Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
F5 – Ders Bilgi Formu
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
İLETİŞİME GİRİŞ
Öğretim Dili
TÜRKÇE
Dersin Verildiği Düzey
Ön Lisans ( )
Dersin Türü
Zorunlu ( X)
Seçmeli ( )
Teorik Saat
3
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
5
Ders Kodu
İLT 101
Uygulama Saat
-
Dersin Verildiği Program(lar)
Lisans ( X )
Toplam Saat
3
Yarıyılı
Güz
İLETİŞİM FAKÜLTESİ / Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Dersin Amacı
Öğrencileri, iletişim alanının temel ve disiplinlerarası nitelik taşıyan
kavramları, konuları ve yaklaşımlarıyla tanıştırmaktır.
Dersin Özet İçeriği
Ders, iletişime ilişkin temel kavramların ve konuların öğretimine
yöneliktir.
Ön Koşullu Dersler
-
Önerilen Seçmeli Dersler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dersin Öğrenme Çıktıları
8.
9.
10.
11.
12.
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
( X ) Anlatım (Takrir)
( X ) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) ………………….
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
İletişim kavramını tanımlar.
İletişim sürecinin öğelerini açıklar.
İletişimin işlevlerini açıklar.
İletişim türlerini bilir.
İletişim modellerini analiz eder.
Kitle iletişimi kavramını tanımlar ve kitle iletişiminin temel
özelliklerini açıklar.
İletişim modellerine göre kitle iletişim araçlarının özelliklerini
açıklar.
İletişim modellerine göre etkili iletişimi yorumlar.
Kitle iletişimi ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi açıklar.
İletişim çalışmaları alanının disiplinlerarası özelliğini ve bu alanın
diğer araştırma alanlarıyla ilişkisini tanımlar.
İletişim çalışmalarının başlıca konuları ile kavramlarına ilişkin
temel bir anlayış geliştirerek bu anlayışı bireysel, yerel, ulusal ve
küresel düzlemlerdeki iletişim ve medya ortamlarını anlamak için
kullanır.
Öğrenciler daha sonraki yıllarda alacakları derslerle ilgili olarak
temel kazanır.
YRD.DOÇ.DR. AYNUR ÖRNEK
Öğretim Yöntemleri
( ) Deney
( ) Örnek Olay
( ) Bireysel Çalışma
( ) ………………….
( ) Gösterip Yaptırma
( ) Proje Tabanlı Öğrenme
( ) ………………….
( ) ………………….
1. J.FISKE, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayınevi, 1996.
2. N.Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, 2011.
3. W.J.Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, 1999.
1
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
F5 – Ders Bilgi Formu
4. E.Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ayraç Yayınları, 2008.
5. L.Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki Yayınları.
6. S.İrvan, Medya Kültür Siyaset, Alp Yayınları, 2002.
Ölçme ve Değerlendirme
Araçlar
Derse Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PDÖ Raporları)
Diğer (………………………………………….)
Yarıyıl Sınavı
Toplam
Sayı
1
-
Oran
40
-
-
-
1
60
% 100
2
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
F5 – Ders Bilgi Formu
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Ön Hazırlık
İLETİŞİM KAVRAMI
İLETİŞİMDE SÜREÇ KAVRAMI VE İLETİŞİM SÜRECİNİN
ÖĞELERİ-1 ( Kaynak- İleti- Kanal- Alıcı )
İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ-2 ( Kodlama- Kodaçma- Bağıntı
Çerçevesi- Yansıma )
İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ 3 ( Gürültü- Toplayıcı YankıSeçici Algı )
İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ
İLETİŞİM TÜRLERİ ( Sözlü ve Yazılı İletişim )
İLETİŞİM TÜRLERİ ( Sözsüz İletişim )
ARA SINAV
İLETİŞİM SÜRECİNE KATILANLARA GÖRE İLETİŞİM TÜRLERİ
(İç İletişim- Kişilerarası İletişim- Grupiçi İletişim- Gruplararası
İletişim )
TEMEL İLETİŞİM MODELLERİ
KİTLE İLETİŞİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
KİTLE İLETİŞİMİ : İşlevler ve Etkiler
KİTLE İLETİŞİMİNİN ETKİLERİ ( Kitle İletişiminde İlk
Araştırmalar )
KİTLE İLETİŞİMİNİN ETKİLERİ ( Model Alma ve Anlamlandırma
Kuramları )
KİTLE İLETİŞİMİ VE POPÜLER KÜLTÜR
Program Çıktıları
01
02
03
Dersin Öğrenme Çıktıları *
04
05
06
07
08
09
PÇ 01
PÇ 02
PÇ 03
PÇ 04
PÇ 05
PÇ 06
PÇ 07
PÇ 08
PÇ 09
PÇ 10
PÇ 11
PÇ 12
PÇ 13
* - : Katkı Yok, 1: Çok düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
3
10
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
F5 – Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme, öğretme ve derğerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
0
3
42
Uygulamalı Ders
Ödev(ler) / Seminer(ler)
1
30
1
31
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
1
20
1
21
Yarıyıl Sınavı
1
30
1
31
Toplam İş Yükü (Saat)
125
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = Dersin AKTS Kredisi
5
4
Download

iletişime giriş - Adnan Menderes Üniversitesi