: izviR
ir-Çnsİ : ÇİŞ}{E
vaııeııpsİ : REiSDERE
iıi
NO : ].169 - PARSELNO: L -2557
ADA
DoP HEsAElf
' Toplam Tahsis
Toplam İmar Ada A].anr
Toplaıı Ortak Katı1:"m Alanı
Toplam Düzenleıneye Giren (Dopal)
Toplam Düzenleıneye Giren (Dopalna)
Toplaın Kaırulaştırılan Alan
Toplaıı Yoldan Karşılanan Alan
TopJ.am Bağışlanan Alan
Toplaıı Kadastro Parsel A].an:loplaın Pay
ortak katılım oranı
Düzenleme Ortaklrk Payı Oıanı (Dopo)
DoPO (OKO ile birlikte)
DüzenJ.eme
OrtakJ-ık Payı
Kamuya Ayr:_1an Alan
,Düzenleme ortaklık Pay:]
NoT
]10 3
93339.53
93339.53
]-3324 -1,7
155565.89
0.00
0. 00
1396,70
Lo8t2.25
L67B4o,59
L6784o,59
0.0856497
0.4000000
o-
4856497
Hesa_bı
155565. B9
62226.36 )
93339.53
155565.89
=
:
0
62226.36
_ 4000000
Ada 1 : 33L2,09 ın2 1ik parsel Dini Tesis Alanı DOP. lan karşılarımrştır.
]
"fr
ALY,flffjljl
f!ıühğı!diıiı
Y/ELEN
yardımcrsı
ALAN
ETOPIAM
TOPLAM PAY
:
T(
TOPıAM K.ı\ı/İUrİJ\şTIRMA
lr,
lrC
rop.
:
L67 t |40.59
167 t 140.59
:
1: ı96.70
55. 75
xADAsTRo
|
,
I
KAYITLARI
oüznşr,n. Gtrumynır:
l..
rop. oüzgş],EMEyE einşN: 155! ;65.89
Pafta
SNo
Ada/Par
1
o/7
2
0/2557
3
1169/7
-r.""
,^,
"r"" 'r-r-|
154036.83
l
]
L24o7
.06 l
]
özBıİ
İ(ÖYlM
""r*
'*r"r-l
orşr"r.r*
-1
lr"r,r""r-,
TAı,,
ıev
itıt
| tı,çıs
l
ToKİ
1
toxİ
1
:
__]
"@r,,
imar Adaları Listesi
Sıra
AdaNo
2 10111
3 102l1
14
5
15
16
7
8
9
10
1
03/1
104l1
105l1
Alan
28743.67
20808.51
3312.09
21517.59
2869.82
10512
2745.20
106/1
10711
l 08/1
1 09/1
11 11o/1
4110.73
868.18
2730.24
1039.81
7905.78
SAYFA NO:
Hisse
Kalan
Pafta
Açıklama
Cinsi
-l
Okof
ARSA
ARSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DlNl TESlS
ARSA
SOSYALTESiS
oKA
oKA
RESM| KURUM oKA
TAV
oKA
PAZAR YERl
oKA
ARSA
ARSA
SPoRTESlS
ta
"l[t§':i
jX.];,,,
[,,jiütıt"ııgu::ıi
T.C.
1__"-
BELEDİYESİ NOLU DÜZENLEME SAHASI
i
I
i
--"]
YENİ IMAR ADALARI ALAN HESAP CETVELI
1
i
I
I
]
i
-__"-
ij=;i'i ,i
i
iai
21,
i,l
l
i,
ii
"
3l
6l
7l
8I
9l
10
l
Alanı
-!..
101
7o2
103
104
105
106
107
108
109
110
287 43 .67
20808 .51
0.00
2L5]-7 .59
5615. 02
4110. 73
868.18
2730.24
1039 _ 81
7905. 78
93339 - 53
**=
_1T":,
"-l,
I
l
l
,,
i
ı
i
i
l
-0.00i
o.00
0.00
0.00i
5615.02
AlLa.73
tmara Tahsis
287 43
1
]
i
868.18
273a.24
0.00
.67
20808 .51
0. 0o
2I5L7.59
0.00
0, 00
0. 00
0.00
o. oo
1039. 81
19o5.78
L3324.L7
80015.36
,,M*
nlz
)
ToPInM ALAN
TOPT.el{
PAY
:
167840.59
157840.59
KAı,İt LAŞTTRMA :
1396. ?0
ToP. DÜZENıE . cİFt}{E,lİEN:
65.75
ToP. DüZuNI,EMEYE Gİr.8N: 155565.89
EoPLAM
Ada/Par
L sAHiP
öz
LER I ARAŞTIRMA
vE
ET F oRMU
( KADASTRo penssıİNE sIRALr
Alan/Pay
i
sAyEA No:
l
TOPLAM ADA ALANI
O.K]ATILIM ORANI
D.O. PAYI OR.ANI
l
]
l
l
)
Malik/Balıa Adı
|
|
|I!A/L
l'
'lll4l
it05/2
l,
,
lıtag/ı
I
I
|
ıoe/r.
L24o7.06
1
,I|
l
sayİr rınnı-KARYAT HKMB NI For Windoıgs 3.2-2.a5
iiari ia
i'J,
il
hoııdlsi
LEN
rdlınclş,
Lg56/24oo
|z9a7,az
2745.20
zzos/zaoo
2L5]-7.5
|
|
LLo
|
ı
/L
?3 |
858.18
2730.24 i
7905
oi1"*ou
ıos/r
rcs/z
iLo6/1
l
4110.
/|
ıoa/r
,
17444.24
|i
Serdcr A[Y,ğ]V,ti{
0 . 4O0OO00
|2a143.6 |
l 20808.5 |
to1
I
--|orr.rrl.
L24o1 .06
93339.53
0.0855497
Dop/irn
-iszzes.5|1o1l1
85895 .2il02/L
o/2557
:
:
:
1
|
.
78 l
|
|2869.82 ,
|zıas.zo
4110.73
i
, 858.18
/L
'Lo81L
Loı/L
izıso.za
izıso.za
ıL09/L
l ıoag. gı
|
__ |,o,/, l,:::_ l
|L01
reıl
]_]
_23421
ll
.3ı
2L5I7
.5,,
l
TAİt
2634 , 04
25L9 .66
22o3/24oo
zzos/zaoo
22o3/24oo
22og/24oo
raı.ı
1oo)ioo
Lg7
Lgz
L97
]-91
/24oo
/24oo
/24oo
/24oo
1gl/24oo
ıgı/zaoo
TAM
TAı,ı
208o8 .5
3773. 00
] zse. as'
25L2 .49
7905. 78
-'5316.30
235.7a
225.54
:, 331 .13
|,
i 71.33
i
2l7 .7 5
ıogg. aı
l
:
TESCILE
167840.59
157840 .59
l ToPLAM YoLDAN KARŞILANAN: 1396.70
ToP. DuZENI,E. G]RMEYEN:
65.75
ToP. DuZENLEMEJE GIREN: 155555.89
l
TOPLAM ALAN
TopInM PAY
DAĞITIM
ESAS
SAYFA No: 1
C§TVELİ
( İuen paassıiNE sIRALI
TOPLAM ADA
.-]
IMAR
Ada/Paİ
lj*_
|-
o/2557
3
LL69
2
/
-|5,7263.5 LoL/1
85895.2
l
154035.
0
DoPTAN
3312.09
CAMI YERI DOPTAN TAHSIS
LI69
/
t
154036.
l
|2407.o
|
]l
2,,
3
l
2
^
,l
Ill_
l
L2407 .0
2557
154036.
I.J.b9l I
L24o7 ,o
0/2557
154 036
1169/1
j6.
l
ısaoıs
l
I24o7.o
l
3312
0.4OOOOO0
]
]ry
PaV
24oo
24oo
TAM
.09
]
2342,7 . 3
u.ru . ,o
,oro,
l
uj
TAM
l
2I5r7.5
_ -._
TAM
2j5L7.5
"_,
22o3/24oo
2634.04
'rn
L2407 .0
27 45
.2o
ToKI
4110.
TAM
154036.
?3
TAM
868.18
ToKI
toxi
85895.2
7
263
.5
/ 24oo
2209
/
24oa
79L/ 24oo
444 .24
5,7
2,130.24
/2400
2203/2400
Lg,t
- L 57263.5 Lag/L
/24oo
L!0 /
t
;rr. .,
l
,ru.rn",
,^r/r^* - 3?73.
2203/24oo
rrrr.
]-9,1
r24o7 .o
TAM
r'rorr'n ro,.no,oo
Lg,t
1|69 / r
HKMB
|1956 /
,o,
ToKI
SAYİT URAL-KARYAT
6
93339.53
O. 0855497
_
lrrur4
/ 2557
.
2a69.82
ToK]
0
].
TAiir
2557
^/
.a
10 3/
ToKl
]-L69 / a
/
0
3312.09
85895 .2
o/2557
0
43
2o8o8.5
57263.5 Lo4/I
',o/2557
0/2557
28,?
85895.2
]
ı
)
|aıa1 ıırss:
444//
255?
/
0
:
:
:
D.o.PAYf oRANI
)
KADA
2
ALANI
O.KATILİM ORANI
or l
oO
33,1 -,73
796. 85
,7
L
.33
T. C
101
KADS
SAYFA No:
DÜZENLE[rE sAHAs{
BELEDiYEsi
çEşME
'J
NUMARAL| ADA DAĞlTllV OETVELı
ADA
0
KADS, PAR
2557
J
169
i.Palseıi
2u27.37
5316.30
2a7 43 67
ALAN
23427.37
531 6.30
2a743.67
DlğADALAR
62467.92
2127.94
64595,86
j,TAHsis
g58s5 29
7444 24
9333s,53
KAl\ıULAş
DoP
57263.54
DGiREN
l43158.83
DGlRMEYEN
TAPUALANl
62226.36
4962 a2
12401.06
155565.89
12407.06
166443.89
65 75
65.75
l54036,83
Celvelı Tanzim
celveli
Eden
Tarih
lmza
lmar Tatbikal
planl
Tasdiki
Bel.
Nıec
Bakanllk
kontrol
Cetveli Tasdik
Eden
sm
Tarih
isim
llanln
Parselasyon
Harilaslnın
Belediye
imza
llanln
Neşri
Tahlaya
Tasdiki
Encümeni
Gazelest
Gazelesi
Tarih
saYü
fW
Eden
Tarih
hJ
cıS8
AslImasl
lndirilmesi
T. c
ÇEşME
102
KADS. ADl
KADS.
PAF
SAYFA NO:
DÜZENLEME SAHASl
BELEDjYEsi
2
NUl\rARALl ADA DAĞlTlM CETVEL|
0
2557
ALAN
i.Palseli
20s08
20808 51
51
ALAN
20808.51
20808.51
DiğADALAR
65086.78
65086.78
i.TAHsiS
85895.29
s5895 29
KAl\ıULAş
57263.54
57263.54
143158.83
143158 83
DoP
DGiREN
DGiRMEYEN
TAPUALANl
1
54036 83
1
cetveli Tanzim
isim
65.75
65.75
cetveli
Eden
lmza
Tarih
imar Tatbikal
planı
Tasdiki
Bel.
Mec
Bakanlll
konllol
lsim
celveli Tasdik
Eden
imza
Tarih
llanln
Pa6elasyon
Harilaslnın
Tasdiki
Beledive
Encümeni
Ga7elesi
Neşri
Gdele§i
Tarih
say,
0
.iı"
ı. ..
ğn ;:j
r,
ğE§i4içi,.t
jt* ıç'qüiı*ıııi;!
j:.
Eden
lmza
Tarih
isim
rdımclşı
54036 83
ilanln
Tahlaya
lndiriımesi
T. c
çEŞl\4E
1o3
KADS,
ADA
KADS. PAR
BELEDlYEsl
DUZENLEI\,E
sAHAsi
SAYFA No]
1
3
NUIıARALI ADA DAĞlTlM OETVEL|
o
9999
l Parseli
3312.09
ALAN
CAM| YERi
(
DoPTAN TAHS|S)
33l 2,09
2.09
3312 09
331
3312.09
331 2.09
3312.09
331 2,09
3312.0s
331 2.09
DiğADALAR
l
TAHSls
KAMULAş
DoP
DGiREN
DGiRl\rEYEN
TAPUALANl
cetveli
lsim
celveli
Tan7im Fden
imza
Talih
lmal Talbikat
planü
Bel.
I\,4ec
larıh
Sayı
qW
Tarih
Bakanlık
Celveli
Eden
lmza
Belediye
Tasdik
Eden
lmza
Tarih
isim
llanln
Parselasyon
Haritaslnln
Tasdiki
konkol
ilanın
Neşri
Tahlava
Tasdiki
Encümeni
Gazetesj
Asllmasl
indirilmesi
T. C
BELEDiYEsi
ÇEşME
104
KADS. ADl
KADS. PAt
DUZENLEl\4E
SAYFA No:
sAHAsl
4
NUMARAL| ADA DAĞlTlM OETVEL|
0
2557
21 517 ,59
21517.59
ALAN
21517 59
21 517 .59
DiğADALAR
64377.7o
64377.1o
85895.29
85895.29
l
TAHSls
KAMULA§
DoP
DGjREN
DG
jFl\rEYEN
TAPUALANl
57263.u
57263.54
l43158 83
1431 58.83
65,75
65.75
l54036 83
154036 83
Cetveli Tanzim
lsim
celveli Kontrol
Eden
imza
Tarih
ımar Talbikat
Planl
Tasdiki
Bel.
Mec
Bakanllk
Tarih
imza
Gazelesi
Encümeni
sayI
i':
,.
ı,
Eden
imza
Tar;h
Neşri
ilanin
Tahiaya
Tasdiki
Belediye
iii ı:
isim
ilanın
Palselasyon
Harita§nln
Tarih
ff
cetveli Tasdik
Eden
i f,
!:.i
..ğ
i, }i":i iİ.,i
i!,,ı,1
iitr I iı-j i s i
Gdeiesi
lndirilmesi
T. c
1o5
KADS,
BELEDiYEsi
çEŞME
SAYFA
DÜZENLEME SAHASl
No
5
NUMARAL| ADA DAĞlTlM OETVEL|
ADA
0
KADS. PAR
2557
|169
ALAN
l.Pa.seli
1
2634.o4
235.7B
2a69.a2
2
251 9.66
225.54
2745.2o
5153.70
461.32
56l5.02
DiğADALAR
80741.59
6982.92
g7724 51
l,TAHSis
85895,29
74u24
93339-53
57263.54
4s62 a2
62226.36
ALAN
(AMULAş
)oP
DGiREN
DG lR
l\4
143158,83
TAPUALANl
155565.89
12407.06
l6643.89
65,75
154036.83
celveli Tanzim
isim
12407.06
EYEİ\
celveli
Eden
jmza
Tarih
imar Tatbikat
planı
Tasdiki
Bel.
l\rec-
Bakanllk
kontıol
Cetveli
Eden
Tarih
lsim
lmza
ilanın
Parselasyon
Haritaslnln
Belediye
Tasdik
Eden
imza
Tarih
lsim
llanın
Neşri
Tahtaya
Tasdikj
Encümeni
Tarih
sayı
3,
i:,g,qfrirl.ı,
rita lııiıntşıı*tışı
Gdetsi
Geelesi
AgImasl
lndirilmesi
T. C
KADS,
NUMARAL| ADA
ADA
0
KADS. PAR
2557
SAYFA No:
DÜZENLEME SAHASl
BELEDiYEsl
çEşME
106
6
DAĞlllM CLlVEL|
1
169
ALAN
i,Parseli
1
ALAN
3773 00
337.73
3773 oo
337 13
4110.73
411a 73
DiğADALAR
a2122.29
7106,51
89228.80
TAHsls
85895 29
7M4.24
93339.53
57263.54
4962-a2
62226.36
12401.06
155565,89
KAMULAŞ
DoP
DGlREN
1431 58.83
DGiRl\rEYEN
65.75
65.75
TAPLJAı ANl
154036,83
166443,89
12407.06
l
Tan7im Eden
celVeli
imza
Tarih
jmar Tatbjkat
planl
Tadiki
Bel.
N,4ec
Bekanllk
imza
Taıih
Belediye
Tasdik
Eden
imza
Tarih
llanın
Neşri
Tahlaya
Tasdiki
Gazetesi
Encümeni
jayl
&Y.A$.,,*,
",ı
isim
ilanın
Parselasyon
Harilaslnln
Tarih
q
cetveli
Eden
Kontrol
Isim
ı i i.ı;:
ğt,
iiİr*;
*
ç]
i.ıi
Geelesi
Asllmasl
lndllilmesi
1o7
NIJMARAL| ADA DAĞlTl[,{ CETVEL|
/-|
üW
ü,j
ji ai
_-": iB,
ıl§',li-,ll. ",
;- l
i.üPlr
1o8
NU|\,4ARAL|
ADA DAĞlTlM CETVEL|
fwı
EN
rdımcısı
T. c
ÇEŞME
lo9
KADS,
ADA
KADS
PAR
DÜZENLEME
BELEDlYEsi
sAHASl
SAYFA No:
1
l
169
1
ALAN
i.Parseli
1
ALAN
DiğADALAR
i.TAHs
9
NUMARAL| ADA DAĞlTlM CETVEL|
js
1039.8
039.8
1039.81
103s,81
6404 43
6404 43
7444.24
/4M.24
KAl\rULAş
DoP
4962.82
4s62 82
DGiREN
12407.06
12407.06
12407.06
12407.06
DGlRMEYEN
TAPUALANl
cetveıi Tanzim
İsim
cetveli
Eden
|mza
Tarih
imal
Bel.
Talbikal
Tasdiki
lvlec
Planl
Bakanllk
Tarah
sayl
0ry
kontol
Tarih
lsim
Cetveli Tasdik
Eden
ifrza
ilanln
Parselasyon
Haritaslnln
Beİediye
ısim
Eden
imza
Tarih
ilanın
Neşri
Tahtaya
Tasdiki
Encümeni
Gazelesi
Gazetesi
Asllmasl
lndiriImesi
T. c
ÇEŞME
11o
KADS, ADl
KADS,
PAF
SAYFA No|
DÜZENLE|VIE SAHASl
BELEDiYEsi
10
NULIARALI ADA DAĞıTllV OETVEL|
0
2557
l ParseIi
79o5.7a
790579
7905.7a
/905.78
ALAN
DiğADALAF
i.TAHsİs
779a9
779B9,5
51
85895.29
85895,29
KAl\4ULAŞ
DoP
57263.54
57263 54
DGiREN
,l431
1431 58.83
DGlRl\ıEYEN
TAPuALANl
58.83
65.75
l54036.83
154036.83
cetveli Tanzim
isim
cetveli konirol
Eden
imza
Tarih
lmar Tatbikal
planl
Tasdiki
Bel.
l\,4ec
Tarih
sayı
/^
ütq
Bakanllk
Tarih
Cetveli Tasdik
Eden
imza
Belediye
lsim
ilanın
Palselasyon
Harilaslnln
Eden
İalih
ilanln
Neşri
Tahlaya
Tasdiki
Encümeni
Gazelesi
Gaetesi
Asılmasl
lndirilmesi
SAYFA
No
1
85895 29
3312 09
7
20808,51
]
3312.09
2151f
59 ]
444 24
95651 62
5615.02
ݧ
,,JZ:i{i*
ili
iLÇESi
TESC|L
:izMiR
:çEŞME
BELEDiYESi :çEŞ[/E
cll
sl
:
ParNo
Alan
He
1
Cinsi
M2
2
8743
1
ADANo:
101
SAYFASl
KÖY/MAH.i :REisDERE MAHALLESi
PAFTANO
SAYFA NO:
Dm2
67 ARsA
KADASTRo
Hisse
KAda
2342737/2874367
531630l2874367
1
0
169
KPar
2557
1
sl
cill
0
0
Maliki
ToKi
ToKi
iDEN
rd{mcısı
Babası
ili
iLÇESi
5U
:iZlViR
:ÇEŞIME
KÖY/[üAH.i :REiSDERE
BELEDiYESİ :ÇEŞME
PAFTANO
Cll
Sl
YFA
MAHALLESl
,.
ParNo
Alan
He.
,1
2
Cinsi
ıvı2 ]
808
KADAST
Hisse
,r,
51
KAda
ARSA
TAlV
KPar
0
2557
Cilt
Babası
Syf
0
ToKl
--l
iLi
:l7MlR
KÖY/MAH.i
:REisDERE MAHALLESi
iLÇESi
BELEDiYESi
PAFTANo
c[
]
syf
SAYFA NO: 3
:ÇEŞME
]
:ÇEŞME
KADASTRo
CAlVi YERi(DOPTAN TAH
]iLi
iiLÇESi
lı(öY/MAH.i
BELEDiYESi
PAFTANo
ci
:iZMiR
:ÇEŞME
:REiSDERE
:çEŞlVE
SAYFA NO: 4
AS
:
KADASTRo
1517
\
59
lLl
lLÇESl
KoY/MAH.l
]BELEDlYESl
] PAFTANo
SAYFA No:
iZ[/iR
ÇEŞME
REiSDERE lvlAHALLESi
ÇEŞME
KADAST
Sl.
Cilt
SOSYAL TES
263404l286982
235781286982
251966l274520
22554l27452o
1
]
10
2557
0
0
0
Maliki
-
ToKl
_ ToKi
ToKi
ToKi
5
ili
iLÇESi
KÖY/MAH.i :RE|SDERE
iBELEDiYESi :ÇEŞME
pAFTANo
i
TESCiL
:iZMiR
:ÇEŞME
MAHALLES|
SAYFA NO: 6
SAYFASl
l
:
KADASTRo
Hisse
377gool411o73
rRoa
ı]
I
337731411073
Kpar
ol zssı
1
169
1
TESC|L
iLi
iLÇESi
BELEDiYESi :çEŞlVE
Clt
Syl
:
ParNo
Cinsi
Alan
He,
l
7
ADANO:
1O7
SAYFASl
KöY/il/AH.l
PAFTANO
SAYFA NO:
0
M2
868
KPar
KAda
Dm2
18 TAV
KADASTBo
Hisse
79685/8681
7,133/86818
,1 ,]
0
2557
69
1
Sl
Cilt
0
0
Maliki
ToKl
ToKi
Babasl
SAYFA NO: 8
ADANO:
KADASTRo
2512491273024
21775/273024
0
1
169
108
iLi
:ÇEŞll/E
iLÇESi
KöY/MAH.i
BELEDiYESl
PAFTANO
Clt Sl
:REiSDERE MAHALLESi
SAYFA No: 9
l
:ÇEŞME
:
KADASTRo
ParNo
He
lll
iLçESi
TESC|L
:iZMiR
:ÇEŞME
BELEDiYESl :ÇEŞME
clt
Sl
ADANO:
:
ParNo
Alan
He.
1
0
Cinsi
M2
7905
-l0
sAYFAsl
KÖY/MAH.i :REİsDERE MAHALLESi
PAFTANO
SAYFA NO:
KADAsTRo
Hisse
Dm2
78 ARSA
'1
KAda
TAM
KPar
0 2557
cill
Syf.
0
Maliki
ToKi
Babası
10
Download

ısparta ili kamu hastaneleri birliği