2 014
KASIM
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Birim
Gaz Kategorisi
Domina F24 N
Hermetik-Bitermik
II 2H3+
Gaz Tipi
G20-G31
Cihaz Kategorisi
C12-C22-C32-C42-C52-C62
C72-C82-B22
Maksimum Is›tma Gücü (Pmax)
kW
24
Minimum Is›tma Gücü (Pmin)
kW
7.2
Maksimum Isıl Yük (Qmax)
kW
25.8
Minimum Isıl Yük (Qmin)
kW
8.3
Kalorifer Devresi
S›cakl›k Ayar Aral›€›
ºC
30-90
‹şletme Bas›nc›-Minimum
bar
0.8
‹şletme Bas›nc›-Maksimum
bar
3
Verim
%
93
Kullan›m Suyu Devresi
S›cakl›k Ayar Aral›€›
ºC
40-55
lt/dk
13.7
Minimum Çal›şma Bas›nc›
bar
0.25
Maksimum Çal›şma Bas›nc›
bar
9
Kullan›m Suyu Üretimi (∆T=25ºC)
Verimlilik seviyesi (EEC 92/42'e göre)
Nox Sınıfı
3
Gaz Giriş Basıncı
Do€algaz (G20)
mbar
20
LPG (G31)
mbar
37
Do€algaz-Maksimum Yükte
m3/h
2.73
Do€algaz-Minimum Yükte
m3/h
0.88
LPG-Maksimum Yükte
kg/h
2
LPG-Minimum Yükte
kg/h
0.65
Yak›t Tüketimi
Elektriksel Özellikler
Elektrik Beslemesi (Voltaj/Frekans)
VAC/Hz
230 / 50
Kalorifer Devresinde Maks. Elektrik Tüketimi
Watt
110
Kullan›m Suyunda Maks. Elektrik Tüketimi
Watt
Koruma S›n›f›
Kullan›lacak Sigorta
40
IP x 5D
Amper
3
Tesisat Ba€lant› Özellikleri
Gaz Ba€lant›s›
inch
1/2
Kalorifer Devresi Gidiş/Dönüş
inch
3/4
Kullan›m Suyu Giriş/Ç›k›ş
inch
1/2
Genel Özellikleri
Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
mm
400 x 230 x 700
A€›rl›k (ambalajl›)
kg
30
Genleşme Tank› Kapasitesi
kg
7
mm
60/100 veya 80/125
Baca Çap› (ø)
Di€er Özellikler
Ateşleme Sistemi
Elektronik
Akıllı Arıza Tespit, Uyarı ve Giderme Sistemi
√
Var
Modülasyonlu Oda Termostatlar› ‹le Çal›şmaya Uygun mu?
√
Uygun
Kablolu/Kablosuz Uzaktan Kumanda ‹le Çal›şmaya Uygun mu?
√
Uygun
• YO⁄UŞMALI KOMB‹ • KOMB‹ • YO⁄UŞMALI KAZAN (YER/DUVAR T‹P‹) • DÖKÜM KAT KALOR‹FER‹ • MERKEZ‹ KAZAN (ÇEL‹K/DÖKÜM) • BRÜLÖR • BOYLER
• ÇEL‹K PANEL RADYATÖR • HAVLU KURUTUCU • TERMOS‹FON • TERMOBOYLER • KL‹MA • ISI POMPASI • SU SO⁄UTMA GRUBU • FAN COIL • ELEKTR‹KL‹ KAT KALORİFERİ
Bayi Kaşesi
FERROLI ISITMA ve KL‹MA S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. ve SERV‹S A.Ş.
Genel Müdürlük
Şerifali Mah. Alptekin Cad. No:41 Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83
www.ferroli.com.tr
Ferroli; bu broşürde bask› ya da yaz›m hatalar›ndan dolay› meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin de€iştirme hakk›n› sakl› tutar.
Güç
Download

TEKN‹K ÖZELL‹KLER FERROLI ISITMA ve KL‹MA S‹STEMLER