T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA
ARAMALARA AÇILACAKTIR.
1- İHALE KONUSU
Başkanlığımızca, 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
hükümlerine göre Jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama ruhsatı verilen; ancak
ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatları, KDV hariç
muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 9 adet saha 5686 sayılı jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’ uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi
uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle
ihaleye çıkarılacaktır.
2- İHALE YERİ VE TARİHİ
İhale, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
İhale toplantı salonunda ( Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cd. 121/3 Odunpazarı – ESKİŞEHİR )
25 / 12 /2014 tarihinde, Perşembe günü, saat 10:00 da yapılacaktır.
3-İHALESİ YAPILACAK SAHALARA AİT BİLGİLER
İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.
1 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
İlçesi
: Eskişehir
: İnönü
Alanı
Muhammen Bedel
: 1198.91 Ha.
:25.000,00TL
Beldesi
: ------Geçici Teminat Bedeli : 750,00 TL
Köyü-Mevkii : Dutluca
İhale Saati: 10:00
Pafta No
: i24d1
Erişim No
: 3240364
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
5. NOKTA
260691
261285
260442
259454
259714
Y (SAĞA)
4403051
4402388
4402247
4401064
4399685
X (YUKARI)
6. NOKTA
7. NOKTA
8. NOKTA
9. NOKTA 10. NOKTA
258082
258669
260281
260227
257672
Y (SAĞA)
4398221
4395249
4394590
4393677
4394151
X (YUKARI)
11. NOKTA 12. NOKTA
256762
259812
Y (SAĞA)
4397692
4402476
X (YUKARI)
2 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
: Eskişehir
Alanı
1
: 1600 Ha.
İlçesi
: İnönü
Muhammen Bedel
:26.130,00TL
Beldesi
: ------Geçici Teminat Bedeli : 785,00 TL
Köyü-Mevkii : Kümbet Akpınar
İhale Saati: 10:02
Pafta No
: i24d1
Erişim No
: 3241802
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
256000
256000
251000
251000
Y (SAĞA)
4402200
4399000
4399000
4402200
X (YUKARI)
3 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
İlçesi
: Eskişehir
: Sivrihisar
Alanı
Muhammen Bedel
: 2322,31 Ha.
:37.930,00TL
Beldesi
: ------Geçici Teminat Bedeli : 1140,00 TL
Köyü-Mevkii : ------İhale Saati: 10:04
Pafta No
: j27a1
Erişim No
: 3277801
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
371458
377801
378873
372181
Y (SAĞA)
4367970
4370360
4367329
4364582
X (YUKARI)
4 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
: Eskişehir
Alanı
: 3982.66 Ha.
İlçesi
: Sivrihisar
Muhammen Bedel :65.050,00TL
Beldesi
: ------Geçici Teminat Bedeli : 1.952,00 TL
Köyü-Mevkii : ------İhale Saati: 10:06
Pafta No
: j27-a2-a3
Erişim No
: 3277802
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
5. NOKTA
382385
387664
387807
391492
386920
Y (SAĞA)
4364047
4368013
4364186
4362253
4357895
X (YUKARI)
5 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
İlçesi
: Eskişehir
: Mihalıçcık
Alanı
Muhammen Bedel
Beldesi
: -------
Geçici Teminat Bedeli : 1960,00 TL
2
: 4000 Ha.
:65.320,00TL
Köyü-Mevkii : Koyunağılı – Beyköy - İkizafer
Pafta No
: h27d4 – i27a1
İhale Saati: 10:08
Erişim No
: 3286261
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
1. NOKTA
381000
4425000
2. NOKTA
373000
4425000
3. NOKTA
373000
4430000
4. NOKTA
381000
4430000
6 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
: Eskişehir
Alanı
: 4872,73 Ha.
İlçesi
: Merkez
Muhammen Bedel :79.572,00TL
Beldesi
: ------Geçici Teminat Bedeli : 2.388,00 TL
Köyü-Mevkii : Yakakayı
Pafta No
: i25a2 – i25a3- i25b1- i25b4
İhale Saati: 10:10
Erişim No
: 3274689
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
5. NOKTA
315000
307000
304400
312000
315000
Y (SAĞA)
4413000
4413000
4416250
4420000
4415550
X (YUKARI)
7 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
İlçesi
: Eskişehir
: Merkez
Alanı
Muhammen Bedel
: 284.85 Ha.
:25.000,00TL
Beldesi
: ------Geçici Teminat Bedeli : 750,00 TL
Köyü-Mevkii : Pınarbaşı
İhale Saati: 10:12
Pafta No
: i24a3
Erişim No
: 3240368
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
256000
259000
259000
256000
Y (SAĞA)
4413000
4413000
4411000
4411000
X (YUKARI)
8 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
: Eskişehir
Alanı
: 642.45 Ha.
İlçesi
: İnönü
Muhammen Bedel : 750.000,00 TL
Beldesi
: ------Geçici Teminat Bedeli : 750,00 TL
Köyü-Mevkii : Kızılyol
İhale Saati: 10:14
Pafta No
: i24a3-i24a4
Erişim No
: 3240367
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1. NOKTA
2. NOKTA
3
3. NOKTA
4. NOKTA
252000
256000
256000
252000
Y (SAĞA)
4413000
4413000
4410000
4410000
X (YUKARI)
9 No’ lu Saha …………………………………………………………………………………..
İli
: Eskişehir
Alanı
: 1225 Ha.
İlçesi
: Günyüzü
Muhammen Bedel :25.000,00TL
Beldesi
: ------Geçici Teminat Bedeli : 750,00 TL
Köyü-Mevkii : Karacaören
Pafta No
: j27a3
İhale Saati: 10:16
Erişim No
: 3286262
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
386250
389750
389750
386250
4354000
4354000
4350500
4350500
İHALEYE İŞTİRAK EDEBİLMELERİ İÇİN, İSTENEN
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
4- İSTEKLİLERİN
BELGELER:
a) Gerçek Kişiler;
1. Müracaat dilekçesi,
2. T.C. kimlik numarası,
3. Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi,
4. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5. Onaylı imza beyanı,
6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,
7. Yurtdışından yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkolonsluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
8. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
9. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.
10. İhale dökümanın alındığına dair 100 TL’lik banka makbuzu.
b) Tüzel Kişiler;
1. Müracaat dilekçesi,
2. Şirketin kuruluş statüsünü ve son yöntemini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin
yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
3. Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
4. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,
6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza
beyanı,
7. Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak
sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,
8. Her sayfası imzalanmış şartname,
9. Yurtdışından yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkolonsluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
10. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.
4
11. İhale dökümanın alındığına dair 100 TL’lik banka makbuzu.
5- İhale Şartname ve ekleri, mesai saatleri içinde Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir.
İhale şartnamesi, aynı adrese müracaatla, (her bir saha için) 100 TL karşılığında temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6- İstekliler, tekliflerini yukarıda ihale tarihi ve saati belirtilen zamana kadar Eskişehir
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilen teklifler, telgraf veya fax ile
yapılacak müracaatlar ve postadada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alıcı tarafından Eskişehir
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Eskişehir Ziraat Bankası merkez şubesi
IBAN NO: TR 690001 0001 1700 0010 0054 23 nolu hesabına peşin olarak yatırılacaktır.
Belgelerin eksiksiz olarak idareye verilmesinden ve sözleşme imzalandıktan sonra idarece en
geç 15 (onbeş) içinde arama ruhsatı verilir.
5
Download

İlan metni için tıklayınız... - Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve