EK‐ 1
器 :織 硼瑞銚
:ヾ皿
離 111鼎蹴艦漑調認 駐
TATBIKAT SONUc RAPORU
:
KURUⅣ 1/OKUL ADI
KURUM/OKUL MUDも RU
ADISOYADI
:
TATBiKATIN AMACI
TATBIKATIN AMACI
Pcrsonel vc ёttrenCilere sivil savurllnanln
ёnemi, tanlm vc tcdbirleri ile ikaz ve alarm
i,arctleri,Kimyasal, Biyol● ik, Radyol倒 ik,
vc
m
vc
okullarda
can
vc
mal
OErenCilere k―
Olasl
dcpreΠ ゾyangln anlnda personcl
kaybmm cn aza indirilmesi i9in eЁ itim
Niikleer(KBRN)ve benZeri silahlarm etklleri,
nlernlcri, gizleme ve
bunlara kar§ l korurlma ё
karartma konularinda ettitim Verilerek alarm
verilerek derslikler ve yurtlarln planll bir
ekilde kurum,
i,arctleri iizcrinc planll bir §
okul ve dersliklerin bo,altllarak slこ lnaklarda/
tOplarllnalarlnl sattlamak.
ekilde bo§ altllmasl ve Onceden belirlenen
§
a91k alanlarda hi9bir izdihalna yol a9madan
SlElnma yCrlcrindc toplanmalarlnl saこ lalnak..
TATBIKATA KATILAN KURUM VE OKUL
SAYISI
TATBIKATA KATILAN OGRENCI VE
PERSONEL SAYISI
``Ikaz‐ Alallll
TATBiKATA KATILAN KURUM VE OKUL
SAYISI
TATBIKATA KATILAN OGRENCI VE
PERSONEL SAYISI
Tatbikatl''ile``Personel Tahliye Tatbikatl''vukuatslz olarak tamamlanmlstlr.
HAZIRLAYAN
/
/2015
Sivil Savunma Uzmanr/Amiri
Adr Soyadr
lmza
Иσz〃α α
“
udurlikleri bu follllu
1.il卜 〔
ONAYLAYAN
/
/2015
OkulKurunl
ⅣIidiri
Adl Soyadl
lmza/Tarih
.・
ёrllek alarak i19olerden tatbikat sonu raporlarinl isteyerek il dosyalarlnda
muhafaza edeceklerdir.
2. Tatbikat esnaslnda herhangi bir vukuat ya,anlnl,ise vukuatl ve allnan tedbir belirtilerek ayrl bir
rapor halinde bildirilecektir.
3.Genel Mindiirltiこ e gё nderilecek rapor tiim il ve i19c lni11l e二 itiln miidurlukleri kurum ve okunarinln
toplanl sayllari baz ahnarak gё nderilecektir.
ToC.
AFYONKARAⅡ ISAR VALILIGI
II Miltt Ettitim M● dirlu置 u
Say1 8 79400284/954.01/2072826
24/02/2015
Konu:''Ikaz‐ Alann Tatbikatl''ve
``Personel Tahliye Tatbikatl''
KAYMAKANILIGINA
(119C Milli EEitim Midiirluttu)
・………
・
・
・
・
・ILK‐ ORTA OGRETI卜 4 0KULU/LiSESI Mウ DURLUGUNE
ILGI:ⅣIEB
Dcstck Hizlnetleri Genel NIIudiirliittti'ntin 2 1.01.2015 Tarih 663066 Saylll Yazlsl
llgi yazl ve Bakanll言 lmlZ i§ takvimi gercЁ i MiidiirluttumLtte ba言 1l okul vc
kurulnlarda 28 subat SiVil Savurllna G蜘 ■
thde``lkaz_Alarln Tatbikatl'',01‐ 07 Ⅳlart Deprem
Ha■ aslnda ``PersOnel Tahliyc Tatbikatl" yapllacaktlr.lkaz_Ala111l Tatbikatinda;personcl vc
ёttrCncilerc si宙 I savllnmanln onemi,tanlm ve tcdbirleri ile ikaz ve alarln
i§ arctlcri,Kimyasal,Biyol●
ik,Radyol可 ik,Niikleer(KBNR)silahlarln etkile五 ,bllniara kar§ 1
korlmma ёnlcmleri,gizleme ve karartma konularlnda cttitim verilecek,alarln i,aretlcd iizerinc
planll bir ,ekilde kurllm,okul ve dersliklerin bo,altllarak sl言 lnaklarda/sl言 lllllna yerlerinde
toplalllmalarl sttlanaCaktlr.
Personel tahliye tatbikatinda;persOnel ve ё
ttrencilerc kurtlm ve okullarllnlzda can ve
mal kayblnl cn aza indirilmesi i9in allnan/almacak tedbirler ile dcprem ve yangin cttitimi
konularinda cЁ itim verilccek,kll― ,Okul ve dcrsliklcrin planll bir ,ekilde bo,altllmasl ve
ёnceden belirlenen a91k alanlarda izdihalna yol a9madan toplallmalarl sattlanaCaktlr.
Gcrek“ lkaz‐ Alarln Tatbikatl'',gerekse``Personel Tahliye Tatbikatl''ctkinliklerinde il
Afet ve Acil Dllrllm Ⅳ[tdiirluttu ile veya Belediye itfaiye MudiirluЁ t ile i,birlttine
gidilcbilecektir.Tatbikatlarln siiresi i9inde yapllmaslndan birim amirleri ve i19elcrimizde l19e
Milli Ettitim Midilrlerimiz sorllmludllrlar.
SOz konusu tatbikat ve 9all,malarln zamaninda yapllmasl ve Ek…
l rapOr follllatlnin
doldllrularak(i19Clerimiz tim i19eyi kapsar tck f01111 01arak)4 Mayls 2015 Mesai bitimine
kadar NIliidiirliiЁ iimiiZde
olacak,ekilde gё nderilmesi hususunda;
BilgileHnizi ve gerettini rica ederim.
Metin YALcIN
Vali a.
II Milli Ettitim Mudiiru
Eki:Ek‐ l FO..11
DAGITIM:17 119e Kaymakalnl増 lna
GEREGI :Tiim ortaogretim llkё ttretim
okulu
Kttalnan l,Merkezi 4.Kat.AFYONKARAHiSAR
ElektrOnik AE:afyOn.mcb.gOv.tr
c‐
posta:[email protected] tr
Bu cvrak govcJi dcktronk imza」 c imzJanm。 ●r http://cvmksorgu mcb gOv tr adrcshdcn3567‐
Aynntlll bilgi i9in:Y.AKGUN/scf
Tcl:(0272)2137603‐ 172
Faks:(0272)2137605
39“ _354a‐ 958c-32aa kOdu Jctcヵ tcdに Ыlr
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 24/02/2015 tarih ve 2072826 sayılı