bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel | E-Posta
Korece-Çince
E-Posta : Giriş
정아에게
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa
hitap etmenin standart yolu
어머니께/ 아버지께
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan,
ebeveynlerine hitap etmenin
standart yolu
작은 삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden
birine hitap etmenin standart
yolu
안녕 수지야!
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa
hitap etmenin standart yolu
수지야!
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir
arkadaşa hitap etmenin
standart yolu
수지!
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa
hitap etmenin direkt yolu
나의 사랑 ... 에게
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye
hitap etmenin standart yolu
내가 제일 사랑하는 ... ,
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere
hitap etmenin standart yolu
사랑하는 부인,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere
hitap etmenin standart yolu
이메일을 보내주셔서
감사합니다.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
다시 소식을 듣게 되어
반갑습니다.
很高兴再收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
너무 오랫동안 연락을 못해서
미안해.
对不起,这么久没有给你写信
。
Bir süredir kontakt
kurmadığınız bir arkadaşınıza
yazarken
우리 연락을 안한지 너무
오래 됐다.
自从我们上次联系已经过了很
长时间了。
Uzun süredir kontakt
kuramadığınız bir
arkadaşınıza yazarken
전해줄 소식이 있어서 편지를
써.
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz
olduğunda kullanılır
..관련 계획이 있으십니까?
你有没有为...做计划?
Birini bir yere davet ettiğinizde
ya da buluşma
ayarladığınızda
...를 보내주셔서/ 초대해
주셔서/ 알려주셔서
감사합니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini
davet etmek / bir bilgi eklemek
için kullanılır
저에게 ...을 알려주셔서/
제안해주셔서/ 글을 써주셔서
진심으로 감사드립니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供
/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif
ettikleri / yazdıkları için birine
içten teşekkürlerinizi sunarken
이렇게 글을 주시니/
초대하여 주시니/ 보내주시니
정말 감사드립니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/
给我发...
Size yazdığı / davet ettiği /
gönderdiği için içten
teşekkürlerinizi sunarken
...를 알려주게 되어 기뻐!
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber
verirken kullanılır
... 듣게 되어 기뻐
听到...我非常高兴。
Bir mesajı veya haberi
aktarırkken kullanılır
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına
duyururken kullanılır
E-Posta : Ana Gövde
1/2
bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel | E-Posta
Korece-Çince
...를 듣게 되어 나도 가슴이
아파.
听到...很遗憾。
Kötü haber alan bir
arkadaşınızı desteklerken
..... 의 내 새 웹사이트를
한번 가봤으면 고맙겠어.
如果你能访问我的的新网站...
,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni
websitenizi görmesini
istediğinizde
...여기서 나를 친구로
추가해줘요. 제 아이디는 ...
이에요.
请在...上加我,我的名字是...
Bir arkadaşınızdan sizi
messenger servisine
eklemesini istediğinizde
kullanılır
...에게도 제 안부를
전해주시고, 제가 많이
그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们
我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını
özleyeceğinizi bildirmek için
...도 안부를 물어보십니다.
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını
mektuba eklerken kullanılır
저를 대신해서 ...에게도 안부
전해주십시오.
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla
başka birine bir şey iletmek
istediğinizde kullanılır
곧 답장 받길 기대할게.
我期待着尽快能收到您的回复
。
Cevap mektubu istediğinizde
kullanılır
곧 답장 써주십시오.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu
istediğinizde kullanılır
...면 답장을 주십시오.
当...,请回复。
Alıcının sadece önemli bir
haberi olduğunda cevap
yazmasını istediğinizde
kullanılır
더 알고 계신것이 있으면
답장 주십시오.
如果你有更多信息,请发送给
我。
Alıcının sadece önemli bir
haberi olduğunda cevap
yazmasını istediğinizde
kullanılır
건강히 지내세요.
保重。
Arkadaşlara ve aileye
yazarken kullanılır
사랑해요.
我爱你。
Partnerinize yazarken
좋은 하루 보내세요.
衷心的祝福。
Resmi olmayan, aile,
arkadaşar ve iş arkadaşları
arasında kullanılır
좋은 일들이 일어나길
바랍니다.
致以最衷心的祝福。
Resmi olmayan, aileye veya
arkadaşlara yazarken
kullanılır
내가 줄 수 있는 가장 큰
마음을 담아.
最衷心的问候。
Resmi olmayan, aileye veya
arkadaşlara yazarken
kullanılır
사랑하는 마음 담아.
一切顺利。
Resmi olmayan, aileye veya
arkadaşlara yazarken
kullanılır
사랑하는 마음과 함께.
致以我的祝福。
Resmi olmayan, aileye veya
arkadaşlara yazarken
kullanılır
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福。
Resmi olmayan, aileye
yazarken kullanılır
사랑하며, ... 보냅니다.
衷心祝福。
Resmi olmayan, aileye
yazarken kullanılır
E-Posta : Kapanış
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

pdf logo