İstanbul,01.12.2014
Sirküler No: 2014/40
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin
Uzatılması İle İlgili Karar Yayımlanmıştır
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ve Genel Tebliğ (Seri No.1) ilgili açıklamalar 2014/33-34
numaralı sirkülerlerimiz ile tarafınıza iletilmiştir.
30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazetede, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı
başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 2014/7016 sayılı Karar yayımlanmıştır. İlgili
kararda;
A-)6552 Sayılı Kanunun 73 no.lı maddesinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı
amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının
yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının
terkinine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Kanunun, 73 üncü maddesi kapsamına giren borç yapılandırması için, 30 Kasım 2014 olan son başvuru tarihi,
31.12.2014 tarihine, 31.12.2014 olan ilk taksit ödeme süresi 31.01.2015 tarihine uzatılmıştır.
B-)6552 Sayılı Kanunun 80 no.lı maddesinde, , 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve
ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen
gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından bu tarih itibariyle
vadesi geçtiği halde ödenmeyenler veya vadesi henüz gelmemiş olanlar için yeniden yapılandırma imkânı
getirilmiştir.
Kanunun, 80 no.lı maddesi kapsamına giren borç yapılandırması için, 30 Kasım 2014 olan son başvuru tarihi,
31.12.2014 tarihine, 31.12.2014 olan ilk taksit ödeme süresi 31.01.2015 tarihine uzatılmıştır.
C-) 6552 Sayılı Kanunun 81 no.lı maddesi kapsamında Sigorta Primi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile, 5510 sayılı SKG Kanuna eklenen geçici madde kapsamında SGK prim
borçları ve cezaları yeniden yapılandırılma kapsamına girmiştir.
SGK kapsamındaki borç yapılandırmaları için, 31.12.2014 olan son başvuru tarihi,31.01.2015 tarihine, ilk taksit
ödeme süresi ise 28.02.2015 tarihine uzatılmıştır.
Genel Sağlık Sigortası borçluları için başvuru tarihi 30.04.2015,ilk taksit ödeme son tarihi 01.06.2015 olup,bu
tarihlerde uzatma yapılmamıştır.
D-)6552 Sayılı Kanunun 79 no.lı maddesinde,KarayollarıTrafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini süresinde
yaptırmamış olanların,araç muayenelerini yaptırmaları için son tarih olan 31.12.2014 tarihi,30.06.2015 tarihine
uzatılmıştır.
E-)6552 Sayılı Kanunun Geçici 2nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklarından alacakları için30 Kasım 2014 olan son başvuru tarihi,
31.12.2014 tarihine, 31.12.2014 olan ilk taksit ödeme süresi 31.01.2015 tarihine uzatılmıştır.
E-)6552 Sayılı Kanunun Geçici 2nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Kalkınma Ajanslarının ,il özel
idareleri ve belediyeler ile sanayi ticaret odalarından olan alacakları için30 Kasım 2014 olan son başvuru tarihi,
31.12.2014 tarihine, 31.12.2014 olan ilk taksit ödeme süresi 31.01.2015 tarihine uzatılmıştır
2014/7016 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Saygılarımızla
NÜANS SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
**Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda
tek dayanak olarak kullanmamanız ve konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirkülerleri ve içeriğindeki
bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk tarafınıza ait olup şirketimiz her türlü özel, dolaylı veya
arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Download

2014/7016 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı