T.C.
A$KALEKAYMAKAMLIcI
IlCeM鞘EgitimM櫨d鉦1時穐
Sayi:82499420/103/3187408
24/03/2015
Konu:PISAveTIMSSSinaVlarl
...…MUDURLUKLERINE
ASKALE
Iig占1MilliEgitimMndurl蝉nunO6/03/2015tarihlive2517264saylllyaZISl.
11gl yaZI ekinde g6nderilen BakanIrglmlZ 01cme Degerlendirme ve SlnaV
HizmetIeriGenel Mudurlugunce ynr請ulen ve uluslar araslnitelikte olan PISA Ve TIMSS
uygulamalarlileilgiliilglyaZlVeeklerig6nderilmlStiriKonuileilgiligereklihassaslyetin
g6steriimesihususunda;
Biigiierinizivegereginiricaederim.
KezzibanBITLISLI
Mudiira.
SubeMuduru
DAGITIM:
1ikokul/OrtaokulveLise MudurlukIerine
YeniMah HukumctKonagIKat3ASkaic
ElektronlkAg wwwmebgovtr
e−POSta−adsoyad@mebgovtr
^yrintlllbligi甲n MusaDELIB<?lvllKl
lel(0312)XXXXXXX
トaks(0312)XXXXXXX
BuevrakguvcnilCiektronlk,mZaiieimZaianmiStirhltp//evraksorgumebgoVtradreslhden5584−6ab3−3252−aOa2−6253koduiieteyitedlieblllr
T.C.
ERZURUMVALILIGI
iiMiIliEgitimMud虹1時ii
Sayl:97175630/103/2517264
06/03/2015
Konu:PISAveTIMSSSlnaVlarl
……KAYMAKAMLIGINA
(IICeMilliEgitimMudnrl鴫u)
Ilgi ‥ Milli Egitim Bakan鴫1(OlCme,Degerlendime ve Smav Hizmetieri Genel
Mudurl噂nynm04・03・2015tarihlive57750415/103/2427535saylllyaZISl.
BakanllglmlZ OlCme,Degerlendime ve SmaV Hizmetleri GenelMudnr喧mCe
yurntnlenveuluslararaslnitelikteoianPISAveTIMSSuygulamalarlileilgiliilg−yaZ−ekte
g6nderilmistir.
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
TuranBAGACLl
Valia.
liMilliEgitimMHdurYardlmCISl
Ek:Ilgiyazl(lSayfa)
Daかtlm.
20IleeKaymakamlLgIna(ilCeM.EM)
TemelEgitimSubeMudurl鴫ti
Orta6gretimSubeMudiirl噂u
DlnOgretimiSubeMudur喧担
MeslekiveTeknikEgitimSubeMndiirlugu
OzelOgretimKurumiarlSubeMudurl堕u
YOncllmCad VaLilikBinaSIKat4Yakutiye/ERZURUM
HektronikAg wwwerzurummebgovtr
C−pOSta bllgllSicmcgltek25@ルICbgovtr
AyrmtIIlbli日時1nVDULEK−BllgI河
icl(0442)2344800−135
手水S(0442)2353210
Buev・akguYenileiektronik,mZaileimZai肌miSlirhttp//eVraksorgumebgoVtradresmden2319−6f5C−3blb−b3cf−dda7kodulieteyitedileb−Iir
T.C.
MiLLiEGiTiMBAKANLlel
OiCme,DegerlendirmeveSlnaVHizmetleri
GenelMiid師1時ii
Sayl:57730415/103/2427535
04/03/2015
Konu:PISAveTJMSSSInaVlarl
…‥VALILIGiNE
(IIMilliEgitimMudur1時n)
Genel M的url噂nmuzce y踊tuJen ve uiusiararasl nitelikte olan PISA ve TIMSS
uygulamalar−ndaslnaVSureCiba函m−Stlr・Bukapsamdailveokulsorumlularlnay6nelik
egitimt:alJimalarlyapllmaktadir.
PISAveTIMSSuygulamalarlnlnillerdesa軌kllbiriekildeyml船lebHmes主eg証me
kat−1anpersoneling6revlerinititizlikleyapmasinabaglldlr.S6zkonususlnaVlarlnilve。kui
koordinat6l・lerinlnmeCburkai−nmadlkcadegistirilmemesi・degiitirihnesininzorunluoldugu
durumlardaiseGeneiMudumgnmuzdeng6ruSallnmaSluygunmutalaaedilmektedir.
Mud油川klerinizcekonununhassasiyetletakipedilmesinivegereginiricaederim
MecitDONMEZBILEK
GenelMtidurV.
DAGlllSM:
B Planl
lehlkokuilar/ANKARA
ElektromkAg wwwmebgovtr
e−pOSta muStafaccngiZ@mcbgovtr
Ayrin血bLlg…単一 ML・SlafaCENGIJr(VllKI)
iei(0312)2969400/9620
トaks(0312)2969457
BuevrakgtIvenlieieklronlkImZalicimZalanm函rh叩/levraksorgumebgovtradresindcn2d85−6766−3818−abOa−lc49kodulieteyitedilebl‖「
Download

pisa ve tımss sınavları - erzurum - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü