T.C.
MALİYE BAKANLIGI
Muhasebaı Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
04/03/2014
68387635-774-2142
DMİs Eğitimi
KÜTAI-I'{!\ VALI LiG I:-ıF
(Dclkrd:.ırlık)
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaynak israrını azaltmak, kurumlar arası
mükerrerlikleri önlemek, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve döner sermaye
mali verilerinin genel yönetim mali istatistiklerine konsolidasyonunu sağlamak amacıyla,
döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe. harcama, gelir, taşnur ve personel işlemlerini
kapsayan ve veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen Döner Sermaye Mali Yönetim
Sisteminin kullanılması hakkında LQ/03/2014 - 11/04/2014 tarihlerinde beşer günlük süreyle
beş grup halinde Starlight Convention Center [email protected] Otel Manavgat/ Antalya adresiııd~
geliştirme eğitimi yapılacaktır.
~
Eğitim programına ko'ıılacak personelin eğitim yerleri ve eğitim tarihleri ekli listede
belirtilmiştir.
Eğitime katılacak adaylarm harcırahları görev yaptıkları idareler tarafından ödenecek
olup adayların görev yaptıkları birimlerce harcırahlarına mahsuben yeterli miktarda avans
verilecektir.
Bilgilerini ve gerekli duyurunun yapılarak katılımcılarm eğitim yerinde hazır
bulunmalarının sağlanmasını.rica ederim .
'.
"~"
.;' T.:..:rt:...~
.•.. -"
-9...i
EK:
I-Otel Bilgi leri
2-DMls Eğitim Programı
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06! 00 Dikmen/ Ankara
TdcfonJ31 ?)4 ıs 1654 Faks: (312)417 05 ı5
c-posta: [email protected]
Elektronik A~: muhasebaı.gov.tr
Ayrıntlli bil~i için inibat [email protected];
:\'iUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜCC DÖNER SERM.AYE ~1AU ]ŞLEi'vI StSTET'i'Il'
GELİşTiRME EGİTİIVji
OTEL BiLGİLERi
Ü;\iEMLİ:
KA TlLJI\·1CILAIU?\ LAPTOPLARl~I
GETİR~IELERİ
6;"\EO\IU: RicA ou;~t;R,
OTEL: Starlight Convcntion Center Thalasso & SPA Otel Ma:ıavgat/ANTAl YA
TEL
: 0242 748 SO00 - Fax: 0242 7488050
YÜKLENİci FİRMA İRTİBAT TELEFO~LARJ:
Time Zonc Travcl Organizasyon
ilişkiler Turizm Bilişim Ltd.Sti.
Kirpi Halkla
KİRPİ TIME ZONE TRAVEL ORGA1'\İZASYON Tİc. LTD, ŞTi.
reı No: 0312235441 i Fax No: O312 2354479
Elektronik posta adresi ( varsa) : hll'Ti:ZUıl1iç7.oıı~,co1ll.tr www.ıimezone.com.tr
Burçak BAKKAL : 053097065 58 - 05309706560
TÜm eğitime katılacakların
ve cbriticilcrin önceden organizasyon şirketinin www.tİmcl.Onc.com.tr wJill
adresine girerek başvurular hölümünden KAYIT FOR1\1l.INU doldurmaları g.erckmcktedir.
Konaklama tesi~i ye ulaşım dcıiivlnrı ilc ilgili tüm hilı:.rilcr ilgili web siteşindeki hyıt fO(!l1und:ı
bul unmaktadır.
GENEL MÜDÜRLÜK İRTİBA T TELEFONLARI
TelNo:
03]241529
J8-031241517<19
Fax No: O 312 4258694
Elektronik posta adresi [email protected]\',tr
OTELE GiRİş VE AYRıLıŞ TARiHLERİ:
Eğitim Tarihleri
: 09 MART - 12 ~İS/l..N 20 4
Grup
1-09/03/2014
2-16/03/2014
3-23/03/2014
4-30/03/2014
Öğlen
Öğlen
1- 15/03/20 ı.1 Öğlen,
2- 22/03/20J4 Öğlen,
Öğlen
3· 29/03/2014
Öğlen,
Öğlen
4- 05/04/2014
Öğlen.
5-06/04/2014
Öğlen
5- 12/04/2014 Öğkn.
NOT: Otele öğlen yemeği ilc giriş yapılacak olup, öğlen yemeği Be çıkış yapilacaknr.
KONAKLAMA BEDELİ:
ÇİFT KişİLİK ODADA Kİsi BAşı GÜNLÜK
72.00. - TL (kdv dahil)
TEK KişİLİK ODA GÜNLÜK
106.00, - TL (kdv dahil)
Ötelee aile bireylerine de aynı şartlarlu konaklan'la hizmeti verilecek, aile bireyleri ilc aynı odada
kalmak koşulu ile 0-6 yaş J .çocuk ücretsiz, 6-12 yaş çocukların fiyatı kişi başı fiyattan %ı 50 indirim
yapılacak olup diğer aile bireyleri içinde konaklama hizmeti sağlanması durumunda ücret teklif
fiyatında yer alan ücrctlerlc smırlı olacaktır,
Konaklama Detayları;
Konaklama
her şey dahil sistemde
olacak ayrıca:
•
Sabah, öğle . aksarn açık büfc YI.:T'!1ck
•
•
Çay, kahve ve diğer meşrubat sınırsız (aiko) hariç)
çay ve kahve molası (günde 2 kere kurabiycli)
• Mini barlarda günlük 2 adet n,5 lik su
it
otel giri~indc knülımcrlar tarafından (i gpce oaket fi\':ıtiizcrin<ıC'n otele p(ı..;iıı (iMıwed,tir.
• 'fOPI3!1tl süresince katıluncilar
için masalara günltk su servis; yapı lacaktır.
• Tüm oda vr lohilerdc knhlosıız internet hizmeti ücretsiz ol:ırak s:ığhwnc:ıktır,
l:çrctler
• Katıhmetlar otel konsepti dahilindeki faaliyetlerden ücretsiz olarak faydalanabilcceklcrdir.
• Tüm eğiticiler ,eğitim sorumluları ve kauiımcıların ( her grup için) giriş ve çıkış günlerinde, öncede»
dayurulmak üzere belirli aralıklarla Havaalanı-Otel. Havaalnnı ve Oıogar-Oıcl-Oıogar konaklama arası
transferleri ücretsiz sağlanacek.
Tesislerde bulunan Hamam, S311n.:ı~ Fitness Center, Açık -Kapalı yüzme havuzu, \ s.gib: hizmetierden
tüm konaklamalı kauhmcılar konsept dalıilindeki saatlerde ücre: siz yararlanccaklardır.
~
.•...•..
N
o,
işletme
Eğitim Tarihi
Grup Eğitim Yeri
co
..,-o
Katılımcı
(Maliye)
O-
Starlrght
i"')
N
N
Conventıon
Center [email protected]
~
KÜTAHYA SAGUK KURUMLARı 1 NOLU OSS
i'-
4
Manavgat
Otel
IAntalya
31.03-04.04.2014
3
31.03-04.04.2014
3
31.03-04.04.2014
3
N
c>
Starhght
Conventron
Center [email protected]
A
A
KÜTAHYA SAGLlK KURUMLARf 2 NOLU OSS
4
Manavgat
Otel
i Antalya
i"')
Lr\
Lr\
Starhgbt
~
O-
Center
e-r-
~
KÜTAHYA SAGlIK KURUMLARı 3 NOLU OSS
('-I
e-r-
i"')
c>
et::
W
~
W
CE::
~
W
W
O
:E
:z
w
(!1
o
::ı:
:::>
:E
c>
N
00
c>
~
~
i
i"')
c>
i
~
4
Conventıon
[email protected]
Manavgat
IAntalya
Otel
..j-
......•..
i""l
o,
co
Eğitim Tarihi
Grup Eğitim Yeri
işletme
..-
o-o
i""l
Starhght
N
N
Center
..j-
r--.
N
c)
1\
1\
i""l
LI"\
LI"\
..j-
..O-
..j-
...-
N
i""l
c)
lk::
W
t-
W
lk::
~
W
ro
.
D
:::E
::z
W
CJ
:::c
:::::>
:::E
..
N
c)
..j-
...•
i""l
c)
•
..j-
...-
Dumlupınar
Üniversitesi
Döner Sermaye
Savmanlığ:
3
Katılırnet
(Mariye)
Conventıon
[email protected]
Manavgat
/Antalya
Otel
24.03-28.03.2014
..,...
2'
"
Download

18.03.2014 tarihli yazıda bildirilen DMİS Eğitimine ait yazı ve ekleri