ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
SIRA
DOSYA NO
NO
CİNSİ
MİKTARI
TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
AİT OLDUĞU KURUM
BULUNDUĞU YER
Ankara Defterdarlığı Susuzköy Depo İdare
Amirliği İstanbul Yolu 22. Km.
Yenimahalle/ANKARA
1
2014/634
Kesili Vaziyette Kavak Ağacı
30 adet
100,00
30,00
06.02.2015
10:00
Yenimahalle Ahmet Hamdi Tanpınar
Ortaokulu
2
2014/546
Kesili Vaziyette Kavak Ağacı
30 adet
100,00
30,00
06.02.2015
10:05
Gölbaşı İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık G.O.P. Şehit Ali Gaffar Okkan Cd. No:99
Müdürlüğü
Gölbaşı/ANKARA
3
2014/1057
Kesilmiş Muhtelif Ağaç
236 adet
450,00
135,00
06.02.2015
10:10
Kara Havacılık Komutanlığı
Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlası
(Bahçekapı) Etimesgut/Ankara
Tel:0 312.252 61 10/2504
4
2014/890
Kesilmiş Kavak Ağacı
80 adet
2.000,00
600,00
06.02.2015
10:15
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(Mamak Gökçeyurt Nizamettin İrem
İzci Evi)
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Mamak
Gökçeyurt Nizamettin İrem İzci Evi)
Tel: 0.312 319 17 54
5
2014/1681
Hurda Boş Madeni Yağ Tenekesi
2884 adet
433,00
130,00
06.02.2015
10:20
Ankara Defterdarlığı
Kayı Mah. Ahi Evran Cd. No:58 Kazan/ANKARA
6
2014/849
PC Bilgisayar
Color marka Harddisk
1 adet
2 adet
5.000,00
1.500,00
06.02.2015
10:25
Ankara Defterdarlığı
Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay/ANKARA
7
2014/422
Çeşitli Saat Bijuteri
19 adet
( 57 kalem)
1.250,00
375,00
06.02.2015
10:30
Ankara Defterdarlığı
Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay/ANKARA
9 kalem
4.000,00
1.200,00
06.02.2015
10:40
Ankara Defterdarlığı
Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay/ANKARA
8
2014/1063
1 çift kaplama kalem,
1 çift Cross marka kaplama kalem,
1 adet Omega marka saat,
1 adet Leroy marka saat,
1 adet Baseran marka saat,
1 adet Kosteba marka saat,
1 adet Gıvenhy marka çakmak,
1 çift Parker marka kalem,
3 adet Sheathar marka kalem
1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen taşınır malların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saate, hizasında belirtilen tahmini
bedel üzerinden Anıt Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ve Anıt Emlak Müdürlüğü makam odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile
birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c)
bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü Taşınır Satışları ve Tasfiye Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5- Taşınır malların satış bedeli üzerinden ayrıca KDV Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.(Hurdalar Hariç)
6- Listenin 5. sırasındaki Boş Madeni Yağ Tenekesi ihalesine katılmak isteyenlerin Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği gereğince lisans belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr , Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: 0 312 4322300/1290
İLAN OLUNUR.
Download

ankara defterdarlığı milli emlak dairesi başkanlığı anıt emlak