EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÖN MALİ KONTROL ( İÇ KONTROL ) İŞLEMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA YETKİLİSİ
Ön mali kontrole tabi mali karar ve
işlem evrağı Mali Hizmetler
Müdürlüğüne teslim edilir.
Harcama birimlerinin bütçelerinden yapılan
tüm giderler en geç iki iş gününde kontrol
edilir.
Uygun görülmeme
nedenlerini belirten
görüş yazısı yazılarak
ödeme emri belgesi ve
eki belgeler ilgili
harcama yetkilisine
gönderilir.
Mali karar ve
işlem mevzuata
uygun mudur?
Uygun
değil
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından
doğrudan temin (4734 22/d) kapsamı dışında
kalanlar kontrol edilir.
-Ödenek gönderme belgeleri en geç iki işgününde,
-Ödenek aktarma işlemleri en geç iki işgününde,
-Kadro dağılım cetvelleri en geç iki iş işgününde,
-Geçici işçi pozisyonları en geç iki işgününde,
-Yan ödeme cetvelleri ise ilgili BKK uyarınca,
-Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri en geç iki işgünü
içinde, kontrol edilir.
Mali karar ve
işlem mevzuata
uygun mudur?
Uygun değil
Uygun
Uygun
Ön Mali Kontrol ( İç Kontrol ) Alt Birimince ödeme
emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun
görülmüştür." şerhi düşülerek eki belgelerle
birlikte ödeme işlemleri için Muhasebe yetkilisine
gönderilir.
MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına
uygun olarak "Muhasebe İşlemi Süreç Akış
Şeması"na göre yapılır.
Uygun görüş yazısı
yazılarak işlem dosyası ile
birlikte harcama yetkilisine
gönderilir.
Uygun görülmeme nedenlerini
belirten görüş yazısı yazılarak
işlem dosyası ile birlikte
harcama yetkilisine gönderilir.
Download

Bildiriye ulaşmak için lütfen tıklayın.