2014 MARİNA YACHT CLUB FAMOUS CUP
21-22 HAZİRAN 2014
YARIŞ İLANI
1.
1.1
1.2.
1.3.
UYGULANACAK KURALLAR
2014 Marina Yacht Club Famous Cup Genel Yarış Talimatı uygulanacaktır.
Yarış Sekreterliği BAYK Ofisinde kurulacaktır.
Resmi İlan panosu BAYK Ofisi önünde bulunacaktır.
2.
2.1.
SEÇİLME NİTELİKLERİ ve KAYITLAR
Yarışlar 2014 senesi için geçerli IRC Ölçü belgesine sahip, içten veya dıştan takma
motor taşıyan tam boyları 6-27 metre arası tekneler ile yeni başlayan, yat sınıfı
özelliklerini taşıyıp geçerli 2014 IRC ölçü belgesi bulunmayan veya hiç IRC belgesi
almamış olan, DESTEK sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve güvenlik kuralları
çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır.
Sınıflandırmalar, IRC Sınıfları ve DESTEK Sınıfı olarak oluşturulacaktır.
Destek sınıfında yarışmak isteyen teknelerin kayıt sırasında bunu belirtmeleri
tekne LOA ve yaş bilgilerini bildirmeleri gerekmektedir.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Yarışa katılacak tekneler, yarış kayıt formunu eksiksiz doldurmuş ve imzalamış
olarak, kayıt ücreti ile beraber 20 Haziran 2014 günü saat:17:00’ye kadar
B.A.Y.K. Ofisindeki Yarış Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
Tekne kayıt ücreti 225 TL., B.A.Y.K. üyelerine 200 TL.dir.
Türkiye Yelken Federasyonu için Faaliyete Katkı payı bedeli olarak 50 TL ücret
alınmaktadır. Bu ücret ofise nakit olarak ödenecektir.
20 Haziran 2014 saat 17:00 sonra yapılacak geç kayıt veya ödemeler için 50 TL
gecikme bedeli uygulanır.
İlk Brifing başlama saatinden sonra kesinlikle kayıt kabul edilmeyecektir.
Sınıflandırmalar, IRC Sınıfları ve DESTEK Sınıfı olarak oluşturulacaktır.
BAYK Yarış Organizasyon Komitesi, eşitlik ve hakkaniyeti sağlamak için, her sınıf
içerisindeki grupları, kayıt adedi, rating değerleri, HF, DLR, RF gibi değerler,
tekne özellikleri veya başka kriterleri gözönüne alarak oluşturacaktır. Bu kararlar
kesindir, itiraz edilemez ve protesto/düzeltme talebi sebebi sayılmayacaktır. Bu
gruplamalar, ilgili ilk yarışın startından bir gün önce saat 20:00 den önce resmi
ilan panosuna asılarak duyurulacaktır.
Teknelerdeki yarışçıların 2014 yılı için vizelenmiş Sporcu Lisansı olmak
zorundadır. Geçerli lisansı olmayan yarışçılara geçici sporcu lisansı BAYK Yarış
Sekreterliği’nce çıkartılacak ve lisansı olmayan yarışçı kaydı kesinlikle kabul
edilmeyecektir. 2014 yılı için tespit edilen geçici lisans ücreti 20 TL’dir. Yabancı
uyruklu sporculardan sporcu lisansı istenmez.
Yarışlar tüm bölgelere ve yabancı yatçılara açıktır.
Sayfa 1 / 4
2.7.
Yarışlara numarasız tekne kabul edilmeyecektir. Yelken numarası bulunmayan
tekneler bordalarının her iki tarafına açıkça görülecek şekilde ve pruvadan en
fazla 40cm geride, beyaz zemin üzerinde siyah numaralar yapıştıracaklardır.
Numaraların yarış süresince düşmemesi için gerekenin yapılması teknenin
sorumluluğundadır. Bu numaralar kayıt formuna işlenecektir.
3.
3.1
YARIŞÇILARA DUYURULAR
Yarış duyuruları BAYK Ofisi ilan panolarında asılacaktır. Bu şekilde yapılmış
duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacak olup resmi ilan
panosunun incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.
Ayrıca Yarış Organizasyon Komitesi, Marina Yacht Club içinde ek bir ilan panosu
temin edecektir.
Bu ek ilan panosu yarışçılara kolaylık sağlamak amacını taşır ve güncel tutulmaya
çalışılacaktır ancak bu panonun BAYK Ofisi önündeki resmi ilan panosu ile
güncelleştirilmemiş olması düzeltme talebi nedeni sayılmayacaktır.
Kıyıdan verilecek işaretler için BAYK Ofisi gönderi kullanılacaktır.
3.2.
4.
4.1.
PROGRAM
20 Haziran Cuma
21 Haziran Cumartesi
22 Haziran Pazar
4.2.
4.3.
4.4.
17:00 KAYITLARIN KAPANIŞI
10:00 BRIFING – MARINA YACHT CLUB
12:30 START
10:00 BRIFING – MARINA YACHT CLUB
12:30 START
19:30 ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ
MARİNA YACHT CLUB BODRUM
Start sıralamaları Ek yarış talimatları ile ilan edilecektir.
Marina Yacht Club Famous Cup Yat yarışlarında
programlanmıştır.
Rotalar resmi İlan panosunda ilan edilecektir.
2
adet
coğrafi
rota
5.
5.1.
SINIF/GRUP BAYRAKLARI
Ek Yarış Talimatlarıyla belirtilecektir.
Bayraklar, sınıfların/grupların ilanından sonra BAYK Ofisinden temin edilebilir.
6.
6.1.
CEZA SİSTEMLERİ
RRS Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden tekne/tekneler RRS 44.1 ve 44.2’ye uygun
olarak ceza alternatiflerini kullanacak ve bu hususta protesto zaman limiti içinde
Yarış Ofisinde Ceza/Terk Deklarasyon Formu’nu dolduracaklardır. Deklarasyon
vermeyen tekne/tekneler ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.
Protesto Komitesinin, ISAF RRS Bölüm 2 ve 2014 Marina Yacht Club Famous Cup
Genel Yarış Talimatı madde 18.7 haricindeki kural ihlallerinde vereceği cezalar
DSQ’dan az olabilir.
Start işlemlerinde “Z” kod bayrağı uygulaması yapıldığında teknenin yarışta geçen
zamanına %20 ilave edilecektir (RRS kural 30.2 değişikliği)
6.2.
6.3.
7.
7.1.
EKİP SINIRLAMALARI
Maksimum ekip sınırlaması yoktur ancak her teknede en az 3 kişilik bir ekip daimi
ve fiilen bulunacaktır.
Sayfa 2 / 4
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
Kayıt formlarında belirtilen ekip listelerinde değişiklik varsa değişiklikler en geç
yarışın ilan edilen start saatinden bir saat önce Yarış Sekreterliğine veya Yarış
Komitesine yazılı olarak bildirilecektir.
Yarış veya Protesto Komitesinin yazılı izni olmaksızın, ekip ve ekipman değişimi
yapılamaz.
ÖLÇÜ ve DENETLEMELER
Tekne ölçümleri, kayıt esnasındaki beyanların geçerliliği ve teknenin sertifikasına
uygun şekilde muhafazasından tekne sahibi sorumludur.
Tekneler, yarıştan önce veya sonra Yarış Komitesi Başkanının veya tayin ettiği
ölçücünün isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi
tutulabilirler.
IRC kurallarından, "21.8 Furling Headsails"e göre IRC sertifikalarında tek ön saha
yelkeni ve furling deklare ederek rating indirimi sağlayan tekneler, IRC kurallarına
ek olarak, sarılabilir ön saha yelkenlerini Furling alt tamburundaki bağlantı kilidi
ve top swivel bağlantı kilidi arasına basacaklar ve yarış esnasında ön saha
yelkenlerini herhangi bir başka donanım ve/veya müdahaleye gerek kalmadan
sarabileceklerdir. Aksi durumda olan tekneler Protesto Komitesi kararı ile
diskalifiye edilebilir.
REKLAM
Tekneler, Organizasyon Otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemelerini
taşımak zorundadırlar.
Reklam taşıyan tekneler kayıt esnasında Yarış Sekreterliğine TYF Reklam
Talimatı’na uygun belgelerini vereceklerdir.
KARAYA ÇEKME, PLASTİK HAVUZLAR ve DALIŞ TAKIMLARI
Yarış Komitesi veya Protesto Komitesinin yazılı izni olması haricinde, tüm yarışan
tekneler, ilk yarış günü saat:10:00’dan itibaren son günü protesto süresi bitimine
kadar suda olacaklardır.
Su altı dalış takımları, plastik havuzlar veya onların benzerleri, ilk yarış günü
saat:10:00’dan itibaren son günü protesto süresi bitimine kadar
yarışan
teknelerde ve yakınında, Yarış Komitesi veya Protesto Komitesinin yazılı izni
olmadan kullanılamaz.
TELSİZ İLETİŞİMİ
Yarışlar süresince Yarış Komitesi tekneler ile iletişim için VHF Kanal 72
kullanacaktır.
Yarışlar süresince teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar
süresince VHF kanal 72 de açık olması şarttır.
Telsiz ve/veya telefon ile üçüncü şahıslarla temas kurarak yarışlara yön verilmesi
ve yardım edilmesi veya yardım alınması yasaktır.
Tekneler yarışlar süresince telsizle özel gönderme yapamaz, diğer tüm teknelere
yönelik özel telsiz konuşmalarını dinleyemezler. Bütün tekneler VHF Kanal 72’de
kalacaklardır. Bu kanalda yarışla veya herhangi bir teknenin güvenliği ile ilgili
olmayan şahsi konuşmalar yapılırsa, Yarış Komitesi tekne hakkında işlem
yapabilir.
ÖDÜLLER
-Her sınıf ilk 3 derece
-Genel değerlendirme ilk 3 derece (IRC Sınıfları)
Sayfa 3 / 4
12.2.
Ödüller 22 Haziran 2014 tarihinde verilecektir.
13.
13.1.
SORUMLULUK
Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar (Bakınız ISAF
RRS Kural 3, Kural 4 ve 2014 MARINA YACHT CLUB FAMOUS CUP GENEL YARIŞ
TALİMATI madde 26). Kayıt formunu imzalamakla bu kural ve talimatları
okuduklarını ve sorumluluklarını peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.
14.
14.1.
SİGORTA
Yarışlara katılan her tekne geçerli bir Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortasına
sahip olacaktır.
15.
15.1.
GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI
Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Organizasyon Otoritesinin ve/veya sponsorlarının
yarışlarla ilgili her türlü görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya
banttan herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmaksızın yayınlanmasını
ve/veya yayınlattırılmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla
kullanılmasını peşinen kabul ederler.
16.
16.1.
TEKNE BAĞLAMA
Yarışlar süresince tekneler Bodrum Milta Marina’da ücretsiz konaklayabilirler.
17.
17.1.
DİĞER HUSUSLAR
Yarış ile ilgili sorularınız için B.A.Y.K. Yarış Ofisi’ne müracaat ediniz.
Tel : 0 252 316 3385
Fax : 0 252 313 4732
Mobil: 0 537 476 2107
E-mail: [email protected]
www.bayk.org
B.A.Y.K. YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ
Haziran 2014
Sayfa 4 / 4
Download

2014 Yarış İlanı