Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi
UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi
BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ
ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR
GELÝYOR.
HABERÝ 6.SAYFADA
FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.
YIL: 22 SAYI: 3445 20 MART 2015 CUMA
GENÇ KADININ
KATÝL ZANLISI
KOCASI
nOrtaca’da sulama kanalýnda av
tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan
genç kadýnýn cinayete kurban gittiði
anlaþýldý.
HABERÝ 3.SAYFADA
2 AYLIK ÝÞ ÝMKANI
nÝþkur, Toplum Yararýna Çalýþma (TYP) projesi
kapsamýnda aðaçlandýrma konusunda 2 ay süre ile
personel çalýþtýracak.
Baþvurular 22 Mart 2015 tarihine kadar Ýþkur üzerinden, 1965 yaþ arasý kadýn veya erkek Ýþkura kayýtlý iþsizler baþvuru
yapýlabilecek.
2 ay boyunca yapýlacak çalýþma için, Dalaman 200, Köyceðiz
180, Fethiye 90, Kavaklýdere 80, Milas 230, Muðla merkez 225,
Menteþe 150, Yataðan 90, Marmaris 75 ve Seydikemer’de 180
kiþi iþe alýnacak. Talep fazla olmasý halinde Orman Bölge
Müdürlüðü ve ÝÞKUR iþbirliðinde kura çekimi yapýlarak çalýþanlar
belirlenecek.
Ortaca Belediyesi bünyesinde hizmet veren “Ýþkur hizmet
noktasý” da söz konusu ilçelere iþ baþvurusu için ÝÞKUR kaydýný
yapmak isteyen vatandaþlara hizmet verecek. -Tuncay Karaçelik
“TAÞ OCAÐI” PROJESÝ
DURDURULDU
Ortaca Belediye baþkaný
Karaçelik:“Umarým
Türkiye’ye örnek olur”
nOrtaca Belediye baþkaný Hasan Karaçelik, kararý “çevreye
saygý, insanlýða saygý” olarak karþýlýyorum. Umarým
Türkiye’ye örnek olur” dedi.
Ortaca Belediye baþkaný Hasan Karaçelik, kararý “çevreye saygý, insanlýða
saygý” olarak karþýlýyorum. Umarým
Türkiye’ye örnek olur” dedi.
Ortaca’nýn Sarýgerme mahallesine
Göçay Ýnþaat Taahhüt ve Ticaret A.Þ
tarafýndan “II-A Grubu Maden (Kalker)
Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi” projesinden vazgeçildiði açýklandý.
CHP’DE SANDIKLAR KURULUYOR
n 7 Haziran’da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri
öncesinde CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn ilk sýnavý 21
Mart Cumartesi günü geniþletilmiþ delegelerle yapýlacak olan
temayül yoklamasýyla adaylarýn sýralamasý belirlenecek.
7 Haziran’da yapýlacak olan milletvekilliði
genel seçimleri öncesinde CHP Muðla
Milletvekili aday adaylarýnýn ilk sýnavý 21
Mart Cumartesi günü geniþletilmiþ delegelerle
yapýlacak olan temayül yoklamasýyla
adaylarýn sýralamasý belirlenecek. Sandýklar
her ilçe örgütünde yada örgütün belirlediði
yerlerde kurulacak.
28 aday adayýnýn katýlacaðý temayülde
yaklaþýk 7 bin 500 delege oy kullanacak.
Delegeler en az 3 kiþiye, en çok 5 kiþiye oy
verebilecek.
Milli Eðitim
Bakanlýðý
Yolcu’nun
peþini
býrakmýyor
Diðer taraftan, aday adaylýðý sürecinde
kurumdan izin almadan basýn organlarýna
demeç verdiði gerekçesiyle hakkýnda
soruþturma açýlan CHP Muðla Milletvekili
aday adayý Ömür Yolcu, müfettiþlere de
ikinci savunmasýný da verdi.
Muðla Valiliðince açýlan “Öðretmen
sýfatýyla bir siyasi parti lehine çalýþmalarda
bulunduðu” gerekçesiyle 18.02.2015 tarihli
yazýsýna istinaden Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü’nden görevlendirilen müfettiþler
tarafýndan ifadesi alýndý.
CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür
Yolcu yaptýðý açýklamada “Kamu
çalýþanlarýnýn kendi görev alanlarý ile ilgili
basýna demeç vermeleri yasaktýr. Kaldý ki
benim verdiðim demeçler yasal süre
içerisinde aday adayý olacaðým bilgisini
kamuoyuyla paylaþmaktýr. Yasalara
uymamakla ilgili yüklenen iddianýn önseçime
3 gün kala sürdürülüyor olmasý beni
þaþýrtmadý. Ýstifa edip devlet memurluðundan
ayrýlmama raðmen bakanlýðýmýzýn hala 657
sayýlý yasaya dayanarak soruþturmayý
sürdürmesi bir skandaldýr. Devletin
kurumlarýnýn, yasalarýn iþlevini takip
etmesiyle ilgili tarafgirliði eski içiþleri bakaný
Ala ve ÖSYM’nin tutumlarý karþýsýnda ne
kadar geçerli olduðu aþikardýr” dedi.
Anayasayý tanýmýyorlar
Kendisinin yasalara uymadýðý gerekçesiyle
soruþturma geçirdiðini kaydeden Yolcu,
þunlarý söyledi: “Anayasaya baðlýlýðýna yemin
ederek göreve baþlayan Ýçiþleri Bakaný Efkan
Ala’nýn, “hiçbir anayasal kurumun millet
egemenliðini kullanma yetkisine sahip
olmadýðýný, böyle bir yetkiyi tanýmadýðýný, Bu
anayasanýn kötü bir anayasa olduðunu
söylememize engel bir durum yok, olsa da
tanýmýyoruz” diyerek görevden ayrýldýðýný
hatýrlatan Ömür Yolcu “ÖSYM’nin ise
Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi
durdurmasýna raðmen hala yasa geçerliymiþ
gibi YGS sýnav sorularýný yayýnlamamasý da
baþka bir örnektir. Takdirini kamuoyuna
býrakýyorum” -Soner Aydýn
Umarým Türkiye’ye örnek
olur
Projenin iptaliyle ilgili açýklama yapan
Hasan Karaçelik, “ilgili þirketin yöneticileriyle görüþtük. Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý ve Muðla Valiliði nezdinde
giriþimlerde bulunarak projeden vazgeçtiklerini bildirdiler. Bu tutumlarýndan
dolayý kendilerini kutluyorum ve
bölgemiz adýna teþekkür ediyorum.
Türkiye’nin birçok bölgesinde bu tür
projeler ne yazýkki devam etmekte iken
þirketin projeden vazgeçmesi örnek bir
davranýþ. Kararý, “çevreye saygý, insanlýða saygý” olarak karþýlýyorum. Umarým
Türkiye’ye örnek olur” dedi.
GÖÇAY, “Projeden
vazgeçtik”
TEMA Fethiye temsilcisi Okyay Tirli, Göçay þirketler gurubu hukuk müþaviri Av. Ömer Özbay’ýn kendisine telefon
ile þu bilgileri aktardýðýný kaydetti. “Biz
bölgede turizm yapýyoruz. Turizmi, ormanlarý ve tarým alanlarýný yok edecek
bir projede olmayýz. Ortaca halkýnýn ve
sivil toplum kurumlarýnýn haklý tepkisi
bizim yanlýþ yaptýðýmýzý ortaya çýkardý.
Göçay A.Þ. yönetim kurulu karar alarak
bu projeden vazgeçtik.”
Bu kez uðraþmadan proje
iptal edildi
TEMA Fethiye temsilcisi Okyay Tirli, yaptýðý yazýlý açýklamada, “turizm merkezi Sarýgerme’nin merkezine 2 kilometre uzaklýkta taþ ocaðý, kýrma-eleme tesisi
ve beton santralinin Göçay turizm A.Þ
tarafýndan kurulmak istendiðini buna
karþýlýk Ortaca Kent Konseyi, TEMA,
köy muhtarlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn özel çevre koruma alaný olan,
turizm geniþleme alanýnda devasa bir taþ
ocaðýnýn mümkün olmadýðýný, doðal
varlýklarýmýz olan ormanlarýmýzýn vahþice
kemirilmesine izin vermeyeceklerini
söyleyerek eylem planlarýný yapmaya
hazýrlanýyorduk. Bu kez uðraþmadan
þirketin saðduyusu ile proje iptal edildi”
dedi.
Bakan giriþimde bulunmadý
Muðla’nýn ormanlarýný korumak için
bir dizi çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden
Tirli, “Bize taþ da, kum da lazým, ancak
bu turizm tarým ve orman alanlarýnda
olmamalý. Bunun için Orman ve Su Ýþleri
Bakanýmýz Prof.Dr. Veysel Eroðlu ile
Fethiye ziyaretinde konuþtum. Orman
alanlarýna tarým alanlarýna ve sularýmýza
zarar vermeyecek bir alan gösterilsin.
Ýhtiyaçlar bu alanlardan karþýlansýn
dedim. Sayýn Bakanýmýz, üzerinde
çalýþalým dedi ama maalesef hiçbir
giriþimde bulunulmadý. Muðla Orman
Bölge Müdürlüðü’nün çok daha dikkatli
olmasý gerekir. Halkýmýzý germeden
toplumsal barýþý korumalýyýz” ifadelerini
kullandý.
ÇED süreci baþlamýþtý
Projenin, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Ýzin
ve Denetim Genel Müdürlüðü resmi
internet sitesinde 24.02.2015 tarihli
yapýlan duyurusunda projenin incelenip
uygun bulunduðu ve ÇED sürecinin
baþladýðý duyurulmuþtu.
-ÖMER KUNDAKÇI
ORTAYA ÇIKARDIK, TAKÝPÇÝSÝ OLDUK
EGE HABER gazetesi olarak “Turizmin Göbeðine Taþ Ocaðý” haberi ile
konuyu ilk kamuoyuna duyuran olduk. Sonrasýnda da takipçisi olarak süreci ve
tepkileri okurlarýmýzla paylaþtýk.
2
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 MART 2015 CUMA
Muðla’da “Çaðrý
ORTACA, DALAMAN, KÖYCEÐÝZ’DE
Merkezi” adý altýnda
dolandýrýcýlýk
nMuðla Emniyet Müdürlüðünden
yapýlan açýklamaya göre, bir ihbarý
deðerlendiren Siber Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðü ekipleri, kent
merkezinde baþkalarýna ait banka ve
kredi kartý bilgileriyle dolandýrýcýlýk
yapýldýðýný belirledi.
Muðla Emniyet Müdürlüðünden yapýlan
açýklamaya göre, bir ihbarý deðerlendiren Siber
Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri,
kent merkezinde baþkalarýna ait banka ve kredi
kartý bilgileriyle dolandýrýcýlýk yapýldýðýný
belirledi.
Ekipler, yürütülen çalýþma kapsamýnda
"çaðrý merkezi-danýþmanlýk" adý altýnda faaliyet
gösteren bir iþ yerinde çok sayýda kiþiyi saðlýk
sigortasýnýn iptali, kart aidatý, kredi dosya
masrafý iadesi için banka görevlisi gibi
arayarak kredi kartý bilgileri ve cep
telefonlarýna gelen 3D güvenlik þifrelerini
temin ettiði, bu þekilde sanal pos cihazý
üzerinden kiþilerin kredi kartlarýndan deðiþik
tutarlarda çekim iþlemleri yapýlarak büyük
miktarlarda haksýz menfaat saðlandýðýný tespit
etti.
6 kiþi gözaltýnda
"Nitelikli dolandýrýcýlýk" olayý ile ilgili tespit
edilen IP ve telefon numaralarýnýn bulunduðu
iki ayrý adrese düzenlenen eþ zamanlý
operasyonda, çaðrý merkezini kuran þirket
sahiplerinin de aralarýnda bulunduðu 6 kiþi
gözaltýna alýndý.Adreslerde yapýlan aramalarda
çok sayýda bilgisayar, taþýnabilir bellek, telefon,
dijital materyaller ile çok sayýda kiþinin kiþisel
bilgilerinin bulunduðu belgelere incelenmek
üzere el konuldu.
Gözaltýna alýnan þüphelilerin emniyetteki
ifade iþlemleri sürüyor.
Muðla Emniyet
Müdürlüðü’nden uyarý
Muðla Emniyet Müdürlüðü tarafýndan
yapýlan uyarýda, “Vatandaþlarýmýzýn, kendilerini
saðlýk sigortasýnýn iptali, kart aidatý, kredi
dosya masrafý iadesi için veya banka
görevlisigibi tanýtýp arayan ve kredi kartý
bilgilerini isteyen kiþilere karþý duyarlý
bulunmalarý, bu tür kiþilerin verdiklerini beyan
ettikleri hizmetlere inanmamalarý ve kiþisel
verilerini kesinlikle paylaþmamalarý
maðduriyetlerin önüne geçilmesi bakýmýndan
önem arz etmektedir” denildi.
-Ömer Kundakçý
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber
Gazetesi
YIL: 22 SAYI: 3445 20 MART 2015
CUMA
Yayýn sahibi:
kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Sayfa editörü: Soner Aydýn
Muhabir: Ömer Kundakçý
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk.
No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye
iþhaný B:203 ORTACA
Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt
Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11
Ortaca/Muðla
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ortacahaber.com
HaberMerkezi Tel/fax : 282 86450530.923 8381
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar
yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür
vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
SAÐLIKÇILAR
EYLEMDEYDÝ
Muðla Saðlýk-Sen Ýl
Baþkan yardýmcýsý
Özgen, “Saðlýk
çalýþanlarý hüsrana
uðradý”
nOrtaca Saðlýk-Sen
Temsilciliði tarafýndan,
saðlýk çalýþanlarýnýn umutla
beklediði yýpranma payý, ek
ödemelerin emekliliðe
yansýmasý gibi hususlarda
yapýlan açýklamalar ve
deðinilmeyen lisans
tamamlama ve kreþ hakký
verilmesi için basýn
açýklamasý düzenlendi.
Ortaca Saðlýk-Sen Temsilciliði
tarafýndan, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla
beklediði yýpranma payý, ek
ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi
hususlarda yapýlan açýklamalar ve
deðinilmeyen lisans tamamlama ve
kreþ hakký verilmesi için basýn
açýklamasý düzenlendi.
Ortaca Devlet Hastanesi’nde
toplanan Saðlýk-Sen üyeleri adýna
açýklama yapan Muðla Saðlýk-Sen Ýl
Baþkan yardýmcýsý Erkan Þ. Özgen,
saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklerken
hayal kýrýklýðýna uðradýklarýný belirtti.
Özgen basýn açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
"14 Mart Týp Bayramý öncesi
Sayýn Baþbakanýmýz tarafýndan saðlýk
çalýþanlarýna müjde þeklinde açýklanan
hususlar ile ilgili Saðlýk ve Sosyal
Hizmet Çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý
Saðlýk Sen olarak aþaðýdaki
görüþlerimizi kamuoyu ile
paylaþýyoruz. Saðlýk çalýþanlarý
insanýmýzýn saðlýðýnýn emanetçileri,
saðlýk sisteminin sigortasýdýr. Saðlýk
çalýþanlarý bugüne kadar kendisine
uzanan hiçbir eli geri çevirmediði gibi
bundan sonra da insan hayatýna zarar
verecek hiçbir eylemin içinde
olmayacaktýr. Bu nedenle, saðlýk
çalýþanlarý olarak bugün de iþimizin
baþýnda, aziz milletimizin
Bisiklet Ýle
Yaþanabilir
Þehir Muðla
nMuðla Büyükþehir
Belediyesi Ulaþým Dairesi
Baþkanlýðý, Muðla Ýlinin
bisiklet ile yaþanabilir
þehirlerden olmasý için
çalýþmalarýna devam
ediyor.
hizmetindeyiz.
Sayýn Baþbakan tarafýndan müjde
þeklinde açýklanan nöbet ücretlerinde
yüzde 50 oranýnda artýþý, çalýþanlar
olarak memnuniyetle karþýlýyoruz.
Nöbet ücretleri dýþýnda saðlýk
çalýþanlarý olarak, uzun yýllardýr
mücadelesini verdiðimiz yýpranma
payý ve ek ödemelerinin emekliliðe
yansýmasý konularýnda ise Saðlýk
Bakanlýðý yetkililerinin Sayýn
Baþbakaný yanýlttýðý ortadadýr.
Saðlýk çalýþanlarýna müjde denilerek
yapýlan açýklamalar, Saðlýk
Bakanlýðý’nýn sýnýfta kaldýðýný
göstermiþtir. Sendikamýzýn düzenlediði
programa katýlan Cumhurbaþkanýmýz
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn,
‘sizler umudun adýsýnýz’ diyerek
onurlandýrdýðý biz saðlýk çalýþanlarý;
yýpranma payý, lisans tamamlama ve
kreþ konusunda Cumhurbaþkanýmýzýn
verdiði sözlerin, Saðlýk Bakanlýðý
yetkilileri tarafýndan yerde býrakýldýðýný
üzülerek görmekteyiz.
Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde;
bütün meslek gruplarýný kapsayan
yýpranma payý hakkýdýr. Biz saðlýk
çalýþanlarý için müjde, hekim / hekim
dýþý ayrýmý gözetmeden bütün
çalýþanlarýn ek ödemelerinin emekliliðe
yansýtýlmasýdýr. Biz saðlýk çalýþanlarý
için müjde, 110 bin saðlýkçýyý
ilgilendiren lisans tamamlama hakkýnýn
2015 yýlýnda baþlatýlacaðýnýn
açýklanmasýdýr. Bu nedenle Saðlýk Sen
olarak; Sayýn Baþbakan tarafýndan
yapýlan açýklamalarýn sahanýn
beklentilerini karþýlamaktan uzak
olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz.
Saðlýk-Bakanlýðý yetkililerinin çok hýzlý
bir þekilde beklentilerimizi
karþýlayacak çalýþmalarý tamamlamasý
elzemdir. Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin
çalýþanlarý hüsrana uðratan bu
hatalarýný bir an önce telafi etmesi
elzemdir.
Saðlýk-Sen olarak, taleplerimizin
olduðu kadar verilen sözlerin hayata
geçmesi konusunun da takipçisi
olmaya devam edeceðiz. Saðlýk Sen
olarak üyelerimize ve bütün saðlýk
çalýþanlarýmýza verdiðimiz sözün
arkasýndayýz. 2015 yýlý bütün saðlýk
çalýþanlarý için yýpranma payý yýlý, ek
ödemelerin emekliliðe yansýtýldýðý yýl
olacaktýr. 2015 yýlý, lisans tamamlama
eðitim ve öðretimlerinin baþladýðý yýl
olacaktýr. Bizler Saðlýk Sen üyeleri
olarak bugün iþimize sahip çýktýðýmýz
ve iþimizi býrakmadýðýmýz gibi, hedefe
ulaþana dek bu iþin peþini de asla
býrakmayacaðýz”
Yapýlan basýn açýklamasýna saðlýk
çalýþanlarý alkýþlarla destek verdi.
-ÖMER KUNDAKÇI
Önce þakalaþtýlar,
sonra kavga ettiler
Dalaman'da, ortaokul
öðrencileri arasýnda çýkan býçaklý
kavgada, 2 öðrenci yaralandý.
Edinilen bilgiye göre; ilçedeki
bir ortaokulun 8. sýnýfýnda eðitim
gören Ç. A (14) ile sýnýf arkadaþý
M.A.F. (14) sýnýfta þakalaþtý.
Tenefüs zilinin çalmasýyla
birlikte okulun bahçesine çýkan Ç.
A, ile M.A.F. burada tartýþmaya
baþladýlar. Ç.A. yanýnda bulunan
çaký ile M. A. F'yi karnýndan
yaraladý. Olay sýrasýnda kendi eli
de kesilen A, olaydan sonra
bayýldý.
Okula çaðýrýlan ambulansla
Ç.A, Dalaman Devlet
Hastanesine, M.A.F. ise Ortaca
Devlet Hastanesine kaldýrýldý.
Öðrencilerin hayati tehlikesinin
bulunmadýðý öðrenildi. Olayla ilgili
soruþturma baþlatýldýðý bildirildi.
-ÖMER KUNDAKÇI
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, yaz sezonun
baþlamasý ile Akyaka güzergahýnda hizmet
veren toplu taþýma araçlarýna bisiklet portu
monte etti. Monte edilen bisiklet portu ile
Muðla-Akyaka arasý Sakar geçidinde
çýkmakta zorlanan bisiklet sürücüleri
bisikletlerini toplu taþýma araçlarýnýn arkasýna
monte ederek seyahat edebilecekler.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa yaptýðý
açýklamada þunlarý söyledi;” Sahip olduðu
tarihi ve doðal güzellikleri ile ülkemizin ve
dünyanýn turizm cenneti olan ilimizde geliþen
bisiklet kullanýmýna katký saðlamak amacýyla
Büyükþehir Belediye otobüslerine bisiklet
portlarý yerleþtirilmeye baþlandý. Yapýlan
faaliyetin sonuçlarý izlenerek Bodrum, Milas,
Ortaca ve Fethiye Ýlçelerimizdeki
otobüslerede bisiklet portu monte
edilecektir.”
3
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 MART 2015 CUMA
GENÇ KADININ 51.CUMHURBAÞKANLIÐI
KATÝL ZANLISI TÜRKÝYE BÝSÝKLET TURU
KOCASI
n26 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak olan
nOrtaca’da sulama kanalýnda av
tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan
genç kadýnýn cinayete kurban
gittiði anlaþýldý.
Ortaca’da sulama kanalýnda av tüfeðiyle
vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete
kurban gittiði anlaþýldý.
Yaklaþýk 6 ay önce, Okçular Mahallesi
Karagöl mevkisinde sulama kanalý içerisinde
bir kadýn cesedi bulunduðu ihbarýný alan
Jandarma ekipleri yaptýðý incelemede cesedin
evli ve 2 çocuk annesi Zehra Çoban’a (27) ait
olduðunu tespit etti.
Olayda cinayet þüphesi tespit eden Dalyan
Jandarma Komutanlýðý ekipleri, yaptýðý
araþtýrmalar ve adli týp kurumundan gelen
rapor sonucunda olayla ilgili olarak Zehra
Çoban’ýn eþi Turan Çoban, Ö.Ç. ile H.Ö.’yü
yaptýklarý operasyonla ikamet ettikleri evlerinde
gözaltýna aldý.
Saðlýk kontrollerinin ardýndan Ortaca
Adliyesine sevk edilen Zehra Çoban’ýn eþi
Turan Çoban tasarlayarak adam öldürmek,
akrabasý Ö.Ç. ile arkadaþlarý H.Ö. ise yardým
ve delilleri yok etmek suçlamasýyla adliyeye
sevk edildi. Turan Çoban tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Ö.Ç. ile H.Ö. tutuksuz
yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.
Turan Çoban’ýn, eþini kýskançlýk yüzünden
çýkan tartýþmanýn ardýndan öldürdüðü iddia
ediliyor.
-ÖMER KUNDAKÇI
yarýþlarda bisikletçiler 29 Nisan’da yarýþýn 4. etabýnda
Dalaman-Ortaca-Köyceðiz’den geçecekler.
26 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda
yapýlacak olan yarýþlarda bisikletçiler
29 Nisan’da yarýþýn 4. etabýnda
Dalaman-Ortaca-Köyceðiz’den
geçecekler.
Uluslararasý bisiklet takviminin en
dikkat çekici bisiklet müsabakalarý
arasýnda yer alan ve 2014'te 50 yýlý
geride býrakan Cumhurbaþkanlýðý
Türkiye Bisiklet Turu, kýsa adýyla
"TUR", yüzyýlýn ikinci yarýsý için start
vermeye hazýrlanýyor.
Uluslararasý Bisiklet Birliði (UCI)
takviminde 2. HC kategorisinde yer
alan ve 8 etaptan oluþan 51.
Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet
Turu’nda (TUR ) her biri 8
sporcudan oluþan 21 profesyonel
takým start alacak.
Start Alanya’dan
26 Nisan’da Alanya’nýn ev
sahipliði yapacaðý birinci etapta start
çizgisinde göreceðimiz takýmlar belli
oldu. Bünyelerinde farklý ülkelerden
sporcularý barýndýran takýmlar arasýnda
tescil edildikleri ülkelere göre
Ýtalya’dan 5, Belçika’dan 4,
Avustralya ve ABD’den 2’þer,
Kolombiya, Fransa, Kazakistan,
Polonya, Rusya, Güney Afrika,
Ýspanya ve ev sahibi ülke takýmý
olarak Türkiye adýna yarýþacak 1’er
takým TUR 2015’te mücadele etmeye
hazýrlanýyor. 21 Takým arasýnda 6
WorldTour Takýmý, 14 Profesyonel
Kýta Takýmý ve 1 Kýta Takýmý yer
alýyor.
Geçen yýlýn genel klasman
þampiyonu Adam Yates’in takýmý
Orica GreenEDGE, TUR 2014’te
ikinci sýrada yer alan Rein
Taaramäe’in takýmý Astana Pro Team,
ve kadrosunda TUR’da 9 etap zaferi
bulunan André Greipel’i barýndýran
Lotto Soudal ile geçtiðimiz yýl
ülkemizde 4 etap zaferine ulaþan
Dünya Þampiyonu sprinter Mark
Cavendish’in takýmý Etixx –
QuickStep 2015 yýlýnda
Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet
Turu’nda yarýþacak takýmlar arasýnda
öne çýkýyor.
Dalaman-Ortaca-Köyceðiz
etabý 29 Nisan’da
51. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye
Bisiklet Turu etaplarý; 1.Etap, 26
Nisan: Alanya-Alanya 2.Etap, 27
Nisan: Alanya Antalya 3.Etap, 28
Nisan: Kemer - Elmalý 4.Etap, 29
Nisan: Fethiye-Marmaris 5.Etap, 30
Nisan: Muðla - Pamukkale 6.Etap, 1
Mayýs: Denizli - Selçuk 7.Etap, 2
Muðla Büyükþehir Belediyesi Ortaca Ýtfaiye
Grup Amirliði ekipleri Özel Özalp Koleji ve
Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesinde yangýn
ve arama kurtarma tatbikatlarý gerçekleþtirdi.
Tatbikat öðrenciler tarafýndan ilgi ve heyecanla
karþýlandý.
Tatbikatta olasý bir yangýnda neler
yapýlmasý gerektiði anlatýldý. Çýkabilecek
yangýn ihtimaline karþý öðrenciler
bilgilendirildi. Tatbikatta alarmýn çalmasýyla
bütün öðrenciler sýnýflarý boþaltarak, okul
bahçesinde toplandý.
Okul bahçesinde benzin yardýmýyla yakýlan
ateþ itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Bu
sýrada öðrencilere yangýna müdahale ve yangýn
söndürme cihazlarý hakkýnda bilgiler verildi.
Daha sonra senaryo gereði okulda mahsur
kalan öðrencilerin okuldan çýkarýlmasý için
itfaiye merdiveni öðrencilerin bulunduðu kata
yükseltilerek, burada bulunan öðrenciler itfaiye
ekipleri tarafýndan aþaðýya indirildi
Tatbikatýn sona ermesinden sonra
öðrencilere yangýn anýnda yapýlmasý
gerekenler, alýnacak tedbirler ve yangýn
söndürme metotlarý anlatýldý.
Soner Aydýn
51. Cumhurbaþkanlýðý
Türkiye Bisiklet Turu’na
Katýlacak Takým Listesi:
TUR’a katýlým rekorunu elinde
bulunduran Lampre - Merida ve
Tinkoff – Saxo konuk olacak
WorldTour takýmlarý arasýnda yerini
alýyor.
WorldTour Takýmlarý: Astana Pro
Team (KAZ) Orica - GreenEDGE
(AUS) Lampre - Merida (ITA) Lotto Soudal (BEL) Etixx - Quick Step
(BEL) Tinkoff - Saxo (RUS)
Profesyonel Kýta Takýmlarý:
Androni Giocattoli (ITA) Bardiani CSF (ITA) Bretagne - Séché
Environnement (FRA) Caja Rural Seguros RGA (ESP) CCC Sprandi Polkowice (POL) Team Colombia
(COL) Drapac Professional Cycling
(AUS) MTN - Qhubeka (SAF)
Southeast (ITA) Nippo - Vini Fantini
(ITA) Team Novo Nordisk (USA)
Topsport Vlaanderen - Baloise (BEL)
UnitedHealthcare Pro Cycling Team
(USA) Wanty - Groupe Gobert (BEL)
Kýta Takýmlarý: Torku-Þekerspor
(TUR)
(kaynak: TBF)
Dalaman’da “budama dersi”
nDalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan üreticilere
budama alýþkanlýðýný kazandýrmak amacýyla 2012 yýlýnda baþlatýlan "Hadi
zeytin budamaya!" kampanyasý devam ediyor.
Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü tarafýndan üreticilere budama
alýþkanlýðýný kazandýrmak amacýyla 2012 yýlýnda
baþlatýlan "Hadi zeytin budamaya!" kampanyasý
devam ediyor.
Üreticilerin gübreleme, hastalýk ve zararlýlar ile
OKULLARDA
YANGIN TATBÝKATI
Mayýs: Selçuk-Ýzmir 8.Etap, 3 Mayýs:
Ýstanbul-Ýstanbul
“Ýlçemizde 2015 yýlýnýn yok yýlý olmasý nedeni ile
çalýþmalarýmýza zeytin bahçelerinde yeni dikilmiþ
fidanlarda þekil budamasý ve aðaçlarda ise mahsul,
gençleþtirme budamasý þeklinde birebir budama
yapýyoruz. Çöðmen, Kýzýlkaya, Sabunlu, Kayadibi,
Þerefler ve Kargýnkürü mahallelerinde okul ve cami
bahçelerindeki zeytin aðaçlarýný bilgi amaçlý
üreticilerimizle birlikte budadýk. Bu kapsamda
mahalle muhtarlarý, Dalaman Ziraat Odasý
Baþkanlýðý, ile ortaklaþa çalýþmamýza devam
ediyoruz. Hep beraber üreticilerimizle buluþup
budama konusunda talebi olanlarýn bahçelerinde
beraber aðaçlarda örnek budama yapýyoruz.
Üreticilerimizin de bahçelerinde uygulama
yapmalarýný, kendi bahçelerinin birer budama
uzmaný olmalarýný istiyoruz. Zeytin budama
konusunda üreticilerimizi Müdürlüðümüze
bekliyoruz” dedi.
Aðaçlar nasýl budanýyor?
mücadele yaptýklarýný ancak budama konusunda
uygulama yapmak istemediklerine tespit ettiklerini
söyleyen Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Ergün Akdeniz, zeytin aðaçlarýndaki verimi
ve kaliteyi arttýrmak için yapýlmasý gereken ilk
iþlemin bir tanesinin budama olduðuna dikkat çekti.
Akdeniz, geçen süre içerisinde hala budama
yapýlmadýðýný da sözlerine ekledi.
Üreticilere budama alýþkanlýðý kazandýrmak için
çalýþmalarýn sürdürüldüðünü ifade eden Akdeniz,
Budamada önemli olan her yaþta yaprak/kök ve
yaprak/odun dengesini optimum düzeyde tutmaktýr.
Bu amaçla zeytinde çeþitli budamalar
yapýlabilmektedir:
Þekil budamasý: Fidan dikildikten sonraki ilk 2
yýlda hiçbir budama yapýlmaz. Ancak topraktan
itibaren 40-50 cm' deki sürgün uçlarý alýnarak
fidanlarýn büyümesi saðlanýr. 3. yýldan itibaren 60100 cm yüksekte 3-4 dal býrakýlarak þekillendirilir.
Daha alttaki uç alýnan dallar çýkarýlýr ve zeytinin tabii
eðilimine uygun bir þekil verilir.
Mahsul budamasý: Mahsul budamasýnda amaç,
taç içerisindeki ýþýklanmayý artýrarak aðacýn verimli
periyodunu maksimum düzeyde tutmaktýr. Güneþ
gövdeyi ve ana dallarý yakmayacak þekilde uygun
seyreltme ile budama yapýlmalý, dallar arasýnda
denge kurulmalý, ince dallar aþýrý bir þekilde
seyreltilmemelidir.
Gençleþtirme budamasý: Gençleþtirme budamasý
ile aðacýn kendini yenilemesi mümkün. Budama ana
dallarda kademeli olarak yapýlýr. Önce ana dallardan
birisi gövde ile baðlantýsýnýn birkaç cm üzerinden
budanýr. Bu bölgeden kuvvetli sürgünler çýkar.
Sonra diðer ana dallarda budamalar yapýlarak dallar
yenilenir. Ayrýca aðacýn tabladan tamamen kesilmesi
ile sert bir gençleþtirme (kabaklama) budamasý,
çeþit deðiþtirme, dondan zarar gören aðaçlarýn
yenilenmesi ve büyük hacimli aðaçlarýn tacýný
küçültmek amacýyla budamalar yapýlmaktadýr.
Budamalardan sonra kesilen yerlere uygulamasý ve
ekonomik olduðu için beyaz silikonlu boya
sürülmelidir.
-Tuncay Karaçelik
Arý kovaný hýrsýzlarý yakalandý
nDalaman’da vatandaþlarýn arý kovanlarýný
çalan iki kiþi kovanlarla birlikte yakalandý.
Dalaman’da vatandaþlarýn arý kovanlarýný çalan iki kiþi
kovanlarla birlikte yakalandý. Dalaman’da son 1 ay içerisinde
Kapýkargýn da 39, Eska da 25 ve Kargýnkürü mahallesinde
50 adet arý kovanýnýn çalýndýðý yönünde ihbar alan Dalaman
Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri çalýþma baþlattý.
Elde edilen bilgiler doðrultusunda yapýlan araþtýrmalarda
kovanlarý çalan kiþilerin S.S. (55) ile Z.K. (54) olduðu tespit
edildi.
S.S. (55) ile Z.K. (54) kovan yüklü kamyonet ile birlikte
jandarma ekipleri tarafýndan Fethiye ilçesine giderken
yakalandý. Çalýntý olduðu 114 kovan sahiplerine teslim edildi.
Yapýlan iþlemlerin ardýndan savcýlýða sevk edilen S.S.
tutuklandý, Z.K. ise adli kontrollü olarak serbest býrakýldý.
-Ömer Kundakçý
4
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 MART 2015 CUMA
Kentten Köye Yerleþimi
Desteklemeliyiz
TOPRAK HAVUZDA
BALIK ÜRETÝMÝ
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Milas’ta
bu yýl 6.sý düzenlenen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý’na katýldý.
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr. Osman Gürün, Milas’ta bu yýl 6.sý
düzenlenen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Fuarý’na katýldý.
Milas Ýlçesi Tariþ Pamuk Deposu’nda gerçekleþtirilen 6.Milas Gýda, Tarým
ve Hayvancýlýk Fuarý açýlýþýnda konuþan
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.
Osman Gürün, Muðla’nýn sadece bir
turizm kenti olmadýðýný, tarýmdan elde
ettiði gelirin turizm gelirlerinden fazla
olduðunu söyledi.
“Muðla’nýn tarým gelirleri turizm
gelirlerinden fazla”
Baþkan Gürün; “Muðla Türkiye
genelinden bakýldýðýnda birbirinden güzel
turizm ilçeleri ve alanlarýyla bir turizm
kenti olarak bilinir. Oysa Muðla
nüfusunun yüzde 60 kýrsal alanda
yaþýyor ve tarým gelirleri 7.5 milyar
Türk lirasý ile turizm gelirlerinden daha
fazla. Muðla çam balý, badem, bal
mumu, sýðla yaðý, deniz kültür balýðý
üretiminde Türkiye’de birinci, yaðlýk
zeytin, nar, sera domates üretiminde de
Türkiye’de ikinci sýrada, susam, limon,
kekik üretiminde de Türkiye’de
3.sýradadýr. Muðla topraklarýnýn yüzde
15’i tarým alaný olan, nüfusunun yüzde
60’lýk kýsmýnýn kýrsalda yaþadýðý dünya
ve Türkiye genelinde baþat ürünleriyle
önce tarým daha sonra turizm kentidir.”
dedi.
“Büyükþehir Belediyesi olarak
tarýma ve üreticiye yasalarýn verdiði
yetkiler doðrultusunda destek olacaðýz.”
Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak
6360 sayýlý yasanýn kendilerine verdiði
yetkiler doðrultusunda tarýmý ve
üreticiyi desteklediklerini söyleyen
Baþkan Gürün, köylerdeki yaþam
standartlarýný yükselterek kentlerden
köylere yerleþimi saðlamalarý gerektiðini
söyledi. Baþkan Gürün; “Yerel seçimlerden sonra Büyükþehir olan Muðla’da
yasalarýn bize verdiði yetkiler doðrultusunda tarýma ve üreticilerimize destek
oluyoruz. Muðla Sýtký Koçman Üniversite’miz ile Toprak, sulama suyu analiz
laboratuvarý kurarak üreticilerimizin
daha iyi ürün almasýný saðlayacaðýz.
Üreticilerimiz için Tarým Ýl Müdürlüðü’müz ile piyasa deðeri daha fazla olan
patates, soðan, biber tohumlarý daðýttýk.
Alým garantili süs bitkisi üretimi için
çalýþmalarýmýz sürüyor.” dedi.
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr. Osman Gürün, tarýma ve üreticiye
destek olan, geliþen teknolojik ürünlerin
sergilendiði bu tür tarým fuarlarýnýn
yararlý olduðunu söyledi. Baþkan Gürün
ayrýca 6. Milas Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý’nda emeði geçen herkese
teþekkür etti ve fuarýn Milas’a ve
Muðla’ya hayýrlý olmasýný diledi.
-Tuncay Karaçelik
MÝLAS CEM EVÝ
PROJESÝ HAZIR.
nÞubat ayý meclis toplantýsýnda görüþülen Cem evlerinin ibadete
açýlmasý ve Milas’a bir Cem evi yapýlmasý kararýnýn çýkmasý üzerine
Pir Sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Müslüm Doðan Milas
Belediye Baþkaný Muhammet Tokat’ý makamýnda ziyaret ederek
teþekkür etti.
Þubat ayý meclis toplantýsýnda
görüþülen Cem evlerinin ibadete
açýlmasý ve Milas’a bir Cem evi
yapýlmasý kararýnýn çýkmasý üzerine
Pir Sultan Abdal Derneði Genel
Baþkaný Müslüm Doðan Milas
Belediye Baþkaný Muhammet Tokat’ý
makamýnda ziyaret ederek teþekkür
etti.
Cem evlerinin ibadet yeri
sayýlmasý ve diðer ibadet yerlerine
tanýnan haklardan ayrýmcýlýk
yapýlmadan yararlandýrýlmasý
gerektiði ve Milas’a bir Cem evi
yapýlmasý konusunun görüþülmesi ve
tüm meclis üyelerinin oy birliði ile
kabul edilmemesinin ardýndan
baþlatýlan Cem evi çalýþmalarýnda
sona gelindi.Pir sultan Abdal Derneði
Genel Baþkaný Müslüm Doðan
yapýlan çalýþmalar ve çizdirdikleri
Cem evi projesi hakkýnda Baþkan
Tokat’a bilgi verdi.
Baþkan Tokat yaptýðý konuþmada
;”Cem evi meselesi bizim
gönlümüzde taþýdýðýmýz ve en çok
kafa yorduðumuz konulardan bir
tanesi.Bir an önce bunun
gerçekleþmesi için istekliyiz.Belediye
olarak hazýrlýklarýmýzý
tamamladýk.Cem evinin
yapýlacaðý alanýmýz hazýr.Ýmar ve
diðer konularda netleþti.Bunu
herkesi kucaklayarak
yapalým.Kimse kendini dýþarýda
kaldým hissine kapýlmasýn.dedi
Baþkan Tokat’tan sonra söz
alan Doðan þunlarý
söyledi.“Ritüellerin yaþanmasý
anlamýnda Aleviliðin içerisinde
de bir çeþitlilik var.Aslýnda bu
bir zenginliktir.Bu ritüeller Tokat’ta
ayrý,Sivas’ta ayrý yaþanýyor.Bunlarýn
hepsi bir yola hizmet ediyor.Biz tüm
ritüelleri dikkate alan deðer yaratmak
ve her kesime hizmet etme
anlayýþýnda olacaðýz”. dedi
Ziyarette Genel Baþkan
Yardýmcýlarý Önder Aydýn,Gani
Kaplan Merkez Yürütme Kurulu
üyesi Ethem Þahinoðlu ve Milas þube
Baþkaný Özbilge’de hazýr bulundu.
-Soner Aydýn
Muðla Valisi Amir Çiçek, Muðla’nýn Milas ilçesinde son
yýllarda yaygýn bir þekilde balýk üretimi yapýlan toprak
havuzlarda incelemelerde bulundu.
Özel bir firmanýn toprak havuz
çiftliðine giden Vali Çiçek’e Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný Yardýmcýsý Kudbettin
Arzu, Ýl jandarma ve Garnizon Komutaný
Kurmay Albay Halil Çelik, Milas
Kaymakamý Fuat Gürel, Gýda tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Nazif Ekinci, Çevre
ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren eþlik
etti.
Firma yetkililerinden yapýlan üretim
hakkýnda bilgi alan Vali Çiçek yaptýðý
açýklamada, “Ýlimiz, su ürünleri üretimi için
önemli bir potansiyele sahip. Deniz kültür
balýkçýlýðý üretiminde Türkiye’de lider
konumdayýz. Kültür balýkçýlýðý üretiminin
önemli bir ayaðý da son yýllarda artýþ
gösteren ve Milas ilçemizde yaygýn bir
þekilde yapýlan toprak havuz yetiþtiriciliði”
diye konuþtu.
Açýlan artezyen kaynaklarýndan elde
edilen su ile toprak havuzlarda deniz
balýklarý yetiþtiriciliði yapan tesislerin artýþ
gösterdiðini söyleyen Vali Çiçek, toprak
havuzlarýn bulunduðu alanlarýn özellikle
verimsiz topraklarýn yaygýn olduðu
yerlerden seçildiðini, topraðýn özelliðine
dikkat edildiðini vurguladý.
Vali Çiçek sözlerine þu þekilde devam
etti:
“Ýlimizde toprak havuz balýkçýlýðý yapan
ruhsatlý 163 adet iþletmemizden 127 tanesi
faal olarak üretim yapýyor. Yýllýk yaklaþýk 8
bin 943 ton balýk bu çiftliklerden üretiliyor.
Deniz kültür balýkçýlýðý üretiminde
ülkemizde birinci sýrada olan ilimizde 2002
yýlýnda toplam 23 bin ton üretim yapýlýrken
2014 yýlýnda üretim miktarý 85 bin tona
ulaþmýþtýr. ”
ORMANCI SON YOLCULUÐUNA
ÇÝÇEKLERLE UÐURLANDI
nMilas’ýn yetiþtirdiði ve Türkiye’nin kendi
alanýndaki en önemli ses sanatçýlarýndan biri
olan Kültür Bakanlýðý Sanatçýsý Nazmi
Yükselen son yolculuðuna uðurlandý.
Milas’ýn yetiþtirdiði ve
Türkiye’nin kendi alanýndaki en
önemli ses sanatçýlarýndan biri
olan Kültür Bakanlýðý Sanatçýsý
Nazmi Yükselen son
yolculuðuna uðurlandý.
Dün yaþamýný yitiren Nazmi
Yükselen’in naþý ilk olarak
Dörtyol’a getirildi. Buradan
Kurþunlu Camiine kadar
omuzlarda taþýnan naaþýn
üzerine sevenleri karanfiller
býraktý.
Düzenlenen cenaze törenine;
Muðla Milletvekili Tolga
Çandar, Muðla Valisi Amir
Çiçek, Muðla Büyükþehir
Belediye Baþkaný Osman
Gürün, Milas Kaymakamý Fuat
Gürel, Milas Belediye Baþkaný
Muhammet Tokat, Menteþe
Belediye Baþkaný Bahattin
Gümüþ, Muðla Ýl Jandarma
Alay Komutaný Kurmay Albay
Fevzi Kurþun CHP Ýl Baþkaný
Mürsel Alban,CHP Ýlçe Baþkaný
Suat Özcan, siyasi parti
temsilcileri, Milas Belediyesi
meclis üyeleri, Sivil Toplum
örgütü liderleri, daire amirleri,
yakýnlarý ve sevenleri katýldý.
Namaz öncesinde Milas
Belediyesi Özel Kalem Müdürü
Salim Tanýþ tarafýndan Nazmi
Yükselen’in özgeçmiþi
okunarak katýlýmcýlar
bilgilendirildi.
Kurþunlu camiinde öðle
namazýna müteakip Ýl Müftüsü
Abdurrahman Koçak tarafýndan
kýldýrýlan cenaze namazýyla son
yolculuðuna uðurlanan
Yükselen’in naaþý Milas Þehir
Mezarlýðý’na defin edildi.
NAZMÝ YÜKSELEN
KÝMDÝR?
1926 yýlýnda Milas’ta doðdu.
Ýlk ve ortaokulu Milas’ta
okudu. 1948 yýlýnda Ýstanbul
radyosunun açtýðý sýnavý
kazanarak, “Halk Türküleri”
sanatçýsý oldu. Daha sonra
1958-1962 yýllarý arasýnda Ýzmir
radyosunda çalýþtý. 1974 yýlýnda
Milas’a geldi. 42 adet plak
doldurdu. Üç filmin dublaj
Ankara radyosuna geçti ve
Muzaffer Sarýsözen’in yönettiði
“Yurttan Sesler Korosu”nda
“misafir sanatçý” olarak çalýþtý.
Sahne çalýþmalarý da oldu.
müziðini yaptý. 1982'de Kültür
Bakanlýðý tarafýndan devlet
sanatçýsý seçildi.Yükselen evli
ve 5 çocuk babasýydý.
-Soner Aydýn
5
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 MART 2015 CUMA
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
SEÇMEN LÝSTELERÝ
27 MART’TA ASKIDAN
ÝNÝYOR...
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERÝ
HAFTA SONU AÇIK
25.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde
kullanýlmak üzere, seçmen kütüðünün
güncelleþtirilmesine yönelik muhtarlýk bölgesi
aský listeleri, 14 Mart 2015 Cumartesi günü
saat 08.00’de askýya çýkarýlmýþtý. 27 Mart
2015 Cuma günü saat 17.00’de askýdan
indirilecek ve 8 Nisan 2015 Çarþamba günü
saat 17.00’de kesinleþecek.
Bu kapsamda Seçmen kütüklerinin
güncelleþtirilme çalýþmalarý süresince mesai
saatleri ile birlikte hafta sonu (CumartesiPazar) ve resmi tatil günlerinde Ýlimizdeki tüm
Nüfus Müdürlükleri hizmet verecek þekilde
açýk.
“Çanakkale Geçilmez”
Elo Satranç turnuvasý
nMarmaris
Green Nature
Diamond Otel'de
Marmaris Ýndigo
Çanakkale
Geçilmez Elo
Satranç
turnuvasý
düzenlendi.
Marmaris Green Nature
Diamond Otel'de Marmaris
Ýndigo Çanakkale Geçilmez Elo
Satranç turnuvasý düzenlendi.
A, B, C, D ve E
kategorilerinde 5 kategoride
düzenlenen turnuvada ilk 3
sporcuya kupa, 4. ve 5. olan
sporculara ise madalya verildi. E
kategorisinde yarýþan minik
sporcularýn hepsine madalya
verildi.
Satranç turnuvasýna,
Marmaris, Fethiye, Dalaman,
Ortaca, Köyceðiz, Muðla merkez
ve Denizli Ýhtisas Satranç Kulübü
sporcularý katýldý. ELO puanýna
dahil olan A kategorisinde
çekiþmeli maçlara sahne oldu. 1.
ve 2.nin 4.5 puanla olmasýna
raðmen sýralama averajla
belirlendi.
A Kategorisi: Ortaca
Belediyespor Satranç sporcusu
Ahmet Yamaç birinci, Marmaris
GSK satranç sporcusu Kerem
Aktaþ ikinci, Denizli Satranç
Ýhtisas Kulübünden Fatih Emre
Boz üçüncü, Ortaca Belediyespor
sporcusu Zeki Koç dördüncü,
Denizli Satranç Ýhtisas
Kulübünden Umutcan Çetinkaya
beþinci.
B Kategorisi: Merih Ergin
birinci, Fatma Yaren Ýnaç ikinci,
Yaðmur Erdem üçüncü.
C Kategorisi: Yusuf Berk
Kurtuluþ birinci, Fehmi Kuzey
Yurdun ikinci, Ali Tütüncü
üçüncü.
D Kategorisi: Can Leon Iþýk
birinci, Melih Berke Koç ikinci,
Mehmet Ege Þahin üçüncü.
Ortaca Belediyespor Satranç
Kulübü Antrenörü Hasan Güneþ,
kulüp oyuncularýnýn yer aldýðý A
kategorisinde alýnan sonuçlarýn
Ortaca Belediyespor kulübünü
gururlandýrdýðýný söyledi.
Güneþ, “21-22 Mart
tarihlerinde Muðla Sýtký Koçman
Üniversitesinde baþlayacak olan
3. lig Kulüpler Þampiyonasý
öncesi prova niteliði taþýyan bu
turnuva gayet baþarýlý geçmiþtir.
Liglerde yarýþacak olan Muðla
Spor, Yeni Milas Spor, Milas
Belediyespor, Muðla Gençlik ve
Spor Kulübü ve Ortaca
Belediyespor'a baþarýlar diliyoruz.
Lig maçlarýný izlemek isteyen spor
severleri Muðla Sýtký Koçman
Üniversitesi Öðrenci Sarayý'na
bekliyoruz” dedi.
-Soner Aydýn
AKUT’TAN KIÞ DAÐCILIÐI
EÐÝTÝMÝ...
nAKUT aralarýnda Fethiye ekibininde bulunduðu 66
gönüllüsüne 2 seviye olmak üzere kýþ daðcýlýðý eðitimi verdi.
AKUT aralarýnda Fethiye ekibininde bulunduðu
66 gönüllüsüne 2 seviye olmak üzere kýþ daðcýlýðý
eðitimi verdi.
Kayseri’de bulunan Erciyes Daðý’nda yapýlan
eðitimde, kýþ þartlarýnda barýnma, eðimli arazide
yürüyüþ, yürüyüþ sýrasýndaki düþüþlerde durma,
kar yapýsý ve çýð bilgisi, karda ip ile eriþim
yöntemleri ile çýðda arama kurtarma teknikleri
hakkýnda gönüllülere eðitim verildi. Konulara iliþkin
tatbikatlarýn da gerçekleþtiði eðitime AKUT Fethiye
ekibinden Ramil Çetin,Hasan Ongun ve Batuhan Billi
kýþ daðcýlýðý eðitimine katýlarak 2 seviye eðitim aldý.
Büyükþehir'den Baþarýlý Sporculara Destek
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Turizm Gençlik ve Spor Dairesi
Baþkanlýðý, Muðla Ýlini
turnuvalarda baþarý ile temsil
eden sporculara destek
vermeye devam ediyor.
Fethiye Kule Atlama
Takýmý yüzücülerinin katýldýðý
turnuvalarda elde ettiði
baþarýlý sonuçlar ve 19-22
Mart 2015 tarihleri arasýnda
Samsun'da yapýlacak Türkiye
Þampiyonasýnda Muðla Ýlini
temsil edecek olmalarýndan
dolayý Turizm Gençlik ve
Spor Dairesi Baþkanlýðý
tarafýndan sporculara yeni
yüzme mayolarý hediye edildi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Turizm Gençlik ve Spor Dairesi
Baþkaný Ali Ýnan yaptýðý
açýklamada þunlarý söyledi;
“Büyükþehir Belediyesi ve Daire
Baþkanlýðýmýz olarak Muðla Ýlini
baþarý ile temsil eden
sporcularýmýza ve
takýmlarýmýza destek vermeye
devam ediyoruz. 9-10 yaþ
grubu Fethiye Kule Atlama
Takýmý sporcularýmýza yeni
yüzücü mayolarý spor
eðitmenlerimiz tarafýndan
Fethiye Birimimizde takdim
edildi. Sporcularýmýza ve
antrenör Özer Akýn'a
Samsunda yapýlacak olan
Türkiye Þampiyonasýnda
baþarýlar diliyorum.”
-Soner Aydýn
GÜREÞÇÝLER
KIRKPINAR’DA
BODRUM’U
TEMSÝL EDECEK
Ata sporu güreþi yaþatmak için kendi
imkanlarý doðrultusunda çalýþmalarýný sürdüren
ve yýl içerisinde çeþitli müsabakalara katýlan
Bodrumlu güreþçiler, Baþkan Mehmet
Kocadon’u ziyaret etti.
Bodrum’da geleneksel Türk sporu yaðlý
güreþ ile uðraþan Ümit Kýnalý ve Mehmet
Karabaþ, Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet
Kocadon'u makamýnda ziyaret etti. Güreþçiler,
Baþkan Kocadon ile tanýþmak ve kendisine
yaptýklarý çalýþmalarýndan bahsetmek
istediklerini ifade ederek; “Küçük yaþlardan
itibaren yaðlý güreþ sporu ile ilgilendik. Ata
sporumuz güreþi yaþatmak için büyük
mücadele verdik.” dediler.
Sporculardan Ümit Kýnalý ayrýca yýl
içerisinde Türkiye genelinde yaklaþýk 25 yaðlý
güreþ müsabakasýna katýldýklarýný belirterek;
“Ben ve Mehmet Karabaþ arkadaþýmýz, kendi
imkanlarýmýz doðrultusunda yaðlý güreþlere
katýlmaktayýz. Fakat ekonomik yönden
zorluklar çekiyorduk. Spora ve sporcuya
verdiði desteklerinden dolayý Belediye
Baþkanýmýz Mehmet Kocadon'u makamýnda
ziyaret ettik. Yaptýðýmýz bu tanýþma
ziyaretinde; kendisine, hem yaðlý güreþ sporu
hakkýnda hem katýldýðýmýz müsabakalarla ilgili
bilgiler verdik. Ayrýca vereceði destekler ile bu
yýl 654’üncüsü yapýlacak olan tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri’ne de katýlmak istediðimizi ve orada
Bodrum adýný baþarýyla temsil etmek
istediðimizi ilettik. Sayýn Kocadon da bize her
türlü desteði vereceðini söyleyerek yaðlý güreþ
branþýnýn Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Kulübü bünyesinde yapýlmasýný önerdi. Bizi
makamýnda kabul eden, bir kulüp adý altýnda
çalýþmamýza ön ayak olan ve bu spor ile
uðraþan biz gençlere destek olacaðýný belirten
Mehmet Kocadon'a teþekkür ederiz.” þeklinde
konuþtu.
Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet
Kocadon ise ziyaret ile ilgili verdiði bilgide;
“Öncelikle Ata sporumuz olan yaðlý güreþi
kendi imkanlarýyla sürdüren genç
kardeþlerimizi tebrik ederim. Türk gelenek ve
göreneklerinden biri olan yaðlý güreþ sporunun
devam ettirilebilmesi için Bodrum Belediyesi
olarak bu genç kardeþlerimize, imkanlarýmýz
doðrultusunda elimizden gelen desteði
vereceðiz. Ayrýca Bodrum Belediyesi
Bodrumspor Kulübü’nde güreþ branþýnýn
açýlmasý lazým. Bu sene Edirne'de düzenlenen
tarihi Kýrkpýnar Güreþleri’nde bu kardeþlerimiz
Bodrumspor adýna Bodrum’umuzu temsil
edebilirler.” dedi.
AKUT’TAN SOSYAL
SORUMLULUK
AKUT Fethiye ekibi “Çevreye duyarlýlýk”
konusunda farkýndalýk yaratmak için topladýðý
25 kilo atýk pili Fethiye Belediyesi Çevre
Koruma Müdürlüðü’ne teslim etti.
6
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 MART 2015 CUMA
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
Tecrübeli gazeteciden
“Babalý Kýzlý
Resim Sergisi”
Tecrübeli gazeteci Mustafa Sarýipek kýzý
Ç.Çaðýn Berme ile Marmaris’te resim sergisi
açýyor. Daha önce de Ýstanbul’da 6 resim
sergisi açan Sarýipek bu defa kýzýyla birlikte
gerçekleþtirecekleri sergiyle Marmarisli
sanatseverlerle buluþuyor.
“Ýz düþüm” isimli sergiye Mustafa Sarýipek
Pastel boya, Ç.Çaðýn Berme Yaðlý boya
çalýþmalarýyla katýlýyor.
20-28 Mart tarih aralýðýnda Marmaris Kültür
ve Sanat Evi'nde gerçekleþecek serginin açýlýþ
kokteyli 20 Mart 2015 Cuma günü saat
18:00’de
UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi
BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN
YENÝ GÜZERGAHLAR GELÝYOR
nMuðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon
Kurulu 5. genel kurul toplantýsý 12 Mart 2015 tarihinde
Büyükþehir Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Ulaþým Koordinasyon Kurulu 5. genel
kurul toplantýsý 12 Mart 2015
tarihinde Büyükþehir Meclis Toplantý
Salonunda gerçekleþtirildi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardýmcýsý Ahmet Müfit
Bayram baþkanlýðýnda yapýlan genel
kurul toplantýsýna, Büyükþehir ve
Ýlçe Belediyeleri, Emniyet,
Jandarma, Karayollarý, Þoförler ve
Otomobilciler Odasý, Liman
Baþkanlýðý, Sahil Güvenlik
Komutanlýðý, Devlet Hava
Meydanlarý Ýþletmesi'nin temsilcileri
katýldý. UKOME toplantýsýnda
gündemdeki maddelerden öne çýkanlar
ise þu þekilde sýralandý;
1-Büyükþehir Belediyesince Milas,
Yataðan, Kavaklýdere, Ula,
Marmaris, Köyceðiz, Ortaca,
Dalaman ve Fethiye ilçelerinde tespit
ORTACA EMNÝYETÝ’NDE VEDA YEMEÐÝ
nOrtaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli iken
Bir Delinin
Hatýra Defteri
Genco Erkal
03 Nisan 2015-Muðla
Gazi M.Kemal Atatürk Kültür Merkezi
04 Nisan 2015-Bodrum
Nurol Kültür Merkezi
Ülkemizde oynanan ilk tek kiþilik oyun olan
Bir Delinin Hatýra Defteri'ni Genco Erkal 50 yýl
sonra yeniden yorumluyor.
Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden
olan bir Delinin Hatýra Defteri 1965 yýlýnda
sahneye uyarlanmýþ ve ülkemizde ilk tek kiþilik
oyun olarak Genco Erkal tarafýndan Ankara
Sanat Tiyatrosu'nda oynanmýþtý. Yýllar boyunca
sanatçý ayný eseri üç kez, üç deðiþik yorumla
sahneledi. Þimdiki yapým oyunun 50. yýl
kutlamasý olarak gündeme geliyor. Gogol'un
toplumsal kara mizah baþyapýtý bir kez daha
güldürürken içimizi acýtacak.
Yazan: Nikolay Gogol
Türkçesi: Coþkun Tunçtan
Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco
Erkal
Müzik: Mete Sakpýnar
Sahne tasarýmý: Duygu Saðýroðlu
Giysi: Özlem Kaya
Fotoðraf: Vedat Açýkalýn
Biletler:biletix
edilen yerlere yeni Belediye otobüs
hatlarý kurulmasý,
2- Ticari taþýmacýlýk yapan
minibüslerin TM plakaya dönüþüm
sürelerinin (2) ay uzatýlmasý ve
süre sonunda dönüþüm yapmayanlara
cezai iþlem uygulanmasý,
3- Kýþ döneminde çalýþan ancak
turizm sezonunda atýl kalan “S”
plakalý araçlardan (5) yaþ ve daha
altý olanlarýn turizm taþýmacýlýðýnda
kullanýlabilmesi,
4- Kendi adýna Ýl Trafik
Komisyonu Kararý bulunmadýðý için
güzergah izni alamayan taþýmacýlarýn
emekli olan Þemsettin Erken, Halim Canbalýk ve
Ahmet Sagýlyan için veda yemeði düzenledi.
Ortaca Ýlçe Emniyet
Müdürlüðünde görevli iken emekli
olan Þemsettin Erken, Halim
Canbalýk ve Ahmet Sagýlyan için
veda yemeði düzenledi.
Mesleklerinde 25 yýlý aþkýn
görev yapan personele,
hizmetlerinden dolayý teþekkür
plaketleri ve hediye verildi.
Yaþamlarýnda da saðlýk, sýhhat ve
huzurlu bir yaþam dileklerinde
bulunuldu.
Toprakana Restaurantta
düzenlenen yemeðe Ortaca
Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz,
Garnizon Komutaný Jandarma
Yüzbaþý Haluk Türkoðlu,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Yýlmaz, Ýlçe Emniyet Müdürü
Ýsmail Ayhan, Müdür Yardýmcýsý
Reþat Eldemir ve personeller
katýldý. -Hüseyin Öçal
MUSKÝ Sloganýný Arýyor
Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel
Müdürlüðü (MUSKÝ), “Suyun Yaþantýmýzdaki Yeri,
Önemi, Korunmasý ve Tasarruflu Kullanýlmasý”
konulu Þiir, Resim ve Sloganlý Afiþ yarýþmasý
düzenliyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesine baðlý olarak yeni
bir yapýlanma içerisinde olan MUSKÝ Genel
Müdürlüðü sloganýný arýyor. Bu kapsamda MUSKÝ,
Muðla il genelinde tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde
düzenlenecek olan, “Suyun Yaþantýmýzdaki Yeri,
Önemi, Korunmasý ve Tasarruflu Kullanýlmasý”
konulu Þiir, Resim ve Sloganlý Afiþ yarýþmasý
düzenliyor. Gençlerin su tasarrufu konusunda
bilinçlendirilmelerinin de amaçlandýðý
yarýþmaya, ilkokul öðrencileri resim
dalýnda, ortaokul öðrencileri þiir dalýnda,
lise öðrencileri de sloganlý afiþ dalýnda
katýlabilecek. Yarýþmaya katýlmak isteyen
öðrenciler, bulunduklarý okul müdürlüðüne
baþvuru yapabilecekler. 22 Mart 2015
tarihinde baþlayacak olan yarýþma, 8 Mayýs
2015 tarihinde sona erecek.
Yarýþmada ödül olarak, þiir yazma,
resim ve sloganlý afiþ yarýþmasýnda 1’nci
olan öðrencilere dizüstü bilgisayar, 2’nci ve
3’üncü olan öðrencilere ise tablet bilgisayar
daðýtýlacak.
-Soner Aydýn
baðlý bulunduðu kooperatif veya
birliklere ait kararlar ve istenen diðer
belgelerle birlikte baþvurmalarý halinde
güzergah izni verilmesine,
5- Muðla- Bodrum Hattýnda
faaliyet gösteren Muðla, Yataðan,
Milas ve Öz Bodrum
Kooperatiflerinin birleþmesi ve
vatandaþlarýn bahse konu güzergahta
ulaþým ile ilgili yaþadýklarý sorunlarýn
çözümüne yönelik olarak bahse konu
kooperatifler için 2007-16 sayýlý Ýl
Trafik Komisyonu Kararýnýn
uygulanmamasýna yönelik kararlar
oldu.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper
Kolukýsa yaptýðý açýklamada, alýnan
kararlarýn Muðla Ýli ulaþým düzeni
bakýmýndan oldukça önemli olduðunu
söyledi. Kolukýsa; “Gerçekleþtirilen
UKOME toplantýsýna katýlan tüm kurul
üyelerine halk odaklý hizmet
anlayýþýndan ve gösterdikleri yoðun
ilgiden dolayý teþekkür ediyor ve
özellikle yeni kurulacak belediye
otobüs hatlarýnýn vatandaþlarýmýza
hayýrlý olmasýný dilerim.” dedi.
-Tuncay Karaçelik
MUÐLA’DA 4 GÜMRÜK
KAPISINDA OY
KULLANILACAK
AK Parti Ýl Baþkaný Ýhsan Küreci 25.
Dönem milletvekili seçimleri sürecinin
baþlamasýnýn ardýndan gümrük kapýlarýnda oy
kullanma iþlemleri ile ilgili bilgi verdi. Ýl
genelinde 4 farklý gümrük kapýsýnda yurt dýþý
seçmen kütüðüne kayýtlý seçmenlerin oy
kullanabilecek. Ýl Baþkaný Küreci yaptýðý yazýlý
açýklamada þu görüþlere yer verdi:
“ Yüksek Seçim Kurulu’nun, Gümrük
kapýlarýnda görev yapacak geçici gümrük
kapýsý seçim kurullarý ve sandýk kurullarýnýn
görev ve yetkileri ile gümrük kapýlarýndaki oy
verme iþlemlerine dair kararý, Resmi Gazete’de
yayýmlandý.
Tatil günleri dahil 24 saat oy
kullanýlabilecek havayolu gümrük kapýlarýnýn
arasýnda ilimiz sýnýrlarý içinde bulunan Dalaman
ve Bodrum-Milas hava limanlarýmýz ile tatil
günleri dahil 24 saat oy kullanýlabilecek liman
gümrük kapýlarý Marmaris ve Bodrum deniz
gümrük limanlarýnda yurt dýþý seçmen
kütüðüne kayýtlý seçmenlerimiz oy
kullanabilecek.”
25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde
yurtdýþý seçmen kütüðüne kayýtlý vatandaþlarýn
gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemleri, 8
Mayýs 20015 saat 08.00'de baþlayacak, 7
Haziran 2015 saat 17.00'de sona erecek.
Geçici gümrük kapýlarýnda oluþturulacak
sandýk kurullarý 1 baþkan, 4 asil ve 4 yedek
üyeden oluþacak. Oy kullanýlacak gümrük
kapýlarý ve oy verme zamanlarý uygun
aralýklarla TRT tarafýndan kamuoyuna
duyurulacak.
AK Basýn-Muðla
7
20 MART 2015 CUMA
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
ÇANAKKALE ZAFERÝ’NÝN
Her öðrencinin bir
fidaný büyüsün
21-26 Mart “Orman haftasý ve aðaç
bayramý” etkinlikleri kapsamýnda 20 Mart
Cuma günü öðrenciler tarafýndan Ortaca
Gökbel mahallesinde fidan dikilecek.
Ortaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
tarafýndan organize edilen bu yýlki etkinlik “Her
öðrencinin bir fidaný büyüsün” sloganý ile
gerçekleþtirilecek.
Ortaca'da, Yýldýzlar
Güreþ Grup Birinciliði
2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý Spor
Dairesi Baþkanlýðý Okul Sporlarý Faaliyet
programýnda yer alan, Güreþ Yýldýz Erkekler
Grup Birinciliði Ortaca Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýlçe Müdürlüðü Spor Salonunda
yapýlacaktýr.
Þampiyona, 20-22 Mart 2015 tarihleri
arasýnda yapýlacak.
100.YIL DÖNÜMÜ
n18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin
100. yýl dönümü dolayýsýyla Ortaca’da anma töreni
düzenlendi.
18 Mart Þehitleri Anma Günü
ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl
dönümü dolayýsýyla Ortaca’da
anma töreni düzenlendi.
Ýlk tören Cumhuriyet
meydanýnda yapýldý. Öðrenci ve
protokolün katýldýðýtörende
Ortaca kaymakamý Hüseyin
Yýlmaz, Garnizon komutanlýðý,
Ortaca Belediyesi ve Þehit ve
Gazi Aileleri Derneði tarafýndan
Atatürk anýtýna çelenklerin
konulmasýnýn ardýndan saygý
duruþunda bulunularak istiklal
marþý okundu. Günün anlam ve
önemini belirten konuþma ise
Garnizon komutanlýðýnda görevli
asker tarafýndan okundu.
Ortaca Cumhuriyet
meydanýnda yapýlan törenin
ardýndan törene katýlanlar Ortaca
merkez mezarlýðýndaki þehitliði
ziyaret ettiler. Tören, Ortaca
Ortaokulu salonunda devam etti.
CHP Ortaca Ýlçe Örgütü
tarafýndan, Cumhuriyet
meydanýnda 18 Mart Þehitleri
Anma Günü ve Çanakkale
Zaferi'nin 100. yýl dönümü
dolayýsýyla lokma ikram edildi.
ADD Ortaca Þubesi tarafýndan da
100. Yýlýnda Çanakkale konulu
sergi açýldý.
-Tuncay Karaçelik
Saðlýk çalýþanlarý unutulmadý
SÝNAMATEK
ORTACA
20 Mart 2015 Cuma Saat: 19.00
YER
: Öðretmenin Simit Evi
Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma
Grubu
Halka Açýk ve Ücretsizdir
"Sonsuzluk
ve Birgün"
(Mia aioniotita kai mia mera) (1998)
YÖNETMEN : Theo Angelopoulos
SENARYO : Tonino Guerra, Theo
Angelopoulos, Petros Markaris, Giorgio
Silvagni
OYUNCULAR : Bruno Ganz, Isabelle Renauld,
Fabrizio Bentivoglio
MÜZÝK : Eleni Karaindrou
TÜR : Dram
YAPIM : Yunanistan, Fransa, Ýtalya, Almanya
DÝL : Yunanca (Türkçe Altyazýlý)
SÜRE : 133 dk.
KONU : Selanik'te yaðmurlu bir gün... Ünlü bir
yazar olan Alexander, amansýz bir hastalýða
yakalanmýþtýr. Karýsýndan, 30 yýl önceki bir yaz
gününü anlatan bir mektup alan Alexander için
bütün yaþamýný geçirdiði sahil kenarýndaki evini
terketmenin vakti gelmiþtir.
Ve sonunda geçmiþinin ve þimdiki hayatýnýn
karýþmýþ olduðu ilginç bir geziye çýkar. O güzel,
mutlu dakikalarý tekrar yaþayabilmek için...
Belki bir günün içinde belki de bir
sonsuzluðun...
Bu yolculuðun içinde karþýsýna çýkan
beklenmedik kiþiler ise 'bugün'ün getirdiði
sürprizler olarak hayatýnýn son anlarýnda yer
edecektir.
ve ayrýca;
Kýsa Metraj Film
Gösterimi
20 Mart 2015 Cuma Günü Saat: 18.30
YER
: Öðretmenin Simit Evi
Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma
Grubu
Halka Açýk ve Ücretsizdir
nDalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz 14 Mart
Týp Bayramý’nda saðlýk çalýþanlarýný ziyaret etti.
Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz 14 Mart Týp
Bayramý’nda saðlýk çalýþanlarýný ziyaret etti.
Dalaman Devlet Hastanesi, Dalaman 1 ve 2 No’lu Saðlýk
Ocaklarýnda,Toplum Saðlýðý Merkezi’nde ve 112 Acil Servis
Ýstasyonu’nda çalýþan saðlýk çalýþanlarý ziyaret edildi.
Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz ayný
zamanda Dalaman Devlet Hastanesi Baþhekimi Þirin Atasoy
Tekin’i, Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Çiðdem Olgun
Þimþek’i ve 112 Acil Servis Ýstasyonu’nda çalýþanlarý ziyaret
ederek çiçek takdim etti.
-Soner Aydýn
Yeni yönetimden kaymakama ziyaret
Dalaman Ziraat Odasýnýn yeni Baþkaný Ziraat Mühendisi
Tevfik Tayfun Tuncay, Oda üyeleri ile birlikte, Dalaman
Kaymakamý Yýlmaz Þimþek’i makamýnda ziyaret ettiler.
Ziraat Odasý Baþkaný Tuncay, Dalaman Ziraat Odasýnýn
çalýþmalarý ve planlanan projeleri hakkýnda kaymakam
Þimþek’e bilgi verdi.
Kaymakam Yýlmaz Þimþek de, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirirken, Ziraat Odasý Baþkaný ve
üyelerinin yeni görevlerinin hayýrlý olmasýný diledi.
Soner Aydýn
Datça çaðla bademi
Köyceðiz üzerinden Avrupa
pazarýnda
Datça’nýn lezzetiyle
ünlü çaðla bademi,
Türkiye pazarýndan
sonra þimdide Avrupa
pazarýna açýldý.
Datça’nýn
Palamütbükü’nde tarým
ürünleri ticaretiyle
uðraþan Þener Ören
Yaka, ilk kez Avrupa’ya
ihraç gerçekleþtirdi.
Cumalý Mahallesi’nde bulunan çiftçilerden
200 kilogram çaðla ba-dem satýn alan Yaka,
Köyceðiz’de bulunan gýda ve tarým ürünleri ticaret þirketi aracýlýðýyla Almanya’ya çaðla
bademi ihraç etti.
-Cihat Cura
Aydem’den kredi
kartý ile ödeme
kolaylýðý
Aydem, elektrik faturasý
ödemelerinde müþterilerine kredi
kartý ile ödeme kolaylýðý sunmaya
baþladý. Muðla ilinde ki, Aydem
müþterileri elektrik fatura
ödemelerini kredi kartýna 2 ila 9
aya kadar taksitlendirebilecekler.
Aydem’den yapýlan açýklamaya
göre; ‘’Enerjisini Aydem’den alan
tüketiciler, güncel elektrik
faturalarýný veya ödenmemiþ
geçmiþ dönem elektrik
faturalarýný, kredi kartý ile 9 aya
varan taksitlerle ödeyebilecekler.
Akbank (Axess Card), Denizbank
(Bonus Card), Ýþ Bankasý (Maximum Card), Garanti Bankasý
(Bonus Card) ve Yapý Kredi
Bankasý (World Card) ile yapýlan
anlaþmalar kapsamýnda, þimdilik
Aydem Müþterilerine elektrik
tüketimi fatura ödemelerinde tek
çekim imkâný sunulamamaktadýr.
Taksitli fatura ödemelerinden
doðabilecek vade farký, ilgili
bankalar tarafýndan belirlenmekte
ve müþteriye yansýtýlmaktadýr.
Yukarýda adý geçen bankalarla
yapýlan anlaþmalar sonunda,
Aydem’li Müþteriler, en yakýn
Aydem Müþteri Ýliþkileri
Merkezlerinde (MÝM) elektrik
faturalarýný taksitli ödeyebilme
imkânýna kavuþmuþ oldular.
Faturalarýný kredi kartý ile taksitli
ödemek isteyen Müþteriler,
kendilerine en Aydem MÝM’i,
www.aydem.com web sitesinden
öðrenebilirler’’
-Soner Aydýn
8
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 MART 2015 CUMA
TURÝZMÝN SORUNLARI
DALYAN’DA TARTIÞILDI
nOrtaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu tarafýndan Dalyan
bölgesinin turizm sorunlarý konulu toplantý düzenlendi.
Ortaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm
Çalýþma Grubu tarafýndan Dalyan
bölgesinin turizm sorunlarý konulu toplantý
düzenlendi.
Turizm esnafýnýn yoðun ilgisiyle
gerçekleþtirilen toplantýda baþta bölgenin
pazarlama-tanýtým sorunlarý olmak üzere
bölge turizminin sorunlarý ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri tartýþýldý.
Tanýtým için sosyal medya kullanýmýna
aðýrlýk verilmesi, ulusal medyada haber
olabilecek etkinlikler ile bölge tanýtýmýnýn
gerçekleþtirilmesinin desteklenmesi,
uluslararasý fuarlara katýlým konusunda
çalýþmalarýn yapýlmasý, engelli turistler ve
vatandaþlar için gerekli düzenleme ve
önlemlerin alýnmasý baþlýklarýnýn ön plana
çýktýðý toplantýda bölge sorunlarýnýn ancak
bölge esnafý ve yerel yönetimin elbirliði ile
çalýþmasý sonucu çözülebileceðinin
vurgusu yapýldý.
Çevre ve Turizm Çalýþma grubu adýna
Öðr. Gör. Dr. Ali Türker bu toplantýnýn
sonuç raporunun hazýrlanacaðýný ve çözüm
önerileri ile birlikte Ortaca Belediye’sine
sunulacaðýný belirterek; bu toplantýnýn bir
baþlangýç olduðunu ilerleyen dönem
içerisinde bölge sorunlarýna yönelik olarak
benzer toplantýlarýn gerçekleþtirileceðini
ifade etti.
Ortaca Dalyan Mahallesinde yapýlan
toplantýya Ortaca Kent Konseyi Baþkaný ve
Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik,
Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu Baþkaný
Mehmet Sertkaya ve Çevre ve Turizm
Çalýþma Grubunu temsilen Muðla Sýtký
Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek
Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Ýbrahim
Yokaþ ve Öðr. Gör. Dr. Ali Türker ve
turizmciler katýldý. -Soner Aydýn
Ýþletme sahipleri dikkat!
“KOSGEB’DEN ARIYORUZ”
DÝYEN DOLANDIRICILAR
Dalaman’da bir iþyeri sahibi dolandýrýlmaktan son
anda kurtuldu.
Ýþyerini telefonla arayan kiþiler
kendilerini KOSGEB’in danýþmanlýk
merkezi olarak tanýtarak 394 lira
karþýlýðýnda proje hazýrlamak
istediklerini ilettiler. Ýstenen ücreti
göndermeyen iþyeri sahibi, durumu
KOSGEB yetkililerine ileterek bilgi
istediðini, kurumun bu tür
uygulamasýnýn olmadýðýný öðrendiðini
söyledi.
Ýþletme yetkilisi, ''Biz (KOSGEB)
destekleme danýþmanlýk merkezinden
arýyoruz, sizin mevcut iþ yerinizi
geliþtirmek için (Makine-Teçhizat,
Donaným, Hammadde, Yazýlým ve
Hizmet Alýmý Giderleri Desteði)
KOSGEB'ten 100 bin lira kredi
aldýracaðýz, bunun için bizim size gelip
proje çiziminde ve evrak iþlemlerinde
bir defaya mahsus olmak üzere 394
lira ödeme yapmanýz gerekmektedir''
diyerek ücret talep edildi. Ýlgili kiþileri
aradým böyle bir uygulamalarý
yokmuþ. Ýþletme sahiplerinin dikkatli
olmalarýný istiyorum” dedi.
-Ömer Kundakçý
SAHTE PLAKA ÝLE
ÖÐRENCÝ SERVÝSÝ
DALAMAN PAZARYERÝ KÝMLÝK
KARTIYLA DAHA GÜVENLÝ
nDalaman Belediyesi kapalý pazaryerinde faaliyet gösteren esnaflara Dalaman
Belediyesi tarafýndan kimlik kartý daðýtýldý. Daðýtýlan kimlik kartllarýný pazaryeri esnafý
yakasýna takacak. Artýk pazaryerinden alýþveriþ yapan vatandaþlar kimden alýþveriþ
yaptýðýný bilecek.
Dalaman Belediyesi kapalý
pazaryerinde faaliyet gösteren
esnaflara Dalaman Belediyesi
tarafýndan kimlik kartý daðýtýldý.
Daðýtýlan kimlik kartllarýný
pazaryeri esnafý yakasýna
takacak. Artýk pazaryerinden
alýþveriþ yapan vatandaþlar
kimden alýþveriþ yaptýðýný
bilecek.
Dalaman Belediyesi Kapalý
Pazaryeri’nde yaklaþýk 300
esnafa Dalaman Belediyesi
tarafýndan kimlik kartý daðýtýldý.
Esnaflara ayrýca Pazaryeri
Tanýtým Kartý ve Fiyat etiketi de
daðýtýldý.
Pazaryerinde faaliyet
gösteren esnaflara kimlik kartý,
tanýtým kartý ve fiyat etiketlerini
bizzat kendisi daðýtan Dalaman
Belediye Baþkaný Muhammet
Þaþmaz “Artýk Dalaman
Belediyesi Pazaryerinden
alýþveriþ yapan vatandaþlarýmýz
kimden alýþveriþ yaptýðýný
bilecek. Daðýttýðýmýz kimlik
kartlarýný esnaflarýmýz yakasýna
takacak. Pazaryeri Tanýtým
Kartý da mutlaka esnafýmýzýn
tezgahýnda görülebilir bir yerde
olacak. Böylece hem esnafýmýz
hem de vatandaþýmýz daha
samimi bir ortamda alýþveriþ
yaparken daha güvende
olacaklar. Pazaryeri esnafý
olmadýðý halde pazaryerine
gelen kötü niyetli kiþilerin
pazaryeri içerisine girerek hem
esnafýmýzý hem de
vatandaþýmýzý maðdur etmesini
bu þekilde önlemiþ olacaðýz”
dedi.
-Tuncay Karaçelik
nOrtaca Trafik Denetleme Büro Amirliði ekipleri, sahte ''S''
plakasý taktýðýný tespit ettikleri bir öðrenci servis aracýný
trafikten men etti.
Ortaca Trafik Denetleme Büro
Amirliði ekipleri, sahte ''S'' plakasý
taktýðýný tespit ettikleri bir öðrenci
servis aracýný trafikten men etti.
Ýlçede, servis araçlarýna yönelik
uygulama yapan ekipler, bir servis
aracýný durdurarak evrak kontrolü
yaptý. Yapýlan sorgulamada üzerinde
“S” plakasý ve “Okul Taþýtý” yazýsý
bulunan aracýn 48 FS 781 plakalý
ticari midibüs olduðunu tespit etti.
Olayla ilgili araç sürücüsü
gözaltýna alýnarak ifadesi alýnmak
üzere Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne
götürüldü.
-Ömer Kundakçý
Download

CHP`DE SANDIKLAR KURULUYOR