T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
AMBLEM/LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Adı: MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU LOGO YARIġMASI
Düzenleyen Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
Yarışmanın Konusu: “MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU“nu anlatacak nitelikte logo
tasarımı yapmak
1) Konu ve amaç:
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yeni Eğitim Sistemi ve Ortaokul olarak eğitim öğretime
devam edeceği yeni kurum kimliğinde kullanılacak, okulumuzun görevini ve hedefini yansıtacak,
akılda kalıcı, iĢlevsel ve kolay kullanıma imkân sağlayacak bir Ģekilde özgün amblem tasarlanması
amaçlanmaktadır.
2) Amblem/Logonun kullanım alanları:
YarıĢma sonunda seçilecek Amblem/Logo tasarımı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun
tanıtımına yönelik etkinliklerde, okulda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi
hareketli mecralarda, müdürlük araçlarında kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki
çeĢitlilik göz önüne alınmalıdır.
3) Yarışmaya Katılım için Genel Koşullar
YarıĢmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koĢuldur. ÇalıĢmalar, kavramsal yaklaĢım ve
estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu” yazısı
kullanılacaktır. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmıĢ bir simge ve / veya bunların
birleĢiminden oluĢabilir. Amblem de kullanılan görsel figürlerin,desenlerin vs. neyi ifade ettiği ve ne
amaçla kullanıldığını belirten bir açıklama yazılı olarak ifade edilecektir .
1.Okulumuz öğrenci, öğretmenleri ile Balıkesir ili Altıeylül ve Karesi ilçeleri okullarındaki
öğrenci,öğretmenleri yarıĢmaya katılabilir.
2.Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu
yarıĢmaya katılamaz.
3. Katılımcılar yarıĢma koĢullarına uygun nitelikte, en fazla 3 tasarımla yarıĢmaya
katılabilirler.
4. Birden fazla kiĢinin ortak bir tasarım ile yarıĢmaya katılması mümkündür.
5. YarıĢmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya
alınmamıĢ, tescil baĢvurusu yapılmamıĢ olması gerekmektedir.
6. YarıĢmaya sunulan tasarımların; daha önce baĢka yarıĢmalarda ödül almamıĢ olmaları,
özgün olup baĢka bir yerde yayımlanmamıĢ olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluĢ logolarını
çağrıĢtırmamaları gerektirmektedir. YarıĢmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğu kabul,
beyan ve taahhüt etmiĢ sayılırlar.
7. Değerlendirme jürisi tarafından, kopya olduğu anlaĢılan tasarımlar yarıĢma dıĢı kalacak,
ödül verilmeyecek, verilmiĢ ise ödül sahibi ödülü iade edecektir. YarıĢma sonuçlarına herhangi bir
nedenle itiraz hakkı bulunmamaktadır.
8. Her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarıĢmacıya ait olup,
doğabilecek sorunlardan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ya da değerlendirme jüri üyeleri sorumlu
tutulamazlar.
4) Katılım için Tasarım Koşullar
1. Tüm çalıĢmalar Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ibaresini açık ve net bir Ģeklide
içermelidir.
2. Seçilecek tasarımın Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu temsil edecek her türlü
basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalıĢmaları ile promosyon ürünleri,
kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, branda, pankart, afiĢ web sitesi vb. ortam ve
faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun olarak,
büyütülüp küçültüldüğünde etkisini kaybetmeyeceği, çok küçük ölçülerde ayrıntıların
kaybetmeyen, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeĢit baskı ve
kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir Ģekilde hazırlanması istenmektedir. ÇalıĢmalarda
renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
5) Teknik koşullar:
1. Tasarım rumuzunda okulun ismi ve/veya ismini belirten harfler kullanılacaktır. Okulun
kuruluĢ yılı olan “1987” tarihi logoda yer alacaktır.
2. Eserler, standart logo sunumu Ģeklinde hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum ġablonu ekte
sunulmuĢtur.
3. Tasarımlar, Grafik tasarım programları(Photoshop, CorelDRAW, Powerpoint )ile
hazırlanmıĢ olmalı belge olarak her bir çalıĢmanın hazırlandığı program ile JPEG versiyonu biçimi
Ģeklinde gönderilmelidir. Tasarımlar en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır ve- veya A4 kağıdına el ile
çizilmiĢ tasarımlar kabul edilir.
4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek Ģekilde
yazıyla açıklayacaktır.
5. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, gerekli gördüğü halde proje üzerinde değiĢiklik yapabilir.
6.Gönderilen eserler, yarıĢmadan sonra iade edilmeyecektir.
6) Başvuru koşulları:
1. YarıĢmaya katılmak isteyenler, ġartnameyi ve baĢvuru formunu imzalı; eseri de rumuz
yazılmıĢ olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna zarf içinde ulaĢtıracaklar.
2. Ġmzaladıkları baĢvuru formunu eksiksiz olarak doldurup, imzaladıkları Ģartnameyle birlikte
bir zarfa koyacak ve zarfı kapattıktan sonra üzerine sadece 6 harf / rakamdan oluĢan bir RUMUZ
yazacaklardır. Aynı rumuz, çalıĢmanın arka yüzünde yer almalıdır. Amblem/Logo tasarımının
üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir iĢaret bulunamaz. Bu tip ayrıĢtırıcı unsur bulunduran çalıĢmalar
yarıĢma dıĢı bırakılır.
3. YarıĢmaya katılmak isteyenler, eserlerini, 13 ŞUBAT 2015 CUMA günü saat: 16:30’a
kadar Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Altıeylül –Balıkesir adresine, elden teslim etmeli ya da o
tarihte yukarıdaki adrese ulaĢmak koĢuluyla posta ya da kargoya vermelidirler. Bu tarihten sonra
iletilen çalıĢmalar dikkate alınmaz.
Okula zarf içinde ulaştırılacaklar:
1.İmzalı şartname
2.İmzalı başvuru formu
3.Eser
4.Amblem/Logo anlamının açıklaması
7) Yarışma takvimi:
YarıĢma Ġlan tarihi: 11/ ġUBAT / 2015
Son teslim tarihi:
05 / MART / 2015
Değerlendirme:
Seçici kurul değerlendirmesi:
09/10 / MART/ 2015
Sonuçların ilan edilmesi:
11 / MART / 2015
(11 mART tarihinde okul web sitesinde ilan edilecek.
Derece giren eser sahipleri ile irtibata geçilecek)
Ödül töreni:
12 / MART / 2015
Seçici kurul:
Seçici kurul aĢağıda isimleri belirtilen okulumuz öğretmenlerinden oluĢacaktır.;
Okul Müdürü
Ali ORHAN AyĢe KAYA
-
Aslı ABUL -
Rehber Öğretmen
Teknoloji Tasarım Öğretmeni
Arzu BEYAZ DEMĠRKAN - Türkçe Öğretmeni
Hasan ÇELĠK
Teknoloji Tasarım Öğretmeni
-
Adem ZORLU
-
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Hayriye AKIN
-
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Hasan ÇELEBĠ – Müdür Yardımcısı
Yarışma Koordinatörü:
Aslı ABUL – 0 506 538 00 59
8) Ödüller:
1. Ödüller, hak sahiplerine Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından 12 Mart Ġstiklal
MarĢının Kabulu ve Mehmet Akif Ersoy Haftası etkinlikleri içinde (tarih değiĢikliği olabilir) ödül
töreni ile takdim edilecektir.
2. YarıĢma ödülleri aĢağıdaki gibidir;
Birincilik Ödülü : çeyrek altın
Ġkincilik Ödülü : m4 çalar
Üçüncülük Ödülü: flaĢh bellek
9) Kullanım Koşulları ve Hakları
1.Katılımcı, dereceye giren ve/veya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından kullanılması
kararlaĢtırılan eserin aslını teslim eder ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na süresiz olarak tam
kullanım hakkını verdiğini peĢinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarıĢmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, iĢlenme,
yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
Seçici kurul, birinci seçilen Amblem / Logo üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını
isteyebilir. Bu çalıĢmalar için yarıĢmacıya ayrı bir ücret ödenmez. YarıĢmada birinci seçilen yarıĢmacı,
birincilik ödülü alan tasarımının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiĢ olan ödül bedeli ile,
süresiz olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna vermiĢ olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri
Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniĢ ölçüde, sözü
edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği Ģekilde, çoğaltma, iĢleme, yayma,
temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği Ģekilde,
adını belirtme yetkisi, eserde değiĢiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve
malikine karĢı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Mehmet Akif Ersoy
Ortaokuluna devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
2. Ödül kazanan eser Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu temsil edecek her türlü basılı
materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalıĢmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye
malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp
çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dıĢında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
3. Bu yarıĢmaya katılan yarıĢmacılar, bu Ģartnamenin tüm koĢullarını, yarıĢma Ģartlarını,
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Seçici Kurulunun kararlarının tamamını kabul etmiĢ sayılırlar
Bu Ģekilde kullanılan Amblem/Logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri
almayacağını ve Amblem/Logonun yukarıdaki Ģekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir baĢkasına
hak tesis etmeyeceğini, baĢkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.YarıĢmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili
( kopya, çalıntı vb.) oluĢabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarıĢmacı sorumludur.
YarıĢmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Amblem/Logo için Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulundan ya da diğer kiĢilerden herhangi bir baĢlık altında hiçbir Ģekilde baĢkaca bir bedel
talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Yukarıdaki Ģartname hükümlerini okudum ve aynen kabul ediyorum.
Adı ve soyadı :
Adresi :
Ġmza :
MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU
RUMUZ :
ADI SOYADI :
TC KĠMLĠK NO :
DOĞUM TARĠHĠ :
(Gün/Ay/Yıl)
OKULU/BÖLÜMÜ :
ADRESĠ :
EV TELEFONU :
Ġġ TELEFONU :
CEP TELEFONU :
E-POSTA :
TARĠH :
LOGO TASARIMI
Download

tc mehmet akif ersoy ortaokulu amblem/logo yarışma şartnamesi