TÜBİTAK TEYDEB 1511 ÖNCELİKLİ ALAN ÇAĞRILI HİBE PROGRAMLARI (15 Eylül 2014 - 19 Ocak 2015 döneminde açıktır.)
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı
Proje bütçesi / Proje
süresi üst sınırı /
Destek %si
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Ülkemizde ağır iş makinaları, vinç, traktör, askeri
araçlar (taret sistemleri) için hidrolik sistemler
konusunda faaliyet gösteren firmaların yurtdışı
rakipleri ile rekabet edebilmeleri amacıyla özgün
ürün/sistem tasarlayarak üretmeleri ve dışa
bağımlılığın azaltılması.
Başvuru Başlangıç
/ Son Tarihi
Hedeflenen Çıktılar
Ağır Güç Hidroliği
Sistemlerinin Tasarımı ve
İmalatı
4 Milyon TL / 36 ay / %75
(KOBI) - %60 (büyük) +
%10 proje bütçesi (genel
giderler desteği)
1511-MAKİNE-2014-AG-05
Vidalı Kompresörler İçin
Vida Grubu Geliştirilmesi
Türkiye’de vidalı kompresör üreten firmalar
2 Milyon TL / 24 ay / %75
kompresörün en kritik parçası olan vida grubunu ithal
(KOBI) - %60 (büyük) +
etmektedir. Çağrının amacı yerli firmaların katma
%10 proje bütçesi (genel
değerini artırmak ve kompresörü tümüyle tasarlama
giderler desteği)
ve üretim yetkinliğini kazanmalarını sağlamaktır.
1511-MAKİNE-2014-AG-04
Hidro-şekillendirme yöntemi dünyada yaygın olarak
otomotiv, havacılık ve beyaz eşya sektörlerinde
3 Milyon TL / 36 ay / %75 kullanılmasına karşın ülkemizde bu yöntemin
Hidro-Şekillendirme Presleri
Hidro-şekillendirme presinin kapasitesi en az 1200
(KOBI) - %60 (büyük) +
uygulama alanı yaygınlaşmamıştır. Özellikle büyük
Hidrolik ve Kontrol
ton, presten çıkacak ürün boyutu en az 150 mm ve
%10 proje bütçesi (genel boyutlu sac malzemelerin şekillendirilmesi için gerekli
Sistemlerinin Geliştirilmesi
kalıp içi hidrolik basınç en az 2000 bar olmalıdır.
giderler desteği)
olan hidro-şekillendirme sistemleri ithal edilmektedir.
Bu alandaki dışa bağımlılığın azaltılabilmesi çağrının
gerekçesidir.
1511-MAKİNE-2014-AG-03
3 Milyon TL / 36 ay / %75
Hidrolik Güç Sistemlerinde
(KOBI) - %60 (büyük) +
Verimlilik Artırımına Yönelik
%10 proje bütçesi (genel
Yenilikçi Çalışmalar
giderler desteği)
1511-MAKİNE-2014-AG-06
1511-MAKİNE-2014-AG-02
Bütünleşik Hidrolik Servo
Silindir Geliştirilmesi
Hidrolik güç sistemlerinde verimlilik artırımına
yönelik uygulamalarla hidrolik tahrikli yerli ürünlerin
dünya pazarında rekabetçiliğini artırmak; enerji
verimliliğini artırarak enerji kullanımını azaltmak
çağrının gerekçesidir. Amaç mevcut uygulamalara
göre kayda değer verim artışı sağlamaktır.
Malzeme ve ürün testlerinde, simülatör, robotik,
3 Milyon TL / 36 ay / %75 takım tezgahları vb. uygulamalarda kullanılan hidrolik
(KOBI) - %60 (büyük) +
servo silindir sistemleri ithal yoluyla temin
%10 proje bütçesi (genel edilmektedir. Çağrının amacı bu tür bütünleşik
giderler desteği)
sistemlerin ve esnek yapılı kontrol yazılımının yurt
içinde geliştirilmesidir.
www.eydem.com
Şehit Sadık Erişen Sk. Demircioğlu İşmerkezi, 46/6 Birlik Mah., Çankaya - Ankara
0312 385 1150 - 0533 2518025
Uygl. Eğitimler
• Ürün/sistem maliyetlerinin yurtdışı muadillerine
göre performans ve fiyat avantajı sağlaması,
• Yeni ve uygulanabilir ürün/sistem tasarımlarının
geliştirilmesi.
Başl: 15 Ekim 2014 /
Son: 19 Ocak 2015
Kompresör grubu en az 25 kW güce sahip olmalı ve
proje çıktısı vida grupları en azından muadil ürünlerin Başl: 15 Ekim 2014 /
performans, gürültü seviyesi, verim, ömür vb.
Son: 19 Ocak 2015
yakalamalıdır.
Mevcut uygulamalara göre enerjide kayda değer
verim artışı (%20 mertebelerinde) ve gürültüde
azalma sağlanmalıdır.
Başl: 15 Ekim 2014 /
Son: 19 Ocak 2015
Başl: 15 Ekim 2014 /
Son: 19 Ocak 2015
• Hidrolik servo silindir 0,5 ton ve üzeri yük değerinde,
farklı kurs boyları sağlayan bir ürün olmalıdır.
• 0-8 Hz aralığında genlik kaybı olmamalı ve 30 Hz’e
Başl: 15 Ekim 2014 /
kadar frekanslarda çalışabilmeli, hassas konum,
Son: 19 Ocak 2015
kuvvet veya hız kontrolü yapabilmelidir. Kontrol
yazılımı farklı kontrol yöntemlerini uygulamaya olanak
vermelidir.
Proje, Teknoloji/Ar-Ge, Entegre Yönetim
TÜBİTAK TEYDEB 1511 ÖNCELİKLİ ALAN ÇAĞRILI HİBE PROGRAMLARI (15 Eylül 2014 - 19 Ocak 2015 döneminde açıktır.)
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı
Proje bütçesi / Proje
süresi üst sınırı /
Destek %si
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Hedeflenen Çıktılar
Başvuru Başlangıç
/ Son Tarihi
Eksenel veya Radyal Tipte
Değişken Deplasmanlı
Pistonlu Pompa/Motor
Geliştirilmesi
İş makineleri vb. mobil uygulamalar ile endüstriyel
hidrolik güç kaynaklarında kullanılan değişken
4 Milyon TL / 36 ay / %75
deplasmanlı pompalar/motorlar ithalat yoluyla temin
(KOBI) - %60 (büyük) +
edilmektedir. Çağrının amacı yurtdışı muadillerine
%10 proje bütçesi (genel
göre en az benzer özellikleri sağlayan veya
giderler desteği)
üstünlükleri bulunan ve özgün tasarım içeren bu tür
pompaların/motorların yurt içinde geliştirilmesidir.
1511-GIDA-2014-GKM-01
Gıda katkı maddeleri ve
yardımcı maddelerin
üretimi / mevcut katkı
maddeleri ve yardımcı
maddelerin
iyileştirilmesi
• Doğal gıda boyaları/renklendiriciler, koruyucular,
aroma maddeleri, enzimler, enzim modifiye ürünler,
Bu çağrıda, gıda endüstrisinde yaygın olarak
kıvam arttırıcılar, baharat, tatlandırıcılar, organik
kullanılan ve genellikle ithal edilen gıda katkı
asitler vb.
3 Milyon TL / 36 ay / %75
maddeleri ve yardımcı maddelerin gıda güvenliği
• Gıda katkı maddesi olarak fonksiyonel bileşenler
(KOBI) - %60 (büyük) +
Başl: 15 Ekim 2014 /
açısından risk oluşturmadan, hem teknolojik hem de (Fitosterol, fitostanol, omega-3 yağ asitleri (EPA,
%10 proje bütçesi (genel
Son: 19 Ocak 2015
maliyet açısından dünya ile rekabet edebilir ve
DHA), inülin, laktuloz, biyoaktif peptit vb.)
giderler desteği)
sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi/üretilmesi
• Sodyum ve yağ kullanımını azaltmaya yönelik ikame
amaçlanmaktadır.
katkı maddeleri/ yardımcı maddeler
• Çağrı dokümanında tanımlanmayan ancak gıda
katkısı/yardımcı madde olarak kullanılan diğer ürünler
1511-GIDA-2014-FG-01
Tuz/yağ/şeker içeriği
azaltılmış, biyoaktif
bileşenlerce
zenginleştirilmiş, güvenli
fonksiyonel gıda ürünlerinin
geliştirilmesi
1511-MAKİNE-2014-AG-01
2 Milyon TL / 24 ay / %75
(KOBI) - %60 (büyük) +
%10 proje bütçesi (genel
giderler desteği)
www.eydem.com
Şehit Sadık Erişen Sk. Demircioğlu İşmerkezi, 46/6 Birlik Mah., Çankaya - Ankara
0312 385 1150 - 0533 2518025
Bu çağrıda, tuz, yağ ve/veya şeker içeriği azaltılmış,
biyoaktif bileşenlerce zenginleştirilmiş, güvenli
fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Uygl. Eğitimler
Geliştirilecek pompanın/motorun, 5 kW ve üzeri güç
değerlerinde, en az 175 bar sürekli azami basınç
sağlayabilen/ basınçta çalışabilen ve genel veriminin
Başl: 15 Ekim 2014 /
güncel teknolojik muadilleriyle uyumlu (örneğin %90)
Son: 19 Ocak 2015
olması beklenmektedir. Değişken deplasmanlı
pompalar, entegre olarak kontrol sistemini de
içermelidir.
• Tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış gıda ürünlerinin
geliştirilmesi
• Fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi
• Proje kapsamında geliştirilip üretilecek olan
Başl: 15 Ekim 2014 /
ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği’ne
Son: 19 Ocak 2015
uygun olması
• Bu ürünlerin özelliklerinin iyileştirilmesi veya üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi
Proje, Teknoloji/Ar-Ge, Entegre Yönetim
TÜBİTAK TEYDEB 1511 ÖNCELİKLİ ALAN ÇAĞRILI HİBE PROGRAMLARI (15 Eylül 2014 - 19 Ocak 2015 döneminde açıktır.)
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı
Proje bütçesi / Proje
süresi üst sınırı /
Destek %si
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
1511-SAĞLIK-2014-BE-05
Robotik cerrahi uygulamalarının, endoskopik ve
laparoskopik girişimlerin sayısı dünya çapında giderek
artmaktadır. Bu tarz uygulamaların girişimde
Robotik cerrahi
yaşanabilecek komplikasyonları, hastanede kalış
sistemlerinde, endoskopik
5 Milyon TL / 36 ay / %75 süresini, iyileşme süresini azaltmaktadır. Bu
ve laparoskopik girişimlerde
(KOBI) - %60 (büyük) +
uygulamalar esnasında hekimin vücut içindeki ilgili
kullanılmak üzere yüksek
%10 proje bütçesi (genel bölgeyi, kesici, dağlayıcı ve tutucu cerrahi gereçlerin
çözünürlüklü kamera ve
giderler desteği)
nerede olduğunu görmesini sağlayan iki veya üç
kamera sistemlerinin
boyutlu, canlı ve renkli olarak görmesini sağlayan
geliştirilmesi
kameralar ve kamera sistemleri kullanılmaktadır. Bu
çağrı ile yüksek çözünürlüklü kamera ve kamera
sistemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir.
1511-SAĞLIK-2014-BE-04
Robotik cerrahi sistemleri kullanılarak son yıllarda
yılda ortalama dünya çapında en az 200.000 ameliyat
yapılmaktadır. Bu sistemlerin birçok alt ekipmanı
mevcuttur. Ülkemizde yerli kabiliyetlerle robotik
cerrahi yapılabilmesini sağlamak amacıyla, robotik
cerrahi sistemlerin alt bileşenlerinin geliştirilmesi
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu alt ekipmanlardan birisi
de geri beslemeli kumanda kollarıdır. Bu çağrı ile yerli
robotik cerrahi sistemler geliştirmek için ilk adımın
atılması hedeflenmektedir.
Biyomedikal robotik
sistemlere hizmet edecek
şekilde dokunma hissi,
kuvvet, sıcaklık, titreşim
hissi
iyileştirilmiş çok fonksiyonlu
el kumandası ve
algılayıcıların geliştirilmesi
2.5 Milyon TL / 24 ay /
%75 (KOBI) - %60
(büyük) + %10 proje
bütçesi (genel giderler
desteği)
www.eydem.com
Şehit Sadık Erişen Sk. Demircioğlu İşmerkezi, 46/6 Birlik Mah., Çankaya - Ankara
0312 385 1150 - 0533 2518025
Uygl. Eğitimler
Başvuru Başlangıç
/ Son Tarihi
Hedeflenen Çıktılar
Bu çağrıya konu olabilecek ürün ve teknolojiler
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Optik, elektromanyetik ve termal görüntüleme
kamera sistemleri,
• Robotik cerrahi uygulamalarında kullanılan
kameraları ve görüntü iletim araçları,
• Robotik cerrahi uygulamalarında kullanılan
görüntüleme sistemlerinin hareket yeteneklerini ve
görüntü kalitesini artırıcı uygulamalar,
• Endoskopi ve laparoskopi amaçlı görüntüleme
sistemlerinin kamera ve görüntü iletim araçları,
• Endoskopi ve laparoskopi amaçlı görüntüleme
sistemlerinin hareket yeteneklerini ve görüntü
kalitesini artırıcı uygulamalar.
Başl: 15 Ekim 2014 /
Son: 19 Ocak 2015
Bu çağrı kapsamında tüm robotik cerrahi
uygulamalarında hali hazırda kullanılan ya da
kullanılması muhtemel robotik sistemler için geri
beslemeli kumanda kolları geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Basınç, sıcaklık, titreşim, sertlik,
Başl: 15 Ekim 2014 /
kuvvet gibi büyüklükleri algılayarak kumanda koluna
Son: 19 Ocak 2015
aktarabilecek (haptik) sistemlerin geliştirilmesi
beklenmektedir. Gerek bu geri beslemeleri
sağlayabilen kumanda kolları, gerekse geri besleme
sağlayacak algılayıcı sistemlerin geliştirilmesi bu çağrı
kapsamındadır.
Proje, Teknoloji/Ar-Ge, Entegre Yönetim
TÜBİTAK TEYDEB 1511 ÖNCELİKLİ ALAN ÇAĞRILI HİBE PROGRAMLARI (15 Eylül 2014 - 19 Ocak 2015 döneminde açıktır.)
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı
Proje bütçesi / Proje
süresi üst sınırı /
Destek %si
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
• Mevcut görüntüleme sistemlerinde kullanılan sensörlerin
çözünürlüğünü artıran donanım ve yazılımlar,
• Fetal ultrasonda ya da diğer ultrasonografi (USG)
uygulamalarında (damar içi USG, elastografi,
ekokardiyografi vb) kullanılmak üzere ultrasonik
transdüserler,
• Dermatoloji, oftalmaloji ve diğer branşlarda
kullanılabilecek optik dedektörler,
• Kanser ve diğer hastalıklarda kullanılabilecek iyonize ışın,
Bu çağrının amacı, sağlık sektörüne hitap edebilecek optik, termal ya da RF tabanlı sensör/transdüser/
dedektörler,
nitelikte, tıbbi görüntüleme sistemlerinin
• Dokunma hissini taklit eden basınç ölçme tabanlı
geliştirilmesi, bu sistemlerde kullanılan X ışını vb
Başl: 15 Ekim 2014 /
sensör/transdüser/dedektörler,
iyonize ışınlı, optik, ultrasonik, RF tabanlı ve benzeri
• Fotoakustik görüntülemede kullanılabilecek
Son: 19 Ocak 2015
sensör/transdüser/ dedektörlerin üretimini, donanım sensör/transdüser/ dedektörler,
bileşenlerinin ve bu sistemlerde kullanılabilecek
• Meme görüntüleme gibi uygulamalarda kullanılabilecek
görüntü/ işaret işleme tekniklerinin geliştirilmesidir. termal görüntüleme dedektörleri,
• RF tabanlı kalp hareketlerinin görüntülenmesine yarayan
sensör/ transdüser/dedektörler,
• Kateter tabanlı damar içi, doku ya da organ
görüntülemede kullanılabilecek mikrosargı yapılı RF
dedektörleri,
• İyonize ışın teknolojilerinin kullanıldığı (X ışını, Gama ışını
gibi) görüntüleme sistemleri ve alt bileşenleri,
• Manyetik rezonans görüntüleme sistemleri ve alt
bileşenleri
1511-SAĞLIK-2014-BE-03
Tanı ve/veya tedavi amaçlı
medikal görüntüleme
cihazlarının, bu cihazlarda
kullanılan alt bileşenlerinin
ve yazılımlarının
geliştirilmesi
10 Milyon TL / 48 ay /
%75 (KOBI) - %60
(büyük) + %10 proje
bütçesi (genel giderler
desteği)
1511-BİT-2014-MEMS-03
Sivil ve taktik/ navigasyon
askeri uygulamalar için
MEMS Ataletsel Ölçüm
Birimi (AÖB), ivmeölçer,
dönüölçer ve benzeri
harekete dayalı yapıların ve
bunlarla ilgili paketleme
teknolojilerinin geliştirilmesi
• Geniş kapsamlı kullanım alanı bulunan MEMS
tabanlı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), ivmeölçer,
dönüölçer ve benzer, harekete dayalı yapıların
3 Milyon TL / 36 ay / %75 geliştirilmesi ve üretilmesi gerekmektedir.
(KOBI) - %60 (büyük) +
• Taktik, navigasyon veya ticari uygulamalarda gerekli
%10 proje bütçesi (genel olan hassasiyete sahip olacak sistemlerin
giderler desteği)
geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanmaktadır.
• Navigasyona yardımcı diğer MEMS tabanlı
algılayıcılar (barometre, pusula vb.) da çağrının
konusuna dahildir.
www.eydem.com
Şehit Sadık Erişen Sk. Demircioğlu İşmerkezi, 46/6 Birlik Mah., Çankaya - Ankara
0312 385 1150 - 0533 2518025
Başvuru Başlangıç
/ Son Tarihi
Hedeflenen Çıktılar
Uygl. Eğitimler
Taktik, navigasyon ve ticari seviye uygulamalar için
günümüz teknolojik seviyesinin getirdiği performansı
yakalayacak MEMS ivmeölçer, dönüölçer, ataletsel
ölçüm birimi, 3 eksenli ivmeölçer duyarga ve okuma
devresi ile benzeri, harekete dayalı yapıların
geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Ayrıca, bu ürünler
için paketleme teknolojilerinin geliştirilmesi de çağrı
kapsamındadır.
Başl: 15 Ekim 2014 /
Son: 19 Ocak 2015
Proje, Teknoloji/Ar-Ge, Entegre Yönetim
TÜBİTAK TEYDEB 1511 ÖNCELİKLİ ALAN ÇAĞRILI HİBE PROGRAMLARI (15 Eylül 2014 - 19 Ocak 2015 döneminde açıktır.)
Çağrı Kodu
Çağrı Başlığı
Proje bütçesi / Proje
süresi üst sınırı /
Destek %si
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
MEMS/NEMS tabanlı algılayıcıların kullanımının
3 Milyon TL / 36 ay / %75
günümüzde sağlık, çevre vb. alanlarda etkinliğinin
(KOBI) - %60 (büyük) +
artması gerekçesiyle bu alanlarda, Türkiye’deki
%10 proje bütçesi (genel
geliştirme ve üretim potansiyelinin oluşturulması ve
giderler desteği)
arttırılması amaçlanmaktadır.
Hedeflenen Çıktılar
Başvuru Başlangıç
/ Son Tarihi
Tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak
üretilmiş biyosensörler, kimyasal sensörler ve eyleyici
sistemlerin geliştirilmesi çağrı konusudur. Gıda bozulmasını
ve/veya katkı maddelerini tespit edebilen biyosensörler ve
kimyasal sensörler, salgın hastalıkların erken tanısına
yönelik biyosensörler, kanser ve kanser metastazı erken
teşhisine yönelik biyosensörler, sepsis tanısına yönelik
biyosensörler, kontrollü ilaç salınım sistemlerine yönelik
biyosensörler, çevreye zararlı ve/veya zehirli gazları (sarin,
hardal gazı, CO, vb.) tespit edebilen kimyasal sensörler,
Başl: 15 Ekim 2014 /
akaryakıt saflığını ölçen kimyasal sensörler, kontrollü
madde (narkotik) ve ilaçların kullanımının belirlenmesi için Son: 19 Ocak 2015
sensör ve analiz sistemi geliştirilmesi çağrı kapsamını
oluşturmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere küçük hacimli
sıvı, sıcaklık, düşük debili akış, vizkozite, kırılma indisi ve
özyoğunluk ölçebilen mikroakışkan sistemleri ile uyumlu
algılayıcılarının tümleşik üretilmesi için süreçlerin, malzeme
ve aygıtların geliştirilmesi.. Ayrıca mikroakışkan tümleşik
sistemlerin alt bileşenlerinin (mikropompa, mikrovana,
mikrokarıştırıcı, mikroreaktör, mikroiğne, algılayıcı ve
eyleyici vb.) geliştirilmesi ve mikroakışkan ilaç etkisi analiz
sistemi geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır.
1511-BİT-2014-MEMS-02
MEMS/NEMS tabanlı
biyolojik ve kimyasal sensör
ve/veya eyleyici sistemlerin
geliştirilmesi
1511-BİT-2014-MEMS-01
RF MEMS anahtar, çınlaç (resonator), kapasitör,
ayarlanabilir devre bileşenleri, yeniden
• Askeri ve mobil / uydu sistemlerde RF
şekillendirilebilir antenler ve anten dizileri ile RF
Mikrodalga, milimetre ve
uygulamalarının kullanımı artmıştır. Bu
MEMS devre bileşenlerinin entegre devre (CMOS,
terahertz dalga bantlarında
uygulamalarda MEMS teknolojisi kullanılarak
4 Milyon TL / 36 ay / %75
GaAs, SiGe vb.) teknolojileri ile beraber monolitik veya
sivil ve askeri RF
gerçekleştirilen RF sistem, alt bileşen ve devrelerin
(KOBI) - %60 (büyük) +
hibrit olarak tümleştirilmiş almaç/göndermeç
Başl: 15 Ekim 2014 /
uygulamaları için MEMS
ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda
%10 proje bütçesi (genel
modülleri, THz frekansları için MEMS tabanlı veya
Son: 19 Ocak 2015
tabanlı veya mikro işlenmiş
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
giderler desteği)
mikro işlenmiş bileşenler ve modüller geliştirilmesi
sistemlerin, alt bileşenlerin
• Ulusal teknolojik altyapı kullanılarak yerli ürünlerin
konularında yapılacak çalışmalar desteklenecektir.
ve devrelerin geliştirilmesi
geliştirilmesi ve bilgi birikiminin
Ayrıca RF MEMS uygulamaları için paketleme ve
oluşturulması hedeflenmektedir.
güvenilirlik artırıcı çalışmalar da destek
kapsamındadır.
www.eydem.com
Şehit Sadık Erişen Sk. Demircioğlu İşmerkezi, 46/6 Birlik Mah., Çankaya - Ankara
0312 385 1150 - 0533 2518025
Uygl. Eğitimler
Proje, Teknoloji/Ar-Ge, Entegre Yönetim
Download

Devamını okumak için tıklayınız.