Takdim
Sünnet-i Seniyye kapak konusu ile bizleri ikinci sayýda buluþturana hamdolsun.
Ýçinde bulunduðumuz zaman dilimi Din hakkýnda
arýzalý yaklaþýmlar üretmede geçmiþ zamanlardan
hayli ileride. Kaynaklarý, kurumlarý, kavramlarý ve
pratiðiyle Din'in tartýþma konusu yapýlmayan noktasý
neredeyse kalmadý. Bu çerçevede Ýslam'ýn hayata
akseden yüzü olan Sünnet de enikonu tartýþýlmaya
devam ediyor.
Modern zamanlarda Sünnet etrafýnda ortaya atýlmýþ
bulunan soru iþaretlerinin tamamýný ele almak ve tartýþmak, bir derginin sýnýrlý hacmi içinde elbette mümkün deðil. Dolayýsýyla konu seçimini isabetli bir þekilde yaparak sýnýrlý sayýdaki yazýyla konu etrafýndaki temel soru iþaretlerine eðilmek, yapýlabilecek en doðru
þeydi. Biz de bunu yapmaya çalýþtýk.
Sünnet Din'in yaþanabilirliðini temin eden en önemli unsurdur. Bu sebeple Sünnet bilincindeki bir çözülme, doðrudan Din anlayýþýna yansýmaktadýr. Sünnet,
istikametimizin tayininde nirengi noktasý olduðu için
onu görmezden gelmek ya da hafifsemek dalalete
sürüklenmekle eþanlamlýdýr. Tarihte olduðu gibi günümüzde de bid'at oluþumlarýn beslendiði en verimli
alan, Sünnet'in anlam ve önemi konusunda yeterli
ciddiyet ve hassasiyeti göstermeyen nahif din anlayýþlarýdýr.
Bu sebeple Rýhle olarak Sünnet konusunda günümüzde üretilen soru iþaretlerine vakit geçirmeden
neþter vuralým istedik. Bu çerçevede Makâlâtu'l-Kevserî'den seçtiðimiz makalenin ardýndan Dr. Ebubekir
Sifil, Modern Ýnsanýn Zihin Durumu ve Sünnet Algýsý
baþlýklý yazýyla genel bir çerçeve çizdi. Arkasýndan
R
I
H
Hakan Talha Alp, Dr. Abdullah Hikmet Atan ve Dr.
Mustafa Genç, Sünnet'in/Hadislerin ontolojik ve
epistemolojik deðerini ortaya koyan yazýlarýyla bu
sayýya esaslý katkýlar sundular. Dr. Serdar Demirel ilginç bir konuyu ele aldý: Hz. Peygamber'in Hadislerinde Çevre Ahlaký. Murat Türker, kýsa bir Sünnet
müdafaasýný ve Bediüzzaman merhumun hadis vurgusunu ayný yazý içinde bütünleþtirerek takdim etti.
Rýhle'nin kendine mahsus tarzýnýn bir yansýmasý olarak dosya konusunu sadece makalelerle ilmî formatta iþlemekle yetinmiyor, "Soruþturma"yý bu sayýda da
Sünnet konusunda devam ettiriyoruz. Sünnet'in kaynaklýk deðeri, Sünnet'e ittibanýn anlam ve önemi,
Sünnet'in Müslüman birey ve toplumun kimliðinin
inþasýnda nasýl bir belirleyiciliðinin bulunduðu… gibi
sorulara yurt içinden ve dýþýndan mütehassýs ilim
adamlarý cevap verdi.
Bu sayýda Ýsmet Özel'le yaptýðýmýz mülakatýn ayrý bir
anlamý var. Zira onunla, gündemden düþmeyen Ýsmet Özel merkezli tartýþmalarý deðil, "Kýrk Hadis"i konuþtuk. Ülkemizde ve Ýslam Dünyasý'nda Sünnet/Hadis konusunda ilahiyatçýlar problem üretmekle iþtigal
ederken Ýsmet Özel'in, her ilahiyatçýda görülemeyecek özgüven, sadakat ve saygý yüklü yaklaþýmý Kýrk
Hadis'i gerçekten farklý kýlýyor. Sünnet/Hadis konusundaki bu muhkem duruþ Ýlahiyat Fakültelerine
ders olacak kýymette…
Bu sayýya Mustafa Özcan, Mustafa Armaðan ve
Ömer Faruk Tokat serbest yazýlarla ayrý bir deðer
kattýlar.
Kitâbiyât bölümünde de yine ilgiyle okuyacaðýnýz kitap tanýtým yazýlarý yer alýyor.
L
E
4
Download

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya