ġEHĠT ÖĞRETMEN FATĠH TEKĠN MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
2014/2015 ÖĞRETĠM YILI ....ġUBAT ......DÖNEMĠ USTALIK SINAV PROĞRAMI
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 2 Ekonomi
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 3 Muhasebe
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)MobilyaĠmalatı 5 ĠĢletme
Modül2010)Mobilya
Modül2010)Mobilya
İmalatı
Ġmalatı 6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 8 Kontrol ve Depolama
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 9 Mobilya Ġç Mekan Resmi 2
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 10 Uygulama
MODÜL)MOBĠLYACILIK
1 SĠGORTA VE VERGĠ MEVZUATI
MODÜL)MOBĠLYACILIK
2 EKONOMĠ
MODÜL)MOBĠLYACILIK
3 MUHASEBE
MODÜL)MOBĠLYACILIK
4 ÇALIġMA HUKUKU
MODÜL)MOBĠLYACILIK
5 ĠġLETME
MODÜL) MOBİLYACILIK
MODÜL)MOBĠLYACILIK
6 Ġġ VE ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ
MODÜL)MOBĠLYACILIK
7 ĠNSAN SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
MODÜL)MOBĠLYACILIK
8 BANKO VĠTRĠN
MODÜL)MOBĠLYACILIK
9 KONSTRÜKSĠYON
MODÜL)MOBĠLYACILIK
10 MAKĠNE GEREÇ BĠLGĠSĠ
MODÜL)MOBĠLYACILIK
11 UYGULAMA
Modül2010)Elektrik Tesisatları1 ve
Sigorta
PanoveMontörlüğü
Vergi Mevzuatı
Modül2010)Elektrik Tesisatları2 ve
Ekonomi
Pano Montörlüğü
Modül2010)Elektrik Tesisatları3 ve
Muhasebe
Pano Montörlüğü
Modül2010)ElektrikTesisatları4 ve
Modül2010)Elektrik
ÇalıĢma
PanoHukuku
Montörlüğü
Tesisatları ve PanoTesisatları5 ve
Modül2010)Elektrik
ĠĢletme
Pano Montörlüğü
Modül2010)Elektrik
Tesisatları6 ve
ĠĢ Pano
ve Ġnsan
Montörlüğü
ĠliĢkileri
Montörlüğü
Modül2010)Elektrik Tesisatları7 ve
Ġnsan
Pano
Sağlığı
Montörlüğü
ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Elektrik Tesisatları8 ve
Yapı
Pano
Elektrik
Montörlüğü
ve Kuvvet Tesisleri
Modül2010)Elektrik Tesisatları9 ve
Uygulama
Pano Montörlüğü
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
2 Ekonomi
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
3 Muhasebe
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Görüntü ve
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
5 ĠĢletme
Ses Sistemleri
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
8 Çoklu Ortam Sistemleri
Modül2010)Görüntü ve Ses Sistemleri
9 Uygulama
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
2 Ekonomi
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
3 Muhasebe
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
5 ĠĢletme
Modül2010)CiltBakımı
BakımıveveGüzellik
Modül2010)Cilt
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Cilt
Güzellik
Bakımı ve Güzellik
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
8 Ġleri Makyaj Teknikleri
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
9 Cilt Türleri ve Hastalıkları
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
10 Besl. ve Vücut ġekil Bozuklukları
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
11 Alternatif Vücut Bakımı
Modül2010)Cilt Bakımı ve Güzellik
12 Uygulama
Modül2010)Erkek Berberliği 1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Erkek Berberliği 2 Ekonomi
Modül2010)Erkek Berberliği 3 Muhasebe
Modül2010)Erkek Berberliği 4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Erkek Berberliği 5 ĠĢletme
Modül2010)Erkek
Modül2010)Erkek Berberliği 6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Berberliği
Modül2010)Erkek Berberliği 7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Erkek Berberliği 8 Ġleri Boyama Teknikleri
Modül2010)Erkek Berberliği 9 Saçlı Deri ve Cilt Hastalıkları
Modül2010)Erkek Berberliği 10 Takma Saçlar
Modül2010)Erkek Berberliği 11 Uygulama
16
17
18
19
20
23
24
16
17
18
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
ġEKLĠ Ö.S
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
2
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
UYG.
1
19 /2/2015
20 /2/2015
13:00 YAZILI
13:00 YAZILI
1
16
17
18
19
20
23
24
17
18
16
17
18
19
20
23
24
20
23
16
17
18
19
20
23
24
12
16
17
18
19
16
17
18
19
20
23
24
20
23
24
25
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
13:00
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
3
UYG.
3
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
UYG.
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
UYG.
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
UYG.
3
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
1
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)Kuaförlük
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Kuaförlük
2 Ekonomi
Modül2010)Kuaförlük
3 Muhasebe
Modül2010)Kuaförlük
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Kuaförlük
5 ĠĢletme
Modül2010)Kuaförlük
Modül2010)Kuaförlük
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Kuaförlük
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Kuaförlük
8 Ġleri Boyama Teknikleri
Modül2010)Kuaförlük
9 Saçlı Deri ve Cilt Hastalıkları
Modül2010)Kuaförlük
10 Takma Saçlar
Modül2010)Kuaförlük
11 Uygulama
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
1 Sigorta
MetalveveTaĢ
Vergi Mevzuatı
ĠĢlemeciliği)
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
2 Ekonomi
Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
3 Muhasebe
Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
4 ÇalıĢma
Metal veTaĢ
Hukuku ĠĢlemeciliği)
Modül2010)Takı
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
5 ĠĢletme
Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
İmalatı(Kıymetli Metal
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
6 ĠĢMetal
ve Ġnsan
veTaĢ
ĠliĢkileri
ĠĢlemeciliği)
veTaş İşlemeciliği)
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
7 Ġnsan
Metal
Sağlığı
veTaĢ
ve ĠĢ
ĠĢlemeciliği)
Güvenliği
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
8 Bilgisayarda
Metal veTaĢ
TakıĠĢlemeciliği)
Tasarımı
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
9 Takı
Metal
Tasarımı
veTaĢ ĠĢlemeciliği)
Modül2010)Takı Ġmalatı(Kıymetli
10 Uygulama
Metal veTaĢ ĠĢlemeciliği)
Modül2010)Bilgisayarlı Makine1 Ġmalatı
Sigorta ve
ĠĢlemleri(CNC
Vergi Mevzuatı )
Modül2010)Bilgisayarlı Makine2 Ġmalatı
EkonomiĠĢlemleri(CNC )
Modül2010)Bilgisayarlı Makine3 Ġmalatı
Muhasebe
ĠĢlemleri(CNC )
Modül2010)Bilgisayarlı
Modül2010)Bilgisayarlı
Makine4 Ġmalatı
ÇalıĢmaĠĢlemleri(CNC
Hukuku
)
Makine İmalatı
Modül2010)Bilgisayarlı
Makine5 Ġmalatı
ĠĢletme ĠĢlemleri(CNC )
Modül2010)Bilgisayarlı
Makine6 Ġmalatı
ĠĢ ve Ġnsan
ĠĢlemleri(CNC
ĠliĢkileri
)
İşlemleri(CNC )
Modül2010)Bilgisayarlı Makine7 Ġmalatı
Ġnsan Sağlığı
ĠĢlemleri(CNC
ve ĠĢ Güvenliği
)
Modül2010)Bilgisayarlı Makine8 Ġmalatı
Bilg.Say.Denetim
ĠĢlemleri(CNC
Tezgah ĠĢlemleri2
)
Modül2010)Bilgisayarlı Makine9 Ġmalatı
Uygulama
ĠĢlemleri(CNC )
MODÜL)TORNACILIK
1 SĠGORTA VE VERGĠ MEVZUATI
MODÜL)TORNACILIK
2 EKONOMĠ
MODÜL)TORNACILIK
3 MUHASEBE
MODÜL)TORNACILIK
4 ÇALIġMA HUKUKU
MODÜL)TORNACILIK
5 ĠġLETME
MODÜL) TORNACILIK
MODÜL)TORNACILIK
6 Ġġ VE ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ
MODÜL)TORNACILIK
7 ĠNSAN SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
MODÜL)TORNACILIK
8 BĠLG.SAYISAL DENETĠM TEZG. ĠġL.
MODÜL)TORNACILIK
9 ĠMALAT ĠġLEMLERĠ
MODÜL)TORNACILIK
10 UYGULAMA
Modül2010)Makine Bakım Onarım
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Makine Bakım Onarım
2 Ekonomi
Modül2010)Makine Bakım Onarım
3 Muhasebe
Modül2010)Makine Bakım Onarım
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)MakineBakım
BakımOnarım
Modül2010)Makine
5 ĠĢletme
Modül2010)Makine
Onarım
Bakım Onarım
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Makine Bakım Onarım
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Makine Bakım Onarım
8 Bilgisayarlı Çizim ve Cam Uygulam2
Modül2010)Makine Bakım Onarım
9 Teknik Yabancı Dil(Ġngilizce)2
Modül2010)Makine Bakım Onarım
10 Uygulama
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
2 Ekonomi
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
3 Muhasebe
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)ÇelikKonstrüksiyon
Modül2010)Çelik
5 ĠĢletme
Modül2010)Çelik
Konstrüksiyon Konstrüksiyon
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
8 Ġleri Düzeyde Metal ĠĢleme
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
9 Oksi-Gaz Kaynağı
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
10 Uygulama
Modül2010)Kaynakçılık
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Kaynakçılık
2 Ekonomi
Modül2010)Kaynakçılık
3 Muhasebe
Modül2010)Kaynakçılık
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Kaynakçılık
5 ĠĢletme
Modül2010)Kaynakçılık
Modül2010)Kaynakçılık
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Kaynakçılık
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Kaynakçılık
8 Soğuk ġekillendirme
Modül2010)Kaynakçılık
9 Metal Yüzey ĠĢlemleri
Modül2010)Kaynakçılık
10 Uygulama
ġEKLĠ Ö.S
13 /2/2015
16 /2/2015
13:00 UYG.
14:00 YAZILI
7
16
17
18
19
20
23
24
17
18
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
UYG.
2
17 /2/2015
19 /2/2015
13:00 YAZILI
13:00 YAZILI
1
23 /2/2015
14:00 YAZILI
1
16
17
18
19
20
23
24
16
17
18
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
UYG.
1
23 /2/2015
24 /2/2015
14:00 YAZILI
14:00 YAZILI
1
18 /2/2015
13:00
1
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
UYG.
1
1
1
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
1 Sigorta
ve Onarımcılığı
ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
2 Ekonomi
ve Onarımcılığı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
3 Muhasebe
ve Onarımcılığı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
4 ÇalıĢma
ve Onarımcılığı
Hukuku
Modül2010)İş Makineleri
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
5 ĠĢletme
ve Onarımcılığı
Bakım ve Onarımcılığı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
6 ĠĢ
veveOnarımcılığı
Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
7 Ġnsan
ve Onarımcılığı
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
8 Motorlu
ve Onarımcılığı
Araçlarda Arıza TeĢhisi
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
9 Uygulama
ve Onarımcılığı
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
2 Ekonomi
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
3 Muhasebe
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Motosiklet
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
5 ĠĢletme
Tamirciliği
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
8 Motorlu Araçlarda Arıza TeĢhisi
Modül2010)Motosiklet Tamirciliği
9 Uygulama
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
2 Ekonomi
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
3 Muhasebe
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Otomotiv
Modül2010)Otomotiv
Boyacılığı
5 ĠĢletme
Modül2010)Otomotiv
Boyacılığı
Boyacılığı
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
8 Yama Teknikleri
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
9 Hasarlı Parça Boyama Teknikl
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
10 Uygulama
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
2 Ekonomi
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
3 Muhasebe
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Otomotiv
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
5 ĠĢletme
Mekanikerliği
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
8 Motorlu Araçlarda Arıza TeĢhisi
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
9 Uygulama
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
1 Sigorta
ve Lastikçilik
ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
2 Ekonomi
ve Lastikçilik
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
3 Muhasebe
ve Lastikçilik
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
4 ÇalıĢma
ve Lastikçilik
Hukuku
Modül2010)Ön Düzen
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
5 ĠĢletme
ve Lastikçilik
Ayarcılığı ve Lastikçilik
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
6 ĠĢ
veveLastikçilik
Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
7 Ġnsan
ve Lastikçilik
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
8 Ön
ve Düzen
Lastikçilik
Ayarları
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
9 Uygulama
ve Lastikçilik
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 1Yan
Sigorta
Ürünleri
ve Vergi
SatıĢ
Mevzuatı
Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 2Yan
Ekonomi
Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 3Yan
Muhasebe
Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 4Yan
ÇalıĢma
Ürünleri
Hukuku
SatıĢ Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 5Yan
ĠĢletme
Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
,Deri ve Yan Ürünleri
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 6Yan
ĠĢ ve
Ürünleri
Ġnsan ĠliĢkileri
SatıĢ Elemanlığı
Satış Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 7Yan
Ġnsan
Ürünleri
Sağlığı ve
SatıĢ
ĠĢ Güvenliği
Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 8Yan
Stok
Ürünleri
Kontrolü SatıĢ Elemanlığı
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve 9Yan
SatıĢ
Ürünleri
ĠĢlemlerinde
SatıĢ
Bilgisayar
Elemanlığı
Kullan.
Modül2010)Ayakkabı ,Deri ve10Yan
Uygulama
Ürünleri SatıĢ Elemanlığı
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği2 Ekonomi
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği3 Muhasebe
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)KantinĠĢletmeciliği5 ĠĢletme
Modül2010)Kantin
Modül2010)Kantin
İşletmeciliği
ĠĢletmeciliği6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği8 Stok Kontrolü
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği9 SatıĢ ĠĢlemlerinde Bilgisayar Kullan.
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği
10 Uygulama
16
17
18
19
20
23
24
16
17
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
18
16
17
18
19
20
23
24
25
19
20
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
23
16
17
18
19
20
23
24
24
20
16
17
18
19
20
23
24
16
17
20
16
17
18
19
20
23
24
16
17
24
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
ġEKLĠ Ö.S
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
UYG.
1
UYG.
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
UYG.
1
UYG.
2
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
UYG.
1
YAZILI
2
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
2
YAZILI
1
UYG.
1
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
UYG.
2
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSİN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
1 Sigorta
Elemanlığı
ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
2 Ekonomi
Elemanlığı
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
3 Muhasebe
Elemanlığı
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
4 ÇalıĢma
Elemanlığı
Hukuku
Modül2010)TarımÜrünleri SatıĢ
Modül2010)Tarım
5 ĠĢletme
Elemanlığı
Modül2010)Tarım
Ürünleri Satış Elemanlığı
Ürünleri SatıĢ
6 ĠĢElemanlığı
ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
7 Ġnsan
Elemanlığı
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
8 Stok
Elemanlığı
Kontrolü
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
9 SatıĢ
Elemanlığı
ĠĢlemlerinde Bilgisayar Kullan.
Modül2010)Tarım Ürünleri SatıĢ
10 Uygulama
Elemanlığı
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
2 Ekonomi
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
3 Muhasebe
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Isıtma ve
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
5 ĠĢletme
Sıhhi Tesisat
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
8 Maliyet Hesabı
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
9 Uygulama
Modül2010)AĢçılık
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)AĢçılık
2 Ekonomi
Modül2010)AĢçılık
3 Muhasebe
Modül2010)AĢçılık
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)AĢçılık
5 ĠĢletme
Modül2010)Aşçılık
Modül2010)AĢçılık
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)AĢçılık
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)AĢçılık
8 Uluslar Arası Öz.Çorb.ve Açık Büfe
Modül2010)AĢçılık
9 Özel Servis Yiyecekleri
Modül2010)AĢçılık
10 Uygulama
Modül2010)Fırıncılık
1 Sigorta ve Vergi Mevzuatı
Modül2010)Fırıncılık
2 Ekonomi
Modül2010)Fırıncılık
3 Muhasebe
Modül2010)Fırıncılık
4 ÇalıĢma Hukuku
Modül2010)Fırıncılık
Modül2010)Fırıncılık
5 ĠĢletme
Modül2010)Fırıncılık
6 ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Modül2010)Fırıncılık
7 Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Modül2010)Fırıncılık
8 Ekmek Üretiminde Düzenlemeler
Modül2010)Fırıncılık
9 Uygulama
16
17
18
19
20
23
24
16
17
19
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
ġEKLĠ Ö.S
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
YAZILI
1
UYG.
1
24 /2/2015
14:00 YAZILI
1
16
17
18
19
20
23
24
20
23
24
16
17
18
19
20
23
24
16
17
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
YAZILI
5
YAZILI
5
YAZILI
5
YAZILI
4
YAZILI
4
YAZILI
4
YAZILI
4
YAZILI
5
YAZILI
4
UYG.
5
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
YAZILI
2
UYG.
2
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
NOT: 1-Sınava Giriş Belgesi (Kimlik) olmayan sınava alınmayacaktır.
2-Uygulama sınavı sanayi temsilcilerinin işyerlerinde yapılabilecektir.
3-Sanayi temsilcileri meslek derslerinde komisyon üyesidir.
4-Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacaktır.
5-Merkez Müdürü SINAV KOMİSYONU BAŞKANIDIR.
6-Komisyon üyesi gelmeyen sınavlarda Md.Yardımcıları komisyon üyesi olabileceklerdir.
,,,,,,/01/2015
Mehmet ANIZ
Müdür Yardımcısı
,,,,,,/01/2015
Fuat KARACİF
Merkez Müdürü
Download

meslek meslek dalları dalları sn dersġn adı sınavı yapılacak dersin