Kemik iliğinin radyasyona
yanıtını öngören metabolik bir
belirteç: 18FDG-PET-SUD
Kemoradyoterapi uygulanan
serviks kanseri olgularında erken
ve geç hematolojik toksisite ile
ilişkisi
O. Eliçin; F. Herrera; S. Callaway,
J. Prior, M. Özşahin
Giriş: Serviks Kanseri
• Standart tedavi: Cisplatin-RT
• Hastaların %16'sında ağır hematolojik toksisite (WBC)
Green JA. Lancet 2002
• Yeni çalışmalar  daha yoğun kemoterapi!
• Hematolojik toksisiteyi azaltmak tedaviye uyumu
arttırabilir
Aktif (fonksyonel) kemik iliğininin
görüntülemesinde PET
Os coxae
22%
Sakrum
14%
Lumbar omurga 10%
Femur başları
4%
-----Pelvis ± PA
50%
Hayman J. IJROBP 2011
Amaç
• Aktif kemik iliğinin FDG-PET ile belirlenmesi
• Radyasyonun kemik iliği (BM) üzerindeki etkisinin
ölçülmesi
• Bulguların erken ve geç hematolojik toksisite ile
ilişkisinin incelenmesi
Gereç ve Yöntemler
• 22 olgunun tedavi öncesi 18FDG-PET/BT’si mevcut
– 17’sinin tedavi sonrası (3. ay) 18FDG-PET/BT’si mevcut
• Hemogram: tedavi öncesi, esnası (haftalık),
KRT’den 3 ay sonra ve son kontrol sırasında
Gereç ve Yöntemler
• SUD’daki değişiklik, radyasyon dozu ve
toksisite arasındaki ilişkiler multipl regresyon
modelleri ile araştırıldı
Algoritma - Velocity Advanced Imaging yazılımı
Kemik otosegmentasyonu
Deformable fusion:
planlama BTPET/BT
Doz matriksinin
füzyonu
Kİ doz yanıtı (> 1 Gy’e
maruz kalan aktif Kİ)
FDG-SUD > Kİ
ortalama SUD
3D
Doz-voksel haritası
Algoritma – Velocity AI
1) Planlama BT
Algoritma – Velocity AI
2) Otomatik hacim ≥ 1 Gy (¨Auto ≥ 1 Gy¨)
Algoritma – Velocity AI
3) Tedavi öncesi diagnostik PET/BT ile deformable fusion
Algoritma – Velocity AI
4) Auto ≥ 1 Gy  ilk PET-BT
Algoritma – Velocity AI
5) Kemiklerin oto-segmentasyonu
Algoritma – Velocity AI
6) Kemikler + Auto ≥ 1 Gy
Algoritma – Velocity AI
7) Kemikler ≥ 1 Gy  ¨BMtot¨
Algoritma – Velocity AI
8) Ortalama BMtot SUD’dan yüksek SUD’u temsil eden hacim
Algoritma – Velocity AI
9) ¨BMact¨
Algoritma – Velocity AI
10) Tedavi öncesi ve 3 ay sonrası çekilen PET/BT'nin birbirine
füzyonu ile BMtot ve BMact'taki SUD değişikliğinin ölçümü
Algoritma – Velocity AI
11) BMtot ve BMact  Planlama BT
Algoritma – Velocity AI
12) Tomoterapi doz matriksinin aktarılması
Algoritma – Velocity AI
13) Doz – Voksel haritası (ayrıca sayısal çıktı olarak da)
3D-Doz-Voksel Haritası ile SUD farkı
1,2
Tedavi öncesi ve sonrası PET (ortalama. SUD farkı)
1
0,8
0,6
mean pre-post PET ( avg. SUV Difference)
0,4
0,2
0
 SUV voksellerinin 5’er Gy’lik doz aralıklarına ayrılması
Bulgular
1,4
Patient YB
Mean SUV change (PrePT-PostPT) in each dose range
1,2
Patient VM
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Patient SAMC
1
Patient SA
Patient RJ
0,8
Patient PA
Patient MR
0,6
Ortalama SUD farkı
Tüm hastalar:
0.56 (0.26-0.68)
Patient LB
Patient JG
0,4
Patient IEV
Patient FPB
0,2
Patient FD
0
Patient FCB
Patient CB
-0,2
Patient APMDS
Patient AB
-0,4
Dose range
Dozun artması ile orantılı olarak SUD'da anlamlı bir azalma gözlendi (p < 0.05)
Bulgular
BMact ≥V30, SUD'daki düşüş ile doğru orantılıdır
(p < 0.05).
Bulgular
WBC’deki değişiklik (ilk↔ son)
16
14
12
WBC count
10
8
6
4
2
0
Before RT
During RT
After 3 months
Time
After 6 months
Bulgular
SUD’daki değişiklik ile WBC arasındaki korelasyon
p = 0.03
R2 = 0.3
Sonuç
• Kemik iliğinde radyasyona bağlı olarak gelişen
ve FDG-PET ile gözlenen proliferatif etkinlikteki
düşüş WBC düşüklüğü ile koreledir.
• SUD'daki daha büyük değişikler, hematolojik
parametrelerde daha uzun vadeli sorunlara yol
açmaktadır.
İleriye dönük hedefler
• Prospektif bir çalışma dahilinde aktif kemik iliğinin
daha hassas tanımlanması ile hedef hacimden
feragat edilmeden bu bölgelerin RT planında daha
iyi korunması
• FDG yerine FLT kullanılarak tümör ve aktif kemik
iliğinin görüntülenmesi
…teşekkürler
Sorular?
Download

abd`de bugün açıklanacak veriler