2014 YILI
4734 KİK PARASAL LİMİTLER - İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI TABLOSU
( 01.02.2014 - Tarihinden Geçerli Olmak Üzere )
PARASAL LİMİTLER
ALIMIN NİTELİĞİ
İHALE USULÜ VE KANUN MADDESİ
Mal ve Hizmet Atımlarında Eşik Değer
8.Madde ( a ) Bendi
Yapım işinde Eşik Değer
8.Madde ( c) Bendi
*** Yaklaşık Maliyeti
47.373,00 TL' yi Aşmayan
idarenin İhtiyaçları ile Temsil Ağırlama
Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak
Konaklama .Seyahat ve iaşeye ilişkin Alımlar
22. Madde (d) bendi Doğrudan Temin
ilan zorunlu değil
Yaklaşık Maliyeti
94.751,00 TL'ye Kadar
Mal ve Hizmet Alımı
13.Madde (b) Bendinin 1 .Nolu Alt bendi
Açık İhale Usulü
ihale Tarihinden en az 7 gün önce en az işin Yapılacağı
Yerdeki 2 yerel Gazetede en az bir defa yayınlanmak üzere
Yaklaşık Maliyeti
189.511,00 TL'ye Kadar
Yapım işi
13.Madde (b) Bendinin I.Nolu Alt bendi
Açık ihale Usulü
ihale Tarihinden en az 7 gün önce en az işin Yapılacağı
Yerdeki 2 yerel Gazetede en az bir defa yayınlanmak üzere
Yaklaşık Maliyeti
94.751,00- 189.511,00 TL Arası
Mal ve Hizmet Alımı
13.Madde (b) Bendinin 2.Nolu Alt bendi
Açık ihale Usulü
ihale Tarihinden en az 14. gün önce en az
1. KİK Bülteni, işin Yapılacağı Yerdekil Yerel Gazete
Yaklaşık Maliyeti
189.511,00 T L -1.579.327,00 TL Arası
Yapım işi
13.Madde (b) Bendinin 2.Nolu Alt bendi
Açık İhale Usulü
ihale Tarihinden en az 14. gün önce en az
1. KİK Bülteni, İşin Yapılacağı Yerdeki 1 Yerel Gazete
Yaklaşık Maliyeti
189.511,00 TL üzeri ve Eşik Değerin Altında
Mal ve Hizmet Alımı
13.Madde (b) Bendinin 3.nolu Alt Bendi Açık
ihale Usulü
İhale Tarihinden en az 21 .gün önce en az 1 KİK Bülteni,
İşin Yapılacağı Yerdeki 1 Yerel Gazete
Yaklaşık Maliyeti
1.579.327,00 TL üzeri ve Eşik Değerin Altında
Yapım işi
13.Madde (b) Bendinin 3.nolu Alt Bendi Açık
İhale Usulü
İhale Tarihinden en az 21 .gün önce en az 1 KİK Bültoni,
İşin Yapılacağı Yerdeki 1 Yerel Gazete
Yaklaşık Maliyeti
868.486,00 TL' ye Eşit veya Aşan
Eşik Değere Eşit veya Aşan ihaleler
13.Madde (a) Bendinin l.nolu Alt Bendi
Açık ihale Usulü
İhale Tarihinden en az 40. gün önce en az 1 KİK Bülteni
Yaklaşık Maliyeti
868.486.00 TL' ye Eşit veya Aşan
Eşik Değere Eşit veya Aşan ihaleler
13.Madde (a) Bendinin 2.nolu Alt Bendi
Belli İstekliler Arasında ihale Usulü
Ön Yeterlik ilanı
Son başvuru tarihinden en az 14,gün önce en az 1 KİK Bülteni
Yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az 40.gün önce davet
mektubu gönderilmesi zorunludur
Eşik Değere Eşit veya Aşan ihaleler
13,Madde (a) Bendinin 3.nolu Alt Bendi
Pazarlık Usulü
ihale Tarihinden en az 25. gün önce en az 1 KİK Bülteni
53.Maddenin ( j ) Fıkrasının 1.nolu Bendi
Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedelinin onbindebeşi
Yüklenici tarafından KİK hesabına yatırılır.
21 .Madde (0 Bendi
Pazarlık Usülü
ilan zorunlu değil
Yaklaşık Maliyeti
868.486.00 TL
Yaklaşık Maliyeti
31.844.702,00 TL
Yaklaşık Maliyeti
868.486,00 TL' ye Eşit veya Aşan
Sözleşme Bedeli
315.856,00 TL \ i Aşan ihalelerde
Yaklaşık Maliyeti
157.923,00 TL' yi Aşmayan
Mal ve Hizmet Alımı
(Mamul mal, malzeme ve Hizmet alımı)
İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI
4734 KİK 3.MADDE ( f ) BENDİ PARASAL LİMİTLER - İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI
Yaklaşık Maliyeti
94.746,00 TL' yi Aşmayan
Mal ve Hizmet Alımı
Esaslar 17. madde (c) bendi
Doğrudan Temin
ilan zorunlu değil
Yaklaşık Maliyeti
94.751,00- 189.511,00 TL’ye Eşit veya Altında
Mal ve Hizmet Alımı
Esaslar 11.Madde
Açık ihale Usulü ve Pazarlık Usulü
ihale tarihinden en az 7.gün önce
en az işin Yapılacağı Yerdeki 1 Yerel Gazete
Esaslar 11.Madde
Açık ihale Usulü ve Pazarlık Usulü
Esaslar 16.Madde ( f ) Bendi
Pazarlık Usulü
İhale tarihinden en az 10.gün önce en az
1.Resmi Gazete veya 1 KİK Bülteni
Yaklaşık Maliyeti
189.511,00 TL' yi Aşan
Yaklaşık Maliyeti
157.923,00 TL' yi Aşmayan
'"B üyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin
Mal ve Hizmet Alımı
Mal ve Hizmet Alımı
ilan zorunlu değil
47.373.00 TL
Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan idarelerin 15 783.00 TL'yi aşmayan ih tiyaçla rı ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklam a,
seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.
Download

2014 Yılı 4734 KİK Parasal Limitler, İlan Süreleri ve Kuralları