KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Tapunun Konya ili,Karatay İlçesi,…………………………Mahallesi,……........pafta
.........................ada,.............. no’lu parselde bulunan gayrimenkulüme yapmakta olduğum
ruhsatlı inşaatımın SUBASMAN ve DEMİR KONTROLÜNÜN yapılarak; ruhsatımın
vizelenmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
...../....../...........
Ek:
1-Yapı ruhsat fotokopisi
2-Makbuz fotokopisi
T.C.NO Veya Vergi NO
AD-SOYAD
ADRES:
TEL:
Download

SUBASMAN VE DEMIR KONTROLUNUN