BÖLÜM 7
7. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM :
Özel dahili rölelere özel hafıza bitleri de denilmektedir. Özel hafıza bitleri, CPU ile
program arasında iletişim sağlayarak çeşitli kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmeyi sağlar.
Her ne kadar bunlar özel hafıza bit'leri olarak adlandırılsa da bit, bayt, word ve double word
olarak erişimi mümkündür. Yani kullanım açısından "M" bit'lerinden farkı yoktur. PLC
içersinde kalıcı olmayan ve kalıcı olan olmak üzere iki ayrı tipte yardımcı röle vardır. PLC’
lerde özel yardımcı röleler, enerji kesilmeden önce çalışan programın, enerji kesilip
geldikten sonra kaldığı yerden devam etmesi için, ya da zaman rölesi veya sayıcı
kumandasında kullanılabilir. Bunların dışında bir çok alanda kullanılması mümkündür.
Flaşörler (örneğin 1 sn. lik)
(SM0.5) , (60 sn.lik)
(SM0.4) kalıcı tip özel
yardımcı rölelerdir. Kalıcı tip olan bu özel yardımcı röleler pille desteklenmektedir.
Özel yardımcı röleler
S7 200 CPU 212 serisinde
S7 200 CPU 214 serisinde
S7 200 CPU 215....216 serilerinde
S7 200 CPU 221....226 serilerinde
SM0.0.........SM45.7,
SM0.0.........SM85.7,
SM0.0.........SM199.7,
SM0.0.........SM179.7 olarak ifade edilir.
SMB0 Durum bitleri :
Özel hafıza bayt'ı 0 (SM0.0......SM0.7) programlarda kolaylık sağlayacak 8 bit' e
sahiptir.
• SM0.0 : Her zaman ON (1' e set edilmiştir. Bu bit kullanıldığında PLC cihazı RUN
konumuna geçtiği andan itibaren "1" konumundadır.
Network 1
Network 1
Q0.0
SM0.0
Q0.0
a
b
PLC, RUN moduna alındığı an STOP moduna geçinceye kadar SM0.0 bit'i sürekli "1"
dir yani aktiftir. Röleler hiçbir zaman hatta direkt olarak bağlanmazlar (şekil b). Eğer CPU'
nun RUN konumuna alındığı anda bir rölenin çalışması isteniyorsa şekil a' daki gibi bağlanmalıdır.
SM0.1 : Đlk tarama bit'i : (Đlk taramada- döngüde) "1"; sonrakilerde "0"). PLC' nin,
STOP konumundan RUN konumuna alınmasından sonra ilk taramada (döngüde) "1"
diğer taramalarda (döngülerde) "0" olan bit' tir. Örneğin, Sayıcıların ve kalıcı tip zaman
rölelerinin çıkış değerleri bu bit ile reset edilir.
Ya da PLC, RUN moduna alındığı anda döngünün ana sayfadan (OB1) başka bir
sayfaya (örneğin Subroutine 0 (SBR0) yönlendirilmesi gerekiyorsa yine bu bit kullanılabilir.
•
Network 1
Network 1
I0.0
SM0.1
CU
.
SBR0
SM0.1
R
Đlk taramada SBR0 sayfasına geçer
.
10
PV
.
97
C1
.
CTU
Đlk taramada C1' sayıcı-
sının çıkışını ve değerini sıfırlar.
•
•
SM0.3 : Enerji verildi bit' i : (enerji verildikten sonraki ilk taramada "1" ; sonrakilerde
"0". SM0.1' den farkına dikkat ediniz (SM0.1 RUN maduna alındığında ilk döngüde "1"
dir.).
SM0.4 : 60 saniyelik flaşör (periyodik olarak 30 saniye"0"; 30 saniye "1").
SM0.4
t
30sn
30sn
60 sn. (1dk)
Network 1
SM0.4
•
Q0.0
Q0.0 çıkış rölesi, 60 saniye (1dakika) aralıklarla periyodik
olarak "0" ve "1" olur. yani 30 saniye durur. 30 saniye çalışır
Ancak başlangıçta 30 saniyelik bir bekleme ("0") süresinin
bulunduğu unutulmamalıdır.
SM0.5 : 1 saniyelik flaşör ( periyodik olarak 0,5 saniye"0"; 0,5 saniye "1").
SM0.5
t
0.5 sn
0.5 sn
1 sn
Network 1
SM0.5
Q0.0
Q0.0 çıkış rölesi, 1 saniye aralıklarla periyodik olarak "0" ve "1"
olur. Yani 0.5 saniye durur. 0.5 saniye çalışır.
Ancak başlangıçta 0.5 saniyelik bir bekleme ("0") süresinin
bulunduğu unutulmamalıdır.
•
SM0.6 : Tarama jenaretörü (Periyodik olarak bir taramada "1"; sonrakinde "0").
•
SM0.7 : (Konum svic'i pozisyonu ( "0" TERM, "1" RUN). PLC cihazının STOP ya da
RUN konumunda olup olmadığını kontrol eder.
SMB5 : Giriş / çıkış durum bitleri :
•
SM5.0 : Giriş / çıkış arıza ( "0" arıza yok, "1" herhangi bir giriş/çıkış arızası var)
•
SM5.1 : Kapasitenin üstünde dijital giriş/çıkış(1). S7 200 serisi CPU 222 PLC
cihazlarında (8x3) -2 = 22, CPU 224 ve 226 serilerinde 8x8 = 64 dijital giriş-çıkış
kullanılabilir. Eğer bu giriş/çıkış sayısı aşılırsa kapasitenin üstünde kullanım olacağı için
bu bit devreye girer.
SM5.2 : Kapasitenin üstünde analog giriş/çıkış(1). S7 200 serisi PLC cihazlarında
kapasitenin üstünde analog modül kullanılırsa bu bit devreye girer.
•
98
SM5.3 : Kapasitenin üstünde akıllı giriş çıkış (1).
SM5.7 : DP arızası (0 arıza yok, 1 arıza var).
SMB2 : Alınan karakter Buffer'i (Freeport)
Özel hafıza byte' ı freeport modunda alınan karakterin yazıldığı yerdir. Yani bir iletişim
durumunda (bilgisayar, barkod, vs.) karşı taraftan gönderilen karakter buradan okunacaktır.
• SMB2 : Alınan karakter buffer' i
SMB3 : Parite hatası (Freeport)
Özel hafıza bit' i 3.0 freeport modunda karakter alımı sırasında bir parite (iletişim
uyumsuzluğu) hatası olursa "1" olur.
• SM3.0 : Parite hatası. (0 hata yok, 1 hata var)
• SM3.1 - 3.7 : Rezerve
SMB4 : Interrupt görevi taşma :
Interrupt işlemleri sırasında taşma olursa, yani sistemin kabul edemeyeceği kadar
görevler arka arkaya gönderilirse özel hafıza byte' ı 4' de bu görülebilir.
• SM4.0 : Đletişim interrupt görevi taşma (taşma = 1).
• SM4.1 : Giriş/çıkış interrupt görevi taşma (taşma = 1).
• SM4.2 : Zaman kontrollu interrupt görevi taşma (taşma = 1).
• SM4.3 : Kullanıcı programlama hatası (0 hata yok, 1 hata var)
• SM4.4 : Interruptlara izin verildi (0 izin verilmesi, 1 izin verildi).
• SM4.5 : Port 0 iletim serbest (0 iletim devam ediyor, 1 iletim devrede değil).
• SM4.6 : Port 1 iletim serbest (0 iletim devam ediyor, 1 iletim devrede değil).
• SM4.7 : Rezerve.
SMB6 : CPU tipi
Özel hafıza byte' ı 6 CPU tipini gösterir.
0
7
x
xxxx =
0000 =
0010 =
1000 =
1001 =
0110 =
1000 =
x
x
x
r
(SBM 6.4 -6.7)
CPU 212 - CPU 222
CPU 214 - CPU 224
CPU 215
CPU 216 - CPU 226
CPU 221
CPU 215
r
r
r
rrrr : rezerve
SMB6.0 - 6.3 : Rezerve
SMB8 - SMB21 : Giriş / çıkış Modülü tipi ve arıza byte' ları
Özel hafıza byte' ları 8 - 21 giriş / çıkış modülleri hakkında bilgi sağlar. Her modül için
bir byte ayrılmıştır. Çift numaralı byte modülün özelliklerini, tek numaralı byte arıza
durumunu verir.
0
7
Çift #
m
t
t
a
i
i
q
m : Modülün varlığı
0 mevcut, 1 mevcut değil
tt : Modül tipi 00 : giriş/çıkış içermeyen modül
01 : akıllı modül
10 : rezerve
11 : rezerve
ii :
00 : giriş yok
01 : 2 AI veya 8 DI
10 : 4 AI veya 16 DI
11 : 8 AI veya 32 DI
a : Giriş/çıkış tipi
0 dijital, 1 analog
0
7
q
Tek #
qq :
c
ie
o
b
r
p
f
t
00 : çıkış yok
01 : 2 AQ veya 8 DQ
10 : 4 AQ veya 16 DQ
11 : 8 AQ veya 32 DQ
konfigürasyon hatası
akıllı modül hatası. 0 hata yok, 1 hata var
taşıma veya parite hatası
çıkış aralığı hatası
besleme gücü hatası
sigorta atma hatası
bağımsız terminal hatası
c:
ie :
b:
r:
p:
f:
t:
99
SMW 8 : Genişletme modülü 0 (SMB8 ve SMB9)
SMW 10 : Genişletme modülü 1 (SMB10 ve SMB11)
SMW 12 : Genişletme modülü 2 (SMB12 ve SMB13)
SMW 14: Genişletme modülü 3 (SMB14 ve SMB15)
SMW 16 : Genişletme modülü 4 (SMB16 ve SMB17)
SMW 18 : Genişletme modülü 5 (SMB18 ve SMB19)
SMW 20 : Genişletme modülü 6 (SMB20 ve SMB21)
•
•
•
SMW22 - SMW26 : Tarama süresi
Özel hafıza word' leri 22 - 26 tarama süresiyle ilgili bilgileri içerir.
SMW 22 : Milisaniye olarak tarama süresi (son tarama).
SMW 24 : Milisaniye olarak tarama süresi (minimum).
SMW 26 : Milisaniye olarak tarama süresi (maksimum).
SMB28 ve SMB29: analog ayar değerleri
Özel hafıza byte' ları 28 ve 29 CPU üzerindeki potansiyometrelerin ayar değerlerini
gösterir. Bu potansiyometrelerle zaman ayarı,alarm limiti gibi değişebilir değerlerin ayarını
kabaca yapmak mümkündür. Bu değerler byte olduğu için 0 ile 255 arasında değişebilecek
olmakla birlikte 10 ile 200 arasında kullanılması daha uygundur.
• SMB28 : Analog ayar 0' dan okunan değer (STOP' dan RUN' a geçerken bir defa
güncellenir CPU 221 ve CPU 222 de analog ayar 0 potansiyometresi bulunmaktadır.
• SMB29 : Analog ayar 1' den okunan değer (STOP' dan RUN' a geçerken bir defa
güncellenir CPU 216'da, CPU 224' de ve CPU 226' da analog ayar 0 ve analog ayar 1
potansiyometresi bulunmaktadır.
SMB30 : Freeport iletişim port 0
Özel hafıza byte'ı 30 , port 0 için iletişimi düzenler.
SMB30 (PORT 0)
SMB130 (PORT 1)
pp : parite
00 : parite yok
01 : çift (even) parite
10 : parite yok
11: tek (odd) parite
d : veri (bit/kar)
0 - 8 bit/karakter
1 - 7 bit/karakter
0
7
p
p
d
b
bbb : iletişim hızı
000 : 38.400 baud*
001 : 19.200 baud
010 : 9.600 baud
011 : 4.800 baud
100 : 2.400 baud
101 : 1.200 baud
110 : 600 baud
111 : 300 baud
b
b
m m
mm : protokol seçimi
00 : PPI fabrika ayarı
01 : freeport protokulu
10 : PPI+**
11 : rezerve PPI
NOT:
* CPU 212 için 38400 bit/saniyelik iletişim hızı seçimi 19200 bit/saniye ayarıyla sonuçlanır. Zira CPU 212
daha yüksek hızı desteklemez.
** PPI+ modu PPI ağında master olmaya karşılık gelir. CPU
nedenle mm = 00 yapıldığı varsayılır.
PP+ modu seçildiğinde CPU NETR (iletişim ağından oku)
komutlarıyla iletişim kuran bir master halinde geldiğinden bit 2 ile
PPI modunda da bu bitlerin önemi yoktur. Bir başka deyişle bu
ayarlamak gerekir.
100
212 bu modu desteklemez. Bu
ve NETW (iletişim ağına yaz)
7 dikkate alınmaz. Aynı şekilde
bitleri sadece feeport modunda
SMB31 ve SMB32 : EEPROM' a Yaz
Özel hafıza byte' ları 31 ve word' ü 32, kullanıcı programındaki V hafıza değerlerinin
CPU' nun dahili EEPROM' una yazılmasını sağlar. Böylece pil olmadan ve süper kondansatör deşarj olsa bile bu veriler saklanabilir.
NOT : Bu işlem, hafıza kartuşundaki verileri güncellemez. Herbir işlemde bir byte, word
ya da double word yazabilirsiniz.
Uyarı : EEPROM' ların bir yazma ömrü olduğunu unutmayınız (minimum 100.000, tipik
1.000.000 kez).
SMB31 :
SMB31
Yazılım komutları
0
7
c
0
ss : yazılacak verinin boyutu
00 : byte
01 : byte
10 : word
11 : double word
0
0
0
0
s
s
c : yazdırma komutu
0 : yazma isteği yok
1 : Kullanıcı, programı sistemden EEPROM' a yazma istiyor,
Her yazma girişiminden sonra sistem bu bit' i sıfırlar
SMW32 : EEPROM' a yazılacak hafıza adresi
15
SMW32
8
7
0
V hafıza adresi
Belirtilen adres EEPROM' a karşılık gelen hafıza bölgesine yazılacaktır.
Microwin 16 programında ve 1. nesil PLC' lerde (CPU 212, 214, 215, 216) 13,14 ile 15. bit'
ler sıfırdan farklıysa yazma işlemi yapılmaz, komut bit' i sıfırlanır.
Eğer girilen adres (ya da word veya double word seçiminde herhangi bir byte' ı)
aşağıda belirtilen EEPROM' a yazma adres sınırlarının dışındaysa, yazma komutu resetlenir
ve işlem yapılmaz.
CPU 212 :VB0 - VB199
CPU 214 :VB0 - VB1023
CPU 215/1216 : VB0 - VB5119
Her iki hata durumunda da SM4.3set edilir, hata kodu 91 olarak gösterilir ve SMW32
değeri değişmez.
SMB34 ve SMB35 : Zaman kontrollü Interrupt değerleri :
Özel hafıza byte' ları 34 ve 35, 0 ve 1. no' lu interruptların değerlerini girmek içindir.
Eğer interrupt'lar doğru olarak tanımlanmış ve izin verilmişse girilen sürede bir kullanıcı
programında interrupt oluşur. Bu zamanları değiştirmek için interrupt değişimi yapıldıktan
sonra yeniden ilişkilendirmek gerekir. Zira CPU aşağıdaki değerlere ve dolayısıyla
değişimine sadece ilşikilendirme sırasında bakar.
SMB34 : Zaman kontrullü interrupt 0 için zaman değeri (1 - 255 ms)
SMB35 : Zaman kontrullü interrupt 1 için zaman değeri (1 - 255 ms)
Bu konu ile ilgili ilerideki konularda değişik örnekler verilmiştir.
SMB36 - SMB65 : Hızlı sayıcı programlama byte' ları :
Bu özel hafıza byte' ları ile ilgili olarak hızlı sayıcılar konusunda detaylı bilgi verilmiştir.
SMB66 - SMB85 : PTO/PWM fonksiyonları :
Bu özel hafıza byte' ları ile ilgili olarak PTO ve PWM fonksiyonları bölümünde geniş
şekilde açıklama yapılmıştır.
101
SMB86 - SMB94 ve SMB186 - SMB194 : Port 0 ve port 1 mesaj alımı
Özel hafıza byte' ları 86 - 94 port 0 üzerinden mesaj alımı ile ilgili durum ve kontrol
bilgisini içerir.
Özel hafıza byte' ları 186- 194 port 1 üzerinden mesaj alımı ile ilgili durum ve kontrol bilgisini
içerir.
SMB 86 ve SMB186 : (port 0 için SMB86, port 1 için SMB186)
SMB86 ve SMB 186
Yazılım komutları
n
r
e
t
c
p
:
:
:
:
:
:
0
7
n
r
e
0
0
t
c
p
1 - mesaj alımı kullanıcı komutuyla kesildi: diğer durumlarda n = 0' dır.
1 - Mesaj alımı sona erdi . Giriş parametrelerinde, başlangıç veya bitiş durumundaki eksikler.
1- bitiş karakteri alındı: diğer durumlarda e = 0' dır.
1 - mesaj alımı kesildi : belirli sürede sonuçlanmadı, diğer durumlarda t = 0' dır.
1 - mesaj alımı kesildi: alınabilecek maksimum karakter ulaşıldı, diğer durumlarda c = 0' dır.
1 - mesaj alımı kesildi : parite hatası, diğer durumlarda p = 0' dır.
SMB 87 ve SMB 187 : (port 0 için SMB87, port 1 için SMB187)
SMB87 ve SMB 187
Mesaj alımı kontrol
byte' ı
0
7
n
x
y
z
m
t
bk 0
n : RCV (AL) komutunun her icrasında bu bit' e bakılır. Eğer bu bit 0 ise alma işlemi yapılmaz. 1 ise yapılır.
x : 0 - SMB 88' i veya SMB 188' i ihmal et; 1 - başlangıç karakteri olarak SMB 88 veya SMB188' deki
değeri kabul et.
y : 0 - SMB 89' u veya SMB 189' u ihmal et; 1 - başlangıç karakteri olarak SMB 89 veya SMB189' daki değeri
kabul et.
z : 0 - SMW 90 veya SMW190' ı ihmal et; boş hat durumunu saptamak için SMW90 veya SMW190' daki
değeri kullan.
m : 0 - iki karakter arsındaki süreye bak; 1 - iki mesaj arasındaki süreye bak.
t : 0 - SMW92 veya SMW192' yi ihmal et; 1 - SMW92 veya SMW192' deki süre aşılırsa alımı sonlandır.
NOT : Parite hatasında alım, otomatik olarak sonlandırılır.
bk : 0 = Ara durumları ihmal et
1 = Başlangıç mesajı alındığında ara durumları kullan.
Bir mesajın başlangıcını tespit etmek için mesaj kriterinin başlangıcı "AND" lojik komutlu iki durum da doğru
olmalı ve bir düzen içinde gerçekleşmelidir.(Boş satırlar veya ara komutlar başlangıç karakterleri tarafından
izlenmelidir.) Bir mesajın sonunu tespit etmek için aktif haldeki mesaj kriterinin sonu lojik olarak Ored olmalıdır.
Başlangıç ve bitiş kriterlerinin eşitlikleri aşağıda verilmiştir:
Mesaj başlangıcı = il * sc + bk * sc
Mesaj sonu = ec + tmr + maksimum ulaşılan karakter sayısı
Mesaj kriterlerinin başlangıcını programlama:
1.Boş(Idle) satır belirleme :
il = 1 , sc = 0, bk = 0, SMW90 > 0
2.Başlangıç karakteri belirleme: il = 0 , sc = 1, bk = 0, SMW90 önemsiz
3.Ara durum belirleme:
il = 0 , sc = 0, bk = 1, SMW90 önemsiz
4.Đsteğe cevap verme:
il = 1 , sc = 0, bk = 0, SMW90 = 0 (Eğer cevap yoksa alışı sonlandırmak için
mesaj zamanlayıcısı kullanılabilir.)
5.Ara durum ve başlangıç karakteri:
il = 0, sc = 1 , bk = 1 , SMW90 önemsiz
6.Boş satır ve başlangıç karakteri:
il = 1, sc = 1 , bk = 0 , SMW90 > 0
7.Boş satır ve başlangıç karakteri:(geçersiz) il = 1, sc = 1 , bk = 0 , SMW90 = 0
NOT : Zaman aşımında veya parite hatasında(aktif hale getirilmişse) alış otomatik olarak sona erecektir.
102
SMB88 : Port 0 : Mesaj başlangıç karakteri.
SMB188 : Port 1 : Mesaj başlangıç karakteri.
SMB89 : Port 0 : Mesaj bitiş karakteri.
SMB189 : Port 1 : Mesaj bitiş karakteri.
SMB90-91 : Port 0 : Milisaniye olarak boş hat zamanı. Bu sürenin aşımından sonra alınan
ilk karakter yeni mesajın başlangıcı kabul edilir. SMB90 sol byte' dır.
SMB190-191 : Port 1 : Milisaniye olarak boş hat zamanı. Bu sürenin aşımından sonra alınan
ilk karakter yeni mesajın başlangıcı kabul edilir. SMB190 sol byte' dır.
SMB92-93 : Port 0 : Mili saniye olarak m' deki seçime göre iki mesaj/karakter arasında
geçebilecek süre. Bu süre aşılırsa alım kesilir. SMB92 sol byte' dır.
SMB192-193 :Port 1 : Mili saniye olarak m' deki seçime göre iki mesaj/karakter arasında
geçebilecek süre. Bu süre aşılırsa alım kesilir. SMB192 sol byte' dır.
SMB94 : Port 0 : alınacak maksimum karakter sayısı (1 - 255 byte).
SMB194 : Port 1 : alınacak maksimum karakter sayısı (1 - 255 byte).
SMB 110 - SMB 115 : DP protokolü durumu
Özel hafıza byte' ları 110 - 115, PROFIBUS DP protokol durumunu ve konfigürasyon
bilgilerini içerir.
NOT : Bu alanlar sadece durumu izlemek içindir. Bu alanlar üzerine yazılmamalıdır.
Burada belirtilen byte' lar, konfigürasyon sırasında DP master' ı tarafından değiştirilir.
SMB 110 : DP standart protokol durum byte' ı ( sadece CPU 215 için)
0
7
SMB110
0
0
0
0
0
0
s1 s0
DP durum byte' ı : s0, s1
00 : Enerji verilmesinden buyana DP iletişim yapılmadı
01 : Kontrol/parametre hatası var.
10 : Halen veri aktarımı yapılıyor.
11 : Veri iletimi bitti.
NOT : SMB111 ile SMB115, CPU 215 parametrelendirme bilgilerini kabul ettiği her seferinde
güncellenir. Parametreleme hatası olmasına rağmen bu değer yine de güncellenir ve enerji
kesilip yeniden gelmesinde sıfırlanır.
SMB111 : Port 1 : DP standart protokol - Master adresi (0 - 126)
SMB112 -113 : Port 1 : DP standart protokol - çıkış veri alanının V hafızasındaki adresi.
SMB112 sol byte' dır
SMB114 : Port 1 : DP standart protokol - çıkış verilerinin byte sayısı
SMB115 : Port 1 : DP standart protokol - giriş verilerinin byte sayısı
103
7.2 - Değişken hafıza alanı (Variable area): V
V hafıza alanı kumanda programının işlenişi (uygulama) sırasında oluşan ara sonuçları
saklamak için kullanılır. Bu hafıza alanına bit , bayt (byte), word veya double word olarak
erişmek mümkündür.
Örnek : Bit olarak
:
V2.0
Byte olarak
:
VB10
Word olarak
:
VW50
Double Word olarak :
VD4
7.3 - Lokal hafıza alanı : L
S7- 200 CPU' larda 64 baytlık lokal hafıza alanı bulunmaktadır. Bu alanların 60 bayt' lık
bölümü yaz boz alanı olarak ya da alt programlara (interrup veya Subroutine gibi) değişken
parametreler göndermek amacı ile kullanılır.
Ladder veya FBD program kullanımında microWIN32 programı L baytlarının son dördünü kendi kullanımı içinde ayırmaktadır. STL programında ise 64 bayt alanı da kullanılabilir.
Lokal hafıza genel olarak V hafıza alanına benzer. Ancak V hafızasını genel bir
kapsamı varken, L hafıza bölgesel kapsama sahiptir. Genel kapsam,aynı hafıza alanına
değişik bölgelerden (ana program-Maın, Alt program, Đnterrupt, Soubroutine) ulaşmak
mümkündür. Lokal kapsam ise, belirli bir adrese sahip olan bir hafıza alanı bir program
parçasıyla sınırlandırılmıştır. S7- 200 CPU' lar her bölge için 64 baytlık hafıza alanı
kullanımına izin verir. Örneğin ana programda 64 bayt'lık bir L alanı kullanılabilirken alt
programların tümünde ayrı ayrı 64 bayt' lık L alanı kullanılabilir (son dört bayt' ın kullanılmaması tavsiye edilir).
Ana program için kullanılmış olan bir L adresine alt programlardan ulaşmak mümkün
değildir. Aynı şekilde alt programlarda kullanılmış olan bir L adresine ana programdan
ulaşmak mümkün değildir. Ayrıca diğer alt programlarda kullanılmış olan L adreslerine de
ulaşmak mümkün değildir. Yani L kullanımı bölgeseldir.
Bu hafıza alanına bit , bayt (byte), word veya double word olarak erişmek mümkündür.
Örnek : Bit olarak
:
L1.0
Byte olarak
:
LB15
Word olarak
:
LW6
Double Word olarak :
LD4
104
Download

BÖLÜM 7