PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE DUYURU
DERS MUAFİYET BAŞVURULARI:
YÖK Pedagojik Formasyon Usul ve Esasları Dördüncü Bölüm Madde 10 (3)’de “Programa
başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı
kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için
öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.”
Bu madde kapsamında programa başlayanlar, 17-28.11.2014 tarihleri arasında , yükseköğretim
kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi kapsamında daha önce alıp başarılı oldukları derslerden
muaf tutulmak için başvuruda bulunabilir. MUAFİYET isteyenlerin başvurularının Pedagojik
Formasyon Komisyonu’nda görüşülebilmesi için; muafiyet dilekçesi ve muafiyet istedikleri ders
veya derslerle ilgili belgeleri (transkript ve ders içerikleri gösterir belge) 17-28.11.2014 tarihleri
arasında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Sekreterliğine başvurmaları önemle
duyurulur.
Fakültemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programında güz ve bahar yarıyılında okutulacak
olan dersler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri
BİRİNCİ DÖNEM
Dersler
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Seçmeli (Rehberlik)
Seçmeli (Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi)
Seçmeli (Eğitimde Program Geliştirme)
Seçmeli(Gelişim Psikolojisi)
T
2
2
2
2
2
2
2
2
U
0
0
0
2
0
0
0
0
K
2
2
2
3
2
2
2
2
İKİNCİ DÖNEM
DÖNEM
Sınıf Yönetimi
Eğitim Psikolojisi
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Seçmeli (Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması)
Seçmeli (Özel Eğitim)
Seçmeli (Eğitimde Teknoloji Kullanımı)
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
6
0
0
0
2
2
3
5
2
2
2
DERS MUAFİYETİ ile ilgili aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
1) Muafiyet isteyenler gerekli belgelerin aslını veya noter onaylı fotokopisini teslim etmelidirler.
2) Ders muafiyet incelemesi Amasya Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre
yapılacaktır.
3) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması
gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin kredisi eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmalıdır.
Kredileri ve içerikleri farklı olan dersler muafiyet için kabul edilmeyecektir.
4) Muafiyet talebi ilgili kurul tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde
bulundukları derse/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ile ilgili işlemleri başvuru
süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, ileriki dönemlerde
muafiyet talebinde bulunamaz.
T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Fakülteniz Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ………………………… …………….
……… bölümü öğrencisiyim.
Daha
önce
öğrenim
gördüğüm
……………………..……….
Üniversitesi’nde
okurken almış olduğum ve aşağıda belirttiğim derslerden muaf olabilmem hususunu ve gereğini arz
ederim.
…../…./2014
ÖĞRENCİNİN;
ADI SOYADI
: …………………………………..
T.C. KİMLİK NO
: …………………………………..
CEP TEL NO
: …………………………………..
ADRES
: …………………………..…………………………………………..
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
DERSİN
ESKİ
KODU
DERSİN ESKİ
ADI
KREDİ
Sİ
EKLER:
1. Transkript (Onaylı)
2. Ders İçerikleri (Onaylı)
HARF
NOTU
DERSİN
YENİ KODU
DERSİN YENİ ADI
KREDİ
Download

yüksek ihtisas üniversitesi akademik personel ilanı kriterleri için