T,C. 予習、浩
「ANELERKURUMUIZMiRILIKAMUHASTANELERiB−RL−G−GUNEYGENELSEKRETERLIG,菩
〃 ●● ● ○ ○ 〃■ ヽ′ ○ ○ ●
iLEBiUNIVERSITESIATATURKEGITiMVEARASTIRJuAHASTANESjsATiNALMABiRiMi 霊
圏
izM説KATl−,(詳し油
SATINALMABIRiMi
TEKLIFISTEMEMEKTUBU
日NiVl三RSl1当‘Sl
Tel:02322444444 Fax:02322447282
ltk肝No
2014−2629
llgiIiBirim
MUHENDisLiK
RADYOLOJjsERVjsiNDEKULU掴ILMAKTAOLANGEMARKARENKLjDOPPLERUSGCjHAZINAAiTKONVEKS
lsinAdl
PROBARIZAUINMiSTIR.0NARILMASiGEREKMEKTEDjR.
lLGILIFIRMA
AsagldacinsivemiktarliIeOzeliikleribe冊Ienmal/hizmet,4734KamuihaleKanunununiIg帥4734K.j.K
DOGRUDANTEMjN(MADDE−22/D)bendigere中Ceteminedilecektir・Firmam−ZCaaSagldamiktar・VeOzellikIeri
beI面IenurunIeribeli副ensureIeerisindetekiifIerInlZivermeniziricaederim.
Hiz
LERMUDURU
4.11.2014
Sira No 磐
1
免
艷率ヨWF紋
#(
トエ
F薄6也6舶5UDカ
蘚Tオ5
$
$
$番
GR
ツ
剩&
剩
猛
磐鵡F
B
&ツ
剪
剩ヨ
&カ
UBB Kodu
網f蘭
Fツ
閥Ed
&
「
劔
Tutarl (KDVHaric)
劔
BILGINIZE;
★Firma/BayiTammlayICINo:
Ko…剛giIite甲erinizi(KDVharie)engecOl〃12°2014tarihvesaat16:00・akadarasag・dakibilgilerdah冊eSat−nAIma
DOGRUDANTEMIN be鵬mdneiIet面Z.
★Malzemeteslimsdresi sIParistensonra
gundur.
1−Tek晒nizi,hastanemizeaitmatbuteklifmektubuuzerinebelirtiiensiradayazlnlZ
2−Tek圃erTL(TqrkLirasI)oIarakveriImeIidir.
3− Bel曲IenteklifsuresindeiIetilmeyentek圃erdegeriendimeyeallnmaZ.
4−YazIIltekIifistememektubumuzaragmen,allmaistirakinizmumkunoimad蘭takdirde,buhususuyazIIiOIarak(faksla)bildimenizrica
Olunur.
5−Malzemeyibeli副ensuredekarsIIanamayacaksamZ,tarafIniZdanyapIlacaktesIimatsuresinibe冊iniz.
6−TeklifedilendrqnIerinUBBveGMDN kodia…IndrunierintanlmIar−ylauyguneslesmesiveonayl−olmas−gerekmektedir.
Fimalarcayaplianhatal−tan−miamasonucu,GMDNkodlarl…ndrHnlerinta…miar−ylauyguneslesmemesiveonaytn−nolmamasl
nedeniyleSGKtaraflndankurumumuzaedemesiyapllmayacakfaturaediiebiiir山田nleriieilgilifimalarinhaksIZ6demetaIebinde
bulunduiJununtespitihalinde,olusmusveyaolusacakkurumzararlteklifverenfirmalartaraflndanedenecekvebudurumdan
kaynakIananhertdrldhukukivecezaisorumIulukteklifverenfimalaraaitoiacaktlr.IsbuteklifmektubumalzemeIemeteklif
VerenVemaizemetesiimiyapanfimaIarbudurumIarlkabuIetmiSVetaahhutetmissayiiacaktIr.
7−MalzemeIerStanda州arauygungereklikalitebeigesinesahipvegarantikapsaminda01maiidlr.
8−TeklifveriIecektum drqnIerinmarkasImutiakabeli砧Iecektir.
9−0runIeridare∞denetipvemuayeneiSlemlerinetabitutulacaktIr.
10−idariurun/hizmetiaIIPalmamaktaveyabirklSmlnlaimamaklaserbes航
11−jstenenmnunbiriminezellikvebiriminetameze冊kdevebirimdefNatveriimeiidir
Kurumumuzcabeiirlenen;dogrudanteminsatinalmaisIemleriicingenelveidarisamarIhastanemizwebsitesi(www.iaeh.gov.tr)
adresinden,SatmalmaduyurularlbOIumundenteyitediniz・BuradabeiirtiIenhususIarltekiifverirkengezenundebuIundurunuz.
SatInaImatalepIerimiziwebsitemizdentakipedebilirsiniz.(VW.iaeh.gov.tr/SatinAlmaDuyuruiarl)
、TEKLiFEDiLENURUNiLGiLiAMBARATESLiMEDiLECEKTiR.
TEKLiFEDiLENiLACBARKODNUMARALARINiNBiLDiRiLMESjzoRUNLUDUR.
TEKL!FVERENKISiNIN,FIRMANIN:
Adl,UnvanI
Adres
TelIFax
〇
〇
〇
〇
〇
〇
T。C.
● ●
jzMiRVALjLiGl
izMiRATATURKEGiTiMARASTIRMAHASTANESi
TEKNIKSERVISISTEKFORMUVEGEREKCERAPORU
12Illl2014
KayltNo
201240
isinNevi
ULTRASON C田AZIARIZALl
CihazCinsi
RENKLIDOPPLERUSG CEHAZI
CihazMarkasI
GE
CihazModeli
P6
CihazSeriNo
101853SUO
DemirbasNo
29000
llg掴Birim
RONTGEN
GE MARKAP6MODELULTRASON KONVEKSPROBUN●UN MEBRANl●NIN HAVA
ALDIGIGORtJNTUNUNNETOLMAD脆IGORULDUoNARIMIGEREKMEKTEDiR
_ら 一十一年
上諒
KULUlNlLA二N叩ALZE的巨
l
t
e’
極細卵・時‘、−●
I浸 ′
Tarih MalKodulAdl
Miktar
Teknisyen
ServisSorumlusu
−− −.−,−1.−
llii・一,上
臓adYO10iiSor.Te農高sYeni
1Ir
一二一一章ヽ−
UNAL ERD
▲一㍍i証・′出工年
目
1
1
4∴iLノ・“一・
/−●
Sic.N°:30595
SorumluTeknisyen
レ.Muhendis
繭輔車浩掴)棚
Pagel
Download

rANE_L_ER_KURUMU İ_zMiR iLi KAMUı İ