2 ADET FİBER OPTİK EK YAPIM KİTİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ
KOMUTANLIĞI (GÜVERCİNLİK / ANKARA")
2 ADET FİBER OPTİK EK YAPIM KİTİalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alm aktadır:
: 2014/42143
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
: ORG. EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL
YOLU CARREFO URSA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI) 06377 GÜVERCİNLİK
ETİMESGUT/ANKARA
: 3124565670-71-72-73-74 - 3122780567
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
: 2 ADET FİBER OPTİK EK YAPIM KİTİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
: J.MEBS İŞLETME VE DESTEK GRUP KOMUTANLIĞI 442 NU.LI TAŞINIR MAL
SAYMANLIĞI GÜVERCİNLİK/ANKARA
: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN)
TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
3- ih alenin
JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI GÜVERCİNLİK/ANKARA
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: 09.05.2014 -10:30
4. İhaleye katılabilm e şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. M evzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. G erçek kişi olm ası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. T e klif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. G erçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetim indeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil
G azetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen te klif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alım ın tam am ı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonom ik açıdan en avantajlı te klif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerii istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınm ası:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşı lığı J.TED.M RK.K.LIGI / ANKARA
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye te k lif verecek olanların ihale dokümanını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-im za kullanarak indirm eleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ l . l . e
M ADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 . İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalem leri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi m iktarı ile bu mal kalem leri için teklif edilen birim fiyatların çarpım ı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e im zalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için te k lif verilecektir.
10. İsteklile r te k lif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat
vereceklerdir.
•f f
lîL' c i ı m c i
î h r s lo f - a n h i n r i û n i f * i h a r o n QH
12. Konsorsiyum olarak ihaleye te klif verilem ez.
t' i i k ' V İ m n i î n i i f i i İF.
A
Download

2 adet fiber optik ek yapım kiti içişleri bakanlığı jandarma genel