İLAN
SİVAS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 40 adet taşınmaz ve 2 adet dosyadaki toplam 7 adet motorbisikletin satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesine
göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Sivas Defterdarlığında (Milli Emlak Müdürü odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların, ihale saatine kadar geçici teminat makbuzlarını veya Banka Teminat Mektuplarını, ikametgah ilmuhaberlerini, nüfus cüzdan örneğini, vekaleten
katılacakların noter tasdikli vekaletname ile tüzel kişilik adına katılacakların Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesi ile imza sirkülerini
komisyona ibrazı gerekmektedir.
3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malların satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde 5.000.TL'nı, bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'nı geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da
3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
4- Araçların satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, tescil ve muayene işlemleri esnasındaki istenilen bilgi ve belgelerin temini ile doğacak masraflar alıcısına
aittir.
5- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale
saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
7-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren
5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
NOT:Türkiye Genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan Hazineye ait tüm Taşınmazmal Satış İhale Bilgileri İnternet vasıtasıyla
"www.milliemlak.gov.tr"adresinden öğrenilebilir
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
DOSYA NO
KÖYÜ VEYA
MAHALLESİ
CİNSİ
PAFTA NO
ADA NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
1
58010100036
Alibaba Mah.
Arsa
182
2017
18
463,00
Tam
2
58010119023
Köklüce Köyü
Ham Toprak
İ.37.c.02.c
101
190
3.004,23
Tam
3
58010102509
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
517
2.900,00
Tam
İmarsız
2.900,00
725,00
21.04.2015
09:10
4
58010108886
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
531
15.400,00
Tam
İmarsız
15.400,00
3.850,00
21.04.2015
09:15
5
58010102513
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
553
3.800,00
Tam
İmarsız
3.800,00
950,00
21.04.2015
09:20
6
58010102519
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
580
8.800,00
Tam
İmarsız
8.800,00
2.200,00
21.04.2015
09:25
7
58010102520
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02b
--
595
8.700,00
Tam
İmarsız
8.700,00
2.175,00
21.04.2015
09:30
8
58010102537
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
747
1.500,00
Tam
İmarsız
1.500,00
375,00
21.04.2015
09:35
9
58010102540
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
760
6.150,00
Tam
İmarsız
6.150,00
1.537,50
21.04.2015
09:40
10
58010108881
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
801
7.150,00
Tam
İmarsız
7.150,00
1.787,50
21.04.2015
09:45
--
803
6.450,00
Tam
İmarsız
6.450,00
1.612,50
21.04.2015
09:50
S.
NO
HAZ.HİS. İMAR DURUMU
Konut Alanı
(Ayrık Nizam 4
Kat)
Akaryakıt
+ LPG
İstasyonu
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
120.380,00
30.095,00 21.04.2015
09:00
105.937,00
26.485,00 21.04.2015
09:05
11
58010108879
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
12
58010102553
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
804
4.850,00
Tam
İmarsız
4.850,00
1.212,50
21.04.2015
09:55
13
58010102555
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b-c
--
841
4.550,00
Tam
İmarsız
4.550,00
1.137,50
21.04.2015
10:00
14
58010108880
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
843
3.700,00
Tam
İmarsız
3.700,00
925,00
21.04.2015
10:05
15
58010108883
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
844
8.200,00
Tam
İmarsız
8.200,00
2.050,00
21.04.2015
10:10
16
58010102557
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
849
3.400,00
Tam
İmarsız
3.400,00
850,00
21.04.2015
10:15
17
58010108906
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
850
5.750,00
Tam
İmarsız
5.750,00
1.437,50
21.04.2015
10:20
18
58010102559
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
2557
9.450,00
Tam
İmarsız
9.450,00
2.362,50
21.04.2015
10:25
19
58010102560
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
2558
3.550,00
Tam
İmarsız
3.550,00
887,50
21.04.2015
10:30
--
2559
2.750,00
Tam
İmarsız
2.750,00
687,50
21.04.2015
10:35
20
58010102561
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
21
58010102562
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
2560
3.600,00
Tam
İmarsız
3.600,00
900,00
21.04.2015
10:40
22
58010102565
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2767
13.750,00
Tam
İmarsız
13.750,00
3.437,50
21.04.2015
10:45
23
58010102566
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2769
6.200,00
Tam
İmarsız
6.200,00
1.550,00
21.04.2015
10:50
24
58010102567
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2770
6.550,00
Tam
İmarsız
6.550,00
1.637,50
21.04.2015
10:55
25
58010102568
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2771
13.100,00
Tam
İmarsız
13.100,00
3.275,00
21.04.2015
11:00
26
58010102575
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2856
2.600,00
Tam
İmarsız
2.600,00
650,00
21.04.2015
11:05
27
58010102576
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2907
3.150,00
Tam
İmarsız
3.780,00
945,00
21.04.2015
11:10
28
58010102577
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2908
4.750,00
Tam
İmarsız
4.750,00
1.187,50
21.04.2015
11:15
--
2909
4.150,00
Tam
İmarsız
4.150,00
1.037,50
21.04.2015
11:20
--
2910
8.600,00
Tam
İmarsız
8.600,00
2.150,00
21.04.2015
11:25
29
58010102578
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
30
58010102579
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
31
58010102580
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c09d
--
3055
8.100,00
Tam
İmarsız
8.100,00
2.025,00
21.04.2015
11:30
32
58010102581
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c09d
--
3286
1.350,00
Tam
İmarsız
1.350,00
337,50
21.04.2015
11:35
33
58010102582
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c09d
--
3287
3.600,00
Tam
İmarsız
3.600,00
900,00
21.04.2015
11:40
34
58010102583
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
3289
19.800,00
Tam
İmarsız
19.800,00
4.950,00
21.04.2015
11:45
--
3657
4.050,00
Tam
İmarsız
4.050,00
1.012,50
21.04.2015
11:50
35
58010102587
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
36
58010102588
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3658
2.300,00
Tam
İmarsız
2.300,00
575,00
21.04.2015
13:30
37
58010102590
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3660
1.150,00
Tam
İmarsız
1.150,00
287,50
21.04.2015
13:35
38
58010102591
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3661
950,00
Tam
İmarsız
950,00
237,50
21.04.2015
13:40
39
58010102592
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3662
1.250,00
Tam
İmarsız
1.250,00
312,50
21.04.2015
13:45
40
58010102593
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3668
900,00
Tam
İmarsız
900,00
225,00
21.04.2015
13:50
DOSYA NO
BULUNDUĞU
YER
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
SATIŞA
S.
NO
SUNULAN ARAÇLAR
CİNSİ
MARKASI
PLAKA NO
MODELİ
ÖZELLİĞİ
1
Kılıç Yediemin
58011443277
Otoparkı
5 adet
Motorbisiklet
MotoranYukiMondialTruvaKanuni
05 RD 08858 AZ 90458 NH 70058 NH 79834 EUV 89
2013- 20062006- 20072006
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuştur
1.500,00
375,00
21.04.2015
13:55
2
58011443278
Kılıç Yediemin
Otoparkı
2 adet
Tescilsiz
Motorbisiklet
Motoran Kanuni
Tescilsiz
---
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuştur
500,00
125,00
21.04.2015
14:00
TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
Download

Belgeyi Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.