ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ
ZKTB
Cilt: 45 Sayı: 3 Yıl: 2014
CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 3
İçindekiler
Contents
Volume: 45 Number: 3 Year: 2014
Derleme (Review)
Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇ rme Danışmanlığı
(Factors Affecting Breastfeeding and Breastfeeding Counselling)
Eda CANGÖL, Nevin Hotun ŞAHİN
(100-105)
Derleme (Review)
Postpartum İdrar Retansi̇ yonu
(Postpartum Urinary Retention)
Yeliz KAYA, Nevin Hotun ŞAHİN
(106-112)
Olgu Sunumu (Case Report)
Uterusun İntravasküler Lipoleiomyomatozisi
(Intravenous Lipoleiomyomatosis of Uterus: a Rare Subtype of Intravenous Leiomyomatosisi)
Billur Coşan SARBAY, Gözde KIR, Cumhur Selçuk TOPAL
(113-115)
Klinik Araştırma (Clinical Research)
Menstruel Siklus Sırasında Fallop Tüplerinde Lüteinizan Hormon ve Seks Steroid Hormon
Reseptörlerinin Ekspresyonu
(The Expressions of Luteinizing Hormone and Sex Steroid Hormone Receptors in Human
Fallopian Tube During the Menstrual Cycle)
(116-123)
Ecmel Işık KAYGUSUZ, Handan ÇETİNER, Suna CESUR, Hülya YAVUZ, Ceylan YOZGATLIGİL,
Selçuk AYAS, Yeşim SAĞLICAN
Klinik Araştırma (Clinical Research)
Postpartum Depresyon Açısından Riskl̇i Anneleri̇ n Bebeklerinin Doğum Sonrası İlk İki Aylık (124-130)
Dönemde Boy ve Ki̇ lo Ölçümleri̇ ni̇ n Değerlendirilmesi
(Effect Of Breastfeeding on Depression Levels of Mothers, Weight and Height Measurements
of Babies in The Postpartum First Two Months)
Hacer Hicran BEYCA, Hasan Hüseyin MUTLU, Özkan ÖZDAMAR
Klinik Araştırma (Clinical Research)
Adölesan veya İleri Anne Yaşı Yenidoğan İçin Risk mi? Tek Merkezin Retrospektif Sonuçları (131-135)
(Is Adolescentor Advanced Maternal Age Risky for Newborn? Results of A Single Center)
Sevilay TOPÇUOĞLU, Seçil ERÇİN, Didem ARMAN, Tuğba GÜRSOY,
Güner KARATEKİN, Fahri OVALI
Klinik Araştırma (Clinical Research)
Ofi̇ s Hi̇ steroskopi̇ de Analjezi̇ Amaçlı Lokal Anestezi̇ Yöntemleri̇ ni̇ n Etki̇ nli̇ ği̇ ni̇ n
Karşılaştırılması
(Efficacy of Local Anesthesia for Office Hysteroscopy)
(136-141)
Resul KARAKUŞ, Ahmad NAMAZOV, Selcuk AYAS, Mesut POLAT, Sevcan Arzu ARINKAN,
Ali Dogukan ANGIN, Sultan Seren KARAKUŞ
Klinik Araştırma (Clinical Research)
Outside-in TOT Procedure: Three-Years Experience with 175 Cases
(Dıştan-İçe TOT Operasyonunda 3 Yıllık Deneyim:175 Olgu)
Selim AFŞAR, Mustafa EROĞLU, Birol DURUKAN, Hacer Hicran BEYCA
(142-145)
Klinik Araştırma (Clinical Research)
Endometri̇ al Örnekleme Sonuçlarımız: 744 Olgunun Anali̇ zi
(Dıştan-İçe TOT Operasyonunda 3 Yıllık Deneyim:175 Olgu)
Suna Kabil KUCUR, Halime ŞENCAN, Kadriye Beril YÜKSEL, İlay GÖZÜKARA,
Nadi KESKİN, Ali SEVEN, Ayşenur DEĞER
(146-150)
ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ
ZKTB
Cilt: 45 Sayı: 3 Yıl: 2014
CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 3
İçindekiler
Contents
Volume: 45 Number: 3 Year: 2014
Klinik Araştırma (Clinical Research)
Role of Dominant Follicle Count in Controlled Ovarian Stimulation with Intrauterine
Insemination Cycles in Patients with Unexplained Infertility
(Açıklanamayan İnfertiliteli Hastalarda Kontrollü Overyan Hiperstimulasyon ve
İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Dominant Folikül Sayısının Rolü)
Gürkan YAZICI, Hüseyin DURUKAN, Aysun SAVAŞ
(151-155)
Düzeltme
32. ZEYNEP KAMİL JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ
No :
32th Zeynep Kamil Gyneco-Pathology Congress Poster Presentation Abstracts
DOĞUM ŞEKİLLERİNE GÖRE POSTPARTUM DÖNEMDE ANNELERİN YAŞADIKLARI SORUNLARIN
01
KARŞILAŞTIRILMASI
Yeliz DOĞAN MERİH, Pınar GÜNGÖR
MİDÜRETRAL MİNİSLİNG UYGULAMASININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
Reyyan Gökçen İŞCAN, Nurettin AKA, Gültekin KÖSE, E. Can TÜFEKCİ
02
MİDÜRETRAL MİNİSLİNG UYGULANAN KADINLARIN YÖNTEM HAKKINDAKİ SUBJEKTİF
DEĞERLENDİRMELERİNİN SONUÇLARI
Reyyan Gökçen İŞCAN, Nurettin AKA, Gültekin KÖSE, E. Can TÜFEKCİ
03
OVERİN MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRÜ: 3 OLGU SUNUMU
Ecmel IŞIK KAYGUSUZ, Meryem EKEN, Handan ÇETİNER, Ebru ÇÖĞENDEZ, Mesut POLAT,
Dilşad HERKİLOĞLU, Ateş KARATEKE
04
AŞIRI AKTİF MESANENEİN TEDAVİSİNDE TROSPİYUM KLORÜR ve TOLTERODİN’İN
KLİNİK SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ebru ÇÖĞENDEZ, Meryem EKEN, Selçuk SELÇUK, Çetin ÇAM, Ateş KARATEKE, Vedat ATAY
05
GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS ERKEN TANISINDA BİRİNCİ TRİMESTER 50 GR
GLUKOZ TOLERANS TESTİNİN YERİ
Ebru ÇÖĞENDEZ, Hasan TURAN, Selçuk SELÇUK, Meryem EKEN, Mesut POLAT, Erdal KAYA
06
GEBELER PERİNATAL DÖNEM UYGULAMALARINDAN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN
NE BEKLİYOR?
Yeliz DOĞAN MERİH, Meryem YAŞAR KOCABEY
07
ANAL MANOMETRİK ÖLÇÜME JİNEKOLOJİK MUAYENE POZİSYONUNUN ETKİSİ
Selçuk SELÇUK, Mehmet Reşit ASOĞLU, Çetin ÇAM, Mustafa EROĞLU, Ateş KARATEKE
08
SEZARYEN VE NORMAL DOĞUM YAPMIŞ ANNELERİN BEBEKLERİNE YÖNELİK
YAŞADIKLARI PROBLEMLER
Yeliz DOĞAN MERİH, Ayşegül SAMATLI
09
MİDÜRETRAL MİNİSLİNG UYGULAMASININ Q-TİP DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Reyyan Gökçen İŞCAN, Nurettin AKA, Gültekin KÖSE, E. Can TÜFEKCİ
10
STRES ÜRİNER İNKONTİNANS SEMPTOMU OLAN KADINLARIN DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ
Reyyan Gökçen İŞCAN, Nurettin AKA, Gültekin KÖSE, E. Can TÜFEKCİ
11
PELVİK TABANA AİT ŞİKÂYETLERİ OLAN OLGULARIN ÜRODİNAMİK TETKİKLERİNİN
YENİ TERMİNOLOJİYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
Dilşat BİLEN, Çetin ÇAM, Selçuk SELÇUK, Mustafa EROĞLU, Ateş KARATEKE
12
Download

içindekiler (contents) - zeynepkamiltipbulteni.org