SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI İÇİN
AB FONLARI
19 Şubat 2015
“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi”
Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı
İZMİR
Katılım Öncesi
Yardım Aracı
(IPA)
IPA Kapsamında
STK’lara Sağlanan
Destekler
Avrupa Birliği
Programları
Sunum
İçeriği
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan
Destekler
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler
Merkezi düzeydeki Kamu
Kurum ve Kuruluşları
(Bakanlık, Müsteşarlık vb.)
Hibe Programları
Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek
Örgütleri, Yerel Yönetimler, Odalar,
İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları
vb.
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan
Destekler
Hibe Programları
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler
Merkezi düzeydeki Kamu
Kurum ve Kuruluşları
(Bakanlık, Müsteşarlık vb.)
Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek
Örgütleri, Yerel Yönetimler, Odalar,
İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları
vb.
•
•
•
•
•
•
Kapsayıcı
Bütüncül
Örnek Teşkil Edecek
Öncü
Çarpan Etkisi Yaratacak
Tetikleyici
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan
Destekler
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler
Merkezi düzeydeki Kamu
Kurum ve Kuruluşları
(Bakanlık, Müsteşarlık vb.)
Hibe Programı, AB uyum çalışmaları
çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu
kuruluşları tarafından geliştirilmiş
projelere yerel kuruluşlarının da
katılmasını sağlamak amacıyla
oluşturulmuş bir proje uygulama
yöntemidir.
Hibe Programları
Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel
Yönetimler, Odalar, İşletmeler,
Birlikler, Eğitim Kurumları vb.
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan
Destekler
Sivil
Toplum
Diyaloğu
Sürdürülebilir
Sosyal ve
Ekonomik
Kalkınma
Hayatboyu
Öğrenme
Hayat
Kalitesinin
Artırılması
Kamu-STK
İşbirliği
Girişimcilik
Çevrenin
Korunması
Eğitim
ve
Kültür
İstihdam
Sosyal
İçerme
Temel Hak
ve
Özgürlükler
Kültürel
Miras
Kapasite
Gelişimi
Mesleki
Gelişim
IPA Kapsamında 2020’ye kadar
STK’ların Faydalanabileceği Destekler
Katılım Öncesi Yardım
Aracı 2014-2020
Birlik İçin Hazırlayıcı
Reformlar-Sivil
Toplum
186 Milyon Avro
İstihdam, Sosyal Politikalar,
Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin
Teşviki ve İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
435 Milyon Avro
Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir?
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF
ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
HİBE
PROGRAMLARINDA
BAŞVURU SÜRECİ
NASIL İŞLER?
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(www.mfib.gov.tr)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.ikg.gov.tr)
Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb.
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
Başvurular Nereye Yapılır ?
Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder.
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(www.mfib.gov.tr)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.ikg.gov.tr)
I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri
1. Proje Ön Teklifi (4 Sayfa)
2. Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi
3. Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı
I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin
Değerlendirilmesi
Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile
Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir.
İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme
Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve
Eklerinin Sunumu
Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini
takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru
Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına
dair bir bildirim göndermektedir.
Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri
daha sonra Tam Başvurularını teslim
etmeleri için davet edilmektedir.
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve
Eklerinin Sunumu
Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru
Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından
daha önce belirlenen son teslim tarihine
kadar talep edilen belgeleri teslim
etmekle yükümlüdür.
Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak
başarılı
bulunduğu
anlamına
gelmemektedir. Nihai değerlendirme
Tam
Başvuru
Formu
üzerinden
yapılmaktadır.
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun
Değerlendirilmesi
1. İdari Kontrol
2. Teknik Değerlendirme
1. Mali ve Operasyonel Kapasite
2. Projenin İlgililiği
3. Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği
4. Projenin sürdürülebilirliği
5. Projenin bütçe ve maliyet etkinliği
Başvuru Süreci: Finansman Kararı
Sözleşme
Makamı
Hibe
Faydalanıcısı
Proje Uygulaması Başlar
AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ
PROJELERDEN ÖRNEKLER
Sözleşme Makamı
Başvuru Süreci
Programın
Hedef Kitlesi
Program Sahibi
Kurumlar
Sivil Toplum Kuruluşları,
Kamu Kurumları,
Belediyeler, Odalar,
Meslek Örgütleri,
Sendikalar, İşveren
Örgütleri, Üniversiteler
Projeler
Uygulama Süreci
2002-2014 dönemi içerisinde 71 hibe programı ile 3548 projeye yaklaşık 461 Milyon Avro
destek sağlanmıştır.
AB TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ
PROJELERDEN ÖRNEKLER
Sıra
Kuruluş
Sözleşme Adedi
Hibe Tutarı€
1
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)
972
89.230.432,56
2
KOBİ
654
3
Belediye
416
47.767.998,55
116.381.240,83
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Oda
Üniversite-Yüksek Okul
Birlik
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Meslek Lisesi
İl Özel İdaresi
Kooperatif
Diğer
Çiftçi Grubu
İlköğretim Okulu
Sendika
Halk Eğitim Merkezi
390
191
135
114
101
83
75
69
65
61
51
39
42.997.086,84
28.849.321,35
20.635.325,98
23.897.300,15
15.138.045,45
20.631.699,46
6.273.152,93
8.013.533,25
5.311.118,70
5.282.422,64
7.147.642,24
5.105.828,02
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum
Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler)
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları,
Dernek veya Vakıflar
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2014-2015 dönemi içerisinde uygulanacak 39 projeye yaklaşık 4,9 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum
Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler)
Proje Sahibi Kuruluş: Kollektif Bilinç Derneği
İnsan Hakları İhlallerine Karşı Yenilikçi Yöntemer
Projenin hedefi: İnsan hakları alanında AB üyesi
ülkelerdeki iyi uygulamaların incelenerek bu alanda çalışan
STK’larının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türk
ve AB STK’ları arasında sürdürülebilir bir işbirliği ve iletişim
ortamının tesis edilmesine katkıda bulunulması
Bazı Faaliyetler:
İnsan hakları ihlalleri konusundaki AB mevzuatının
incelenmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması amacıyla
karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlenmesi
İnsan hakları ihlalleri konusunda farkındalığını artırmak
için Sokak Tiyatrosu gibi etkinlikleri düzenlenmesi
Hibe Tutarı: 105 Bin Avro
İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının insan hakları
savunuculuğu konusunda kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi amacıyla seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum
Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat)
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları,
Dernek veya Vakıflar
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2011-2013 dönemi içerisinde uygulanmış 19 projeye yaklaşık 2,2 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum
Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat)
Proje Sahibi Kuruluş: İzmir Kültür ve Sanatı Geliştirme Derneği
İzmir Sanat ve Kültür Projesi
Projenin hedefi: İzmir’de sokak sanatları ve pandomim sanatının
gelişinin desteklenmesi; geleneksel halk hikayelerinin Yunanistan
ve Romanya’da tanıtılmasına yardımcı olunması
Bazı Faaliyetler:
Romanya’dan ve İzmir’den üçer pandomim sanatçısı ile biri
Romanya’da diğeri İzmir’de olmak üzere iki tane atölye çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Yunan, Rumen ve Türk hikaye yazarları tarafından bir araya
getirilen aşk ve kahramanlık temalı halk hikayelerinden oluşan
bir kitap basılmıştır.
Hibe Tutarı: 133 Bin Avro
İzmir’in kültürel ve sanatsal atmosferine dikkat çekmek
amacıyla bir “Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali”
düzenlenmiştir.
Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun
Geliştirilmesi Hibe Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Tüzel kişiliğe sahip olan,
kâr amacı gütmeyen
sivil toplum kuruluşları
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2013-2014 dönemi içerisinde uygulanmış 23 projeye yaklaşık 1,93 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun
Geliştirilmesi Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği
Otizmle Dans Projesi
Projenin hedefi: Sanat etkinlikleriyle otizmli bireylerin toplumsal
entegrasyonuna katkıda bulunulması, öğretmen adayları ile
ilköğretim okulu öğretmen ve öğrencilerinin otizm konusunda
farkındalıklarının artırılması
Bazı Faaliyetler:
Buca Eğitim Fakültesi öğrencisi 1700 öğretmen adayının Otizm
ile ilgili farkındalığı artırılmıştır.
Hibe Tutarı: 78 Bin Avro
20 öğretmen adayına müzik, resim, drama gibi sanat
etkinliklerinde otizmli bireylerle çalışabilecek bilgi ve becerileri
kazandırılmıştır.
80 otizmli öğrenciye müzik eğitimi, resim eğitimi, drama
eğitimi verilmiş; İngilizce şarkılar öğretilmiştir.
5 ilk okulda yaklaşık 6000 öğrenci ve 200 öğretmen kendi
okullarında otizmli bireylerin yetenekleri, eserleri gösterilerek
otizmi hakkında bilinçlendirilmiştir.
Demokratik Vatandaşlık Ve İnsan
Hakları Eğitimi Hibe Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Milli Eğitim Bakanlığı
STK’Lar,
üniversiteler, meslek yüksek
okulları ve kamu eğitim
öğretim kurumları, temel
eğitim ve ortaöğretim
kurumları ve mesleki ve
teknik eğitim okulları
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2013-2014 dönemi içerisinde uygulanmış 31 projeye yaklaşık 2,6 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. AB
Anabilim Dalı
Benim İçin İnsan Hakları Projesi
Projenin hedefi: Öğretmenlerin ve öğrencilerin demokratik
vatandaşlık için insan hakları konusunda farkındalıklarının ve bilgi
düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması
Bazı Faaliyetler:
İzmir’in Konak ilçesinde bulunan 21 meslek lisesinde görevli 42
öğretmenin katılımcı bir yaklaşımla yeni öğretim teknikleri
konusunda beceriler geliştirmesinin sağlanması,
Öğrencilerin ve çevrelerinin insan hakları ve demokratik
vatandaşlık alanında farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılması,
Hibe Tutarı: 87 Bin Avro
Türkiye’de insan hakları eğitimi için pilot bir model
geliştirilmesi; bu alanda ortak faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlar arasında yerel ve uluslararası ağlar oluşturulması
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Artırılması Operasyonu II Hibe Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim ve/veya öğretim
kurumları, sürekli eğitim
merkezleri (SEM), Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı halk eğitim
merkezleri, kamu yararına
çalışan STK’lar, OSB’ler, Mahalli
idareler……
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2012-2014 dönemi içerisinde uygulanan 70 projeye yaklaşık 14 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Artırılması Operasyonu II Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Güneş Enerjisi Enstitüsü
Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik
Eğitim Kapasitesinin Arttırılması
Projenin hedefi: Meslek Yüksekokulu elektrik, elektronik, makine
ve iklimlendirme programlarından mezun olan teknikerlerin,
çeşitli yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarında hizmet
verebilmesi için ek kurs müfredatları oluşturulması
Bazı Faaliyetler:
İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi raporunda belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda, projede kapsanan bütün pedagojik
alanlardaki öğrenme çıktılarının oluşturması
Proje kapsamında hedeflenen alan ve seviyelerde müfredatın
ve ders materyalinin hazırlanması, pilot kurs düzenlenmesi, ve
pilot VETPRO grubunun eğitilmesi
Hibe Tutarı: 275 Bin Avro
Sonuçların sektör temsilcileri ve STK’lar ile paylaşılması ve
yaygınlaştırılması.
BAŞVURU
YAPILABİLECEK
TEKLİF ÇAĞRILARI
VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE
PROGRAMI
Başvuru
yapılabilir
VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE
PROGRAMI
Teklif Çağrısının hedefi
15 sektörde Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri
(VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmek
Tarım, Avcılık ve
Balıkçılık;
İş ve Yönetim
Kültür ve Sanat;
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Toplumsal ve Kişisel
Hizmetler
Ağaç İşleri [Kağıt ve
Kağıt Ürünleri ]
Elektrik ve
Elektronik
Cam, Çimento ve
Toprak
Adalet ve Güvenlik
Ticaret [Satış ve
Pazarlama]
Eğitim
Gıda
Çevre
Maden
Finans
Son Başvuru Tarihi:
08.05.2015
Toplam Hibe: 4.5 Milyon Avro
Asgari tutar : 150.000 Avro
Azami tutar: 250.000 Avro
Uygun Başvuru Sahipleri: sivil toplum kuruluşları (STK), profesyonel/ mesleki dernekler/
vakıflar/ federasyonlar/ konfederasyonlar, işveren ve işçi örgütleri/ kuruluşları, ticaret
ve/veya sanayi odaları, odalar ve birlikler.
JEAN MONNET BURS PROGRAMI
JEAN MONNET BURS PROGRAMI
Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde ihtiyaç duyulan AB müktesebatı
konusunda bilgi sahibi kişi sayısını artırmayı amaçlayan
AB üyesi ülkelerde en az 3, en fazla 12 aylık dönemde yüksek lisans
eğitimi alma veya araştırma programlarına katılma imkanı sunan
AB tarafından finanse edilen, 1990 yılından beri yürütülen ve
bugüne kadar yaklaşık 1800 kişinin faydalandığı bir burs
programıdır.
JEAN MONNET BURS PROGRAMI
Burs, AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili
konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir.
Okul Ücreti
Yaşam Giderleri
Yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel
ulaşım, kültürel faaliyetler için
Sabit Ödenek
Vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma
ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta
ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için bir
defaya mahsus sabit ödenek
JEAN MONNET BURS PROGRAMI
Özel sektör ve STK
çalışanları
Üniversite son sınıf ve
lisansüstü öğrencileri (yüksek
lisans ve doktora öğrencileri)
Üniversitelerin akademik ve
idari personel
Kamu sektörü çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini
haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel
yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda
çalışanlar dahil)
% 10 Kontenjan
% 30 Kontenjan
% 60 Kontenjan
JEAN MONNET BURS PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi:
6 Mart 2015 Cuma
Başvuru Adresi:
Merkezi Finans ve İhale Birimi,
Eskişehir Yolu 4.Km 2180.Cadde
(Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok,
06510 Söğütözü/ Ankara
Detaylı Bilgi:
[email protected]
www.jeanmonnet.org.tr
YAKIN DÖNEMDE
DUYURULACAK HİBE
PROGRAMLARI
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
Toplam Bütçe (€)
Hibe Tutarları ve
Tahmini Proje Sayısı
Öncelik Alanları
Çevre
1.778.000
50.000€-150.000€
~12 Proje
Doğa Koruma ve İklim
Değişikliği
Enerji
1.000.000
50.000€-150.000€
~7 Proje
Enerji Verimliliği,
Yenilebilir Enerji,
Elektrik ve Doğalgaz
Tüketicinin ve Sağlığının
Korunması
1.000.000
50.000€-150.000€
~7 Proje
Tüketici Hakları ve
Halk Sağlığı
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
Toplam Bütçe (€)
Hibe Tutarları ve
Tahmini Proje
Sayısı
Adalet, Özgürlük ve
Güvenlik
1.000.000
50.000€-150.000€
~7 Proje
Göç , İltica ve İnsan ticareti
ile mücadele
50.000€-150.000€
~7 Proje
AB ülkelerindeki mesleki
yeterlilik sistemlerinin
karşılıklı tanınmasına ilişkin
işbirliğinin geliştirilmesi
50.000€-150.000€
~7 Proje
Kalkınma Ajansları için
ekonomik kalkınma
modeller ve analitik araçlar;
bölgesel politika oluşturmak
için ortak veri tabanları;
bölgesel planlamada etkili
ortaklık vb.
İş Kurma Hakkı ve
Hizmet Sunumu
Serbestisi
Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların
Koordinasyonu
1.000.000
1.000.000
Öncelik Alanları
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV
HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı
İşletme ve Sanayi
Politikası
Tarım ve Balıkçılık
Eğitim
Hibe Tutarları ve
Tahmini Proje
Sayısı
Öncelik Alanları
1.000.000
50.000€150.000€
~7 Proje
Girişimcilik eğitimleri ve
girişimcilik becerilerinin gelişimi,
üretim süreçlerinin ve ürünlerin
enerji ve çevre performansının
iyileştirilmesi vb
2.000.000
50.000€150.000€
~13 Proje
Tarım ve Kırsal Kalkınma , Gıda
Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı, Balıkçılık
50.000€150.000€
~7 Proje
Okul terkleri ile mücadale,
hayatboyu öğrenmesini
desteklenmesi, okul öncesi
eğitim, yetişkin eğitiminde
kalitenin artırılması
Toplam Bütçe
(€)
1.000.000
YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE
PROGRAMLARI
Hibe Programı
İlgili Kurum
Hibe
Programı
Bütçesi
Ortak Kültürel
Miras: Koruma ve
Türkiye il AB Arası
Diyalog Aşama II
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
2.700.000€
~30
50.000-100.000€
1.000.000€
20
20.000-100.000€
3.000.000€
15-20
20-30
10.000-50.000€
İle
50.000-200.000€
Çalışma Hayatında
Sosyal Diyaloğun
Çalışma ve Sosyal
Geliştirilmesi Hibe Güvenlik Bakanlığı
Programı
İklim Değişikliği
Hibe Programı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Tahmini Proje
Sayısı
Ortalama Bütçe
Katılım Öncesi
Yardım Aracı
(IPA)
IPA Kapsamında
STK’lara Sağlanan
Destekler
Avrupa Birliği
Programları
Sunum
İçeriği
Download

Hibe Programı - Avrupa Birliği Bakanlığı