®
CONTENTS // ‹Ç‹NDEK‹LER
ULUSLARARASI DEN‹Z VE T‹CARET
www.marineandcommerce.com
ISSN: 1305-2918
AUGUST // A⁄USTOS 2014
Published monthly // Yerel süreli yay›n // Her ay yay›nlan›r
Dildar Tan›t›m, Halkla ‹liflkiler ve
Turizm Ltd. fiti. ad›na
Publisher & Managing Editor // ‹mtiyaz Sahibi
Elek.Y.Müh. Halis Öztürk
Editor in Chief
Genel Yay›n Yönetmeni (Sorumlu)
Dildar Ünde¤er
020
040
048
SHORT WAVE // KISA DALGA
MARKET // P‹YASA
Latest developments, events,
Slip…N’ Slide Into Better Times
Güzel Günler Gelecek
denizcili¤indeki son geliflmeler,
olaylar, yeni ürünler
046
Ama Hemen Gevflemek Yok
006
PORT // L‹MAN
Kumport Grows 25% Each Year //
FOCUS // DOSYA
048
Kumport Her Y›l %25 Büyüyor
Container Shipping Sector In Turmoil //
Krizden Ç›kam›yor
Is The Captain Still The Captain? //
020
INSURANCE // S‹GORTA
Maersk Expects $4.5 Billion Profit //
A New Era Begins With Turkish P&I //
Maersk 4.5 Milyar Dolar Kâr Bekliyor
054
Kaptan Hala Dümende mi?
CONVERSATION // SÖYLEfi‹
Subscription // Abonelik
Orhan K›vrak
Cover Photo // Kapak Foto¤raf›
Dan Barnes
Correspondence // Yaz›flma Adresi
056
Türk P&I ‹le Yeni Bir Dönem Bafll›yor
032
Advertisement Department // Reklam
[email protected]
Translation // Çeviri
Hakan Gürel
VIEWPOINT // GÖRÜfi
Konteyner Tafl›mac›l›¤›
Contributors // Katk›da Bulunanlar
Aysha Ozturk, Hakan Gürel, Richard Du Moulin
Hüseyin K›lç›k, Michael Radoms, Yola Liz
Graphic Editor // Görsel Yönetmen
Bulut Onur
But Watch The Rocks And Grit //
new products in the world... // Dünya
[email protected], [email protected]
STUDY // ‹NCELEME
All Vessels Will Be Covered //
YACHT // YAT
O Tam 83 Yafl›nda
Ama “Mihrap Yerinde”…
060
Sigortas›z Tekne Kalmayacak
83 Years Old But Young At Heart //
BRIEF NEWS // KISA HABERLER
040
Voice of the Turkish maritime industry...
Source of up-to-date information...
News, developments, projects... //
MARKET // P‹YASA
Kaz, Kaz, Kaz Sinyora
güncel bilgi kayna¤›... Haberler
044
geliflmeler, projeler...
INDUSTRIAL DATA // SEKTÖREL VER‹LER
Second-hand ship market // ‹kinci el gemi sat›fllar›
sözleflmeleri
&
Demolotion sales // Hurda sat›fllar›
004 MARINE&COMMERCE AUGUST 2014
www.marineandcommerce.com
Türkiye denizcilik sektörünün sesi,
Dig, Dig, Dig Señora //
Print House // Bask›
064
068
&
&
Dildar Tan›t›m, Halkla ‹liflkiler ve Turizm Ltd. fiti.
Dildar Public Relations & Tourism Co Ltd
Sinanpafla Mah. Akmaz Çeflme Sokak No:15/14
Befliktafl 34353 ‹stanbul TÜRK‹YE
Tel: +90 212 259 70 10 pbx
E-mail: [email protected],
[email protected]
Newbuilding contracts // Yeni infla
Maritime events // Denizcilik etkinlikleri
Stil Matbaac›l›k Sanayi ve Ticaret A.fi.
‹brahim Karao¤lano¤lu Cad. Yay›nc›lar Sok. Stil Binas› No: 5
Seyrantepe 4. Levent - ‹stanbul
Tel: +90 212 281 92 81 Fax: +90 212 279 30 86
© “marine&commerce” magazine is published in accordance with the laws
of the Republic of Turkey. The name and publication rights of “marine&commerce”
are owned by our company. All rights relating to all articles, photographs,
illustrations, maps and subjects published in the magazine are reserved.
The subjects can be used by reference to our magazine only.
© “marine&commerce” (Uluslararas› Deniz ve Ticaret) dergisi T.C. yasalar›na
uygun olarak yay›nlanmaktad›r. “marine&commerce” dergisi’nin isim ve yay›n hakk›
flirketimize aittir. Dergide yay›nlanan yaz›, foto¤raf, illüstrasyon, harita ve konular›n her hakk› flirketimizde sakl›d›r. Sadece dergi ad› belirtilerek al›nt› yap›labilir.
Download

CONTENTS // ‹Ç‹NDEK‹LER