3-Fiil ile (Allah’ın emir ve yasaklarına uygun
hareket etmek)
ILI:BALIKESIR
TARİH:22/08/2014
Aziz Kardeşlerim!
İ
O
j /
'
t
-
- O
* *
0.
j Ij ^ S lujIj
„s ^ r
/
j I ^x u ij
s '„
V
'
t
-
*
ü
ULa ' j
»•"ı
^
; f>o; f,s, 0£°2*
¿
j
4Je
j
J J îlJ dUİ
İJJ j^
aJL&
^jjJI Jts
VI
¿ÎİJ ^ ıJ j ji^
*j-âî <jj j>j-«JI j-âV 1;^ıe-:
jli-â j i^ f I_j.ua 4âjl^a) ¿IJ ÂJ Iji*' jlÎ-â ji-ui f Ij^ı 4İL^()l
^ Iji*
NİMETLERE ŞÜKÜR
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i celilede Yüce Rabbim
şöyle buyuruyor: “Yalnız Allah’a kulluk
ediyorsanız, Allah’ın size helal ve temiz olarak
verdiği rızıklardan yiyiniz, O’nun nimetine
şükrediniz ”(1)
Okuduğum hadis-i Şerifte de Rasulullah
(s.a.v.) şöyle buyurmaktadır. "M ü’minin başka
hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır;
O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe
(nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için
bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete)
uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır
olur. " (2)
Nimet ve şükür bize ne anlam ifade
etmektedir? Nimet; iyilik, ihsan, lütuf, yiyecek ve
içecek herşeydir. Şükür ise; Allah’a duyulan
minneti (gönül borcunu) dile getirmektir.
Şükür; verilen nimetleri yerli yerinde
kullanmak,
isyan
etmemektir.
Nimetleri
kullanırken, nimeti vereni unutmamak, görülen
iyiliğe karşı teşekkür etmektir. Şükür, nimetlerin
devamına ve artmasına sebeptir.
Bütün nimetleri veren Allah’tır. O ’ndan
gelen her şey muhteremdir. Biz m ü’minler,
imanımız ve ahlakımızdan dolayı nimetlere
saygılıyız.
Onların
değerlerini
anlayarak
şükrederiz.
K ur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak şöyle
buyuruyor: “ Şükreder ve inanırsanız, Allah size
niçin azap etsin? Allah şükrün karşılığını verir ve
bilir.”(3)
Nimetlere hürmet etmek ve saygı
göstermek te bir şükürdür. Verilen nimetler ya
açlığımızı gideriyor ya susuzluğumuzu dindiriyor.
Yaşamımızı
devam
ettirebilmek
nimetler
sayesindedir. Bunun için nimetlerin değerini
bilmeli, az olsun çok olsun, verilen nimetleri
küçümsememeli, onları verenin yaratan Allah
olduğunu bilip, bu anlayışla şükretmeliyiz.
Muhterem M ü’munler!
“Cennet ehlinin ve Salih kulların şükrü
4 0 & İ^Jl) Alemlerin Rabbi olan Allah’a
hamd ve şükür olsun” cümlesidir.
Hutbemi bir ayet meali ile bitirmek
istiyorum.”Kim güzel bir amel işlerse onun
güzelliğini artırırız. Doğrusu Allah bağışlayandır,
şükrün karşılığını verendir.”
Kaynak:
(1)Nahl Suresi :114.Ayet
(2) Müslim, Zühd, 64; Dârim, Rikâk, 61
(3)Nisa Suresi:147.Ayet
(4)Şura Suresi:23.Ayet
Değerli M ü’minler!
Nimetin kıymetini bilmeyip, nankörlük
etmek, onun elden çıkmasına sebeptir. Üç şekilde
yüce mevlaya şükredilir:
1-Kalp ile (Nimeti vereni tanımak ve O ’na iman
edip) tasdik etmek.
2-Dil ile (Nimet vereni anmak, O ’na) şükretmek.
Hazarlayan :Ramazan SOFTA
M us’ab b. Umeyr Camii Imam-Hatibi/Dursunbey
Download

YENİ YENİ