“KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALĞI” HAKKINDA HALK
EĞİTİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE RESİMLİ EĞİTİM REHBERİ TASARIM
BASIM VE DAĞITIM HİZMETİ ALIMI İLE İLGİLİ ŞARTNAME
İŞİN SAHİBİ: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İŞIN ADI: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığından korunma konusunda halk eğitimlerinde
kullanılmak üzere resimli eğitim rehberi tasarım, basım ve dağıtım hizmeti alımı.
IŞIN YAPIM ŞEKLİ: Resimli rehber tasarım, basım ve dağıtım hizmeti alımı işi.
KONU: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı hakkında halkın bilgilendirilmesi.
AMAÇ: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele ve hastalıktan korunmak için
halkın hastalık ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmesi ve hastalığın oluşmasını
önlemek ve olası vakaların erken teşhisinin yapılmasını sağlamak amacıyla resimli eğitim
rehberi tasarım, basım ve dağıtım hizmeti alımı.
TANIMLAR:
İdare: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi
İŞ TANIMI VE HİZMETLERİN KAPSAMI
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi Hastalığı konusunda hastalığın oluşmasını engellemek ve olası vakaların erken
teşhisinin yapılmasını sağlamak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere
resimli eğitim rehberi tasarım, basım ve dağıtım hizmetine dair kapsam, usul ve esaslar
aşağıdadır.
1- TEKNİK ÖZELLİKLER:
a) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ve hastalıktan korunmayı anlatan, Kurum logosu ve
kurumca belirlenen ifadelerin/mesajların ve özgün çizimlerin/görsellerin yer aldığı KKKA
Resimli Eğitim Rehberi tasarlanacak, üretilecek, paketlenecek ve dağıtımı sağlanacaktır.
b) Rehber kapak ve özet sayfası ile beraber toplam 12 yaprak (+/-2) olarak tasarlanacaktır. Her
sayfanın tasarımı idarenin vereceği ifadelere/mesajlara göre ayrı ayrı dizayn edilecektir.
c) Resimli rehberin sayfa boyutu 34cmx44 cm olacaktır.
d) Resimli rehberin sayfaları 350 gram mat kuşe arkalı önlü selefon kaplamalı kâğıt olacak ve
dört renkli olarak basılacaktır.
e) Rehberin bir yüzüne idarece belirlenecek yazı tipi ve boyutunda metin halinde mesajlar;
diğer yüzüne ise özgün çizimler/görseller yerleştirilecektir.
f) Rehberin taşıyıcısı üçgen prizma şeklinde ve ayakta kalacak biçimde tasarlanacaktır.
Taşıyıcı bölümler 34cmx49cm ebadında 3 mm kalınlığında Amerikan mukavvadan
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
hazırlanacaktır. Mukavvanın dış yüzü 170 gram selefonlu kuşe kağıt ile kaplanacaktır.
Mukavvanın içi ise 170 gram kuşe kağıt ile sıvanacaktır. Yaprağın örtmediği taşıyıcının alt
kısmında kalan 5 crn’lik bölüme idarenin uygun gördüğü mesaj ya da logo konacaktır.
Materyal ile ilgili her türlü resim, özgün grafik ve çizimler yüklenici tarafından
hazırlanacaktır.
Materyal ile ilgili her türlü özgün grafik ve çizimler yüklenici tarafından illustratöre
hazırlattırılacaktır.
Yüklenici çalışacağı illustratörün önceden yaptığı benzer çalışma örneklerini idareye
sunacaktır.
Resimli eğitim rehberi tasarımı hazırlanarak basılmadan önce idarenin onayına sunularak
onayı alınacaktır.
Rehberin sayfaları üst taraftan helezon spiralle tutturulacaktır.
Resimli rehber 2.200 adet basılacaktır.
Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde; kullanacağı medyaların tamamını
kendisi temin etmekle yükümlüdür. Görsel materyaller daha önce hiç bir yayın kuruluşu
tarafından kullanılmamış olacaktır.
Bu Şartname ile hazırlatılan ürünlerde yer alacak fikri yapı birbirini tamamlar yapıda
olacaktır.
Rehberin görsel tasarımı dijital ortamda idarenin onayına sunulacak ve onayı müteakiben
ürün örneği hazırlanacaktır. Tasarım onayını müteakiben bir adet baskısı yapılmış ürün
örneği idarece onaylandıktan sonra ürünlerin tamamının üretimi, baskı, paketleme ve
dağıtım işlemleri gerçekleştirilecektir. Baskısı yapılmış ve idarece imalatına onay verilmiş
rehberin bir örneği (onaylanmış son hali) idareye teslim edilecektir.
2- PAKETLEME VE DAĞITIM
a) Rehberler, 25’er adet olacak şekilde nakliyeye uygun (yırtılmaz, ıslanmaz, taşınabilir vs.)
sağlamlıkta paketlenecektir.
b) Paketlerin üzerinde, paketlerde bulunan rehber miktarı, gönderen kurumun adı ve teslim
yerine ilişkin adres bilgileri yer alacaktır.
c) Teslim yerlerinde tespit edilen eksik ve hatalı ürünler yüklenici tarafından ücretsiz olarak
azami 10 iş günü içerisinde yeni uygun ürünle değiştirilerek teslim edilecektir.
d) Ürünlerin üretimi ve dağıtımı, yükleniciyle sözleşme imzalandıktan sonra en geç 30 takvim
günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
e) Basımı tamamlanan Rehberlerin muayene işlemleri bittikten sonra illere dağıtımı
gerçekleştirilecektir. Gönderiler, ekteki dağıtım listesinde yer alan kurumlardaki ilgili
birimde yönetici konumunda bir kişiye kargo ile içerisinde kimlik ve irtibat bilgileri açıkça
yazılmak kaydıyla imza karşılığında teslim edilecektir. Ürünlerin dağıtımı işi için yüklenici
ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.
f) Herhangi bir nedenden teslimat yapılamaması durumunda, alıcıdan ihbarname bırakılmak
suretiyle firmaya gelmesi istenmeyecek, teslimat kesinlikle adreste yapılacaktır.
g) Ürünlerin teslimat bilgilerini (teslim yeri, teslim alan, adresi, alındığı gün vb.) içeren
dağıtım listesi idareye teslim edilecektir.
h) Fiyat teklifi, tasarım, baskı, paketleme ve dağıtım bedellerini de kapsayacaktır. Her ne ad
altında olursa olsun başkaca hiçbir bedel talep edilmeyecektir.
3- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Rehbere ait her türlü bilgi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından (Zoonotik ve
Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı) alınacak ve çalışmalar verilen bilgiler
doğrultusunda birlikte yürütülecektir.
b) Tasarım aşamasında idare ile koordineli olarak çalışılacaktır. İdarenin talep ettiği
değişiklikler hiçbir bedel talep edilmeden zamanında yerine getirilecektir.
c) Rehberin baskı için hazırlanmış tasarımı elektronik ortamda CD’ye kaydedilerek Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na (Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı)
verilecektir.
d) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde hiçbir şekilde kendisine veya başkasına
ait reklam, isim, logo gibi tanımlayıcı işaretler kullanamaz.
e) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde hiçbir şekilde sponsor kullanamaz.
f) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde; kullanacağı materyallerin telif hakları
ile ilgili Yasal ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.
g) T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca şartname ile yüklenici firmaya
hazırlatılacak tüm ürün ve hizmetlerin telif hakları T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumuna ait olacaktır. Firma bu konuda hiçbir şekilde hak iddia edemez.
h) Yüklenici firma hazırlanan ürüne ait dijital projelerin son halini idareye ücret talep etmeden
teslim edecektir.
i) Telif Hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait olmak üzere;
hazırlanacak ürün ve hizmetlerde kullanılacak medyaların, Telif hakları ile ilgili Yasal ve
Hukuki Sorumluluk tamamen firmaya aittir.
j) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu şartname ile yüklenici firmaya
hazırlatacağı ürün ve hizmetlerden kaynaklanan Telif hakkı ihlallerinden sorumlu
tutulamaz.
k) Söz konusu tasarımların ve materyallerin kullanım ve çoğaltma hakkı T.C. Sağlık
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna aittir.
İşbu Teknik Şartname, üç (3) madde, alt bentleri ve üç (3) sayfa ile bir (1) sayfa ekli
dağıtım listesi olmak üzere toplam dört (4) sayfadan oluşmaktadır.
1/2015
EK: KKKA Resimli Eğitim Rehberi Dağıtım Listesi (1 sayfa)
EK -1: K K K A R E S İM L İ E Ğ İT İM R E H B E R İ D A Ğ IT IM L İS T E S İ
İL
Rehber
1
TOKAT
250
2
GÜMÜŞHANE
75
3
BAYBURT
50
4
ARTVİN
75
5
ERZİNCAN
100
6
ÇORUM
175
7
YOZGAT
175
8
ERZURUM
175
9
SİVAS
175
10
AMASYA
100
11
GİRESUN
75
12
KASTAMONU
150
13
ÇANKIRI
75
14
BİNGÖL
75
15
TUNCELİ
75
16
KARABÜK
50
17
SAMSUN
100
18
BOLU
75
19
KIRKLARELİ
75
20
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
100
Sıra
TOPLAM
2200
“KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI”
2015 YILI DUVAR TAKVİMİ TASARIM, BASIM, PAKETLEME VE DAĞITIMI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İŞİN SAHİBİ: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İŞIN ADI: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığından korunma konusunda halk eğitimlerinde
kullanılmak üzere 2015 yılı duvar takvimi tasarım, basım ve dağıtım hizmeti alımı.
İŞİN YAPIM ŞEKLİ: Duvar takvimi tasarım, basım ve dağıtım hizmeti alımı işi.
KONU: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı hakkında halkın bilgilendirilmesi.
AMAÇ: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ile mücadele ve hastalıktan korunmak için halka
yönelik yapılan eğitimlerde farkındalığı arttırmak ve anlatılan korunma tedbirlerinin
hatırlanmasını güçlendirmek amacıyla belirlenen mesajların/görsellerin yer aldığı 2015 yılı duvar
takvimi tasarım, basım ve dağıtım hizmeti alımı.
TANIMLAR:
İdare: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi
İŞ TANIMI VE HİZMETLERİN KAPSAMI
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin yürütülen eğitimlerde; farkındalığı arttırmak ve
anlatılan korunma tedbirlerinin hatırlanmasını güçlendirmek amacıyla belirlenen
mesaj ların/görsellerin yer aldığı 2015 yılı duvar takvimi tasarlanması, basımı, paketlenmesi ve
Halk Sağlığı Müdürlüklerine dağıtımının sağlanması hizmetine dair kapsam, usul ve esaslar
aşağıdadır.
1- TEKNİK ÖZELLİKLER:
a) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından korunmayı anımsatan, Kurum logosu ve kurumca
belirlenen ifadelerin/mesajların ve özgün çizimlerin/görsellerin yer aldığı “KKKA 2015 Yılı
Duvar Takvimi” tasarlanacak, üretilecek, paketlenecek ve dağıtımı sağlanacaktır.
b) KKKA 2015 yılı duvar takviminin yaprak sayfa boyutu 39cmx29cm, takvim alt kartonu ise
50cmx30cm olacaktır.
c) Takvim 12 aylık olarak tasarlanacaktır. Her sayfanın tasarımı idarenin vereceği
ifadelere/mesajlara ve uygun bulunan özgün çizimlere/görsellere göre ayrı ayrı dizayn
d)
e)
f)
g)
h)
i)
edilecektir. Ayrıca bir kapak sayfası ve alt karton tasarımı gerçekleştirilecek olup, materyal
12+1 takvim sayfası ile 1 takvim alt kartonundan oluşacaktır.
Takvim yaprakları 80 gram birinci hamur kağıda dört renkli olarak basılacaktır.
Takvim alt kartonu ise 300 gram Amerikan Bristol kağıttan olacak baskı dört renkli olarak
yapılacaktır.
Takvim yaprakları ve alt kartonun tasarım, basım, paketleme ve dağıtımına yönelik yapılacak
bütün teknik işler ve gerekli malzemeler firma tarafından temin edilecektir.
Takvimde bayram, tatil ve benzeri özel günler belirtilecektir.
Takvim duvarda asılacak nitelikte, üst tarafı spiralli olacaktır.
Takvim yaprakları ve alt karton üzerine idarece belirlenecek yazı tipi ve boyutunda metin
halinde mesajlar ile uygun görülecek özgün çizimler/görseller yerleştirilecektir.
j) Materyal ile ilgili her türlü resim, özgün grafik ve çizimler yüklenici tarafından hazırlanacaktır.
k) Materyal ile ilgili her türlü özgün grafik ve çizimler yüklenici tarafından illustratöre
hazırlattırılacaktır.
l) Ürün tasarımı hazırlanarak basılmadan önce idareye sunularak onayı alınacaktır.
m) KKKA 2015 yılı duvar takvimi 150.000 (yüz elli bin) adet basılacaktır.
n) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde; kullanacağı medyaların tamamını kendisi
temin etmekle yükümlüdür. Görsel materyaller daha önce hiç bir yayın kuruluşu tarafından
kullanılmamış olacaktır.
o) Bu Şartname ile hazırlatılan ürünlerde yer alacak fikri yapı birbirini tamamlar yapıda olacaktır.
p) Ürünün görsel tasarımı dijital ortamda idarenin onayına sunulacak ve onayı müteakiben ürün
örneği hazırlanacaktır. Tasarım onayını müteakiben bir adet baskısı yapılmış ürün örneği
idarece onaylandıktan sonra ürünlerin tamamının üretimi, baskı, paketleme ve dağıtım
işlemleri gerçekleştirilecektir. Baskısı yapılmış ve idarece imalatına onay verilmiş takvimin
bir örneği (onaylanmış son hali) idareye teslim edilecektir.
2- PAKETLEME VE DAĞITIM
a) Takvimler, 50’şer adet olacak şekilde nakliyeye uygun (yırtılmaz, ıslanmaz, taşınabilir vs.)
sağlamlıkta paketlenecektir.
b) Paketlerin üzerinde, paketlerde bulunan takvim miktarı, gönderen kurumun adı ve teslim
yerine ilişkin adres bilgileri yer alacaktır.
c) Teslim yerlerinde tespit edilen eksik ve hatalı ürünler yüklenici tarafından ücretsiz olarak
azami 10 iş günü içerisinde yeni uygun ürünle değiştirilerek teslim edilecektir.
d) Ürünlerin üretimi ve dağıtımı, yükleniciyle sözleşme imzalandıktan sonra en geç 30 takvim
günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
e) Basımı tamamlanan ürünlerin muayene işlemleri bittikten sonra illere dağıtımı
gerçekleştirilecektir. Gönderiler, ekteki dağıtım listesinde yer alan kurumlardaki ilgili birimde
yönetici konumunda bir kişiye kargo ile içerisinde kimlik ve irtibat bilgileri açıkça yazılmak
kaydıyla imza karşılığında teslim edilecektir. Ürünlerin dağıtımı işi için yüklenici ayrıca bir
ücret talep etmeyecektir.
V
/O
f) Herhangi bir nedenden teslimat yapılamaması durumunda, alıcıdan ihbarname bırakılmak
suretiyle firmaya gelmesi istenmeyecek, teslimat kesinlikle adreste yapılacaktır.
g) Ürünlerin teslimat bilgilerini (teslim yeri, teslim alan, adresi, alındığı gün vb.) içeren dağıtım
listesi idareye teslim edilecektir.
h) Fiyat teklifi, tasarım, baskı, paketleme ve dağıtım bedellerini de kapsayacaktır. Her ne ad
altında olursa olsun başkaca hiçbir bedel talep edilmeyecektir.
3- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Takvime ait her türlü bilgi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından (Zoonotik ve
Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı) alınacak ve çalışmalar verilen bilgiler doğrultusunda
birlikte yürütülecektir.
b) Tasarım aşamasında idare ile koordineli olarak çalışılacaktır. İdarenin talep ettiği
değişiklikler hiçbir bedel talep edilmeden zamanında yerine getirilecektir.
c) Takvimin baskı için hazırlanmış tasarımı elektronik ortamda CD’ye kaydedilerek Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na (Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı)
verilecektir.
d) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde hiçbir şekilde kendisine veya başkasına
ait reklam, isim, logo gibi tanımlayıcı işaretler kullanamaz.
e) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde hiçbir şekilde sponsor kullanamaz.
f) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde; kullanacağı materyallerin telif hakları
ile ilgili Yasal ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.
g) T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca şartname ile yüklenici firmaya
hazırlatılacak tüm ürün ve hizmetlerin telif hakları T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumuna ait olacaktır. Firma bu konuda hiçbir şekilde hak iddia edemez.
h) Yüklenici firma hazırlanan ürüne ait dijital projelerin son halini idareye ücret talep etmeden
teslim edecektir.
i) Telif Hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait olmak üzere;
hazırlanacak ürün ve hizmetlerde kullanılacak medyaların, Telif hakları ile ilgili Yasal ve
Hukuki Sorumluluk tamamen firmaya aittir.
j) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu şartname ile yüklenici firmaya
hazırlatacağı ürün ve hizmetlerden kaynaklanan Telif hakkı ihlallerinden sorumlu
tutulamaz.
k) Söz konusu tasarımların ve materyallerin kullanım ve çoğaltma hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna aittir.
İşbu Teknik Şartname, üç (3) madde, alt bentleri ve üç (3) sayfa ile bir (1) sayfa ekli dağıtım
listesi olmak üzere toplam dört (4) sayfadan oluşmaktadır/Z^/01/2015
EK: KKKA 2015 Yılı Duvar Takvimi Dağıtım Listesi (1 sayfa)
EK-1: KKKA RESİMLİ EĞİTİM REHBER DAĞITIM LİSTESİ
İL
Takvim
1
TOKAT
29.000
2
GÜMÜŞHANE
10.000
3
BAYBURT
4.000
4
ARTVİN
4.000
5
ERZİNCAN
7.000
6
ÇORUM
15.000
7
YOZGAT
15.000
8
ERZURUM
15.000
9
SİVAS
12.000
10
AMASYA
10.000
11
GİRESUN
7.000
12
KASTAMONU
5.000
13
ÇANKIRI
2.000
14
BİNGÖL
2.000
15
TUNCELİ
2.000
16
KARABÜK
2.000
17
SAMSUN
4.000
18
BOLU
2.000
19
KIRKLARELİ
2.000
20
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
1.000
Sıra
TOPLAM
150.000
*
Download

Untitled - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu