{
İ€1*}\
İ
T.Ç.
\ğ1
§AĞLİK BAKğ}üLİĞL
§ağllk.I,Ii"d* ti,c*nel :nıln*tr_lııŞ
.
Tr§s*ee**öc§#
gğğü*.ı^(irr*üt",l
6{;iitf rer*s.kiss
uvııulnmşaıosağl*s,,ın*oıxü4,Özelsağlıkkurutuşİrınİğr**İdnııçağıdaboİİ.rttİğıt
ffi;İ;;;r* urİl*ru, gcrekmektedir:
İh§
2.
genel
liyetleri, yiırİirliıkteki Tİüev;Luat hüküııı}erine.
§i}uiİeııdİ- ıe- \'§] tTı:Pnı
*§slınvedoğru
-lrݧk-- t-Sbi deoıuııt§i,i' vn mlsiçk' üi, k'.ırallarl**
*-t*ııbilgi *e t*aru ş,e sahip
sağlık tıo i§}i *iişılı*ııdİr**ı*,
_
nulru}.eşy*&ill o*ğl,e,,nçşl*klnenguşt,aü
tarihi İİeı.v*b..
şşş
ışrı.rış*u
§İıli*şİlgme
bilgileı
İnternet sitelerindçki
ıı.
Btlgİİgndinne
§.
yapıia*a#5ığFiı,nleinbıL
ık k"rışluşi*ı hq*ta tcası{i ,ğtti§l uxmaniık
§itgiterıdifıile,v.ç taşıtımiarı
,şekiidr
*şl. etgt intiiıtııır uşnndıracaiı
dallarıııdan başka }ıastaları l*anıı:l şe
}-
*,**İaşçnç
f nd§ry,apffiiiiı,
. **:.:::;.
3.
Y* t*ıutım *gni*o,r*
*ı
ş*tıı*ı v*cy* açıIı r*klaıı
,ğş&!1
t
ıııimlyı
Ve knıtımlarda, ııçliry tşr**rıdşıı şaeııxa"falıi, fosu|u§u
t*baı,ınşt*t line gelm§ıal§, mevaı*t§
Ye kıinİk şlapk.kmıtlcııırııaıaış
ıu* }ıahhında
c,iiuıu***nıt tğsa§t, ve
, te*şİi adiİdiği veya
nçıkl*ma}ara şpr veriJemee, },l y-:ıg*tu
kuli,anılamqp, ]_ .. .;
tşdavi},e yaı,dınıcı çlııııdrı-ğuna dnir ifade}er
kon,ıı}uiüt1lis sayüıüm*_1gr ş,beii on ***ıy
-. üliJ}ffiffi;
;İ#-***";" ;;*q
7,'
-***;İ*,
v*ş*r
ş*t*ı*ı
;ffidi;;lııo"*rı Ai*r*
'
uu'**'' *,aş*
ii",ğtİiz se'rı*Jş
dışncla
İğ,şar,rıöşı
"* karı-qer
(gi}a kenıik.
3ıo
*.,
t
t}çİçtsjx çhıııık up-
k*mpaıtş.ai*rı *tıaenleııgııçu, beıızrri
faalivetlerde bulunı"üamaz"
veya rand*vu
başvuran kişilerin, hasta]ıkly ile ilgili olarak
*.
rrz*ıları gİ,ınakş,ıtııı ş§h§İ
İıri}nıeşi dşındş, kişİterin uiı&1
mektup, kısa mcsaj ,e eıektşonik posta gönderiıemez,
ve}a
Ç' Sğık ::':il*i 'kaP§arrıırıdaki -anıİı,ın ftxtiyşil*riniıı öze} §şğ}ık kııf,,ulşŞ}erı
uştşr,$rafişügrı
gö§ı§ş*n araçı
iizel sağlık kurultışlaıı adına tafı]:n r*şıryşi
;il;;*iı*r*
,
*
§$:Xtr-:j;**,
ku
cşşğıı{a.beİİrtildiğİşekiıüİr},İiriiİüt[aş§i:nşruüt.şduıl
,vjl"vşa .İııgjı,ı
a} Tanıtırrı}şr, t*n*rnı yapıİayan uİk* $ı}i
,b} xuriııq
;:;il;t ıım
hiumgt}şı*iıiçkİ;i1Üİ*J*ıunyrru1
e) Tanitımlada,
_inr
';rbı
mriıgı
,t
***Ie&i **.
**ffi*l*ıçİta'şe
biliı,
tİiİİııde 5,apı
kşrnxı
suııu}Yak.
i ye,fişalliştcşinin *tıı: giiı?cell*me
, tu*amı
n+h*aİ re
yffilİ ııtııııı$qy]*k
#***iı*i id
yırftiçİfrdüıtüi
;
..
tbaliym txin belgerindo,kay.ıtİı
ııaııı *şkıru şıınlış, yanıltrcı ve
*luştunııay*'yo*elik bİ"}gilere yeış*rjlemsz
*İ3
Bifııi icin:
'§'dİşş"ıaö-ş*":;. tltl
^ıeı:
ç.i-ıiıı.sıt5
15
86
şlol* F;Hdt l*qıı * şıllhiştj-t|ılK§KA
l}elge Geçer : tı,{J1?),585 l5 65,66
liAğ: u"ıırı.dcnctinı,shpm.sagıik.gov.tr
;e_#;err.o*n*ti,nti**gıiı.!or,ıri
a.üsitx»ı<ı
't'ıbbi Tcknolag
gulıttıren.us{ ıı*ıdağlQsııgl
i
k"
gov,ır
Download

Page 1 Teknik Bilgi Formu Shell Turbo Oil T 32 Yüksek Kaliteli