SÖVE - MANTOLAMA
0 (850) 520 00 20
0 (232) 854 70 90
www.karplus.com.tr
KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR
KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve
yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r.
ESTETiK
S n rs z model çe tler le b nan z n d görünümünü yen lemekle
b rl kte, estet k b r görünüm sa lar.
Standart modeller n yan s ra, ste n ze ba l olarak yap ya
uygun modeller de gel t r leb l r.
PRATiK
Uygulamaya haz r kaplanm pro ller le ve s va gerekt rmez,
çok prat k ve h zl uygulan r, çevrey k rletmez.
EKONOMiKTiR
Ta , beton ve d er yal t m ürünlere göre ekonom kt r, ayr ca ç l k
ve zamandan tasarruf sa lar.
DAYANIKLIDIR
Özel kaplamas sayes nde d hava ko ullar na dayan kl d r.
Karplus Dekorat f Kaplamalar geleneksel mantolama s stem n n
tüm özell kler ne sah pt r
www.karplus.com.tr
4
DEKORAT F MANTOLAMA
Düz Mantolamadan Çok Daha Avantajl d r
HIZLI UYGULAMA : Mantolama (s val , lel ) uygulamas na göre
çok daha h zl d r.
TEM Z UYGULAMA : Mantolama (s val , lel ) uygulamas na göre
daha tem zd r. Özell kle yen leme projeler nde pencereler n,
panjurlar n ve kl ma ün teler n n s va le k rlenmes önlend
ç n öneml b r avantaj sa lar.
UCUZ
Ç L K : Mantolama uygulamas na göre ç l
daha ucuzdur.
YÜKSEK YALITIM ÖZELL
: B na Cephe Kaplamalar 24-30 kg/m3
yo unlukta EPS den üret lmekted r. Mantolamada kullan lan
16kg/m3 yo unlukta EPS ye göre daha yüksek b r yal t m özell ta r.
DEKORAT F GÖRÜNÜM : De k formlarda leneb len plakalar
s n rs z m mar tasar mlara olanak sa lar. Cephelere, Ah ap, Kesme Ta ,
Terra Cotta, Ate Tu la, Ta on t görünümü ver leb l r.
DÜZGÜN YÜZEY : Fabr ka ortam nda mak nelerle kaplanan (s vanan)
malzemeler mantolama uygulamalar na göre çok daha düzgün
b t sa lar. Güne n cepheye yan vurdu u zamanlarda
mantolamadak g b s va ve mala zler bell olmaz ve her üründe ayn
s va kal nl na sah p olur.
MiNiMUM UYGULAMA HATASI : Kolay uygulanab len haz r
malzemeler ç l k hatalar n m n m ze eder.
www.karplus.com.tr
5
Ah ap ve Ta
Görünümlü
Ürünler m z Görsel
Olarak
B nan z n De er n
Artt rmakla B rl kte
Yakla k
%75 Is Tasarrufu
Sa lamaktad r
DEKORAT F MANTOLAMA S STEM
DECORATIVE COATING SYSTEMS
KAR 119
KAR 121
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
www.karplus.com.tr
7
Fugal Mantolama
Kullanarak,
B nalar n z
De er n
Artt rab l rs n z
3 cm
KAR 116
50 cm
4 cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
50 cm
KAR 115
KAR 114
4 cm
50 cm
3 cm
50 cm
50 cm
50 cm
DEKORAT F MANTOLAMA S STEM
DECORATIVE COATING SYSTEMS
5 cm
6 cm
www.karplus.com.tr
9
DEKORAT F MANTOLAMA S STEM
DECORATIVE COATING SYSTEMS
4 cm
5 cm
50 cm
50 cm
50 cm
KAR 119
3 cm
3 cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
4 cm
50 cm
50 cm
50 cm
KAR 121
4 cm
www.karplus.com.tr
11
B nalar n z Ah ap ve
Ta Desen
Malzemeler yle Farkl
B r Görüntüye
Kavu turab l rs n z
SÖVELER - RAINING PROFILES
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
4 cm
12 cm
2,5 cm
11,5 cm
11,5 cm
5,5 cm
3 cm
12 cm
3 cm
12 cm
12 cm
4 cm
4 cm
10 cm
4 cm
10 cm
10 cm
2,5 cm
4 cm
10 cm
3 cm
10 cm
9 cm
3 cm
4 cm
8,5 cm
3 cm
8,5 cm
8,5 cm
2,5 cm
www.karplus.com.tr
13
PENCERE SÜSLEMELERİ - JAMB PROFILES
12 cm
3 cm
15 cm
5,5 cm
15 cm
15,5 cm
4 cm
20 cm
18 cm
6 cm
2 cm
4,5 cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
6,5 cm
16,5 cm
15 cm
15 cm
4 cm
4 cm
15 cm
12 cm
4 cm
8 cm
18 cm
12 cm
2 cm
4,5 cm
5,5 cm
12,5 cm
12,5 cm
4 cm
www.karplus.com.tr
15
PENCERE SÜSLEMELERİ - JAMB PROFILES
20 cm
6 cm
12 cm
32 cm
4,5 cm
2 cm
24 cm
12 cm
14 cm
11,5 cm
12 cm
25 cm
8 cm
11,5 cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
20 cm
20 cm
20 cm
25 cm
3 cm
4,5 cm
12,5 cm
40 cm
20 cm
20 cm
7 cm
6 cm
3 cm
6 cm
4 cm
9 cm
www.karplus.com.tr
17
DEN ZL KLER - RAINING PROFILES
4 cm
6 cm
13 cm
9 cm
8,5 cm
16,5 cm
16,5 cm
14,5 cm
4,5 cm
15 cm
4 cm
14 cm
14 cm
6,5 cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
5,5 cm
4 cm
12 cm
13 cm
4 cm
4,5 cm
12,5 cm
11 cm
11,5 cm
4 cm
7 cm
4 cm
12 cm
12 cm
10 cm
4 cm
www.karplus.com.tr
19
B nalar n za Özel
Tasar mlar Yap yoruz
DEN ZL KLER - RAINING PROFILES
KAR 3086
KAR 3089
KAR 3092
25 cm
16 cm
KAR 3097
13 cm
33 cm
12 cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
KAR 3093
20 cm
19,5 cm
20 cm
15 cm
8.5 cm
KAR 3090
16 cm
KAR 3095
KAR 3094
9.5 cm
7 cm
20 cm
20 cm
20 cm
4 cm
7.5 cm
KAR 3087
19,5 cm
9 cm
8.5 cm
8.5 cm
5 cm
KAR 3096
14,5 cm
19,5 cm
19,5 cm
9 cm
KAR 3098
17,5 cm
KAR 3099
25 cm
9 cm
www.karplus.com.tr
21
Mantolama
Malzemeler B nan za
Yük Olu turmaz
DESENL SÖVELER - FIGURED EXTERIOR FACADE PROFILES
DS 002
DS 001
12,5 cm
18 cm
DS 005
DS 004
8 cm
DS 010
4 cm
DS 013
18 cm
8 cm
DS 008
10 cm
DS 011
DS 012
10 cm
11,5 cm
13,5 cm
20 cm
15 cm
20 cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
DS 009
18 cm
7 cm
13 cm
20 cm
20 cm
DS 007
DS 006
DS 014
12,5 cm
DS 015
20 cm
24 cm
10 cm
10 cm
4,5 cm
22 cm
4,5 cm
DS 003
25 cm
36 cm
50 cm
14,5 cm
www.karplus.com.tr
23
Taç:
Yan:
Yan Süs:
Alt:
Alt Süs:
Pen-01
Pen-02
Pen-03
KAR - 3094
KAR - 2123
KAR - KT05
KAR - 2110
KAR - KT05
Taç: KAR - DS08
Yan: KAR - 1120
Alt: KAR - 1117
Üst Süs: KAR - YOKK
Yan: KAR - 1110
Pen-04
Pen-05
Pen-06
Taç: KAR - 1083
Yan: KAR - 1123
Yan Süs: KAR - 50lik
Piramit Dekor
Alt: KAR - 1083
Taç:
Yan:
Alt:
Alt Süs:
Pen-07
Taç Süs: KAR Piramit Taç
Yan: KAR - 1112
www.karplus.com.tr
24
Taç:
Yan:
Yan Süs:
Alt:
Alt Süs:
KAR - 1091
KAR - 1120
KAR - 1091
KAR - D131
Taç:
Yan:
Yan Süs:
Alt:
Alt Süs:
KAR - DS10
KAR - 1112
KAR - D132
KAR - DS10
KAR - D131
Pen-08
Pen-09
KAR - DS07
KAR - 1123
KAR - YOK
KAR - 1141
KAR - D131
Yan: KAR - 1119
Pen-10
Pen-11
Taç: KAR - DS03
Yan: KAR - 1120
Alt: KAR - 1136
Yan: KAR - 1136
Pen-13
Pen-14
Yan: KAR - 1141
Yan: KAR - 1117
Pen-16
Pen-17
Yan: KAR - 1135
Taç Süs: KAR - D152
Yan: KAR - KT04
Pen-12
Taç:
Yan:
Yan Süs:
Alt:
KAR - 1094
KAR - 1123
KAR - KT10
KAR - 1117
Pen-15
Taç:
Yan:
Yan Süs:
Alt:
KAR - 1083
KAR - 1118
KAR - KT04
KAR - 1117
Pen-18
Taç:
Yan:
Yan Süs:
Alt:
Alt Süs:
KAR - 3094
KAR - 2123
KAR - 3094
KAR - 2110
KAR - 3094
www.karplus.com.tr
25
PENCERE DEKOR ÜRÜNLER - WINDOW DECORATION PRODUCTS
6,5 cm
15 cm
3 cm
12 cm
6,5 cm
12 cm
15 cm
7 cm
15 cm
3 cm
KT 014
3 cm
5 cm
16 cm
3 cm
15 cm
3 cm
23 cm
7,0 cm
15 cm
3 cm
KT 012
27 cm
9 cm
15 cm
32 cm
3 cm
4 cm
20 cm
3 cm
19 cm
2 cm
4,5 cm
3 cm
KT 016
19 cm
3 cm
4,5 cm
5 cm
20 cm
14 cm
20 cm
6,0 cm
3 cm
KT 015
20 cm
5 cm
20 cm
20 cm
12 cm
15 cm
21,5 cm
3 cm
KT 013
7,5 cm
KT 011
18 cm
14 cm
7,0 cm
22 cm
KT 008
21 cm
3 cm
KT 010
26 cm
3 cm
15 cm
19 cm
3 cm
KT 009
15 cm
KT 007
14 cm
12,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
15 cm
KT 006
17,5 cm
20 cm
25 cm
15 cm
3 cm
15 cm
KT 005
22 cm
KT 004
17 cm
6,5 cm
15 cm
22 cm
KT 003
18 cm
KT 002
20 cm
KT 001
www.karplus.com.tr
27
PAYANDALAR - BUTTRESSES
28 cm
PY 023
PY 012
35 cm
PY 018
30 cm
15 cm
25 cm
PY 017
PY 006
35 cm
22 cm
36 cm
PY 022
46 cm
14 cm
PY 011
19 cm
15 cm
PY 024
15 cm
PD 06
25 cm
PD 03
PY 016
40 cm
40 cm
15 cm
15 cm
PY 005
37 cm
PY 021
PY 010
28 cm
40 cm
20 cm
40 cm
40 cm
PD 02
PY 015
PY 004
25 cm
15 cm
50 cm
PY 020
20 cm
42 cm
18 cm
50 cm
20 cm
25 cm
19 cm
PY 009
100 cm
PY 019
PY 014
PY 003
40 cm
39 cm
15 cm
14 cm
50 cm
20 cm
PY 013
PY 008
50 cm
20 cm
35 cm
56 cm
PY 007
PY 002
20 cm
29,5 cm
50 cm
25 cm
PY 001
50 cm
50 cm
15 cm
PD 04
PD 05
44 cm
15 cm
51,5 cm
38,5 cm
PD 01
42,5 cm
34,5 cm
15 cm
35 cm
PENCERE DEKORLARI
www.karplus.com.tr
29
SÜTUN VE KA DELER - COLUMNS AND PEDESTALS
KD 03
KD 02
KD 01-20 / 20cm
KD 01-30 / 30cm
KD 01-40 / 40cm
KD 01-50 / 50cm
KD 01-60 / 60cm
KD 02-20 / 20cm
KD 02-30 / 30cm
KD 02-40 / 40cm
KD 02-50 / 50cm
KD 02-60 / 60cm
KD 05
KD 03-20 / 20cm
KD 03-30 / 30cm
KD 03-40 / 40cm
KD 03-50 / 50cm
KD 03-60 / 60cm
KD 04-20 / 20cm
KD 04-30 / 30cm
KD 04-40 / 40cm
KD 04-50 / 50cm
KD 04-60 / 60cm
KD 05-20 / 20cm
KD 05-30 / 30cm
KD 05-40 / 40cm
KD 05-50 / 50cm
KD 05-60 / 60cm
ST 004
STB 01-20 / 20cm Çap
STB 02-20 / 20cm Çap
STB 01-30 / 30cm Çap
STB 02-30 / 30cm Çap
STB 03-30 / 30cm
STB 01-40 / 40cm Çap
STB 02-40 / 40cm Çap
STB 03-40 / 40cm
STB 01-50 / 50cm Çap
STB 02-50 / 50cm Çap
STB 03-50 / 50cm
STD 01-20 / 20cm Çap
STD 02-20 / 20cm Çap
STD 03-20 / 20cm
STD 01-30 / 30cm Çap
STD 02-30 / 30cm Çap
STD 03-30 / 30cm
STD 01-40 / 40cm Çap
STD 02-40 / 40cm Çap
STD 03-40 / 40cm
STD 01-50 / 50cm Çap
STD 02-50 / 50cm Çap
STD 03-50 / 50cm
STB 03-20 / 20cm
ST 04-10 / 20cmx15cm
ST 04-15 / 30cmx10cm
www.karplus.com.tr
3115
PENCERE DEKOR ÜRÜNLER - WINDOW DECORATION PRODUCTS
FT 001
FT 002
FT 003
FT 004
FT 005
FT 006
FT 007
FT 008
FT 009
FT 010
FT 012
FT 013
FT 014
FT 011
Bu ürünler özel üretim olmakta olup pencere boyutunuza göre tasarlanması gerekmektedir.
www.karplus.com.tr
33
B nalar n zda Kat
S lmes ve Sütun
Kullanarak Farkl
Renklere
Boyayab l rs n z
DEKORAT F SÜSLER - DECORS
DK 006
50 cm
DK 012
43 cm
DK 018
100 cm
DK 024
131 cm
DK 030
50 cm
DK 029
35 cm
40 cm
DK 023
18 cm
DK 028
63 cm
20 cm
55 cm
DK 017
25 cm
DK 027
45 cm
50 cm
DK 022
65 cm
DK 026
50 cm
DK 011
55 cm
25 cm
50 cm
DK 016
30 cm
DK 021
35 cm
60 cm
58 cm
45 cm
50 cm
DK 020
DK 010
30 cm
60 cm
40 cm
45 cm
50 cm
20 cm
DK 015
30 cm
15 cm
55 cm
50 cm
DK 009
50 cm
DK 014
41 cm
35 cm
50 cm
80 cm
25 cm
63 cm
30 cm
14 cm
52 cm
DK 003
40 cm
DK 008
45 cm
25 cm
35 cm
65 cm
55 cm
50 cm
30 cm
50 cm
34 cm
55 cm
50 cm
35 cm
45 cm
60 cm
www.karplus.com.tr
35
KÖ E KAPAMALAR - BORU KAPAMALAR - HARPU TALAR
B T PROF LLER FINISHING PROFILES
Köşe Kapamalar
KP 001/10
(10cmX10cm)
KP 001/12
KT 001
KT 002
(12cmX12cm)
KT 003
001
KTKT001
HP 002
HP 001
KT 004
KP 001/15
HP 002
(15cmX15cm)
KP 002
(15cmX15cm)
KP 003
25 cm
20 cm
16 cm
25 lık (25x4cm)
20 lık (20x4cm)
16 lık (16x4cm)
25 cm
4 cm
4 cm
4 cm
25 lık (25x10cm)
20 lık (20x10cm)
16 lık (16x10cm)
10 cm
10 cm
10 cm
(13cmX13cm)
20 cm
16 cm
Köşe Taşları
KP 004
(12cmX12cm)
HP 003
BK 001 /100 lük Düz Boru Kapama
005
KT 001
KT 006
KT 007
001
KTKT001
HP 004
KT 008
8 cm
10 cm
8 cm
BK 002 /70 lik Oluklu Boru Kapama
6 cm
8 cm
6 cm
10 cm
12 cm
36
25 cm
20 cm
16 cm
25 lık (25x10cm)
20 lık (20x10cm)
16 lık (16x10cm)
25 cm
10 cm
10 cm
10 cm
12 cm
25 lık (25x10cm)
20 lık (20x10cm)
16 lık (16x10cm)
10 cm
10 cm
10 cm
BK 003/120 lik Oluklu Boru Kapama
20 cm
16 cm
KARTONPİYERLER - PLASTERBOARDS
10cm
9,5cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
9,5cm
SP - 111
10cm
SP - 106
9,5cm
SP - 109
9,5cm
SP - 112
10cm
SP - 108
9,5cm
10cm
9,5cm
SP - 103
10cm
SP - 105
10cm
9,5cm
9,5cm
10cm
10cm
9,5cm
SP - 102
10cm
10cm
9,5cm
9,5cm
10cm
10cm
9,5cm
www.karplus.com.tr
37
KARTONP YERLER - PLASTERBOARDS
7cm
7cm
5cm
www.karplus.com.tr
3836
SP - 123
SP - 118
6,5cm
SP - 121
4,5cm
SP - 124
8cm
7,5cm
7cm
7cm
SP - 122
SP - 120
SP - 115
6,5cm
5cm
7cm
7,5cm
4,5cm
SP - 119
SP - 117
7cm
8cm
7,5cm
8cm
SP - 116
SP - 114
2,5cm
6cm
7cm
7,5cm
SP - 113
7,5cm
7,5cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
KARTONP YERLER - PLASTERBOARDS
SP - 135
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
8cm
4 cm
2,5cm
5cm
3,5cm
SP - 130
2,5cm
SP - 133
4,5cm
SP - 136
4cm
SP - 134
SP - 132
7cm
7cm
5cm
2,8cm
SP - 127
6,5cm
SP - 131
SP - 129
4cm
4,5cm
2,5cm
3,5cm
5,5cm
SP - 128
SP - 126
3,5cm
1,8 cm
2 cm
7cm
SP - 125
4,5cm
4,5cm
www.karplus.com.tr
39
KARTONP YERLER - PLASTERBOARDS
www.karplus.com.tr
4036
KD-18
KD-20
13cm
KD - 13
8cm
KD-16
10 cm
KD-19
9,5cm
KD-29
ÇT-01
ÇT-02
ÇT-03
12 cm
7,5 cm
7 cm
12,3cm
12,3cm
13cm
KD - 15
5,5 cm
8cm
KD-17
4,5 cm
KD - 12
8cm
8 cm
5,5cm
KD - 14
9,5 cm
7,5 cm
5,5 cm
13cm
KD - 11
5 cm
5 cm
*Ürünlerimizin boyları 2mt olarak üretilmektedir.
DESENL LAMBA GÖBEKLER - FIGURED CEILING LAMP CENTERS
GB 101
50CM
GB 103
50CM
GB 104
40CM
GB 102
40CM
GB 107
50CM
GB 110
40CM
GB 114
40CM
GB 115
30CM
GB 106
40CM
GB 116
68CM
GB 111
50CM
GB 109
50CM
GB 108
40CM
GB 113
50CM
GB 105
50CM
GB 112
40CM
www.karplus.com.tr
41
DEKORAT F TAVAN KAPLAMALARI - DEKORATIVE CEILING PLATES
TK 102
TK 101
50x50 cm
50x50 cm
TK 105
TK 104
50x50 cm
www.karplus.com.tr
4226
TK 103
50x50 cm
TK 106
50x50 cm
52x52 cm
KARPLUS MANTOLAMA S STEM
KARPLUS COATING SYSTEMS
EXPRESS
YAPIŞTIRICI
CARBON EPS CLASSIC SİSTEM
Ceres t Ceretherm Yap t r c
Carbon Eps Strapor 16kg/m 3
Ceres t Ceretherm S va
S va F les 160gr/m 2
Mantolama Dübel 10cm
F lel Pvc Kö e Pro l
Ceres t CT 16 Astar
Ceres t CT 137 Dekorat f Kaplama
KARBONLU
EPS
(kaplamalı sistem için)
(kaplamalı sistem için)
SIVA
HARCI
YAPIŞTIRMA
HARCI
5 kg
1 m2
5 kg
2
1,1 m
6 adet
0,25 mt
0,3 kg
2 kg
ASMOLEN
TAŞYÜNÜ
DÜBEL
SIVA
FİLESİ
www.karplus.com.tr
43
0 (850) 520 00 20
0 (232) 854 70 90
Download

Hazırlık sınıfı bahar dönemi İngilizce yeterlilik sınavı başvuru