İ : 61
7 Mart 1327
(1911)
C: 2
bunun haricindedir. İOtuz sene evvelki (150) Niza16'sı idi - ilk aldığım kuvâ-yı umumiyye cetveli 202
miye Taburlarına mukabil bugün (357
Nizamiye
bin kişilik idi, Çırağan Sarayının ihtirâkından sonra
Taburumuz, 4 Şimendifer
Taburumuz, 4 İtfaiye,
tekrar müracaat ettim, ikinci bir kuvve-i umumiyye
14 İstihkâm, 14 Nakliye Taburlarımız ki, bunların j cetveli aldım. Onda da 225 bin kişiye çıkmıştır,
mecmuu (485) eder.
Halbuki bunun meyanında Tophane'den devroŞu arz ve tâdâd ettiğim erkanı cem edilirse bulunan 9 700 asker dahil değildir. Ahiren Hudut (Bu­
günkü kuvâ-yı umumiyyemiz, piyade olmak üzere
lökleri teşkil olunarak bu kuvvete 10 bin daha ilti1(1024) taburdan ibarettir, yani 93 senesinde Piyade
hak eyledi. Demek oluyor ki, şu 225 bini sahih adkuvâ-yı umumiyyesi
513 tabur iken, bugün 1024
dedab ilmek için Tophane'den iltihak eden 10 bin
tabura baliğ olmuştur. O vakit 24 alaydan ibaret
nefer ile Hudut Bölüklerinin mecmuu olan diğer 10
olan Süvarimiz, bugün Nizamiye olarak (40), Aşîbin neferi daha buna ilâve eylemek iktiza eyler,
ret (28), 1 Römont, bir de Yemen'deki yarım alay
Halbuki Daire-i Askeriyyede bulunan müstahki, mecmuu (70) alaya baliğ oluyor,
demin ile mektepler bunda dahil değildir. Mamafih
Topçu kuvâ-yı umumiyyesine gelince : 93'te İso vakıtki tetkikatıma nazaran bu parayı fazla görtanbul'da (2) İhtiyat ve Ordularda altı topçu alayı
müştüm. O vakıtki kanâat-i vicdaniyyeme göre bu
ki, ceman 8 alaydan ibaret.
Bugün ise (48 000)
para fazla idi ve ona göre raporlarımı yazmıştım.
topçu vardır. Muharebede ihâsıll olacak yekûn bunun
Bu seneye gelince; Bu sene de eğer fazla görseyharicindedir. Çünkü o vakit İhtiyat var. Demek istedim, raporlarımı ona göre tanzim edecek idim.
rim ki, 93,94 senelerinde Ordumuzun kuvâ-vı umu.
.
Halbuki bu sene 1326 senesine nispetle 9o Kadmiyyesi (480 000) iken, bugün lehülhamd (980 000)
^ .
„ ,
„
, ^
ro Taburu, 14 istihkam Taburu, teşkil olundu. Dun
e baliğ olmuştur.
„
.
, . . „
'
„
,_
Paşa Hazretlerinin buyurduğu
veçhile 17 tane de
O vakit Hükümet 6,5 milyon tahsisat-ı asker ly' ,
mektep tesis olundu, işte geçen sene, hatta Meclisin
ye veriyordu, hattâ (84) senesinde tab olunmuş bir
,
,
,. ,
, . ..
dağıldığını müteakip bana
dediler kı, gel, bütçeyi
bütçe vardır. Merak edenler Abdurrahman Efendiye
,
,
beraber yapalım; bendeniz de dedim kı: 9 milyonu
müracaat ederlerse görürler kı, orada tahsıtat-ı aske.
.
tecavüz etmemek şartıyle, gelir, tanzime çalışırım.
rıyye 1(16 400 000) Liradır. Şimdi, bugün, askerin
mecmuu bir misli fazla olursa, ne tahsisat vermekŞimdi dersiniz ki: Niçin böyle söylediniz? Niçin
ligimiz lâzım gelir? Tabiî 12 milyon vermekliğimiz
9 milyon dediniz? Bendeniz, bu fikirde bulunmakta
İcap eder. Bugün bizim böyle bir Ordu ile iftihar
haklıydım, Düşündüm ki, biz bütçeye zammettiğimietmekliğimiz lâzımdır. İnşallah harbe ihtiyaç görülzi 2 nci sene kesemiyoruz, daima tezayüt ediyor.
mez. Çünkü biz, daima ısulh-ü - salahı sever bir milHarbiye bütçesini, bulunduğu mevkide tutarsak,
letiz. Daima elimizde silah, kalbimizde sulh-ü - sabizim için, bu, büyük bir tenzildir. Bundan büyük
lâh tutarız.
tenzil olamaz Biz, onun için kesmekten vazgeçtik.
M E H M E T T AH İR BEY
(Bursa) — Şairane!
_ ,
.
.,
„ . .. . • ' . •
Bizden fazla para istemesinler. Bu bahiste hatırııNURETTİN BEY (Devamla) — Şimdi, bu huma bir şey geliyor, adamın birine Hazreti Azrail
susa verilen paranın miktarını, demin lefik El-Müçocuk dağıtıyordu demişler; adam benim çocuğumu
eyyet Bey istiksar ettiler. Bunu Japonya askerî ile
elimden almasın da ben onun çocuğunu istemem demukayese ettiler, Japonya 88 milyon Frank veriyormiş. İşte onun dediği gibi şimdi bizden de fazla para
muş. Bu kadar para ile Japonya'nın (900 000) kişilik
istemesinler, biz de kesmeyelim.
kuvve-i askeriyyesi olamaz, Zannetmiyorum. Bir de
AHMET MAHİR E F E N D İ (astamonu) — Bu
Orduda bir nefer (40,50) kuruş l e geçinebilir. Biz
doğru değil. İktizâ-yı hale göre verilmek lâzım gede, bugün, bazı noktalarda
senevi tâyînat olarak
lirse, verilir. İstemek icap ederse de istenir.
<930) kuruş veriyoruz.
NURETTİN BEY (Devamla) — Müsaade buyuIBazı yerlerde de l 200 kuruş. Bugün bir hayvan
run, Harbiye Nezaretine o nokta-i nazardan gittim,
yemi, vasatı olarak Erzincan'da 750 ise, Hicaz'da
3 ay kadar çalıştım, bir de bazı arkadaşlar dediler
2 500 kuruştur. Bizim memleketimiz vâsî ve dağınıkki: Müfredat yoktur. İşte efendiler,
yalnız maaş
tır, müsbet kabul etmez. Bu cihet geçtikten sonra,
kısmı 270 sahifeden ibarettir. Bunu bir defa tab'etgeçen seneki miktardan bahsettiler; evet geçen sene
tirecek olursak, 400 lira para lâzım ve sizi de beyHarbiye Nezaretine müracaatla - Teşrinisaninin 15,
hude işgal edecektir. Ve bu müfredat defteri 4 ayn
r
ı
— 173 —
TBMM KUTUPHANESI
Download

İ : 61 7 Mart 1327 (1911) C : 2 — 173 — bunun haricindedir. İOtuz