KDEHU
Günübirlik 2HQ@=çPQNQ
Bursa Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası (BSMMMO) Çevre, Sağlık ve Spor Komisyonu’nca
Uludağ’a günübirlik gezi düzenlendi.
AOHAGIAJOQLH=NuJuJ=EHAHANEUHA>ENHEGPAG=PuH
@uçu CAVE LNKCN=IuJ@= 0***, =ĈG=Ju
DIAP %EGIAP 0ÌJIAV RA ,@= 0=UI=Ju
HE¤[email protected]@AD=VuN>[email protected]***,†JQJ
,[email protected],@=%EVIAPEJ=Ou†J@=JD=NAGAP
[email protected]>=ĈH=U=JCAVELNKCN=Iu¾AN¾[email protected]=
N=G 0=Nu=H=J >ÌHCAOEJA [email protected] (21 ÐUAHANEJEJ @A
AĈHEç[email protected]=Nu=H=J†@=J>=ĈH=U=JUÐNÐUÐĈL=NGQNQRA@Ð
[email protected]=IuD=GGuJ@=>EHCERANAJ0***,
¤ARNA0=çHuGRA0LKN(KIEOUKJQ=ĈG=Juć=B=G(=N=G=Ĉ
ļ0=Nu=H=J†@=J >=ĈH=U=J UÐNÐUÐĈ L=NGQNQIQV ([email protected]=UH=
RA 7AUJEHAN†EJ [email protected]@=J 1AHABANEG *AU@=Ju†J= QH=ĈuHI=Ou
EHA OKJ= [email protected] *AOHAG IAJOQLH=Nu KH=N=G PKLH=I@= GEHKIAPNA QVQJHQçQJ@= KH=J L=NGQNQIQVQ QB=G IKH=H=N
RANANAG [email protected] @[email protected] -=NGQN@= U=GH=ĈuG >Q¾QG
O==POÐNAJUÐNÐUÐĈÐ[email protected]@=J([email protected]=UH=†@=IKH=RANA
NAGI=JC=HU=L=JAGEL2HQ@=ç[email protected]ç=I=JV=N=Ou
JuJGAUłJE¾[email protected][email protected]@Kç=UH=E¾
E¾A >EN CÐJ CA¾ENAJ IAOHAG IAJOQLH=NuJuJ 2HQ@=ç PQNQ
1AHABANEG*AU@[email protected](KIEOUKJ
[email protected]=GH=ĈPuN=
?=G>QPÐNLNKCN=IH=N=EIV==PI=UuOÐN@Ð[email protected]
RQNCQH=U=Jć=B=G(=N=G=Ĉ2HQ@=çCAVELNKCN=IuJ=G=Pu
H=JPÐIIAOHAGP=ĈH=NuJ=PAĈAGGÐNAPPE
M
%60002dHYUH6D÷OÕNYH6SRU.RPLV\RQX¶QFD
8OXGD÷¶DJQELUOLNJH]LG]HQOHQGL
64
*/1+î0+
Download

Sahneye Çıkış Listesini öğrenmek için tıklayın.