Yrd. Doç.Dr. Dilek KILIÇ
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
ĠLETĠġĠM
E-posta: [email protected]
Telefon: (0312) 297 86 50/134
Belgegeçer: (0312) 299 2003
ÖĞRENĠM DURUMU
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2006.
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2008.
Yüksek Lisans Tezinin BaĢlığı:Sağlık Düzeyinin Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: OECD Ülkeleri için
Sağlık Üretim Fonksiyonuna Dayanan Bir Uygulama (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Tokat)
Doktora: Sheffield Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2012.
Doktora Tezinin BaĢlığı: Empirical Analysis of Health and Educational Attainment in Turkey
(Danışmanlar: Prof. Sarah Brown and Dr. Arne Risa Hole)
BĠLDĠĞĠ YABANCI DĠLLER

İngilizce
AKADEMĠK ĠLGĠ ALANLARI

Uygulamalı Mikro iktisat, Sağlık Ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon, Çalışma Ekonomisi
VERDĠĞĠ DERSLER

ECO 135/141 Introduction to Economics-Lisans

EKO 223 Mikro İktisat-Lisans

ECO 449 Health Economics-Lisans

ECO 334 Labour Economics

ECO 669 Health Economics-Yüksek Lisans
PROFESYONEL Ġġ DENEYĠMĠ




2014-…
2013-2014
2012-2013
2006-2012
Yardımcı Doçent, İktisat Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Görevlisi, İktisat Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Araştırma Görevlisi, Dr., İktisat Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Araştırma Görevlisi, İktisat Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
AKADEMĠK ÇALIġMALAR -YAYINLAR
Tebliğ –Poster- Bildiriler

KILIÇ, D. ve ÖZTÜRK, S. (2013); “A Count Data Analysis of Patents in Manufacturing
Industry”,EconAnadolu 2013, Anadolu Uluslararası Ġktisat Kongresi, 19-21 Haziran, Eskişehir,
Türkiye.

KILIÇ, D. ve ÖZTÜRK, S. (2012); “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve
Çözüm Yolları”, Avrasya Sosyal Bilimler Forumu 2012, Dünya Ekonomisinin Gelişim
Paradigması: Piyasa ve Ötesi, 18-21 Ekim, Bakü, Azerbaycan.

KILIÇ, D. (2011); “Gender Differences in Cigarette Consumption in Turkey”, Sheffield Üniversitesi
Ekonomi Seminerleri Serisi’nde sunulan bildiri, Sheffield, Birleşik Krallık.

KILIÇ, D. ve ÖZTÜRK, S. (2010); “A Count Data Analysis of the Determinants of Cigarette
Smoking: Evidence from the British Household Panel Survey 2007”,the South-East European
Research Centre (SEERC) 2010, Selanik, Yunanistan.

KILIÇ, D.(2010);“Catastrophic Out-of-Pocket Health Care Payments in Turkey”, Sheffield
Üniversitesi Ekonomi Seminerleri Serisi’nde sunulan bildiri, Sheffield, Birleşik Krallık.

ÖZTÜRK, S. veKILIÇ, D. (2009); “Determinants of Firm Exit in Turkish Manufacturing Industries”,
European Network on the Economics of the Firm (ENEF) 2009, Paris, Fransa.

KILIÇ, D. ve ÇALIŞKAN, Z. (2008); “The Socio-economic Determinants of Health Outcomes:
Evidence from 23 OECD Countries”,7.Uluslararası Sağlık Ekonomisi, Yönetimi ve Politikası
Konferansı, 10-13 Temmuz, Atina, Yunanistan.
Makaleler
SSCI, SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler

BROWN, S., HOLE, A.R. and KILIC, D. (2014); “Out-of-Pocket Health Care Expenditure in Turkey:
Analysis of the 2003-2008 Household Budget Surveys”, Economic Modelling, vol. 41, pp. 211-218.

KILIÇ, D. and ÖZTURK, S. (2014); “Gender Differences in Cigarette Consumption in Turkey:
Evidence from the Global Adult Tobacco Survey”, Health Policy, vol. 114, no.2-3, pp. 207-214.

KILIÇ, D. and ÖZTURK, S. (2014); “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve
Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama”, Amme İdaresi Dergisi, vol. 47, no.1, pp. 107-130.

ÖZTÜRK, S. ve KILIÇ, D. (2013); “What is the Economic Burden of Sports Injuries?”, Joint
Diseases and Related Surgery, vol. 24, no.2, pp. 108-111.
Diğer uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler

KILIÇ, D.(2013); “Gender Differences in Educational Attainment at the Primary and Secondary
Education Levels in Turkey”, International Journal of Education Economics and Development,
vol. 4, no.4, pp. 313-333.

KILIÇ, D. ve ÇALIŞKAN, Z. (2013); “Sağlık Hizmetleri Kullanımı ve Davranışsal Model”, NEÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2, no.2, pp. 192-206.

ÖZTÜRK, S. veKILIÇ, D. (2012), “Patterns and Determinants of Entry and Exit in Turkish
Manufacturing Industries”, International Journal of Arts and Commerce, vol. 1, no.5, pp. 107-118.
Kitaplar-Kitap Bölümleri

KILIÇ, D. ve ÇALIŞKAN, Z. (2009), The Socio-economic Determinants of Health Outcomes:
Evidence from 23 OECD Countries, Themes on Health Care: Challenges and Future Actions,
Zoe Boutsidi (ed), pp. 125-134.
ÖDÜLLER



İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, 2006
TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursu, 2006-2008
Doktora Bursu, Hacettepe Üniversitesi, 2009-2012.
DĠĞER
Dergi Hakemliği

Hacettepe Üniversitesi İktsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

International Journal of Education Economics and Development
Download

Yrd. Doç.Dr. Dilek KILIÇ - Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü