Test 02 18
1
111
KONİKLER
5
y
y
A
M
M
O
Şekilde
A
x
B
O
x
F
AB  10 birim ve MA MB  2 3 tür.
A ve B noktaları koordinat eksenleri üzerinde olmak
üzere M noktasının geometrik yer denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A
F
x2 y 2
Şekildeki elipsin denklemi

 1 ve odakları
25 16
F  , F dir. F F çaplı çemberin M noktasındaki teğeti
elipsin A köşesinden geçtiğine göre M noktasının
x2 y 2
x2 y2
x2 y 2

 1 B)

 1 C)

1
4 25
100 36
16 36
2
2
2
2
D) x  y  4 E) x  y  25
apsisi nedir?
11
9
A)
B)
7
5
6
2
C)
7
4
D)
4
3
E)
9 x 2  25 y 2  225 elipsinin odakları arasındaki
farkı nedir?
A) 
B)
uzaklık aşağıdakilerden hangisidir?
1,5
C) 2
D)
2,5
E) 3
3
4x 2 + 25y 2 = 100 elipsinin büyük eksen uzunluğu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 6
C) 8
4
D) 10
E)
12
Ahmet YAZICI
x 2  4 y 2  4 elipsi ile bu elipsin asal dairesinin alan
A) 8 birim
B) 9 birim
D)12 birim
E) 15 Birim
7
4 x 2  9 y 2  36 elipsinin odaklarının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?
 0;  5 
D)   5 ;0 
 0;  10 
E)   5; 5 
A)
B)


F
O
narlarının eğimleri çarpımı 2
 AC  ve  BC  ke-
3 olduğuna göre,
C köşesinin koordinatları aşağıdaki denklemlerden
hangisini sağlar?
x
y

1
4 6
x2 y2
D)

1
3
2
A)
2
2
2
2
x
y
x
y

 1 C)

1
8 18
4 8
x2 y2
E)

1
9
6
B)

10 ;0


F
O
x
B(3, 0)
Şekilde verilen ABC üçgeninin
2
C)
P
C ( x, y )
2
C) 10 Birim
8
y
A(3, 0)
3
2
Q
Yukarıda verilen şekilde bir elips ile
PQ çapı veriliyor.
PQ ya paralel kirişlerin orta noktaları kümesi göz önüne alınırsa aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
A) PQ ye dik bir çaptır.
B) F odağından geçen bir kiriştir.
C) P deki teğete paralel bir çaptır.
D) P deki teğete paralel bir kiriştir.
E) Böyle bir cümle düşünülemez.
C
C
D
E

B
A
A C
112
ELEMENTLER
16.CİLT
9
Bir doğruya, üzerindeki K ve L gibi sabit iki noktada
teğet olan ve değişen iki çember birbirlerine de teğet
ise, çemberlerin birbirlerine değme noktalarının
geometrik yeri nedir?
A) K ve L odaklı elips
B) K ve L odaklı hiperbol
C) KL yarıçaplı çember
D) KL çaplı çember
E) KL küçük eksenli elips
13
10
14
Büyük eksen köşeleri
12 

D  4,  noktasından geçen merkezil (standart)
5

elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
x2
x2 y2
x2 y2
 y 2  1 B)

 1 C)

1
25
25 18
25 16
x2 y 2
x2 y2
D)

 1 E)

1
25 25
25 12
A)
x2 y2
c 3
 2  1 elipsinde  ve a  b  1 olduğuna
2
a
b
a 5
9 x  49 y  441 elipsinin dış merkezliği aşağıdaki2
A  5, 0  , A   5, 0  olan ve
2
lerden hangisidir?
göre, b kaçtır?
B)
7
10
2 10
C)
7
3
D)
7
E)
40
6
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Ahmet YAZICI
40
A)
49
11
5 x 2  9 y 2  10 x  36 y  4  0 elipsinin dış merkezliği kaçtır?
A)
2
5
B)
2
3
C)
5
2
D)
3
4
E)
2
15
4 x 2  9 y 2  144 elipsinin
yakın noktasının apsisi kaçtır?
10
2
A)
12
x2
y2

 1 denkleminin bir elips belirtmesi
10  m m  7
için m 'nin alabileceği değerler kümesi nedir?

A) 10,   B)  , 7  C)  7,   D)  7,10  E) 
x y
  1 doğrusuna en
8 16
B)
16
9
C)
9 10
5
D)
9
4
E)
9
2
16
y  mx  5 doğrusu 9 x 2  25 y 2  225  0 elipsine
teğet olduğuna göre, m aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2
5
B)
3
5
D C
C)
B
4
5
D
D) 1

C
E) 2
B
C
C
Download

10 AB birim = 2 3 MA MB = 1 4 25 x y + = B) 1 100 36 x y + = C) 1 16