Antalya Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
SİVİL SAVUNMA PLANI SÜRECİ
Bakanlıktan Üst
Yazının Gelmesi
Gelen
Evrak
Dağıtım
Yazısının
İmzaya
Sunulması
Giden
Evrak
Bilgilerin
Gelmesi
Planın
Hazırlanma
sı
Planın Onay
İçin Valilik
Makamına
Sunulması
Planı Bakanlığa
Göndermek Üzere Üst
Yazının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Giden
Evrak
İşlem
Tamam
Hazırlayan:
Onaylayan:
Selami ORAL
Sivil Savunma Uzmanı
Hüseyin TAVUKCUOĞLU
Personel Müdürü
Download

sivil savunma planı süreci