SHB 3085 BLENDER
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
A
B
D
C
E
F
-1-
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they havebeen given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a personresponsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-2-
SINBO SHB 3085 BLENDER (M‹KSER)
KULLANIM TAL‹MATI
PARÇALARIN ‹S‹MLER‹
A. Kapak
B. Kavanoz kapa¤›
C. Kavanoz
D. Kesim B›çaklar›
E. Taban
F. H›z Seçicisi (0,1 veya 2 h›z)
TEKN‹K SPES‹F‹KASYON
Nominal Gerilim: AC230V, 50Hz
Nominal Güç: 400W
KB = 1min
Kapasite: 1.7L
* ÇALIfiMA SIRASINDA DÜfiÜK GÜRÜLTÜ
* SEV‹YE ‹fiARETL‹ YARI SAYDAM PLAST‹K KAVANOZ
* PASLANMAZ ÇEL‹K VE SERT BIÇAK
* GÜVENL‹K K‹L‹D‹ KORUMASI
* DARBE FONKS‹YONLU 2 HIZ
* KAYMAYI ÖNLEY‹C‹ KAUÇUK TABAN
ÖNEML‹ KORUMA B‹LG‹LER‹
Elektrikli cihaz› kullanmadan önce afla¤›daki temel önleme her zaman afla¤›dakilere
göre uyulmal›d›r:
1. Bu cihaz› kullanmadan önce tüm talimatlar› okuyunuz.
2. Kullanmadan önce duvar ç›k›fl›n›z›n voltaj›n›n nominal gerilime karfl›l›k geldi¤ini kontrol
ediniz.
3. Cihaz› hasar görmüfl bir kordonla veya ar›zaland›ktan sonra veya herhangi bir flekilde
zarar gördükten sonra kullanmay›n›z.
4. E¤er kaynak kordonu zarar görmüflse, üretici veya servis görevlisi veya benzer flekilde
kalifiye bir kifli taraf›ndan tehlikeden kaç›nmak için de¤ifltirilmelidir.
5. Kordonun bir masa veya tezgâhtan sarmas›na izin vermeyiniz veya s›cak yüzeyine
dokunmay›n›z.
6. Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için bu cihaz› kesinlikle ›slak ellerle çal›flt›rmay›n›z,
ürüne s›v› dökmeyiniz veya suya bat›rmay›n›z.
7. S›cak yüzeyine dokunmay›n›z. Sadece sap›n› veya dü¤melerini kullan›n›z.
8. Çocuklar›n veya yata¤a ba¤l› kiflilerin yan›nda kullan›l›rken cihaz›n›n yak›nda kontrol
edilmesi gerekir.
-3-
9. Cihaz› s›cak gazl› veya ›s›nm›fl bir soban›n yak›n›na yerlefltirmeyiniz.
10. D›fl mekânda kullanmay›n›z (Sadece ev içi kullan›m amaçl›d›r).
11. Cihaz› kavanoz kapa¤› kavanoza tak›l› de¤ilken çal›flt›rmay›n›z.
12. Cihaz çal›fl›yorken kavanoz kapa¤›n› ç›kartmay›n›z.
13. Kavanoz blendere tak›l›yken ve blender kayna¤a ba¤l›yken ellerinizi kavanoza
koymay›n›z.
14. Kesim b›çaklar›na dokunmay›n›z veya ürün çal›fl›yorken kupa içine herhangi bir cisim
sokmay›n›z (b›çak, çatal, kafl›k vb). Ciddi yaralanma riskinden kaç›narak ürün çal›fl›yorken
bir ›spatula kullan›labilir.
15. Kiflisel yaralanmadan kaç›nmak için bu ürün çocuklar veya bu talimatlar hakk›nda
bilgisi olmayan kifliler taraf›ndan çal›flt›r›lmal›d›r.
16. Cihaz› kesinlikle kavanoz boflken çal›flt›rmay›n›z ve b›çaklar tamamen durmadan
önce kupa kapa¤›n› ç›kartmay›n›z.
17. Bu talimatlar› saklay›n›z.
18. Cihaz› yanl›fl kullanmay›n›z. Dikkatlice tafl›y›n›z: çok keskindir.
19. E¤er bafl›bofl b›rak›l›rsa ve monte etme, sökme ve temizleme öncesinde blenderin
ba¤lant›s›n› her zaman kaynaktan kesiniz.
C‹HAZIN KULLANIMI (fiEKLE BAfiVURUNUZ)
BLENDER‹N KULLANIMI
1. Kavanozu (C) gövdeye takmanda önce güç kordonunun güç ç›k›fl›ndan çekilmifl
oldu¤undan ve dü¤mesinin “0” konumda oldu¤undan emin olunuz.
2. Bir çal›flma yüzeyinde kapa¤› (A) kavanoz kapa¤›ndan (B) kapa¤› (A) saat yönünün
aksinde döndürerek ç›kart›n›z ve kapa¤› (A) saat yönünde döndürerek tak›n›z.
3. Kavanoz kapa¤›n› (B) kavanoza (C) ayarlay›nca, kavanoz kapa¤› kavanozun saplar›na
do¤ru e¤iniz ve kavanozun aras›na koyunuz ve sonra kavanoza oturmas› için afla¤› do¤ru
bast›r›n›z.
4. H›z seçicisi (F) “2” konumuna saat yönünde döndürerek ayarland›¤›nda, bu durum
yüksek h›z anlam›na gelir.
5. H›z seçicisi (F) “1” konumuna saat yönünde döndürerek ayarland›¤›nda, bu durum
düflük h›z anlam›na gelir.
6. Kavanozu (C) saat yönünde döndürünüz ve tabandan (E) ç›kart›n›z. Kavanozu (C) saat
yönünün aksinde döndürünüz ve tabana tak›n›z.
7. ‹çerik maddelerini iyice y›kay›n›z ve besleme deli¤ine s›¤mas› için uygun parçalara
kesiniz. Yiyecek veya içecek maddelerini kavanoza (C) besleme deli¤inde sokunuz. Kavanoz
(C) 1.7 litre kapasiteye sahiptir. Kavanozu (C) bir seferde afl›r› yüklemeyiniz; KES‹NL‹KLE
BOfiKEN ÇALIfiTIRMAYINIZ, BU ‹fiLEM MOTORU YAKAB‹L‹R.
8. H›z seçicisini (F) “1” veya “2” konumuna getiriniz ve istenen sonuçlar elde edilene
kadar ifllemi tekrarlay›n›z.
9. Darbe seviyesi size k›sa yiyecek iflleme ifllemlerinde parmak ucu kontrol sa¤lar. H›z
seçicisini (F) darbe durumuna getirince makine yüksek h›zda çal›flacakt›r.
10. Makineyi durdurmak için “0” konumuna getiriniz.
-4-
Notlar:
1. Cihaz›n sadece 1 seferde 1 dakika kullan›lmas›na izin verilir. Tekrar kullanmadan önce
yeterince so¤utulmal›d›r.
2. Blender ifllemi tamamland›ktan sonra dü¤meyi (H›z Seçicisi (F)) “0” konuma getiriniz
ve duvar ç›k›fl›ndan fiflini çekiniz.
3. Bu cihaz ayr›ca az miktarda buz ve havuç, sebze gibi mönüleri de kar›flt›rabilir.
TEM‹ZLEME
1. Temizleme öncesinde cihaz›n fiflini duvar ç›k›fl›ndan çekiniz.
2. Kapak, kavanoz kapa¤› ve b›çak akan su alt›nda y›kanabilir.
3. D›fl yüzeyi nemli bir bezle siliniz ve yumuflak bir kuru bezle siliniz.
4. Güç kordonundan herhangi bir art›k yiyecek parças›n› siliniz.
Dikkat: Motor birimini veya güç kordonunu temizlemek için kesinlikle suya bat›rmay›n›z.
Sadece nemli bir bezle silinmelidir.
‹MHA:
Bu cihaz› ifllenmemifl belediye at›¤› gibi imha etmeyiniz. Özel ifllem için bu gibi at›klar›n
ayr› olarak toplanmas› gerekir.
-5-
ENGLISH
SINBO SHB 3085 BLENDER
INSTRUCTION MANUAL
PARTS NAME
A. Cap
B. Jar Lid
C. Jar
D. Cutting Blades
E. Base
F. Speed Selector (0,1 or 2 speeds)
TECHNICAL SPECIFICATION
Rated voltage: AC230V, 50Hz
Rated Power: 400W
KB = 1min
Capacity: 1.7L
* LOW NOISY DURING WORKING
* TRANSLUCENT PLASTIC JAR WITH LEVEL MARK
* STAINLESS STEEL AND TOUGH BLADE
* SAFETY LOCK PROTECTION
* 2 SPEEDS WITH PULSE FUNCTION
* ANTI SLIP RUBBER FEET
IMPORTANT SAFEGUARD
Before using the electrical appliance, the following basic precaution should always be
followed including the following:
1. Read all instructions before use this appliance.
2. Before use check that the voltage of your wall outlet correspond to the rated voltage
manner.
3. Do not operate the appliance with a damaged cord or after malfunction or has been
damaged in any manner.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
6. To reduce the risk of to electric shock, never operate this product with wet hands, spill
liquid in the product or submerge it in water
7. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or
infirm persons.
9. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
-6-
10. Do not use outdoors (Household use only).
11. Do not operation the appliance while the Jar lid is not fixed onto the Jar
12. Do not remove the Jar lid while the appliance is in operation.
13. Do not put your hands into the Jar while the Jar fixed on the blender and the blender
connected to the supply.
14. Do not touch the cutting blades and do not insert any kind of object (knives, forks,
spoons etc.) into the cup while the product is operation. A spatula may be used only when
the product is not in operation, avoiding the risk of serious injury.
15. To avoid the risk of personal injury, this product should not be operated by children
or people who are not familiar with these instructions.
16. Never operate the product when the Jar is empty and do not remove the cup lid before
the blades come to a complete stop.
17. Save these instructions.
18. Don’t misuse the appliance. Handle the blade with care: it is very sharp.
19. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before
assembling, disassembling or cleaning.
HOW TO USE THE APPLIANCE (REFER TO THE FIGURE)
USAGE OF THE BLENDER
1. Before inserting the Jar(C) to the housing, make sure the power cord is unplugged
from the power outlet and the knob is in “0” position.
2. On a work surface, remove the Cap(A) from the Jar lid(B) by turning the Cap(A)
counterclockwise and fix it by turning the Cap(A) clockwise
3. When set the Jar lid(B) onto the Jar(C) , tilt the Jar lid to the handles of the Jar and
inset it to the Jar , then press down it to impact into the Jar.
4. When set the Speed selector (F) to “2”position through turning it clockwise, it means
high speed.
5. When set the Speed selector (F) to “1”position through turning it clockwise, it means
low speed.
6. Turn the Jar(C) clockwise and remove it from the Base (E). Turn the Jar (C)
counterclockwise and fix it on the base.
7. Wash ingredients well and cut into suitable piles to fit into the feeding hole. Add the
foods or beverages into the Jar(C) through feeding hole. The Jar(C) has a capacity of 1.7
liters. Do not overload the Jar (C) at a time; NEVER RUN EMPTY THIS MAY BURN THE
MOTOR.
8. Turn the Speed selector (F) to “1” or “2” position and within repeat the operation until
desired results are reached.
9. The pulse level gives you fingertip control over short food processing jobs, when turn
the Speed selector (F) to pulse, the machine will run at high speed.
10. Turn to “0” to stop the machine.
-7-
Notes:
1. The appliance is only permitted to use 1 min for 1 time. Before it’s used again, it must
cool down enough.
2. Turn the knob (Speed Selector (F)) to “0” position once the blender is completed and
unplug the cord from the wall outlet.
3. This appliance can also mix little ice and menu such as carrot, vegetable.
CLEANING
1. Unplug the appliance from wall outlet before cleaning.
2. The cap, the jar lid, the jar and the blade can be washed under running water.
3. Wipe over the outside surface with a damped cloth and polish with a soft dry cloth.
4. Wipe any excess food particles from the power cord.
Caution: Never immerse the Motor unit or power cord into water for cleaning. It must
Only be wiped with a damp cloth.
DISPOSAL:
Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste
separately for special treatment is necessary.
-8-
FRANÇAIS
SINBO SHB 3085 BLENDER - MIXEUR
MODE D’EMPLOI
DESCRIPTION DES PIÈCES
A. Couvercle
B. Couvercle du bol
C. Bol
D. Lames couteaux
E. Base
F. Bouton de vitesse (vitesse 0,1 ou 2 )
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension Nominale : AC230V, 50Hz
Puissance Nominale: 400W
KB = 1min
Capacité : 1.7L
* FAIBLE NIVEAU DE BRUIT PENDANT LE FONCTIONNEMENT
* BOL PLASTIQUE DEMI-TRANSPARENT AVEC L’INDICATEUR DE NIVEAU
* LAMES - COUTEAUX DURES ET INOX
* PROTECTION DE LA SÉCURITÉ DE VEROUILLAGE
* 2 VITESSES AVEC FONCTION DU BATTEUR
* PIEDS EN CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANTS
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il est indispensable de respecter
toujours les précautions de sécurité principales, y compris les suivantes :
1. Lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser la machine.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre
domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
3. Ne pas utiliser l’appareil; si le cordon d’alimentation est endommagé, en cas de
mauvais fonctionnement ou si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur,
son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout
danger.
5. Ne pas laisser le cordon dépasser du bord du plan de travail ou de la table. Ne pas
mettre le cordon en contact avec des surfaces chaudes.
6. Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide,ne pas le laisser se
mouiller et ne pas manipuler l’appareil avec les mains mouillées afin de réduire le choc
électrique.
7. Ne pas toucher de surfaces chaudes. Utiliser la poignée ou les boutons.
-9-
8. Une surveillance proche est nécessaire en utilisant l’appareil près des enfants et des
handicapés.
9. Ne jamais placer l’appareil sur ou à proximité d’une source de chaleur
10. Ne pas utiliser à l’extérieur. (La machine est réservée à un usage domestique)
11. Ne pas faire fonctionner l’appareil sans son couvercle du bol.
12. Ne pas ouvrir le couvercle du bol pendant le fonctionnement de l’appareil.
13. Garder les mains hors du bol lorsque le blender est branché à la prise du courant
14. Ne pas toucher les lames couteaux ou ne rien mettre dans le bol ( couteau, fourchettes,
cuillères etc ). L’ustensile peut être utilisé en essayant d’éviter le risque de blessure
grave.
15. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance afin d’éviter les blessures corporelles.
16. Ne jamais faire fonctionner l’appareil lorsque le bol est vide et ne pas ouvrir le
couvercle avant d’arrêt complet des lames couteaux.
17. Concerver ces instructions.
18. Ne pas utiliser l’appareil hors de son but. Déplacer –le attentivement, les lames
couteaux sont très tranchants.
19. Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique lorsqu’il est sans
surveillance et avant d’assembler, de démonter ou de nettoyer.
UTILISATION DE L’APPAREIL ( VOIR LES FIGURES )
UTILISATION DU BLENDER
1. Assurez vous que le cordon d’alimentation soit débranché et le bouton soit à la position
“0” avant d’installer le bol sur le bloc moteur.
2. Placez l’appareil sur une surface plane et stable et retirez le couvercle (A) du couvercle
du bol (B) en le tournant dans le sens antihoraire et installez –le dans le sens horaire.
3. Posez le couvercle du bol sur le bol en réglant les fentes et appuyez sur le couvercle
vers le bas pour le vérouiller.
4. Tournez le bouton de vitesse (F) dans le sens horaire à la position “1” pour obtenir la
vitesse rapide.
5. Tournez le bouton de vitesse (F) dans le sens horaire à la position “1” pour obtenir la
vitesse lente.
6. Tournez le bol (C) dans le sens horaire et retirez de la base (E). Tournez le bol ( C)
dans le sens antihoraire et installez le sur la base ( E).
7. Lavez les aliments et découpez les en petits morceaux.Mettez les aliments ou les
boissons dans le bol ( C ) à travers la tubulure d’alimentation sur le couvercle du bol.La
capacité du bol est 1.7 litres.Ne surchargez pas le bol.NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER
L’APPAREIL LORSQUE LE BOL EST VIDE. CECI PEUT ENDOMMAGER LE MOTEUR.
8. Tournez le bouton de vitesse (F) vers “1” ou “2” et répétez le processus jusqu’à ce que
les résultats souhaités sont obtenus.
- 10 -
9. Le niveau de batteur permet de contrôler la vitesse de mélange.L’Appareil fonctionne
à la vitesse rapide au cas de tourner le bouton de vitesse ( F) à la position de batteur
10. Tournez le bouton vers “0” pour arrêter l’appareil.
Remarques:
1. Temps d’utilisation maximum en continu est de 1 minute. Laisser l’appareil refroidir
avant d’utiliser à nouveau.
2. Tournez le bouton de vitesse (F) à la position “0” pour arrêter l’appareil et débranchez
le cordon d’alimentation de la prise de courant.
3. Cet appareil peut mélanger aussi la glace, les carottes et les légumes.
NETTOYAGE
1. Débrancher la fiche de l’appareil de la prise murale avant le nettoyage.
2. Le couvercle, le couvercle du bol et les lames couteaux peuvent être lavés dans de
l’eau courante.
3. Essuyer la surface extérieure à l’aide d’un chiffon humide et le sécher avec un chiffon
doux et sec.
4. Nettoyer toute partie restante des aliments sur le cordon d’alimentation.
Attention: Ne jamais plonger le cordon d’alimentation ou le bloc moteur dans de l’eau
pour nettoyer.
Essuyer-les uniquement à l’aide d’un chiffon humide.
ÉLIMINATION:
Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Le produit doit être
remis à l’un des centres de collecte sélective
- 11 -
NEDERLANDS
SINBO SHB 3085 BLENDER (M‹XER)
GEBRUIKSAANWIJZING
NAMEN VAN DE ONDERDELEN
A. Dop
B. Pot dopje
C. Pot
D. Snijmessen
E. Vloer
F. Snelheidkiezer (0,1 of 2 snelheid)
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Nominaal Voltage: AC230V, 50Hz
Nominaal Kracht: 400W
KB = 1min
Capaciteit: 1.7L
* TIJDENS DE WERKING LAGERE LAWAAI
* NIVEAU AANGEWEZEN HALF DOORZICHTIGE PLASTIEK POT
* ROESTVRIJ STAAL EN STIJVE MES
* VEILIGHEIDSSLOT BESCHERMING
* 2 SNELHEID MET SLAGFUNCTIE
* GLIJDEN VOORKOMEND RUBBER VLOER
BELANGRIJKE BESCHERMINGGEGEVENS
Voor het gebruik van het hieronder vermelde apparaat moet de hieronder gegeven
basismaatregel altijd volgens de hieronder vermelden nagekomen worden:
1. Leest u alle richtlijnen voor het gebruik van dit apparaat.
2. Controleert u voor het gebruik of het voltage van de elektriciteitskracht in de muur
geschikt is voor de nominale spanning.
3. Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd cordon of nadat het defect is geraakt
of nadat het op een een of andere manier beschadigd is.
4. Als het broncordon beschadigd is, moet het veranderd worden door de producent of
het service personeel of op een vergelijkbare manier door een ervaren persoon om te
vermijden van het gevaar.
5. Laat u het cordon niet omwikkelen door een tafel of werktafel of raakt u de warme
oppervlakte niet aan.
6. Om het risico van de elektriciteitsslag te verminderen, laat u dit apparaat absoluut
niet werken met natte handen, geen vloeistof gieten over het product of niet in het water
bedrukken.
7. Niet de warme oppervlakte ervan aanraken. Alleen de handvat of de knopen ervan
gebruiken.
- 12 -
8. Als het apparaat gebruikt wordt bij de kinderen of bij degene die in bed liggen moet
het van dichtbij gecontroleerd worden.
9. Het apparaat niet laten vestigen dichtbij een warme gaskachel of dichtbij een vermarmde
kachel.
10. Niet buiten gebruiken (Is alleen bedoeld voor het gebruik binnen het huis).
11. Het apparaat niet laten werken als de dop van de pot niet vastzit aan de pot.
12. Als het apparaat werkt trekt u de dop van de pot niet eruit.
13. Als de pot vastzit aan de blender en als de blender vastzit aan de bron niet uw handen
aan de pot leggen.
14. Niet de snijmessen aanraken of als het product werkt geen een of ander object doen
in de beker (als een mes, vork, lepel). Door zich te vermijden van het risico om zich te
verwonden kan er een spatula gebruikt worden als het apparaat werkt.
15. Om zich te vermijden van persoonlijke gewond rakingen moet dit product neit laten
werken door de kinderen of door de personen die geen kennis hebben over deze richtlijnen.
16. Het appraat absoluut niet laten werken als de pot leeg is en niet de dop van de beker
eruithalen voordat de messen helemaal gestopt zijn.
17. Deze richtlijnen bewaren.
18. Het apparaat niet verkeerd gebruiken. Draagt u het apparaat voorzichtig: het is heel
scherp.
19. De verbinding van de blender altijd van de bron verbreken als het apparaat ongebonden
wordt gelaten en voor het monteren, demonteren en schoonmaken ervan.
HET GEBRUIK VAN HET APPRAAT (ZICH AANVARAGEN AAN DE WIJZE)
HET GEBRUIK VAN DE BLENDER
1. U moet van zeker zijn of de krachtbron getrokken is uit de krachtuitgang en of de knop
op stand “0” staat voordat de pot (C) is verbonden aan het lichaam.
2. Bij een werkoppervlakte haalt u de dop eruit door de dop (A) vanaf de pot dopje (B)
tegen de richting van de klok te draaien en de dop (A) erop zetten richting de klok te
draaien.
3. Als u het pot dopje (B) aan de pot (C) heeft afgesteld, het pot dopje buigen naar de
handvaten van de pot en legt u het tussen de pot en later het naar beneden aandrukken
om het op de pot te laten passen/zitten.
4. Als de snelheidkiezer (F) wordt afgesteld op stand “2” door te draaien richting de klok,
dit wordt als hogere snelheid genoemd.
5. Als de snelheidkiezer (F) wordt afgesteld op stand “1” door te draaien richting de klok,
dit wordt als lagere snelheid genoemd.
6. De pot (C) richting de klok draaien en van de vloer (E) eruit halen. De pot (C) tegen de
richting van de klok draaien en aan de vloer vastmaken.
7. De inhoudsmaterialen goed wassen en deze naar geschikte stukken snijden om te
laten passen in de voedingsgaten. De voedsel- of de drankmiddelen in de pot (C) doen
in de voedingsgat. De pot (C) heeft een capaciteit van 1.7 liter. De pot (C) in één keer niet
- 13 -
te veel laden; ABSOLUUT NIET LATEN WERKEN ALS HET LEEG IS, DEZE PROCEDURE
KAN DE MOTOR LATEN BRANDEN.
8. De snelheidkiezer (F) nemen op stand “1” of “2” en herhaalt u de procedure tot de
gewenste resultaten zijn verkregen.
9. De stoot niveau verzorgd u een vingertop controle bij de korte procedures van
voedselbewerking. Als u de snelheidskiezer (F) op stand stoot brengt zal de machine op
hogere snelheid werken.
10. Om de machine te laten stoppen brengt u het op stand “0”.
Notities:
1. U kunt het apparaat alleen in 1 keer 1 minuut gebruiken. Het apparaat goed laten
afkoelen voordat het opnieuw wordt gebruikt.
2. Nadat de procedure van de blender is afgemaakt, brengt u de knop (de snelheidskiezer
(F)) op stand “0” en trekt u de stekker ervan uit de elektriciteitskracht in de muur.
3. Dit apparaat kan vervolgens ook de menu’s als een beetje ijs, wortel en groente mixen.
SCHOONMAKEN
1. Voor de schoonmaak ervan trekt u de stekker van het apparaat uit de elektriciteitskracht
in de muur.
2. De dop, het pot dopje en de mes kan onder het stromend water gewassen worden.
3. De buiten oppervlakte uitwissen met een vochtige en met een zachte droge doekje.
4. Van het krachtcordon een een of andere restant voedselstuk uitwissen.
Let op: Om de motoreenheid of de krachtcordon schoon te maken absoluut niet in het
water bedrukken.
Het moet alleen met een vochtige doekje uitgewist worden.
VERNIETIGING:
Dit apparaat niet vernietigen als een onbewerkt gemeente afval. Voor een speciale
procedure moeten de afvallen als deze apart verzameld worden.
- 14 -
DEUTSCH
SINBO SHB 3085 MIXER
GEBRAUCHSANWEISUNG
NAME DER TEILE
A. Deckel
B. Einmachglas Deckel
C. Einmachglas
D. Schnittmesser
E. Base
F. Geschwindigkeitswähler (0,1 oder 2 )
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Nominal Spannung: AC230V, 50Hz
Nominal Leistung: 400W
KB = 1min
Kapazität: 1.7L
* IM BETRIEB GERÄUSCHARM
* HALBTRANSPARENTES PLASTISCHES EINMACHGLAS MIT EBENEMARKIERUNG
* EDELSTAHL UND EISERNES MESSER
* SICHERHEIT SCLÜSSEL SCHUTZ
* GESCHWINDIGKEIT MIT HIEBFUNKTIONEN 2
* ANTIE-RUTSCH GUMMIBASE
WICHTIGE SCHUTZINFORMATIONEN
Bitte achten Sie auf die unten geschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen bevor
Sie dieses elektrische Gerät benutzen.
1. Lesen Sie vorsichtig diese Gebrauchsanweisung bevor Sie das Gerät benutzen durch.
2. Kontrollieren Sie, dass die Spannung, die von der Wand kommt, angemessen der
Nominal Spannung ist.
3. Bitte benutzen Sie ein kaputtes Gerät mit einem beschädigten Kabel nicht.
4. Wenn das Kabel der Quelle beschädigt wird, soll es von dem Hersteller oder Servicemann
oder ebenso von einem Fachmann geändert werden damit Sie irgendeine Gefahr vermeiden.
5. Vermeiden Sie dass das Kabel an einer Tischecke oder an einem Ladentisch angehängt
bleibt. Niemals kontaktieren Sie heiße Oberflächen.
6. Niemals halten Sie das Gerät mit nassen Händen und niemals gießen Sie Wasser oder
irgendeine Flüssigkeit auf das Gerät oder tauchen Sie es ins Wasser damit Sie einen
elektrischen Schock vermeiden.
7. Halten Sie die heißen Flächen nicht. Berühren Sie nur den Halter und die Tasten.
8. Bitte kontrollieren Sie das Gerät wenn Sie es in der Nahe von Kindern und bettlägerigen
Personen benutzen.
9. Einsetzen Sie das Gerät nicht neben heißen Herden oder neben Herden, die mit Gas
arbeiten.
- 15 -
10. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freienplätzen. (Es ist nur für Hausverwendung
eingebaut.)
11. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb wenn das Einmachglas nicht mit einem Deckel
geschlossen war.
12. Niemals nehmen Sie das Einmachglas Deckel heraus wenn das Gerät arbeitet.
13. Stecken Sie Ihre Hände nicht ins Einmachglas wenn das Einmachglas zum Mixer
eingesetzt oder der Mixer mit der Quelle verbunden ist.
14. Berühren Sie die Schnittmesser nicht. Niemals stecken Sie irgendeines Ding in den
Behälter wenn das Gerät arbeitet.(Messer, Gabel, Löffel und andere).Um irgendeine
Gefahr oder Verletzung zu vermeiden, benutzen Sie einen Spachtel.
15. Um persönliche Verletzungen zu vermeiden, soll das Gerät bei Kindern oder Personen,
die keine Ahnung von dem Gerät haben, nicht gearbeitet werden.
16. Niemals setzen Sie das Gerät in Betrieb wenn das Einmachglas leer ist. Niemals
nehmen Sie den Deckel von dem Behälter heraus wenn die Messer nicht stoppen.
17. Behalten Sie diese Gebrauchsanweisung.
18. Benutzen Sie das Gerät nicht falsch. Tragen Sie es vorsichtig. Es ist zu scharf.
19. Während Montierung, Reinigung und Pflege und während der verwahrlosten Arbeit
des Geräts trennen sie die Verbindung des Mixers von der Quelle.
VERWENDUNG DES GERÄTS (SCHAUEN SIE DIE ZEICHNUNG)
VERWENDUNG VON DEM MIXER
1. Bevor Sie das Einmachglas(C) zum Körper einsetzen, seien Sie sicher, dass das
Leistungskabel von dem Leistungsaustritt gezogen ist und dass die Taste in der Position
“0“ steht.
2. Nehmen Sie den Deckel(A) von dem Einmachglasdeckel(B) heraus indem Sie den
Deckel(A) gegen den Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie den Deckel (A) im Uhrzeigersinn
drehend ein.
3. Wenn Sie das Einmachglas Deckel(B) zum Behälter(C) eingesetzt haben, beugen Sie
das Einmachglas Deckel in die Richtung des Halters von dem Einmachglas und danach
pressen Sie den Deckel nach unten damit es zum Behälter vollständig einsetzt.
4. Es bedeutet hohe Geschwindigkeit wenn die Geschwindigkeitswähler (F) in die Position
“2“im Uhrzeigersinn drehend geregelt wurde.
5. Es bedeutet geringe Geschwindigkeit wenn die Geschwindigkeitswähler(F) in die
Position “1“ im Uhrzeigersinn drehend geregelt wurde.
6. Drehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn(C) und nehmen Sie ihn von der Base(E)
heraus. Drehen Sie den Behälter (C)gegen den Uhrzeigersinn und setzen ihn zur Base
ein.
7. Waschen Sie die Zutaten sehr gut und schneiden Sie diese in angemessene Teile damit
sie zur Zuführbohrung gut anpassen. Stecken Sie die Lebensmitteln und Getränke in das
Einmachglas(C) bei der Zuführbohrung. Das Einmachglas(C) hat eine Kapazität von 1.7lt.
Überlasten Sie den Behälter(C) nicht auf einem Mal. Niemals setzen Sie das Gerät in
Betrieb wenn es leer ist. Diese Operation kann den Motor des Geräts schaden.
8. Stellen Sie die Geschwindigkeitswähler(F) in die Positionen “1“ oder “2“ Wiederholen
- 16 -
Sie die Operationen bis Sie das gute Ergebnis erhalten.
9. Die Ebenemarkierung vom Hieb ermöglicht Ihnen eine Fingerkontrolle für kurze
Lebensmittel Funktionen. Wenn Sie die Geschwindigkeitswähler(F) zur Position “Hieb“
stellen, wird die Maschine in hoher Geschwindigkeit arbeiten.
10. Damit Sie die Maschine stoppen können, bringen Sie das Gerät in die Position“ 0“.
Anmerkungen:
1. Es ist erlaubt, dass Sie das Gerät auf einem Mal nur für eine Minute benutzen. Bevor
Sie es wieder verwenden, sollen Sie die Maschine genug kühlen.
2. Nachdem der Mixer die Operation beendet hat, bringen Sie die
Taste(Geschwindigkeitswähler) (F) in die Position “0“ und ziehen Sie den Stecker aus
dem Wandaustritt.
3. Dieses Gerät kann auch geringe Mengen von Eisteile oder Möhren und anderen
Obstmitteln mixen.
REINIGUNG
1. Vor der Reinigung ziehen Sie den Stecker von dem Gerät aus dem Wandaustritt.
2. Sie können den Deckel, das Einmachglas Deckel und Messer in dem fließenden Wasser
waschen.
3. Putzen Sie die Außen Seite mit einem feuchten Tuch und mit einem sanften trockenen
Tuch.
4. Reinigen Sie das Leistungskabel von Lebensmittel Resten.
Achtung: Niemals tauchen Sie den Motor Einheit oder das Leistungskabel ins Wasser
für die Reinigung.
Sie sollen nur mit einem feuchten Tuch geputzt werden.
Vernichtung des Geräts:
Vernichten Sie das Gerät nicht als unbehandelten Siedlungsabfällen. Für eine spezifische
Verarbeitung sollen solche Geräte getrennt gesammelt werden.
- 17 -
ESPANOL
SINBO SHB 3085 LICUADORA
MANUAL DE INSTRUCCIONES
NOMBRE DE LAS PIEZAS
A. Tapón.
B. Tapa del Recipiente.
C. Recipiente.
D. Cuchillas.
E. Base que contiene el motor.
F. Selector de velocidad (0,1 ó 2 velocidades).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje: AC220-240V, 50/60Hz.
Potencia: 350W-400W.
KB = 1min.
Capacidad: 1.7Lts.
* RUIDO BAJO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO.
* RECIPIENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON MARCA DE NIVEL.
* CUCHILLAS DURAS Y DE ACERO INOXIDABLE.
* PROTECCIÓN DE SEGURIDAD.
* 2 VELOCIDADES CON FUNCIÓN DE GOLPE.
* ANTIDESLIZAMIENTO CON TRES TOPES DE GOMA.
DATOS IMPORTANTES DE PROTECCIÓN
Antes de usar este aparato eléctrico siga las siguientes instrucciones de seguridad
básica:
1. Lea todas las instrucciones antes de usar la licuadora.
2. Antes de usarla asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente se corresponde
con el de la licuadora.
3. No utilice la licuadora si el cable está dañado, no funciona correctamente o está
dañado de alguna forma.
4. Si el cable suministrado está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un
agente de servicio autorizado o un técnico cualificado para así evitar cualquier riesgo y
daños.
5. No deje que el cable cuelgue de la mesa o mostrador ni que entre en contacto con
superficies calientes.
6. Para evitar descargas eléctricas, nunca utilice este producto con manos mojadas, no
tire líquidos sobre él ni lo sumerja en agua.
7. No toque la parte que esté caliente. Utilice el mango.
8. Es necesario supervisar el funcionamiento de la licuadora cuando se utilice cerca de
niños o personas enfermas.
- 18 -
9. No deje la licuadora cerca o sobre cocinas de gas/eléctricas u horno caliente.
10. No la utilice en el exterior (solo para uso doméstico).
11. No utilice la licuadora si la tapa no está puesta en el envase.
12. No quitar la tapa del envase mientras la licuadora esté en marcha.
13. No introduzca las manos en el envase mientras éste esté fijado a la base que contiene
el motor.
14. No toque las cuchillas ni introduzca objetos en el envase (cuchillos, cucharas,
tenedores, etc.) durante su funcionamiento. Se puede usar una espátula únicamente
cuando la licuadora ya no esté en funcionamiento para evitar el riesgo de heridas graves.
15. Para evitar heridas personales, este producto no debe ser utilizado por niños o
personas que no estén familiarizados con estas instrucciones.
16. Nunca ponga en marcha la licuadora si el envase está vacío y no quite la tapa del
envase hasta que las cuchillas no hayan parado completamente.
17. Conserve estas instrucciones.
18. No haga un mal uso de la licuadora. Utilice las cuchillas con cuidado: están muy
afiladas.
19. Desconecte siempre la licuadora de la toma eléctrica si va a dejarla desatendida,
antes de montar/desmontar las diferentes partes y antes de limpiarla.
CÓMO UTILIZAR LA LICUADORA (OBSERVE LA FIGURA)
USO DE LA LICUADORA
1. Antes de fijar el envase (C) en la base que contiene el motor, asegúrese que el cable
de energía está desenchufado y el selector de velocidades está en la posición “0”.
2. Encima de una mesa/banco, para quitar el tapón (A) de la tapa del envase (B) gírelo
en contra del sentido de las agujas del reloj y para ponerlo gírelo en el sentido de las
agujas del reloj.
3. Para ajustar la tapa del envase (B) al envase (C), incline la tapa hacia el mango del
envase y ajústelo a él empujando hacia abajo para que quede fijado.
4. La posición “2” del selector de velocidad (F) indica alta velocidad. Para seleccionar
esta velocidad gire el botón en el sentido de las agujas del reloj.
5. La posición “1” del selector de velocidad (F) indica baja velocidad. Para seleccionar
esta velocidad gire el botón en el sentido de las agujas del reloj.
6. Girar el envase (C) en el sentido de las agujas del reloj para quitarlo de la base (E).
Girar el envase (C) en contra de las agujas del reloj para fijarlo a la base.
7. Limpie y corte bien los ingredientes en piezas adecuadas para el envase. Añada la
comida o líquidos en el envase. El envase tiene una capacidad de 1.7 litros. No cargue
el envase (C) en exceso; NUNCA HAGA FUNCIONAR ESTE PRODUCTO EN VACÍO, YA QUE
PUEDE QUEMAR EL MOTOR.
8. Gire el selector de velocidad (F) hacia la posición “1” ó “2” y repita el proceso hasta
que se obtengan los resultados requeridos.
- 19 -
9. La opción “pulse” le permitirá controlar manualmente el licuado de poca comida. En
caso de elegir esta opción, la licuadora funcionará a alta velocidad.
10. Para parar la licuadora, ajustar el botón a la posición “0”.
Notas: 1. Solamente se permite usar la licuadora durante un minuto seguido. Antes de
usarla
otra vez, debe dejar que se enfríe lo suficiente.
2. Cuando termine con el licuado, ajuste el botón selector de velocidad (F)) a la posición
“0” y desenchúfelo de la toma de corriente.
3. Este aparato puede mezclar también hielo y verdura en poca cantidad.
LIMPIEZA
1. Antes de limpiar la licuadora desenchúfela de la toma eléctrica.
2. El tapón, tapa del envase y cuchillas pueden lavarse debajo del grifo de agua corriente.
3. Limpiar la base con un paño mojado y séquelo con una tela suave y seca.
4. Limpiar cualquier residuo de comida del cable de la energía.
Cuidado: Nunca sumerja la base que contiene el motor ni el cable de la energía en agua
para limpiarlos. Solo se pueden limpiar con un paño húmedo.
ELIMINACIÓN: No tire este producto como si fuera un residuo más. Debe llevarse a
lugares adecuados para este tipo de deshechos especiales.
- 20 -
No: 1-3085-17072013
- 24 -
- 25 -
1-3085-17072013
- 29 -
- 30 -
HRVATSKI
SINBO SHB 3085 BLENDER (M‹KSER)
UPUTSTVO ZA UPORABU
NAZIV DIJELOVA
A. Poklopˇ
ci´
c
B. Poklopac posude
C. Posuda
D. Noˇzevi za rezanje
E. Postolje
F. Selektor brzine(0,1 ili 2)
ˇ KE SPECIFIKACIJE
TEHNIC
Nazivni napon: AC230V, 50Hz
Nazivna snaga: 400W
KB = 1min
Kapacitet: 1.7L
* NISKA RAZINA BUKE TIJEKOM RADA
ˇ NA POSUDA S OZNAKOM RAZINE
* PROZIRNA PLASTIC
ˇ OD NEHRD–AJUC
´ EG C
ˇ ELIKA
* TVRD NOZ
ˇ TITU
* SIGURNOSNA BRAVA ZA ZAS
* 2 BRZINE I PULSNA FUNKCIJA
´ E DNO OD GUME
* NEKLIZAJUC
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
Prije poˇ
cetka uporabe elektriˇcnog ured¯aja potrebno se uvijek pridrˇzavati osnovnih
sigurnosnih mjera predostroˇ
znosti ukljuˇcuju´ci i sljede´ce:
1. Prije poˇcetka uporabe ovog ured¯aja prvo proˇcitajte sve upute za uporabu.
2. Prije poˇ
cetka uporabe provjerite da li napon naznaˇ
cen na proizvodu odgovara naponu
u vaˇsoj strujnoj mreˇ
zi.
3. Nipoˇ
sto ne rabite ured¯aj s oˇ
ste´
cenim kabelom ili ured¯aj na kom postoji bilo koja vrsta
kvara.
4. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti oˇste´ceni kabel za napajanje treba da zamjeni
proizvod¯aˇc, ovlaˇsteni servisni centar ili sliˇcna struˇ
cna osoba.
5. Kabel za napajanje ne smije visiti preko rubova stola ili radne povrˇ
sine. Zaˇ
stitite kabel
od kontakta s vru´cim povrˇ
sinama.
6. Za smanjenje rizika od strujnog udara ured¯aj nipoˇ
sto ne ukljuˇcujte mokrom rukom,
ne prosipajte teku´
cinu na blender i ne uranjajte ga u vodu.
7. Ne dodirujte vru´cu povrˇsinu. Uvijek uzimajte za ruˇ
cku ili koristite samo gumbove.
8. Uporaba ured¯aja u blizini djece ili osoba s posebnim potrebama zahtjeva veliki opez.
9. Ured¯aj ne stavljajte u blizini vru´
cih ili plinskih ˇstednjaka.
- 31 -
10. Ne rabite na vanjskim povrˇ
sinama(samo za ku´
cansku uporabu).
11. Ured¯aj ne ukljuˇ
cujte kada nije stavljen poklopac.
12. Tijekom rada ured¯aja ne otvarajte poklopac.
13. Kada je posuda postavljena na blederu i blender ukljuˇ
cen u izvor za napajanje ne
stavljajte ruke u posudu.
14. Ne dodirujte noˇzeve za rezanje i ne ubacujte nikakve predmete u posudu ukljuˇ
cenog
blendera (noˇz, vilica, kaˇ
sika isl.). Za izbjegavanje rizika od ozbiljne ozljede tijekom rada
moˇ
zete rabiti priloˇ
zenu spatulu.
15. Za izbjegavanje rizika od osobne ozljede ovaj proizvod ne treba da rabe djeca ili osobe
koje nisu dovoljno upu´cene u naˇcin njegove uporabe.
16. Nipoˇsto ne ukljuˇcujte prazan ured¯aj i ne otvarajte poklopac sve dok se noˇzevi
upotpunosti ne zaustave.
17. Saˇ
cuvajte ove upute za uporabu.
18. Potrudite se da ured¯aj koristite pravilno. Paˇzljivo nosite ured¯aj: Noˇzevi su jako oˇ
stri.
19. Ured¯aj ostavljen bez nadzora, prije sklapanja ili odvajanja dijelova kao i prije poˇ
cetka
cˇiˇs´cenja obavezno prekinite vezu sa napajanjem.
RUKOVANJE URED
–AJEM (POGLEDAJTE SLIKU)
RUKOVANJE BLENDEROM
1. Prije postavljanja posude (C) na ku´ciˇ
ste blendera uvjerite se da je kabel izvuˇcen iz
utiˇ
cnice i da je gumb podeˇ
sen u poziciju “0”.
2. Na radnoj povrˇ
sini poklopˇ
ci´
c (A) okrenite u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu
i izvadite iz poklopca blendera (B). Za postavljanje poklopˇ
ci´
c (A) okrenite u smjeru kazaljke
na satu i postavite.
3. Podeˇsavanjem poklopca blendera (B) na posudu (C), poklopac nagnite prema ruˇ
cki
posude i smjesite u otvor posude. Za uklapanje u posudu lagano pritisnite ka dolje.
4. Podeˇsavanjem selektora za odabir brzine (F) u poziciju “2”, ured¯aj c´e raditi na velikoj
brzini.
5. Podeˇsavanjem selektora za odabir brzine (F) u poziciju “1” okretanjem u smjeru
kazaljke na satu, ured¯aj c´e raditi na niskoj brzini.
6. Posudu (C) okrenite u smjeru kazaljke na satu i odvojite od ku´
ciˇsta (E). Posudu (C)
okrenite u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu i postavite na ku´
ciˇste.
7. Sastojke dobro operite i izreˇ
zite na manje komade kako bi ih lako mogli ubacivati kroz
otvor na poklopcu posude. Hranu i teku´
cine ubacujte kroz otvor na poklopcu blendera.
ˇ TO NE
Kapacitet posude blendera je 1.7 litara. Nikada ne pretrpavajte posudu (C); NIPOS
ˇ UJTE PRAZAN BLENDER; TO MOZˇE NANIJETI S
ˇ TETU MOTORU.
UKLJUC
8. Selektor za odabir brzine podesite (F) u poziciju “1” ili “2” i ovu funkciju ponovite viˇ
se
puta sve dok ne postignete zˇeljeni rezultat.
9. Pulsni rad vam pruˇza mogu´
cnost da za kratko vrijeme vrhom prsta provjerite smjesu.
Podeˇ
savanjem selektora brzine (F) u poziciju pulsnog rada ured¯aj ´ce raditi na velikoj
brzini.
- 32 -
10. Za zaustavljanje blendera selektor za odabir brzine podesite u poziciju “0”.
Napomene:
1. Ured¯aj ne rabite duˇ
ze od 1 minute u kontinuitetu. Prije ponovne uporabe saˇ
cekajte da
se dovoljno ohladi.
2. Kada zavrˇsite sa obradom hrane gumb za odabir brzine (F) podesite u poziciju “0” i
izvucite utikaˇ
c iz utiˇcnice.
3. U ovom ured¯aju moˇ
zete mijeˇ
sati i malu koˇcinu leda, mrkve, povr´
ca i sliˇ
cnih sastojaka.
ˇCIˇSC
´ ENJE
1. Prije poˇcetka cˇiˇs´cenja izvucite utikaˇ
c iz utiˇcnice.
2. Poklopˇci´c, poklopac i noˇzeve moˇzete oprati pod vodom.
3. Vanjsku povrˇ
sinu oˇcistite vlaˇznom krpom i posuˇ
site suhom krpom.
4. Obriˇsite hranu koja se zadrˇzala na kabelu za napajanje.
Pozor: Motornu jedinicu ili kabel za napajanje nipoˇ
sto ne uranjajte u vodu.
ˇ istite ih samo vlaˇznom krpom.
C
ZBRINJAVANJE:
Molimo vas da ovaj ured¯aj ne zbrinjavate skupa sa ostalim ku´
canskim otpadom. Ovu
vrstu otpada treba predati u odgovaraju´
ce sabirne centre koji ce
´ omogu´
citi njihovu reciklaˇzu
i iskoriˇ
stavanje u druge svrhe.
- 33 -
- 34 -
- 35 -
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT
SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C.
A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY SGS-CSTC Standards Technical Services
Co., Ltd.E&E Lab. Guangzhou
198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou
Economic & Technology Development District
Guangzhou, Guangdong, China
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2013
Download

Kullanım kılavuzu