,a.,,
:|:::,ir:i:11 ,! i
|.'|.!il|;rİ;:5'
:|.::a.,
_
, | _ i]a: :_::: ] .;: i:]i :
. iai:j ,lJ|:
]:: -l,!]ji]
'lilE,":. :]"'
iji,:
İ|.iJ,.:r .,_-' .",l'!ğ_
,:;!.i
!
]!]:
i:j ,1,! 1"::
€ ,;. ,,il, :l+
'j:;
'r,
,".|,"
:r.:
:a,::,!+,.
.?.E|?.. .1,
.
|,,"]
İ,t':i]:
1İr.:a||
_5j:.i:;
OMKASAN OFSET OLUKLU MUKAWA KUTU
AMBALAJ sAN. VE Tic. Lt'D. şTİ.
CUMHURıYET MAH. ESKı HAD|MKÖY YOLU CAD. No: 2-6
34500 BÜYUKçEKMECE, |STANBUL, TÜRK|YE
Bureau Veritas Belgelendirme yukarıda adı geçen kuruluşun, Yönetim
Si ste min in aşağ da detayl arı beli rtile n Yöneti m Stan d ard ı ge rekleri ne
uyg u n l uğ u n u değe rlend i rm i ş ol u p, on ayl am aktad r.
ı
ı
Standart
lSO 14001:2004
Belgelendirme Kapsamı
OFSET BASKİLİ KARTON VE OLUKLU MUKAWA URUNLER,
DıSPLAY STANDLARı VE PRoMoSYoN ÜnÜr.ıı_eniıııitı
TASARıMı, ÜREriıvıi VE sATıŞl
Belgelendirme Döngüsü Başlangış
Tarihi:
12 Şubat2014
11 Şubat 2017 tarihine kadar geçerli olan bu sertifikanın, geçerliliği Bureau Veritas
tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.
Orjinal Sertifika
Sertifika
Tarihi:
12Şubat2O14
Numarası: TR002283-1 Versiyon No
:
1
Revizyorı Tarihi:
12 Şubat
t
20f4
lYl
"+"_l
ll ,r.rlllCrlılrNr
uxns
\
l
svsrr,rıs
l
l
I
008
Seriifikasyon
Ofisi:
Brandon House, 180 Borough High Street, London SE1 1LB, UK
Lokal Ofis: Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
\
Aydınevler Sanayi Caddesi, Centrum İş Merkezi, No:3 Kat.:1 34854, Küçükyalı, İstanbul, TURKEY
\
\
\.
Belge kapsamı ve ilgili standardın gerekliliklerinin uyguIanabilirliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler,
belg6londirmekuruluşundanteminedilebilinir.
Belge geçerliliğini, +9O 216 518 40 50 telefon numarasından teyid edebilirsiniz
Download

lSO 14001:2004