"Üniversite Buluşları Patent
Başvurularında Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar"
U ğ u r G . YAL Ç I N E R
YAL Ç I N E R PAT E N T ve D AN I Ş M AN L I K L t d . Ş t i . G n . M d .
Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı
P a t e n t ve M a r k a Ve k i l l e r i D e r n e ğ i B a ş k a n ı
u g u r @ y a l c i n e r. c o m
18 Mart 2014 - ANKARA
FİKRİ ve SINAİ HAKLAR
(INTELLECTUAL PROPERTY)
FİKRİ HAKLAR
(ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR)
ESER SAHİBİNİN
HAKLARI
BAĞLANTILI HAKLAR
SINAİ HAKLAR
DİĞER HAKLAR
MARKA
PATENT
FAYDALI MODEL
TİCARET UNVANLARI
ENDÜSTRİYEL
TASARIM
TESCİLSİZ HAKLAR
COĞRAFİ İŞARET
BİTKİ ISLAHÇI HAKLARI
ENTEGRE DEVRE
TOPOĞRAFYASI
• Haklar kamuya
sunma ile başlar ve
kazanılır,
• Haklar TESCİL ile
kazanılır,
• Tescil şartı aranmaz,
• Tescil ESASTIR,
• Koruma dünya
çapındadır
• Koruma ülkeseldir.
INTERNET ALAN ADLARI
AÇIKLANMAMIŞ BİLGİLER
a) Gizli Bilgiler
b) Ticari Sırlar
• Korumanın geçerli
olabilmesi için her
ülkede ayrı tescil
alınmalıdır.
1
2
3
ULUSLARARASI ALANDA
TEMEL İLKELER
4
Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Hakkında 1883 Tarihli
PARİS SÖZLEŞMESİNİN TEMEL İLKELERİ
1. Korumanın Asgari Koşulları
2. Milli Muamele (Sınırsal Etki)
3. Eşitlik (Ayrımcılık Yapmama)
4. Rüçhan Hakkı
1995 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN TRIPS ANLAŞMASI İLE
AYNI İLKELER KORUNMUŞ, ASGARİ KOŞULLAR DAHA DA
GELİŞTİRİLMİŞ VE YAPTIRIMLAR EKLENMİŞTİR.
PATENT ve FAYDALI
MODEL UYGULAMALARI
5
PATENT / FAYDALI MODEL
PATENT
(Koruma Süresi 7 veya 20
yıl)
 Dünya’da yeni olma
 Tekniğin bilinen durumunu aşma
(Buluş Basamağı - Inventive Step)
 Sanayiye uygulanabilir olma
FAYDALI MODEL
(Koruma Süresi 10 yıl)
 Dünya’da yeni olma
 Sanayiye uygulanabilir olma
• Kimyasal maddeler, ve
• Prosesler
için Faydalı Model belgesi verilmez
PATENT / FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN DOKÜMANLAR
• FORM DİLEKÇE
• ÖZET, TARİFNAME, RESİM VE İSTEMLER
• BAŞVURU ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERİR BELGE
PATENT / FAYDALI
MODEL BAŞVURUSU
6
TARİFNAME (DESCRIPTION)

BAŞLIK (Buluşun Unvanı)

Buluşun İlgili Olduğu Teknik Alan,

İSTEMLER (CLAIMS)

Tekniğin Bilinen Durumu (önceki
patentler/yayınlar ile buluşun
karşılaştırılması)
buluşun patentle korunması
istenilen unsurlarını
tanımlar.

Her istem açık ve öz
yazılmalıdır.

Çözümü Amaçlanan Teknik Problem


Şekiller ve Şekillerdeki Parçaların
Açıklanması
İstem veya istemlerin
dayanağı tarifnamedir.


Buluşun Ayrıntılı Olarak Açıklanması

Buluşun Sanayiye Uygulanma Biçimi
İstem ve istemler
tarifnamede tanımlanan
buluşun kapsamını aşamaz.
ŞEKİLLER (FIGURES)

Yazılı kısım içermez

Parçalar tarifnamedeki
anlatım sırasına göre
numaralandırılır

Ölçülendirme yapılmaz

Akış şemaları ve
diyagramlar şekil olarak
kabul edilir.
Faydalı Model Başvurusu
İşlemleri Süreci
Uğur G. YALÇINER
7
Faydalı Model
Başvurusu
Başlangıç
Faydalı Model
Belgesi
FM Başvurusu
Şekli İnceleme
Max. 18 ay
Yayın
Max 21. ay
3. Kişilerin İtirazı
Beklenir
İtiraz Yok İse
Rüçhan
Kullanımı Son
İtiraz Var İse
EP, PCT ya da
Doğrudan
Yurtdışı Ulusal
Başvuru
İtiraza Cevap
Verilir
Tebliğ sonrası 3 ay
Belge Ücreti Ödenir
10 Yıl Geçerli
Faydalı Model Belgesi
????
~ 8 Ay - 2,5 Yıl
Uğur G. YALÇINER
Patent İşlemleri Süreci
Uğur G. YALÇINER
8
Patent Başvurusu ile ilgili İşlemler
(TR, Diğer Ülkeler, Uluslararası Başvurular)
Patent Başvurusu
Tarifname, İstemler, Şekiller, .....
Şekli İşlemler
İş Yapma Yöntemi, Yazılım ... ,
teşhis ve tedavi yöntemi ...
Araştırma Raporu
en geç 18. ay
Sanayiye uygulanabilirlik ... vs
Yayın
3. Kişi Görüşü
Yenilik, buluş basamağı,
İnceleme Raporu
sanayiye uygulanabilirlik,
açıklık ... vs
HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI
Patent Başvurusu
Rüçhan Kullanımı Son
Şekli İnceleme
Araştırma Ofisi Tercihi
Türkiye
Avusturya
İsveç
Danimarka
Rusya
EPO
Yayın
RED
Olumsuz
3. İnceleme Raporu
EP, PCT ya da
Yurtdışı Ulusal
Başvuru
Oluml
u
Rapora Cevap, 3. İnc. Talebi
Araştırma Raporu
Olumsuz
2. İnceleme Raporu
Oluml
u
3 ay içinde
İncelemeli/İncelemesiz
Sistem Tercihi
İncelemeli
Sistem
Patent
Belgesi
Rapora Cevap, 2. İnc. Talebi
Olumsuz
1. İnceleme Raporu
İncelemesiz Patent
(7 yıl koruma)
Patent
Belgesi
İnceleme Talebi
Oluml
u
Patent
Belgesi
Türkiye
Avusturya
İsveç
Danimarka
Rusya
9
TARİFNAME (DESCRIPTION)

BAŞLIK (Buluşun Unvanı)

Buluşun İlgili Olduğu Teknik Alan,

İSTEMLER (CLAIMS)

Tekniğin Bilinen Durumu (önceki
patentler/yayınlar ile buluşun
karşılaştırılması)
buluşun patentle korunması
istenilen unsurlarını
tanımlar.

Her istem açık ve öz
yazılmalıdır.

Çözümü Amaçlanan Teknik Problem


Şekiller ve Şekillerdeki Parçaların
Açıklanması
İstem veya istemlerin
dayanağı tarifnamedir.


Buluşun Ayrıntılı Olarak Açıklanması

Buluşun Sanayiye Uygulanma Biçimi
İstem ve istemler
tarifnamede tanımlanan
buluşun kapsamını aşamaz.
ŞEKİLLER (FIGURES)

Yazılı kısım içermez

Parçalar tarifnamedeki
anlatım sırasına göre
numaralandırılır

Ölçülendirme yapılmaz

Akış şemaları ve
diyagramlar şekil olarak
kabul edilir.
ÜNİVERSİTELERDEKİ
BULUŞLAR VE PATENTLER
10
ÜNİVERSİTELERDEKİ BULUŞLAR ve
PATENTLER
TTO UYGULAMALARI
• Buluş Sahipliği, Patent Başvurusu Sahipliği
• Üniversite Çalışanlarının Buluşları ile ilgili yürülükteki mevzuat
• TBMM Gündemindeki Yasa Tasarısındaki Hükümler
• Üniversite Buluşlarının patentlenmesinde ve ticarileştirilmesinde Yaşanan Sorunlar
• ODTÜ’de Öğretim Üyelerinin buluşlarının patentlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili ODTÜ‐
TEKNOKENT Uygulamaları
FİKRİ ve SINAİ HAKLAR
(INTELLECTUAL PROPERTY)
FİKRİ HAKLAR
(ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR)
ESER SAHİBİNİN
HAKLARI
BAĞLANTILI HAKLAR
SINAİ HAKLAR
DİĞER HAKLAR
MARKA
PATENT
FAYDALI MODEL
TİCARET UNVANLARI
ENDÜSTRİYEL
TASARIM
TESCİLSİZ HAKLAR
COĞRAFİ İŞARET
BİTKİ ISLAHÇI HAKLARI
ENTEGRE DEVRE
TOPOĞRAFYASI
• Haklar kamuya
sunma ile başlar ve
kazanılır,
• Haklar TESCİL ile
kazanılır,
• Tescil şartı aranmaz,
• Tescil ESASTIR,
• Koruma dünya
çapındadır
• Koruma ülkeseldir.
INTERNET ALAN ADLARI
AÇIKLANMAMIŞ BİLGİLER
a) Gizli Bilgiler
b) Ticari Sırlar
• Korumanın geçerli
olabilmesi için her
ülkede ayrı tescil
alınmalıdır.
11
PATENT İSTEME HAKKI BULUŞU
YAPAN(LAR)A AİTTİR. BU HAK DEVİR
EDİLEBİLİR.
BULUŞU YAPAN /
BULUŞ SAHİBİ
(INVENTOR)
???
Patent / Faydalı
Model
Başvurusuna konu
buluşu yapan
Gerçek Kişi(ler)
BAŞVURUYU YAPAN /
BAŞVURU SAHİBİ
(APPLICANT)
???
Patent / Faydalı
Model
Başvurusunu
yapan Gerçek veya
Tüzel Kişi(ler)
Patent Başvurusu Hak Sahipliği
Patent İsteme Hakkı (551 S. KHK Madde 11)
• P a t e n t i s t e me h a k k ı, b u l u ş u ya p a n a ve ya h a l e f ler in e
a i t t ir, d e vr i m ü m k ü n d ü r.
• B u l u ş b i r d e n ç o k k iş i t a r afın da n b i r l i k t e
g e r ç e kl eş tirilmiş se , p a t e n t i s t e m e h a k k ı, a k s i
k a r a r laş tırmamışsa , b u n l a r a m ü ş t e re ken a i t o l u r.
• Ayn ı b u l u ş b i r b i r i nd en b a ğ ıms ız b i r d e n ç o k k iş i
t a r a fın d an a yn ı z a m a n d a g e r ç e kl eştirilmişs e, p a t e n t
i s t e m e h a k k ı, ö n c e b a ş vu r u ya p a n a ve ya d i ğ e r i n e
g ö r e r ü ç h a n h a k k ı ö n c e o l a n a a i t t ir. F I R S T TO F I L E
• P a t e n t a l m a k i ç i n i l k b aş vu r a n k iş i , a k s i s a b i t
o l u n c a ya k a d a r, p a t e n t i s t e m e h a k k ın ın s a h i b i d ir.
12
Patent Başvurusu Hak Sahipliği
• Patent İsteme Hakkının Gasbı
(KHK Madde 12-14)
• Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait
olmadığı Enstitü nezdinde iddia edilemez,
(Sadece Mahkeme’de iddia edilebilir).
• Buluş Yapanın Belirtilmesi (KHK Madde 15)
Buluşu yapanın adı patentte belirtilir. Buluşu
yapanın başvuru sahibi veya patent
sahibinden buluşu yapan olarak tanınmasını
ve adının patentte belirtilmesini isteme hakkı
25
vardır.
ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI
Yürürlükteki Mevzuat
• İŞÇİ BULUŞLARI
• KAMU ÇALIŞANLARININ
BULUŞLARI
• SİLAHLI KUVVETLER
ÇALIŞANLARININ BULUŞLARI
HİZMET
BULUŞU
• SÖZLEŞMEYE DAYALI
PROJELERDEKİ BULUŞLAR
• ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM
ELEMANLARININ BULUŞLARI
SERBEST
BULUŞ
13
ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI
HİZMET BULUŞLARI
SERBEST BULUŞLAR
İşçinin bir işletme veya kamu idaresinde,
• yükümlü olduğu faaliyeti gereği
gerçekleştirdiği, veya
• işletmenin veya kamu idaresinin büyük
hizmet buluşlarının
dışında kalan
buluşlardır.
ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, İşçinin yaptığı işle
• işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı
buluşlardır.
27
BAŞVURU HAKKI
SAHİBİ
İŞVERENDİR
ilgilisi olmayan bir
alanda yaptığı
buluşlardır.
BAŞVURU HAKKI
SAHİBİ İŞÇİDİR
Özel Sözleşmeler, Kamu ve Silahlı
Kuvvetler Çalışanlarının Buluşları
• Sözleşmeye Dayalı Projelerde Sözleşmede
aksi hüküm yok ise, buluş HİZMET BULUŞU
SAYILIR (PATENT HAKKI İŞVERENİNDİR).
• Özel Hükümler Saklı kalmak kaydı ile,
Memurların ve Silahlı Kuvvetler
Mensuplarının Buluş ve Teknik
İyileştirme Teklifleri de HİZMET BULUŞU
OLARAK KABUL EDİLİR (KHK Madde
39-40).
14
ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI
Yürürlükteki Mevzuat
• Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlarının
buluşları, SERBEST BULUŞ SAYILIR.
(KHK Madde 41/1),
• Öğretim elemanı sıfatı, Yüksek Öğretim
Kanunu hükümlerine göre belirlenir
(KHK Madde 41/2),
• Bu buluşlar hakkında BİLDİRİM ve
TEKLİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yoktur. (KHK
Madde 41/2),
29
551 S. KHK Madde 41 / 3
Yürürlükteki Mevzuat
ÖĞRETİM KURUMU buluşla sonuçlanan araştırmalar
için;
•
ÖZEL OLARAK belli araç ve gereçleri sağlamak
suretiyle harcamalarda bulunmuşsa,
•
öğretim elemanları öğretim kurumuna buluşun
değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde
buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç
miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.
15
551 S. KHK Madde 41 / 3
Yürürlükteki Mevzuat
• ÖĞRETİM KURUMU, kendisine yapılan yazılı
bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde; elde
edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini
talep edebilir.
• Ancak, talep edilecek miktar ÖĞRETİM
KURUMU tarafından yapılan harcamaları
aşamaz.
TBMM GENEL KURULUNDAKİ
YENİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Temmuz 2103
16
ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI
TBMM Gündemindeki Mevzuat
• İŞÇİ BULUŞLARI
• KAMU ÇALIŞANLARININ
BULUŞLARI
• SİLAHLI KUVVETLER
ÇALIŞANLARININ BULUŞLARI
HİZMET
BULUŞU
• SÖZLEŞMEYE DAYALI
PROJELERDEKİ BULUŞLAR
• ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM
ELEMANLARININ BULUŞLARI
SERBEST
BULUŞ
ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI
TBMM’deki TASARININ Hükümleri
"Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı Taslağı "
MADDE 5- 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yükseköğretim Kurumlarında Çalışanların Buluşları
Madde 41 - (2) Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya
araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde,
a- Buluş sahibi tarafından yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim
kurumuna bildirilir.
b- Patent başvurusu yapılmışsa, yönetmelikte belirtilen süre ve koşullara
uygun olarak yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına dair bildirim
yapılır.
(Buluş Yapanın Bildirim Yükümlülüğü)
17
ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI
TBMM’deki TASARININ Hükümleri
"Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Taslağı "
Madde 41- .............................
(3) Yükseköğretim kurumu, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması
durumunda, yönetmelikte belirtilen süre ve koşullara uygun olarak, patent
başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği
kazanır. İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında patent başvurusu yapılmışsa,
yükseköğretim kurumu yönetmelikte belirtilen süre ve koşullara uygun olarak
başvurunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini
Enstitüye bildirir. Aksi takdirde buluşun serbest buluş olduğu kabul edilir.
(Üniversitenin Patent Başvurusu Yükümlülüğü)
(4) Yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talebine karşı buluş sahibi, buluşunun
serbest buluş olduğunu ileri sürerek yönetmelikte belirtilen süre ve koşullara
uygun olarak itiraz edebilir. Yapılan itiraz, yükseköğretim kurumu tarafından
yönetmelikte belirtilen süre içinde yazılı gerekçeler de belirtilerek karara
bağlanır. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. (İtiraz)
ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI
TBMM’deki TASARININ Hükümleri
"Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı "
Madde 41- ...
(6) Yükseköğretim kurumu, başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek
isterse veya buluş, patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş
niteliği kazanırsa, yükseköğretim kurumu öncelikle buluş sahibine başvuru
veya patent hakkını yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara uygun olarak
devralmasını teklif eder. Buluş sahibinin teklifi kabul etmesi durumunda
haklar devredilir. Bu durumda yükseköğretim kurumu, buluş sahibine
patent alınması ve korunması için gerekli olan belgeleri verir.
Yükseköğretim kurumu, başvuru veya patent hakkını buluş sahibine
devretmesi durumunda inhisari nitelikte olmayan kullanma hakkını uygun
bir bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluş sahibinin teklifi kabul etmemesi
durumunda patent başvurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi
yükseköğretim kurumuna ait olur. (Üniversitenin Vazgeçmesi)
18
ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI
TBMM’deki TASARININ Hükümleri
"Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı "
Madde 41- ...
(7) Yükseköğretim kurumu, herhangi bir nedenle başvuru veya patent
hakkının sona ermesi nedeniyle buluş sahibinin uğradığı zararı tazmin
etmekle yükümlüdür. (Zararın Tazmini, hakların kaybedilmemesi için
bildirimler ...)
(8) Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve buluş sahibi
arasındaki paylaşımı, buluş sahibine gelirin en
az üçte biri
verilecek şekilde yönetmeliğe uygun olarak belirlenir. (Gelir
Paylaşımı)
ÜNİVERSİTE MENSUPLARININ BULUŞLARI
TBMM’deki TASARININ Hükümleri
"Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı "
Madde 41- ...
(9) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde
tanımlanan öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer
kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme
kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan
buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, sözleşme
hükümleri esas alınır. (Sözleşmelere dayalı buluşlarda istisnai
hükümler)
19
TİCARİLEŞTİRME ve
BULUŞUN DEĞERİ
TİCARİLEŞTİRME KARAR
• Patent/Gizli Bilgi-Ticari
KRİTERLERİ
Sır?
Buluşun özellikleri
Pazarın Durumu
Rakipler
Patent Masrafları, Süreçler
ve Gerekli Yatırım Maliyetleri
Diğer Mevzuata
Uyumluluk
• Buluşun ekonomik
değeri ve ticari ömrü ?
• Hangi Pazarlara
• Ticarileşme
süreci ?
çıkmalıyım?
• Taklit edilme kolaylığı ?
• Nerede Satabilirim ?
• Nerede
üretebilirim
• Rakipler
Kim? ?
• Pazarın
yapısı/ nasıl
• Ne üretip
dinamik/statik?
satıyorlar ?
• Patent
İşlemleri
• Sınai
Haklarla
ilgili
maliyetleri?
yaklaşımları
nasıl ?
• Koruma için Hukuki
İşlem maliyetleri ?
• Standartlara
• Üretim için yatırım
uygunluk?
maliyetleri ?
• Mevzuata Göre
Onaylar/İzinler
?
20
BULUŞUN DEĞERİ
???
Buluşun/Patentin Değer Değişim
20 Yıl
Patent İşlemleri
Süreci
Patent Verildikten Sonraki Dönem
DEĞER
DEĞER
PATENT
BAŞVURUSU
• Olumsuz Ofis Kararı
• Aynı alanda yeni buluşlar,
• 3. Kişi görüşleri (İtiraz)
• Yeni mevzuat
• Hükümsüzlük
PATENTİN
VERİLMESİ
• Yıllık Ücret Ödenmemesi
42
21
ARAŞTIRMA, BULUŞ,
PATENT İŞLEMLERİ ve
SONRASI SÜREÇLER
Sınai Haklarda Ar-Ge Faaliyetinden, Koruma Sonuna kadar Aşamalar
(BULUŞ - PATENT – FAYDALI MODEL)
Başvuru Öncesi
1. Adım
1. Buluş faaliyetinin
gerçekleştirilmesi
2. Patent başvurusuna
hazırlık
I.
Patent
araştırması
II. Tarifname /
resim-çizim
hazırlıkları
III. İstemlerin
yazılması
3. Patent başvurusunun
yapılması
Başvurudan Belgeye
2. Adım
1. Patent
başvurusunun ulusal
aşamada takibi
2. Uluslararası
aşamaya geçiş
3. Uluslararası
aşamada takip
4. Uluslararası
aşamadan ulusal/
bölgesel aşamalara
geçiş
5. Ofis kararları
6. İtirazlara yanıtlar
Belge Sonrası
3. Adım
1. Buluşun uygulanması
(kullanma zorunluluğu)
2. Buluşun benzerlerini
kapsayan patent
başvurularının ve
rakiplerin izlenmesi ve
itirazlar
3. İhlal durumlarında ihbar /
ihtar gönderilmesi –
davalar
4. Yıllık ücret takibi ve
ödenmesi
5. Devir / Lisans
6. Hükümsüzlük
7. Patentin alınması
22
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM
ELEMANLARININ
BULUŞLARININ
PATENTLENMESİNDE
DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
45
Patent Başvurusu Öncesi YAYIN (HOŞGÖRÜ SÜRELERİ)
Rüçhan Tarihinden itibaren 
















12 Ay
Arnavutluk, Arjantin, Ermenistan, Beyaz Rusya, Brezilya, Bulgaristan, Ekvador, El Salvador, Estonya, Meksika, Moldova, Panama, Peru, Romanya, Slovenya, Türkiye
Ukrayna.
Rüçhan Tarihinden itibaren 

6 Ay
Demokratik Kore Cumhuriyeti Lesotho
 EPO
Ulusal başvuru tarihinden itibaren 







12 ay
Barbados, Kanada, Kazakistan, Malezya, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Trinidad ve Tobago
ABD
Ulusal başvuru tarihinden itibaren 




6 ay
Kore Japonya
Litvanya
Rusya
Tayvan.
23
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ
BULUŞLARININ PATENTLENMESİNDE ve
TİCARİLEŞTİRİLMESİNDEKİ SORUNLAR
• YAYIN YAPMAYA ÖNCELİK VERİLMESİ
• PATENT İŞLEMLERİNİN MALİYETLERİ
• TİCARİLEŞTİRME SORUNLARI
• SÜREÇLER ve HUKUKİ İŞEMLER KONUSUNDA
BİLGİ EKSİKLİĞİ
PATENT
MALİYETLERİ
24
PATENT ve FAYDALI MODEL BAŞVURU ÜCRETLERİ (Vekil ücretleri dahil)
Hizmet
Türkiye Patent Başvurusu
ve İşlem Ücretleri
Türkiye Faydalı Model
Başvurusu ve İşlem
Ücretleri
PCT Patent Başvurusu ve
İşlem Ücretleri
EPC Patent Başvurusu ve
İşlem Ücretleri
Min - Max
Ücret (TL)
8,000 – 12,000 TL
 4,500 – 8,500 TL
 2,500 – 3,000 TL
10,000 – 15,000 TL
 6,500 – 11,500 TL
10,000 – 15,000 TL
 7,500 – 11,500 TL
ARAŞTIRMA, BULUŞ,
PATENT İŞLEMLERİ
ve SONRASI
SÜREÇLER
25
ODTÜ’de Öğretim Üyelerinin buluşlarının
değerlendirilmesi konusundaki Uygulamalar
TALEP :
BULUŞ BİLDİRİM FORMUNUN, ÖĞRETİM ÜYESİ
TARAFINDAN, ODTÜ TEKNOKENT’e İLETİLMESİ
ODTÜ’deki Uygulamalar
ÖĞRETİM ÜYESİNDEN
BULUŞ BİLDİRİMİNİN
ALINMASI
KORUMA
ULUSAL / BÖLGESEL
PATENTLER
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI
YAPILMASI
EVET
PATENT ÖN ARAŞTIRMA SONUÇLARININ
ÖĞRETİM ÜYESİ ile BİRLİKTE
DEĞERLENDİRİLMESİ
ULUSAL/BÖLGESEL
BAŞVURULAR İÇİN
KARAR
HAYIR
TEŞVİKLERİ
İşlemlerin
SONLANDIRILMASI
PATENTLENEBİLİRLİK
VE TİCARİLEŞME
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI KARARI
ARAŞTIRMA ve İNCELEME
RAPORLARININ ALINMASI
HAYIR
TİCARİLEŞTİRME
ÇALIŞMALARI
HAYIR
EVET
YÖNETİM
KURULU
KARARI
EVET
PATENT BAŞVURU(LAR)I
(TR, PCT, EPO ve/veya ABD
26
ODTÜ’de DESTEKLENEN BULUŞLAR
DESTEKLENEN AKDEMİSYEN SAYISI : > 74
DESTEKLENEN BULUŞ SAYISI : 55 buluş
46 BULUŞ için yapılan Patent
Başvuruları :
Faydalı Model Başvuruları :
Alınmış olan Patent /
Faydalı Model Belgeleri
•
•
•
•
•
•
•
•
54 Adet PCT başvurusu
27 adet TÜRKİYE (11 Ulusal, 12 PCT ulusal)
12 adet ABD
12 adet EPO (Avrupa)
7 adet EAPO (Avrasya)
1 adet Kanada
1 adet Hindistan
1 adet Rusya
1 adet Özbekistan
1 adet Çin
1 adet Ukrayna
• 3 adet TÜRKİYE
•
•
•
•
•
•
•
18 adet incelemeli patent
2 adet incelemesiz patent
3 adet faydalı model
6 adet Avrupa patenti
3 adet Avrasya patenti
3 adet ABD patenti
2 adet Japonya
ODTÜ TEKNOKENT Destekleme Süreçleri
Başvuru Öncesi
1. Adım
1. Buluş faaliyetinin
gerçekleştirilmesi
2. Buluşun ODTÜ
TEKNOKENT’e
açıklanması
3. Patent Ön Araştırmasının
yapılması
4. TEKNOKENT tarafından
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI’nın
yapılması
5. Patent başvurusu
dokümanlarının
hazırlanması
6.
Patent başvurusunun
yapılması (TR, PCT, EPO,
ABD ..)
Başvurudan Belgeye Belge Sonrası
2. Adım
3. Adım
1. Ulusal / Uluslararası
aşamada takip
2. TUBİTAK patent
teşviklerinin
alınması
3. Ticarileştirme
Analizleri
4. Uluslararası
aşamadan ulusal/
bölgesel aşamalara
geçiş
5. Ofis kararları
6. İtirazlara yanıtlar
7. Patentlerin alınması
1. Buluşun uygulanması
ve/veya pazarlanması
çalışmaları
2. Buluşun benzerlerini
kapsayan patent
başvurularının ve
rakiplerin izlenmesi ve
itirazlar
3. İhlal durumlarında ihbar /
ihtar gönderilmesi –
davalar
4. Yıllık ücret takibi ve
ödenmesi
5. Devir / Lisans işlemleri
27
TTO’nun BULUŞ SAHİPLERİNDEN
BEKLENTİLERİ
•
BULUŞUN DESTEKLENMESİ İSTENİYOR ise YAYIN YAPMADAN /
KAMUYA AÇIKLAMADAN ÖNCE BULUŞ HAKKINDA TTO’ya BİLGİ
VERİLMESİ,
•
TTO ile HER ADIMDA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLUNMASI,
•
İŞLEMLER DEVAM EDERKEN RAPORLARA CEVAP VERME
AŞAMALARINDA GEREKLİ TÜM TEKNİK BİLGİLERİN VERİLMESİ
•
BULUŞUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KONU İLE İLGİLİ
OLABİLECEK FİRMALARIN BELİRLENMESİNDE İŞBİRLİĞİ
YAPILMASI
•
İMZALANAN SÖZLEŞMELERDEKİ HÜKÜMLERE UYULMASI
PATENT VEKİLİNİN BULUŞ
SAHİPLERİNDEN BEKLENTİLERİ
• BULUŞUN YAYIN VEYA DİĞER YOLLARLA AÇIKLANMADAN ÖNCE, BULUŞU
TTO’ya ARACILIĞI ile PATENT VEKİLİNE BİLDİRİLMESİ,
• DAHA ÖNCE YAPILMIŞ YAYINLAR veya AÇIKLAMALAR VAR İSE PATENT
VEKİLİNE ve TTO’ya ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ,
• PATENT BAŞVURUSU AŞAMASINDA BULUŞ İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERİ
PATENT VEKİLİNE ve TTO’ya VERMESİ,
• ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORLARINA YANITLARIN VERİLMESİ
AŞAMALARINDA VEKİL İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ YAPILMASI
• RAPORLARA YANIT AŞAMALARINDA KAPSAM DIŞINA ÇIKILMAMASI
28
TTO DESTEKLİ BULUŞLARDA, BULUŞ
SAHİPLERİNİN HATALARI
• Başvuru öncesi yayın ya da kamuya açıklama yapılması,
1/2
• Hazırlanan patent ön araştırma raporlarının iyi incelenmemesi,
benzer yayınlar ile buluşun farklarının BAŞVURU ÖNCESİNDE
yeterince değerlendirilmemesi,
• Buluşun tüm ayrıntılarının açıklanmaması,
• Başvuru yapıldıktan sonra tarifname ve istemlere eklemeler
yapılmak istenmesi,
• Araştırma/İnceleme raporlarına cevap/görüş hazırlanırken ilk
başvuru metninin kapsamının aşılması,
• Patent sürecinde gereken çevirilerin çeviriye baz oluşturan
metinle bire bir aynı olmaması, çevirilerde ana metnin dışına
çıkılarak eklemeler yapılması.
TTO DESTEKLİ BULUŞLARDA, BULUŞ
SAHİPLERİNİN HATALARI
• Süreli işlemlerde, son sürelere özen gösterilmemesi,
2/2
• Buluş bütünlüğüne dikkat edilmemesi.
• Buluşun ticarileşmesi için ilgilenecek firmalar ve korumanın talep
edileceği ülkeler ile ilgili yeterince bilgi verilmemesi,
• TTO desteklerinden yararlanılması durumunda buluşun
ticarileşmesi konusunda TTO ile işbirliğinin aksatılması,
• İmzalanan Sözleşmelerin hükümlerine uyulmasına özen
gösterilmemesi.
• Buluş sahibinin TTO’yu bilgilendirmeden ticarileştirme
görüşmelerini başlatması ya da yürütmesi
29
ÜNİVERSİTE
BULUŞLARINDAN
ÖRNEKLER
Prof. Dr. Mevlüt ERTAN (Hacettepe Üniversitesi))
Prof. Dr. Levent TOPPARE (ODTÜ)
Prof. Dr. Murat DİCLELİ (ODTÜ)
Y. Doç. Dr. Haluk KÜLAH (ODTÜ)
Prof. Dr. Mevlüt ERTAN (Hacettepe Üniversitesi)
30
Prof. Dr. Mevlüt ERTAN (Hacettepe Üniversitesi)
WO 2013/100875 A2
Prof. Dr. Levent TOPPARE (ODTÜ)
 TR 2008 06722
 AT 509054
 EP 2 041 201
 EA 2008 02279
 ES 2366585 (T3)
 JP 5047284 (B2)
WO 2008/010781
US 2010 063248
31
Prof. Dr. Levent
TOPPARE
(ODTÜ)
Prof. Dr. Murat DİCLELİ (ODTÜ)
 TR 2011 08180 B
 CN 102317548
 EP 2 396 479
WO 2010/093337
 JP 2012518137
 US 2012066986
 EA 201101176
32
Prof. Dr. Murat DİCLELİ
Çok Yönlü Burulmalı Histeritik Enerji Çözümleyici
Y. Doç. Dr. Haluk KÜLAH
33
Buluşçuların 7 Büyük Hatası
Buluşçuların 7 Büyük Hatası
#1
Problemin ihtiyacından daha kompleks bir çözüm
34
Buluşçunun başvuru tarihine kadar buluşunu gizleyememesi
Buluşun yeni olmaması
35
Buluşçunun tam anlamı ile sorunu anlayamamış olması
Talep olmaması
36
Patent Başvurusu Yapmaması
Buluşçunun buluşuna gerçek dışı değer biçmesi
37
TEŞEKKÜRLER
Uğur G. YALÇINER
Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı
YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti.
Gn. Md.
18 Mart 2014 - ANKARA
38
Download

"Üniversite Buluşları Patent Başvurularında Dikkat Etmesi Gereken