%2=2.h1ù9(56ù7(6ù
ù/$+ù<$7)$.h/7(6ù
'(5*ù6ù
ISSN 2146-7846
&LOW6D\×><×OGDLNLNH]\D\×PODQ×U@
J2851$/2))$&8/7<
2)7+(2/2*<2)
%2=2.81,9(56,7<
ISSN 2146-7846
9RO,VVXH>%LDQQXDO@
%2=2.h1ù9(56ù7(6ùù/$+ù<$7)$.h/7(6ù'(5*ù6ù
&LOW6D\×
J2851$/2))$&8/7<2)7+(2/2*<2) %2=2. 81,9(56,7<
9RO1XP%LDQQXDO
Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University
Revelation Faculty
Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Farsça ve Yayın Kurulunun uygun gördüğü diğer yabancı diller.
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adına sahibi dekan: Prof. Dr. Ahmet Bedir
On behalf on Bozok University Revelation Faculty owner dean: Prof. Dr. Ahmet BEDIR
(GLW|UOHU<D\×Q.XUXOXYH'DQ×üPD.XUXOX(GLWRUV(GLWRULDO%RDUGDQG$GYLVRU\%RDUG
Editör / Editor-in Chief: Prof. Dr. Ahmet BEDİR İngilizce Editör /English Editor: Kenan ÇETİNKAYA
Editör Yardımcıları/ Co-Editors: Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKGÜL,
Sayı Editörü/ Issue Editor: Yrd. Doç. Dr. Yusuf AKGÜL
Yayın Kurulu / Editorial Board: Prof. Dr. Ahmet COŞKUN (BZÜ İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. M. Ali
KİRMAN (KSÜ İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Osman EĞRİ (HİTİTÜ İlahiyat Fakültesi), Prof. Dr. Osman
GÜNER (OMÜ İlahiyat Fakültesi), Doç. Dr. Resul ÖZTÜRK (ATAÜ İlahiyat Fakültesi), Doç. Dr. Tahsin
DELİÇAY (BZÜ İlahiyat Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATLI (BZÜ İlahiyat Fakültesi), Yrd. Doç. Dr.
Ercan ESER (BZÜ İlahiyat Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇEVİKOĞLU (BZÜ İlahiyat Fakültesi), Yrd.
Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU (BZÜ İlahiyat Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESGİN (BZÜ İlahiyat
Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Resul ÇATALBAŞ (BZÜ İlahiyat Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN (BZÜ
İlahiyat Fakültesi).
Danışma Kurulu / Advisory Board: Prof. Dr. Abdülhakim YÜCE, Yüzüncüyıl Üniversitesi-Tasavvuf; Prof. Dr. Ali BAKKAL, Akdeniz Üniversitesi-İslâm Hukuku; Prof. Dr. Bilal GÖKKIR, İstanbul
Üniversitesi-Tefsir; Prof. Dr. Davut YAYLALI, Atatürk Üniversitesi-İslâm Hukuku; Prof. Dr. İdris ŞENGÜL, Ankara Üniversitesi-Tefsir; Prof. Dr. Muhit MERT, Hitit Üniversitesi-Kelâm; Prof. Dr. Murat
AKGÜNDÜZ,Harran Üniversitesi-İslam Tarihi; Prof. Dr. Osman AYDINLI,Ankara Üniversitesi-İslâm
Mezhepleri Tarihi; Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, Marmara Üniversitesi-Hadis; Prof. Dr. Sadi ÇÖGENLİ, Atatürk Üniversitesi-Arap Dili ve Edebiyatı Prof. Dr. Şamil DAĞCI-Ankara Üniversitesi-İslâm Hukuku;
Prof. Dr. Thomas MICHEL, George Town University-İslam Düşüncesi; Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN,
Harran Üniversitesi-Hadis; Prof. Dr. Zeki SARITOPRAK, John Carroll University-İslam Felsefesi; Doç.
Dr. Hakan OLGUN, İstanbul Üniversitesi-Dinler Tarihi; Doç. Dr. Hikmet ATİK, N. Erbakan ÜniversitesiTürk-İslam Edebiyatı; Yrd. Doç. Dr. Gül GÜLER, Harran Üniversitesi-Türk-İslam Sanatları Tarihi-Yrd.
Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK, Harran Üniversitesi-Eğitim Bilimleri; Yrd. Doç. Dr. M. Kazım GÜLÇÜR,
İstanbul Üniversitesi-Din Eğitimi; Yrd. Doç. Dr. Muharrem YILDIZ, S. Demirel Üniversitesi-Dinler Tarihi; Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY, Akdeniz Üniversitesi-Din Felsefesi; Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR, Harran
Üniversitesi-Din Sosyolojisi; Dr. H. İbrahim ERBAY, TBMM Milli Saraylar-Tarih.
Yazı İşleri Müdürü / General Manager: Mehmet KALKAN Tasarım / Designed By: Ahmet Bedir
Baskı / Printed By: Anıl Matabaacılık Kapak / Cover: Ahmet Bedir
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda iki defa yayımlanır. Bozok
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve
Sanatları, Yayın Kurulu’nun uygun gördüğü, sosyal bilimler, felsefe, bilim tarihi, sanat, tarih ve edebiyat
alanlarında özgün nitelikli makaleleri; yine araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap değerlendirmeleri, sempozyum, konferans ve panel tanıtımlarını yayımlar.
Yazıların yayımına hakem raporları doğrultusunda yayınkurulu karar verir. Yayımlanmayan yazılar iade
edilmez. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
Adres: %R]RNhQLYHUVLWHVL(UGRùDQ$NGDù.DPSVúODKL\DW)DNOWHVL$WDWUN<ROX.P
<R]JDW.
7HO3KRQH: +90 (354) 242 11 20 (pbx) )DNV)D[: +90 (354) 242 1121 URL: www.bozok.edu.tr
e-mail: [email protected]; [email protected]
%2=2. h1ù9(56ù7(6ù ù/$+ù<$7 )$.h/7(6ù '(5*ù6ù
&LOW6D\×
ùdù1'(.ù/(5
úoLQGHNLOHU LLL
.×VDOWPDODU Y
7UDQVNULSVL\RQ$OIDEHVL
YLL
(GLW|UGHQ [L[LL
dRFXNODUGDHUNHQG|QHPGHP]LNYHVDQDWVDO\HWHQHNOHULQWHVSLWLJH
JHOLüWLULOPHVL]HULQH
%D\UDP$.'2ø$1
1-22
/DPEHWKNRQIHUDQVODU×WDUW×üPDNRQXODU×YHGL\DORJ
5HVXOd$7$/%$û 5HOLJLRQZKHQFHZK\ZKRRSVZKLWKHU
/HRQDUG6:,'/(5
8VXOL3H]GHYLVLVWHPDWLùLQGH+VQ².XEXK
9DKDS29$&,
´)HILUU€LODOODKµ=kUL\kWD\HWLQLQúVODPPDQHYL\DW×QD\DSW×ù×NDWN×
0HKPHWû(.(5
+DNLNDWLQDQODü×OPDV×QGDDN×ONDOSNRUHODV\RQXHSLVWHPRORMLNELU
\DNODü×P
+DWLFH7(%(5
7L\DWURNDULNDWUYHILOPSURYRNDV\RQODU×EDùODP×QGD)UDQV×]
EDV×Q×QGDúVODPYH+]0XKDPPHGLPDM×
úVPDLO0(7ú1
'LQLNWLVDWLOLüNLVLoHUoHYHVLQGHoRNRUWDNO×üLUNHWOHULQNXUXOXüYH
JHOLüPHVLQGHGLQLQURO
6DW×OP×üg= 0ROOD&DPLLYH0XVLNL5LVDOHVL
.XELOD\.2/8.,5,.
7KHUHYLHZRIDOVKHEDERUJDQL]DWLRQZLWKLQWKHFRQWH[WRIFKDQJLQJ
SDUDGLJPVLQVWFHQWXU\
gPU.$<$YH2VPDQû(1
iii
J2851$/ 2) )$&8/7< 2) 7+(2/2*< 2) %2=2. 81,9(56,7<
9RO1XP
& 2 1 7 ( 1 7 6
&RQWHQWV
$EULGJHPHQWV
iv
LY
YL
7UDQVFULSWLRQ$OSKDEHW
YLL
/HWWHUIURPWKH(GLWRU
[L[LL
2QWKHGHWHFWLRQDQGWKHGHYHORSPHQWRIWKHDUWLVWLFDQGWKHPXVLFDO
VNLOOVRI&KLOGUHQLQHDUO\DJHV
%D\UDP$.'2ø$1
1-22
/DPEHWK&RQIHUHQFHVGLVFXVVLRQSRLQWVDQGGLDORJXH
5HVXOd$7$/%$û 5HOLJLRQZKHQFHZK\ZKRRSVZKLWKHU
/HRQDUG6:,'/(5
+XVQ4XEKLQWKH6\VWHPRI8VXOL3H]GHYL
9DKDS29$&,
7KHFRQWULEXWLRQRIWKHYHUVH´)HILUU€LODOODKµ=kUL\kWWRWKH
,VODPLFVSLULWXDOLW\
0HKPHWû(.(5
(SLVWHPRORJLFDODSSURDFKWRXQGHUVWDQGLQJRIWKHWUXWKWKHPLQG
KHDUWFRUUHODWLRQ
+DWLFH7(%(5
7KHLPDJHRI,VODPDQG3URSKHW0XKDPPDGLQWKH)UHQFKSUHVVLQ
WHUPVRI7KHDWKHU&DUWRRQDQG)LOP3URYRFDWLRQV
úVPDLO0(7ú1
7KHUROHRIUHOLJLRQLQWKHIRXQGDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIPXOWLSDUW
QHUFRPSDQ\ZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIUHOLJLRQEXVLQHVVUHODWLRQV
6DW×OP×üg= 0ROOD-DPLDQGKLV5LVDODWRI0XVLF
.XELOD\.2/8.,5,.
7KHUHYLHZRIDOVKHEDERUJDQL]DWLRQZLWKLQWKHFRQWH[WRIFKDQJLQJ
SDUDGLJPVLQVWFHQWXU\
gPU.$<$YH2VPDQû(1
. , 6 $ /7 0 $ / $ 5
DH $\Q×HVHU
DJH $G×JHoHQHVHU
$U $UDSoD
$h $QNDUDhQLYHUVLWHVL
D\ $\Q×\HU
E
%LQúEQ
%N %DN×Q×]
EV
%DV×PEDVN×WDE
F
&LOW
dHY dHYLUHQ
GHU 'HUOH\HQ
'ú$ 7UNL\H'L\DQHW9DNI×
($hú)(U]XUXP$WDWUNhQLYHUVLWVL
úODKL\DW)DNOWHVL
HG (GLW|U
(h (UFL\HVhQLYHUVLWHVL
K
+LFUv
KD] +D]×UOD\DQ
+] +D]UHWL
úQJ úQJLOL]FH
úh úVWDQEXOhQLYHUVLWHVL
.WS .WSKDQH
P
0LODGL
PG 0DGGH
0(% 0LOOL(ùLWLP%DNDQO×ù×
P| 0LODWWDQ|QFH
PV 0LODWWDQVRQUD
QüU 1HüUHGHQ
|
gOP
V
6D\ID
VV
6D\IDGDQVD\ID\D
6h 6HOoXNhQLYHUVLWHVL
V\
6D\×
7%007UNL\H%\N0LOOHW0HFOLVL
7&
7UNL\H&XPKXUL\HWL
7'. 7UN'LO.XUXPX
WUF 7HUFPHWHUFPHHGHQ
757 7UNL\H5DG\RYH7HOHYL]\RQ
.XUXPX
WV
7DULKVL]
8h 8OXGDùhQLYHUVLWHVL
YE YHEHQ]HUL
YG YHGHYDP×
YGùU YHGLùHUOHUL
YU
YDUDN
YV
YHVDLUH
\
<×O
v
$%5,'*(0(176
vi
$% $UWLXP%DF
FDODXUHXV>%DFKHORURI
$UWV@
$FDG $FDGHP\
$' DQQR'RPLQL>LQ
WKH\HDURIWKH/RUG@
$0 DQWHPHULGLHP
>EHIRUHQRRQ@$UWLXP
0DJLVWHU>0DVWHURI
$UWV@
$0 DPSOLWXGH
PRGXODWLRQ
$VVQ $VVRFLDWLRQ
$XJ $XJXVW
$YH $YHQXH
E
ERUQERUQLQ
%$ %DFKHORURI$UWV
%& %HIRUH&KULVW
%6 %DFKHORURI6FL
HQFH
&
&HOVLXVFHQWL
JUDGH
F
FLUFD>DERXW@
FDO
FDORULHV
FHQW FHQWXU\FHQWX
ULHV
FP
FHQWLPHWHUV
FR
FRXQW\
G
GLHGGLHGLQ
'HF 'HFHPEHU
GHSW GHSDUWPHQW
GLVW GLVWULFW
GLY
GLYLVLRQ
'U
GRFWRU
HG
HGLWHGHGLWLRQ
HGLWRUV
HWDO HWDOLL>DQGRWK
HUV@
)
)DKUHQKHLW
)HE )HEUXDU\
IW
IRRWIHHW
JDO JDOORQV
*HQ *HQHUDO*HQ
HVLV
*07 *UHHQZLFK
PHDQWLPH
*RY JRYHUQRU
JUDG JUDGXDWHG
JUDGXDWHGDW
+
KRXUV
+RQ WKH+RQRUDEOH
KU
KRXUV
LH
LGHVW>WKDWLV@
LQ
LQFKHV
,QVW ,QVWLWXWH,QVWL
WXWLRQ
-DQ -DQXDU\
-U
-XQLRU
.
.HOYLQ
NJ
NLORJUDPV
NP
NLORPHWHUV
…
OLEUD>SRXQG@
OLEUDH>SRXQGV@
OE
OLEUD>SRXQG@
OLEUDH>SRXQGV@
/LE /LEUDU\
/WG /LPLWHG
P
PHWHUV
0
PLQXWHV
0' 0HGLFLQDH'RF
WRU>'RFWRURI0HGLFLQH@
PJ
PLOOLJUDPV
PL
PLOHV
PLQ PLQXWHV
PP PLOOLPHWHUV
PSK PLOHVSHUKRXU
0U
0LVWHUDOZD\V
DEEUHYLDWHG
0UV 0LVWUHVVDOZD\V
DEEUHYLDWHG
PW
0RXQW0RXQ
WDLQ
PWV PRXQWDLQV
0XV 0XVHXP
1
QRUWK
1HZWRQV
1(
QRUWKHDVW
QR
QXPEHU
1RY 1RYHPEHU
2FW 2FWREHU
2S 2SXV>ZRUN@
S
SDJH
SS
IURPSDJHWHRSDJH
SO
SOXUDO
SRS SRSXODWLRQ
SW
SDUWV
SXE SXEOLVKHGSXE
OLVKHU
TW
TXDUWV
5HY 5HYHODWLRQWKH
5HYHUHQG
UHY UHYLVHG
USP UHYROXWLRQV
SHUPLQXWH
6
VRXWK
6
VHFRQGV
VHF
VHFRQGVVH
FDQW
6HSW 6HSWHPEHU
6HU 6HULHV
VT
VTXDUH
6U
6HQLRU
6W
6DLQW6WUHHW
81,&()
8QLWHG
1DWLRQV&KLOGUHQ
V
)XQG
8QLY 8QLYHUVLW\
86 8QLWHG6WDWHV
YRO YROXPHV
YV
YHUVXV
:
ZHVWZDWWV
ZW
ZHLJKW
\G
\DUGV
75$16&5,37,21 /(77(56
ˣ
˂
.+ NK
҅
ђ
7+ WK
'+
GK
౳
౳
*+ JK
4
T
߳
ߙ
౵
౵
ࠦ
ࠃ
দ
এ
&LUFXPϰH[DFFHQWA
à  ¢
µ
­
¬
ª
¯
¸
¹
¼
´
¶
·
75$16.5ù36ù<21 $/)$%(6ù
ˣ
˂
µ
ˠ
ˠ
µ
҅
ђ
­
҇
є
¬
߯
ߕ
ª
߳
ߙ
´
౳
౳
¸
у
Т
¹
ֶ
֛
¼
߳
ߙ
´
౵
౵
ࠦ
ࠃ
¶
দ
এ
·
থ
঍
¯
f
x
‫ן‬
ð
ñ
Ã
Ⴣ
č
â ¦
࢜‫ ܗ‬
ࡃ‫گ‬
Â
8]DWPDLߞDUHWOHULAϯϭ΃
('ù7g5'(1
Deðerli okucuylar. . Derginin bu sayýsýný ilgi ve takdirlerinize sunarken yine
bir birinden deðerli çalýþmalarýn ürünü olan yazýlarla sizlerin karþýsýna çýkýyoruz.
Dilerseniz sizlere farklý türde kaleme alýnmýþ bu yazýlarýn içeriði hakkýnda kýsa
bilgi verelim.
Ýlk olarak geleneðimizde yer etmiþ “Aðaç yaþken eðilir” sözünü bize
çaðrýþtýran bir konuya dikkatlerimizi çeken makalede yazar, sizlere okulöncesi eðitimde aileye önemli görevlerin düþtüðü ve bu sorumluluklardan birinin
ix
de kuþkusuz çocuklarýn müzik gibi sanata dair yetilerinin erken dönemlerde
tespitinin yapýlmasý gerekli olduðunu vurgulamýþtýr. Ýþte bu noktada bizlere
çocuklarýn bu tür becerilerinin hangi yöntemlerle keþfedilebileceðine dair ipuçlarý sunmaktadýr.
Öte yandan bütün inançlarýn bir arada yaþadýðý dünyamýzda diyalogun insan sevgisi temelli yürütülmesi gerektiðini belirten bir makalede ise Hristiyan
dünyasýnda özellikle Ýngiltere’nin millî kilisesi sayýlan Anglikan kiliselerinin
dinî, siyasi ve ekonomik birçok konudaki tavrýný þekillendiren Lambeth konferanslarý hakkýnda bilgi sunulmuþtur.
Ýslam ilimlerinin temel meseleleri arasýnda yer alan “Hüsün-kubuh/iyilik-kötülük” probleminin bilhassa Fýkýh Usulü alanýnda nasýl tartýþýldýðýný
konu edinen bir yazýda ise Hanefî Ýslam Hukuk âlimlerinden Pezdevî’nin Usûl’ü
çerçevesinde emredilen ve yasaklanan fiillerde hüsün ve kubhun akýl tarafýndan
bilinip bilinemeyeceði, aklýn bu konudaki rolü konusu incelenmiþtir.
Kur’an-ý Kerim’in 51. Suresi olan Zâriyât Sûresi’nin 50. ayetini konu edinen
yazýda ise sözü edilen ayette geçen “Allah’a firar ediniz…” ifadesi hakkýnda özellikle mutasavvýflarýn yorumuna dikkat çekilmek suretiyle yapýlan tefsirin Ýslam
maneviyat alanýna katkýlarý irdelenmiþtir.
Yine Kur’an’da insanýn maddî ve manevî geliþiminde etkisi olan akýl ve kalbin
biri biriyle münasebetini konu edinen yazýda akýl ve kalbin insan zihninde
çaðrýþtýrdýðý anlam dil açýsýndan ele alýnmýþtýr.
Son zamanlarda dünya basýnýnda yer alan aktüel bir konuyu bu sayýda sizlerle
paylaþtýk. Yazýda Batýdaki Ýslamofobinin görüldüðü ülkelerden Fransa özelinde
kitap, karikatür, film, tiyatro, gazete, siyasî söylem ve akademik alanlar kullanýlarak Ýslam ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nasýl tahkir edildiði ve Müslüman
toplumun buna tepkisinin ne þekilde olduðu/olmasý gerektiði ifade edilmiþtir.
Din ile ekonomik hayat arasýndaki münasebetin sosyolojik açýdan tahlilinin
YÝMPAÞ örneði üzerinden yapýldýðý bir diðer yazýda ise çok ortaklý þirketlerin
oluþumuna etki eden faktörler ve dinin buradaki rolü incelenmiþtir.
15. yüzyýl Ýslâm âlimlerinden Molla Câmî ve onun musiki üzerine kaleme aldýðý risalesini konu edinen yazýda Ýslam sanat anlayýþýnýn inceliklerinin ne derecede olduðunu göstermesi yönüyle kýymetli bir çalýþmayla buluþacaksýnýz.
Ayrýca bu sayýda Ýngilizce dilinde yazýlý iki yazý bulunmaktadýr. Yeni
sayýlarýmýzda buluþma ümidiyle…
Download

Hakem Kurulu - Bozok Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi