Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Not: Makalelerimiz kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler
uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde tutunuz.
17.02.2015
Konu: İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Cari Yıl İçerisinde
Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarların İzleyen Yıl Ocak
Ayı KDV Beyannamesinde Gösterilmesi
Bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade
Uygulaması) bölümünde;
3065 Sayılı Kanunu’nun 28’inci Maddesi’nin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca
vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı (2014 yılı için
17.700,00 TL, 2015 yılı için 19.500,00 TL) aşan kısmı, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B3.2.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde
vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla
nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir.
ifadesi yer almaktadır.
Buna göre; indirimli orana tabi teslimlerde bulunan mükelleflerin, bu teslimlerden doğan KDV
iade alacağını, teslimlerin gerçekleştiği takvim yılı içerisinde mahsuben talep etmesi
mümkündür.
Yılı içerisinde mahsuben iade talebinde bulunanlar, iade tutarını, iade talebinde bulunulan
KDV beyannamesinde “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığındaki
"Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 406 kodlu satırı seçip "İadeye Konu Olan
KDV" sütununa yazarak talepte bulunabilirler.
İadesi talep edilen tutar, iadenin talep edildiği dönemde “devreden vergi” tutarından çıkarılır.
Bu şekilde devreden vergi tutarından çıkarılıp mahsuben iadesi talep edilen tutarlardan iadesi
gerçekleşmeyen tutarlar, en erken izleyen vergilendirme döneminde; en geç izleyen yılın
Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede, “İndirimler” kulakçığı altında bu amaçla
ihdas edilen 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi
Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarlarına dahil
edilir ve daha sonraki iade taleplerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu şekilde iadesi
gerçekleşmeyen tutarların devreden KDV hesabına dâhil edilmesi, söz konusu tutarlar
itibarıyla mahsuben iade talebinden vazgeçildiğini gösterir.
Devreden KDV tutarına dahil edilen bu tutarlar, yıllık iade uygulaması kapsamında yeniden
iade konusu yapılabilecektir.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Yorum ve makaleler
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Ayrıca cari yıl içerisinde mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarın, izleyen yıl ocak ayı
KDV beyannamesinde bildirilmesi halinde, söz konusu tutarın, izleyen dönemlerde nakden
talep edilmesi de mümkündür.
İlk iade talebinden sonraki dönem için, izleyen yıl yapılacak iade taleplerinde, kümülatif iade
edilebilir tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve önceki dönemlerde mahsuben iadesi talep
edilen tutar düşüldükten sonra kalan tutar, “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler”
kulakçığındaki "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satır seçilip,
"İadeye Konu Olan KDV" sütununa yazılmak suretiyle talep edilebilecektir.
Bir örnek ile açıklamak gerekirse; Müteahhitlik faaliyetinde bulunan (A) A.Ş., 2014 yılının
Ocak ve Ekim vergilendirme dönemlerinde 150 m²’nin altında konut teslimlerinde
bulunmuştur. İndirimli orana tabi söz konusu teslimleri nedeniyle yüklendiği ancak indirim
yoluyla telafi edemediği tutarı, KDV Genel Uygulama Tebliği’ndeki açıklamalara göre
hesaplamış ve 2014 yılı için belirlenen alt sınır olan 17.700 TL’yi düştükten sonra kalan
1.000.000 TL’lik tutarın mahsuben iadesini Ekim 2014 vergilendirme döneminde talep
etmiştir. Bu tutarın 450.000 TL’lik kısmı, Kasım 2014 döneminde vergi borçlarına mahsuben
iade edilmiştir.
Dolayısıyla mükellefin yılı içinde mahsuben iadesini talep ettiği 1.000.000 TL, iadenin talep
edildiği Ekim 2014 vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından çıkarılmıştır.
Bu durumda mahsuben iadesi talep edilip devreden vergi tutarından çıkarılmakla beraber
mahsuben iadesi gerçekleşmeyen 550.000 TL’lik tutar, en erken Kasım 2014 döneminde; en
geç 2015 yılının Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İndirimler” kulakçığı
altındaki 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen
KDV” satırına yazılmak suretiyle izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesaplarında
dikkate alınmak üzere yeniden devreden KDV tutarlarına dâhil edilecektir.
(A) A.Ş.’nin kalan 550.000 TL iade tutarını, Ocak 2015 vergilendirme döneminde beyan
etmesi halinde, izleyen dönemlerde nakden talep etmesi mümkün bulunmaktadır.
Ayrıca (A) A.Ş. Kasım ve Aralık 2014 vergilendirme dönemleri için de indirimli orana tabi
teslimleri nedeniyle 100.000 TL iade tutarı hesaplamıştır. Mart 2015 vergilendirme
döneminde, kümülatif iade tutarı olan (1.017.700 + 100.000=) 1.117.700 TL’den; alt sınır ve
önceki dönemlerde mahsuben iadesi talep edilen tutar düşüldükten sonra kalan tutar
(1.117.700 – 17.700 – 450.000=) 650.000 TL “İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran
İşlemler” kulakçığındaki "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satır
seçilerek ve "İadeye Konu Olan KDV" sütununa yazılmak suretiyle talep edebilecektir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
(Hazırlayan Zehra Özeser, Denetçi, SMMM)
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

İndirimli Oranda Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların