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak tebligatların da elektronik yolla
yapılacağı anlaşılmaktadır.
E-Tebligat yapacak kurumlar arasında yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine hitaben gönderdiği 24.07.2014
tarihli yazıda; “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yöentmelik uyarınca,
firmalara veya müşavirlere muhatap tebligatların, elektronik ortamda gönderilebilmesi için lazım
olan KEP adreslerine, KEP rehberinde firma adı, ünvanı, vergi numarası veya ticari sicil numarası ile
yapılan sorgulamaya rağmen ulaşılamadığı; Müşavirlere veya Firmalara yapılacak tebligatların elektronik
ortamda gönderilebilmeleri için KEP adresi olanların Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi, olmayanların ise KEP
adresi almaları yönünde duyuru yapılması” bildirilmiş, 19.08.2014 tarihli yazı ile de; “KEP adresi
bildirimlerinin en geç 30.09.2014 tarihine kadar yapılması” istenmiştir.
Bahse konu yazılar uyarınca İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde işlemi olan anonim
ve limited şirketler tarafından alınacak KEP adreslerine E-Tebligat yapılacak diğer kurumlarca da elektronik
tebligat yapılabilecektir. Ayrıca, anılan müdürlükte işlemi olmayan anonim ve limited şirketlere E-Tebligat
yapacak diğer kurumlarca da yazılı bildirim yapılarak KEP adresi almaları istenebilecektir.
Bu konuda, henüz elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS (Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)’ te kayıtlı olan tebligat adreslerine,
elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu Kurum
tarafından da bildirimlerin yapılması beklenmektedir.
KEP adresi olan anonim ve limited şirketlerin kendilerine elektronik yolla yapılacak tebligatları KEP
adreslerinden düzenli olarak kontrol ve takip etmeleri gerekmektedir.
www.degerymm.com.tr
~2~
www.ecovis.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
NOT 1 : 28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
kapsamındaki tüm yükümlülere de E-Tebligat zorunluluğu getirilmiş olup, bunun için gerekli olan E-Posta
(KEP) adresini almayan ve E-Tebligat yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilenlere her bir tespit için
idari para cezası uygulanması sözkonusu olacaktır.
NOT 2 : PTT Genel Müdürlüğü gerek Tebligat Kanunu gerekse de yönetmelik ile tarafına yüklenen
sorumluluğu yerine getirebilmek amacıyla sistemsel altyapı çalışmalarını tamamlamıştır. Kayıtlı Elektronik
Posta ve Elektronik Tebligat sistemine PTT aracılığıyla üye olmak için başvuru bilgi ve belgelerinin
hazırlanarak Yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu konuda
“www.ptt.gov.tr“adresinde yer alan e-tebligat bölümünden başvuru işlemleri için gerekli bilgi ve belgeler
temin edilebilir.
Ayrıca, bu konuda PTT dışında da kayıtlı elektronik Posta hizmet sağlayıcıları yetkilendirilmiş olup,
KEP adresleri yetkilendirilen bu hizmet sağlayıcısı firmalardan da alınabilecektir.
Saygılarımızla
Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No.119/6, 34349 Gayrettepe İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04
Faks: +90 212 211 9952 E-mail: [email protected]
A Member of ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey, Ukraine and USA (associated partners).
www.degerymm.com.tr
~3~
www.ecovis.com.tr
Download

2014-58 Anonim ve Limited Şirketlwere Elektronik Yolla Tebligat