ile
~irkctlerini" kurums.~lia'imasl.
Aile ~irkellerini kurum>alla.t,rmada
bUtiin ooyiik $irketlerin "yellin" olarak
kabul ettigi hir isirn var: Haluk A~lcakllol';·
silld. <I""rcye giri~or?
- Biz mullaka motivasyonu yiiksek bir
grupla c;al~maY' tercih ediyoruz., Aspen
Group olarak asall;l yukan 600 sirketle <;ah,mamlZ oldu. Birlikte <;allsaca!':lmlz ailemn, onlerine <;lkacak sorunlan daha <;'Ikmadan l;Qzmeye, birtakun fikirler gelistirmel'e, yeni fikirlere a<;lk olma., ge"'kiyor.
lste Oedeman Ailesi'nde hissetti!,:irruz gibi.. B~k ailede zaten SOrun <;JkrnLS olu·
yar,
- Son", pkmadan siu ge/en oluyor
lu. ..
mIl?
15 y1l Once GJob.ll Family Busine:s.s Advis(",;'" kuran AlacaklloWU. bu alanda
- Oluyor, Om"!':in Sancak aHesi bunlardan biri. Ethem Sancak Ongiiriisu <;'Ok yiik.
sek bin. 0, bundan iki J1l once bize geldi!,:inde ~yle dedi' "Biz bin 400 )"lhk bir aileyiz arna oniimiizdeki 100 )~l bir arada
kalabilir miyiz bundan entin d~ilim..."
l.;:iinkii diinya <;ok h.tzh d"!':isiyor, Bin 200
kisinin 8CO'ii Van'dan, SJrnak'tan. surdan
burdan Istanbul'a taslllmLS. Kl.uar okula
gitmeye ba$la~"
Bir toplanlI yapllk. Ailede erkeklerle
aym sofrada yernek yiyemeyen kadmlar
var, Ethem Bey <;ok ilerici bir insan, Tehditleri goruyor. Yeni c;a~ll\ geti~i giJriis
A
sadece Turkiye d~il diinya i<;in de
yen; bir olg" <;:ok hlzh yaYI)mas,-
run nedeni i>e, ikinci ku~kt"n SOlITa aile
sirkellerinin yiizde SlYden daha az"""
"y.. kla l:alabilmesi. Tlirkiye'de ge.;mi,i bu
kadar eskiye uzanan ,ok HZ sirket var.
Ama anla511an global gelismeler bizim pal·
ronlaro da <"rken tedbir a1dmyor.
diinyanm sayg'" 5irketlerinden biriy!e Of'tal: <;ah:nyor. Ortaklan Amerika ITl£]"kezli
A,pen Family Business'tan David Bork,
Joe Paul ve ylllardlt bu alandll damsm"nhk yapan Zah'" Munajjed...
David Bod' Vi' Joe Paul, ayIU zaffi<lnda
diinyarun bu konuda en etkin orgiihi olan
Family Film Institute'";,, kurnculan. Diiny"rlm dort bir kOsesindeki 100 damsm,,-
ruyla aile
~irkellerine
hizmel '''Ten grup,
Haluk A1PCakhctlu'yla da Amerika dlSlndaki tUrn projdcrd" ortak ",1J:;'yor,
Alacakll<>l';lu'yla hem diinya hem de
Tiirkiye'deki a~e sirketlerinde "anayasa"
h'lZIrlama siim;lerini konustuk.
- AUe an~Ya6~lorrmn omilCl Ile?
- Aslmda aile anayasalan devlet anayasalanndan farkb d~iL Devletler naSll vatanda,lanm l'onetirken izkyerekleri yoolemleri belirliyorsa, aile anay",",sl da aile
ferllerinin isini "e kendini nasll yi:\neleceklerini, hangi organlaTIIl yetkili olaca!':1IIl,
aral.1TIIldaki illskileri ve davram, kuraUanm befuliyorlar. Aile anayasalan, aile geljstikc;e, sOzlii geleneksel kiiltiirden, y=lI
killtiire gCl,islerinl [email protected];inyaplhyor.
- Ai/. ,irkel/erillin ku",ms~II~,m~ su-
rrdnde, oile
an~~os~", olustufUlm~",
w-
",.11" mil sha?
- Aile anayasalan ashnda, siiredn
onemli bir parc;aSI, 0 siire<;, bizce bazen
anal'asa hdar bazcn aMyasadan da
onemli l.;:iinkii 0 srrada daJll,manlarlll
yonlendirmesiy1e <;ok spesifik adlmlar all·
hyor, 0 siirecin ic;inde olrnazsa olmaz bir
parc;a bu. Bir 901lraki kusak, taklldlll;l noktalarda, tarafslZ bir unsura bas\urma illti·
l'aa dul'du!,:u zaman anaya", var ortada,
Aslmda bir kurallar manzumesi Zlten
herkes ail" anal'as.1S1 derniyor, kimi ail...
mizin kuraUan, kimi aile politila:;l diyor.
- Ha/"k A/~cok"oglll ~" slirrcill 'lert-
•
Yosemin SAUH
y<»emin><[email protected]=def9 i,<om,1r
"Dini bulun ailelerde basan Dram
daha yuksek"
• HALUK~.AncaIy>'danNep>l'c
kadar d\inyanKl bin;ok yerinde aile ¥ri<ederine
~ yapryor. TUr1<iye'c\e istanbul dl~
imwr. Antalya, ""."",'m d> ~cr Li$llerwni}
AN:ak dLinyanIn """"';ne giderserWz gidin, aile
GtOll"""¥ritederinde ~mbro, sorunlann "Y'"
I
ami!\"
IlLl.. ;n,'s~
oIdug...nu beliniyor, Ve I" i1gioc; saptarnayJ
"""'.
.\'hi.."rs
• "BUDimER, koyu Mlisliimanw, koyu
KatoIikIer hie; far!< etrroyor-. Ami dikkat <;eken bif ¥'l' '1<>1'; <Ii"; in3nI;bn
koyu oIan 3i1eleM bu !iir ~ dana ootanl, yUt\iy<w" BiAl<te oIma.
birtikte SOI'\M'Nan ~o:reWme ~ daM gu.;Iii,"
• "ACABA bu ti.ir oildel' d>ho ITl\lhalaukar """klan ~, dana tazh hirikle
oIrm. ~i mi la}ryor" diye $OI'U)'OI'UZ•• ~ diye yar-otIryor ~~
""fiYleekliyor.
• "AILE ""aya>abonda lettier. ¥rketirl ' ' ekJi akde kill""'" IiiksiWi
kullanma 1""""" .....Ip degil. ~ kapalI t\Jt<lmiw0l'" E",cOO """-"1<1.
~ ilttimali liard... Omegin, bir ~ ~ mUjlMmiz 'N.
Oe;
kar<lej yOOetiy<>r "" bu ka~ o.;uriOl de hay.lt leWeleri wr.vnen
z~. Elunlan bir >r.Ida WlJnaya c;aI'l'Y"'" bababn, Ve kaynso: ~z tutmaya
~"l'Yor. ay.a aiIeIeri bif >rad:o tuti>ilen iki Onem!i tusu' 'oW. Ternel
giNm "" odaIet duygusu, 'Ben """'iyorum,.,.,. adl ol.n bu' diyebilmek
c;ok 6ncmli,
'f'P'I"")'Qriar>a. biz <Ie
ol.m~ <>lay
.",lead.... g<liyor."
aoou
YenlParii
yard,,,,,,
Soyle$i
aynhklanru gOrU)U. AlJeyi
artlk hop dedi&i laMiln bir
araya ~ billyO'r. Eskidm b.1b.>anneleri
1IimlU$, elil'llk RO\~lnT
da&da e$Iu)'l' aVlNl ..,brIlU$. Bayle bit aile bu...
c:wuu. hik.a~ A$pen
Group'llJl ~ iI;inde
o kadar iIgi gordii ld,. $imdi
ben Arneib'Y"' da\>eI: edildun. 6iJ ~nst> bu ailey; lilJutmanu 1stJedUer.
- .s-".k .i!niNh """.
~
detil.
Y<t$iIyan
'9n bitti di-
S"'''Z bir d<'S'-'1"leooirme siired var. Yedi ytl6nce Aspen
di;iJman. Balolamak.
sabcxe eunek
~ yapI)'Ol'.
i91'1 her
Her ier
aQk~ konuJuklu·
~ bynot OiW.
Bor yokbn fub. wre
po;b...
.
Group olarak bir ertvanter
olll$Urduk. Bun" Amerika'da 00. Avu!>-Imp'da bir iiniversile en iyl s1stem olarak
onayladl..
- 8M sis/emi" ...... /rAtlll" 1W1~?
- flu. aile bin-ylft'inln yamtLunasuu istMigimiz 100 llOI'Udan olU$U)'Ol'. Sorulann
50's; aile iIiskilmyle, kaLtm da \'Mbk yO~ ilgili Tiirkiye'de IS ~ ppIlk bunu. Aile ii)tk,i". bitbirierinden hotbersiz '~yorw: sorulan. ~iesda ilk ,..-udill MAile ~ hepsiJw: gin........
rim~
sa,...... ~
~llbyorumM,
"1-li(
kalJhyorumM, "'l<zsmm bllb)'OI'Um gibi
M
~ ~
~
flencl' ~u'nda bu ~ de
~ oUak.IWb !I(lnU 25 ki$i. topbndt.
~Ier de geldi BaZI
konuLtn a)"lrdlLlT. lstihdam konUSllnil ~
nidm ~ ~ bit konseyiQnde 14 ~n itl"bum ilileden heri:esin
oImasuu isteriz.. Amll on1ar "Ha)"IJ, bu ko-
YIlI't<b:$md.a y$yan
~ ...
deyip istem<.'<liler. Arna
nuLu-
lil<Jenlle gore, .;ok Onemli
01,,,, kJSlmlaru\l bitirdil<. Her
ailede ilk ad,m olMak yaptl-
bUtiln ~1JITI3bn
sanah~lI.
aiJelerin o;otu bu kurah kabul eder.
yemeyiz. Ama ooJann Iin<:e-
durdurduk. Blr ~
8irni kime satanm, yab1noya salabilir
miyim. 5imdi bunlan ta~z Bu en
-Simdi ailellnarasas. bir
kilap gibi b.>~ son" belli
bir oIay. 5.1.lIG\k
var.~~
Ilm~~yak.arar~m-,.
y"s" 5i.m "illi IfIi?
oIan bir
Antalya'da biT tirl<et
~i hiw!darhk anlasmalanJ10l gft.
dik. flu bOliim lliIe anar-Jaruun en Q'tre611i yeOdir. Kardi$iz \'le Ol"taga diydim.
gE!n'ldyor. Ondm
aile)1e birliJcle. deneyunlerimizi de
aklararak 0ncdikkYi saptl~ 8alayoruz ki aile belli biT noI:b}'l' geIdi. o:wnm
artIk sfuekli isin io;inde olmuyoruz.
·0 be/li ""kr" 1tni'Si?
- y,k giizel bir Ornek \'CI'C)'im size Ek~lu aiJesiyle Nisan 2l))4'te ilk ~
Mily.. ~lk. Env"mtcri yapllk. Ya>: geo;-Ii, Eldm 2004'te anayasa Ylhsmasma bIoslamlSlZ. Ailenin organizasyoll\l.. kimJer roe
yaf"lcak, yeW kimk'Tde olacak gilli konuIar beHrlendL Aile bu YlhsrMy' yiiriitm"k
i(in komitd"", aynldl. 25 kiSilik bir komit" oJusturuldu. Gl~k komitest _pi
komite gibi aynld,llr. Oyle elkin ~ll$tllar
ki. bir yillIk ~ a""yasan,n ooyiik kts-IN tamamland,.
Yentpan.
- """,_11"$,"" siirrd"th
~i fr1u-
Nsyo"I"r dttisi,"t d"h""flk,. birinci Iur$<II< N. d"h.. b".,l, olJugu i:1mimj <>triT.
lstis"ala. ",kryor mu?
- Tam ten;i de oluyOl'. (;u anda benirn
iizerinde Ylll$!lj';,m vakalara b.lkmca, sWn
sOyJedij';iniZ. dOSru. <;"iinkij birinci kusa~
derdi yok. Onlar siri:eti belli bir yeTI' getirmi.s, buakacak ya dn btr..kml$.lkinci ya da
~ncil kusai:.!IOz IIaklCl bekleyen, i$i de"am ettirmek 2Ol'Unda olanlar. Ama isti!;nalar var. ~ Ethem Sa........ k. Birinci
ku$ilktan ...J'1lu. Aile o$lti arna sirketle$me
)-.eni. 0 ,.-ok vizyooeT.
Nept Frzaolu$l <fa iyi bir Ornel<. Orta8'ID David't daha Amerika'dayb.n iIlc giden TUrk is<>danu oolm~ Vefallndanalll
ay One.- gdmi$. Bunu da IIiiltnt ~ aNal1I. Ilk gOrii$meyi rapoyorW. Neja! Bey
~Ie diyor. MBu Tiirtaye')'le mal oImus bir
5irl:eItir_ f<:zaot»$I aiIesinin ~. Bu.... P biz i1niimlQdeli 100 phn~­
lomdirmesini ya~
• Aikin lII'ltSllId4"i 1000 /.rkI.J", Ju."gi
M
~" art"!!" ",ktp! Ort.k 1fOt1"1,,.
oWt" fOI: _Imk?
- Ko(la <fa ~Irstun. Sancal<'b d.>.. Her
ailenin kendine Ozgu dinamikleri ,'ar.
Ama SONJ'I1ar ayzu. Haleflik, seIeffik, gU<;
\'le oIoote, noesiller ar<1Slnda payLasrnn en
stk Qkan :lOl'\U\W.
- l'~ki Ini iiirrf '" ""d~r siiriiyor~
- AlleJer SOyJe soruyor: MKardesim ben
ne kadar stlredc dilze o;.kanmr' c;iinkii
pam v~'Tiyor bile. An~, bu t.lmnmen nileye
bn~iJ. 6;z 600 ,irkl11c ~~hSI'~lnuZ' sOylii·
yoruz ya. 600 aMya§'1 olrMs,lnmn bu durumda. Bal' nikkr, "Siz bl~ h.am anayasalardan verin, biz OM gOre i:endimirinkini oI<1$tUrnhm"diyor. 0 Zolman *Internett.... buJun diyorw...
M
$1.1.:'" 1 '.5.!'"
Download

Eligard isimli üründe çıkan fiyat farkı hakkında